Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF Research zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Eindhoven in Cijfers
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF Research voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF Research werkt volgens de internationale ISO normen die zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van ABF Research. Het ISO 27001 certificaat staat garant voor een doordacht informatiebeveiligingssysteem. Voorbeelden informatiesystemen

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie
icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie
icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
icon van cijfers Feiten en Cijfers
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2020
 • Nieuwsbericht 24 augustus
  onderstaand news-item is openbaar

  Rapportage Primos 2020

  De rapportage over de Primos-prognose 2020 van ABF Research is beschikbaar. De rapportage bevat een toelichting op de belangrijkste resultaten van Primos 2020 en de totstandkoming daarvan. Er wordt in het rapport ingegaan op landelijke en regionale uitkomsten, de onzekerheden van de prognose en de achtergronden van het model. Ook is een hoofdstuk gewijd aan de ontwikkeling van de alleenstaanden in historisch perspectief.

  De resultaten van Primos 2020 waren al eerder beschikbaar (zie het nieuwsbericht van 1 juli), onder meer via het dashboard https://primos.abfresearch.nl/.

  Trendprognose op gemeentelijk niveau

  De Primos-prognose raamt bevolking, huishoudens, woningbehoefte en woningvoorraad op (binnen)gemeentelijk niveau. Aan de basis liggen de meest recente nationale CBS-bevolkingsprognose, de plancapaciteit en regionale trends. Primos 2020 volgt de nationale CBS-prognose van december 2019. Daarmee is in deze standaard Primos-prognose 2020 geen rekening gehouden met de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis.

  De Primos-prognose voorziet al bijna veertig jaar in de behoefte aan regionaal en lokaal inzicht in demografische ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op de woningmarkt. In al die jaren heeft de Primos-trendraming een bijdrage geleverd aan inzichten, woonvisies, bouwplannen en beleidsvoornemens van overheden en andere partijen.

  De Primos 2020-rapportage kan hier worden gedownload.

  Lees meer over PrimosPrimos online en andere prognosemodellen van ABF Research.

  Meer lezen
 • Publicatie 24 augustus
  onderstaand publication-item is openbaar

  Primos 2020 rapportage

  Sterke bevolkings- en huishoudensgroei, vooral alleenstaanden

  Conform de nationale CBS-prognose zal Nederland in 2035 18,8 miljoen inwoners tellen en in 2050 19,3 miljoen, respectievelijk +1,4 miljoen en +1,9 miljoen ten opzichte van 2020. De sterkste groei zal zich voordoen onder de 75-plussers.

  In 2035 zullen er volgens Primos 2020 8,9 miljoen huishoudens zijn en in 2050 9,2 miljoen,  een toename van respectievelijk 924 duizend en 240 duizend. Meer dan 80 procent van de huishoudensgroei bestaat uit alleenstaanden, merendeels oudere alleenstaanden.  

  Sterkste groei in Randstad

  Primos 2020 voorziet een voortgaande regionale differentiatie in de demografische groei. De Randstad is de enige regio die een bovengemiddelde bevolkings- en huishoudensgroei tot 2050 zal kennen. De bevolkingsgroei in de Noord-, Oost- en Zuidflank van de Randstad ligt iets onder het nationale gemiddelde. In Overig Nederland zal sprake zijn van bevolkingskrimp. Het aantal huishoudens zal in de periode tot 2035 echter nog in alle vijf de regio’s toenemen. Daarna zal Overig Nederland ook te maken krijgen met een huishoudensdaling.

  Figuur: Nederland verdeeld in vijf regio's

  Piek woningtekort in 2025, daarna daling

  Omdat voor de korte termijn verwacht wordt dat de bouwproductie de groei van de woningbehoefte niet kan bijbenen, zal het nationale woningtekort eerst toenemen, tot 5,1% in 2025. Daarna zal de bouwproductie zich herstellen en daalt het woningtekort naar 2,1% in 2035 en 1,4% in 2050. Het woningtekort in de Randstad komt in 2050 uit op 2,1% terwijl er tegen die tijd in Overig Nederland, op basis van de niet meer dan trendmatig veronderstelde omvang van het aantal woningtrekkingen, een woningoverschot van 5% wordt verwacht.

  Wim Faessen 015-27 99 317
  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 22 juli
  onderstaand news-item is openbaar

  Waarom het gebruik van huurtoeslag steeg terwijl het economisch beter ging

  Na de economische crises in de periode 2007-2013 volgden jaren van economisch herstel. Dit herstel ging onder andere gepaard met een daling van de werkloosheid, van ongeveer 660.000 personen in 2014 naar 350.000 personen in 2018. Onder deze omstandigheden zou men verwachten dat het gebruik van huurtoeslag afneemt. Opmerkelijk genoeg is zowel het aantal als aandeel huishoudens dat huurtoeslag ontvangt juist toegenomen gedurende deze periode van economisch herstel (figuur 1). In opdracht van het ministerie van BZK heeft ABF Research onderzoek gedaan naar verklaringen voor deze toename in het gebruik van huurtoeslag.

