Sluiten

Het lijkt erop dat u vanaf een mobiel apparaat bezoekt.

Header

Zorg & Voorzieningen

Wij stellen u in staat het gebruik van de Wmo te monitoren of uw marktaandelen in bepaalde typen zorg te volgen. We doen onderzoek naar de behoefte aan wonen met zorg, analyseren en monitoren het voorzieningenaanbod in uw werkgebied en bepalen of er draagvlak is voor nieuwe voorzieningen.

Zorg en welzijn

Veel zorgvragers hebben baat bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar de kosten stijgen enorm. Daarom worden diverse maatregelen genomen om de AWBZ overeind te houden. ABF Research onderzoekt voor de ministeries van VWS en VROM en lokale partijen wat de mogelijke effecten zijn op de zorgomvang en woonvormen met zorg.

Na invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoeken zorgvragers, zorgaanbieders en gemeenten naar een nieuw evenwicht op de vernieuwde markt van welzijn. ABF Research levert informatiesystemen om hierop in te kunnen spelen en het eigen beleid te verbeteren. Meer informatie: Arjen van der Meer  (tel:015 27 99 314) & Jaap van Galen (tel:015 27 99 318)

Voorzieningen

De samenleving verandert continu. Daardoor verandert ook de vraag naar voorzieningen: de behoefte aan scholen, jeugdvoorzieningen, kinderopvang, recreatie, winkels, horeca, etc. ABF Research brengt de verwachte ontwikkelingen op dit terrein in beeld. Daarbij maken we gebruik van het Aanvullend Voorzieningen Onderzoek, een veelheid aan gegevens over de bestaande voorzieningen, en onze eigen demografische prognoses. Meer informatie: Judith Willems  (tel:015 27 99 343)