  Doelgroep blijft constant vanwege migratie

  Ten eerste zijn op basis van administratieve microdata van het CBS (veranderingen in) achtergrondkenmerken van huurtoeslagontvangers bestudeerd. Hieruit bleek dat, hoewel het percentage huishoudens van 65 jaar of ouder in de bevolking als geheel is gestegen, het percentage 65-plussers onder huishoudens met huurtoeslag juist is afgenomen. Dit betekent ook dat het aandeel huishoudens met pensioeninkomsten in de gehele bevolking is toegenomen, terwijl dit aandeel onder huishoudens met huurtoeslag juist is gedaald. Het aandeel huurtoeslagontvangers met inkomsten uit loondienst is daarentegen gestegen. Daarnaast is, onder andere als gevolg van de vluchtelingencrisis in 2015, het aandeel huishoudens met een overige niet-westerse migratieachtergrond (d.w.z. niet Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilliaans) in de afgelopen jaren toegenomen. Onder alle particuliere huishoudens steeg dit percentage van 4% in 2013 naar 5% in 2018; binnen de huurtoeslagpopulatie nam dit percentage in dezelfde periode toe van 9% tot 12%. De vluchtelingencrisis vormt daarmee een deel van de verklaring van de toename in het aandeel huishoudens met huurtoeslag.

  Figuur 1: Aantal (linker as) en percentage (rechter as) huishoudens met huurtoeslag, 2013-2018.

  Figuur1

  Toename uitgaven huurtoeslag door afname niet-gebruik

  Ten tweede is op basis van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) uit 2012 en 2018 gekeken naar mogelijke verklaringen voor de toename in het gebruik van huurtoeslag. Uit deze analyses bleek dat er tussen 2012 en 2018 sprake is geweest van een forse toename in de huur (gecorrigeerd voor inflatie) van de potentiële huurtoeslagpopulatie. Tegelijkertijd is in diezelfde periode onder potentiële huurtoeslagontvangers nauwelijks sprake van inkomensstijging. Als gevolg hiervan is de hoogte van de huurtoeslag gestegen: in WoON 2012 had 27% van de potentiële huurtoeslagpopulatie recht op meer dan €250 per maand, volgens WoON 2018 was dit 40% (figuur 2). De hoogte van de huurtoeslag hangt sterk samen met het gebruik van huurtoeslag: hoe hoger de potentiële toeslag, hoe hoger de kans dat er ook gebruik van wordt gemaakt. Het niet-gebruik van huurtoeslag is daardoor afgenomen, van 13% in WoON 2012 naar 10% in WoON 2018. Kortom, het dalende niet-gebruik van huurtoeslag, als gevolg van een toename in de hoogte van de toeslag, is een andere verklaring voor een stijging in het aandeel huishoudens met huurtoeslag.

  Figuur 2: Huishoudens met recht op huurtoeslag naar hoogte van de potentiële huurtoeslag per maand, 2012 en 2018

  Figuur2

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 10 juli
  onderstaand news-item is openbaar

  SYSWOV 2020 beschikbaar

  SYSWOV , oftewel het Systeem Woningvoorraad, is geactualiseerd en beschikbaar! De dataset van SYSWOV 2020 is uitgebreid met de stand van 1-1-2019 alsmede met de mutaties over 2018, onderscheiden naar de kenmerken eigendom (corporatieverhuur, overige verhuur, koop), woningtype (een-/meergezins), oppervlakte en bouwjaar. ABF Research onderhoudt SYSWOV voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Nieuw in SYSWOV 2020 is de toevoeging van de zogeheten eigendomsmutaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aantallen woningen die van corporatieverhuur naar koop zijn gewijzigd. In het verleden waren niet van alle overgangen cijfers voorhanden maar hierin is nu voorzien. Overigens zijn de eigendomsmutaties over 2018 niet beschikbaar, in verband met de overstap van het CBS naar een nieuwe databron voor de afleiding van het kenmerk eigendom.

  Data zijn in te zien via syswov.datawonen.nl. Een toelichting bij de data is te vinden onder het kopje Documenten in de menustructuur. Niet alle data zijn echter openbaar. Voor bepaalde kruisingen van variabelen, alsmede data op de laagste schaalniveaus (zoals postcodegebieden), zijn aanvullende data te bestellen bij ABF.

  Lees meer over SYSWOV en andere (prognose)modellen van ABF.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 03 juli
  onderstaand news-item is openbaar

  Persbericht - Investeringsopgave corporaties: 78 miljard tot 2035

  Om de opgaven waarvoor corporaties zich gesteld zien uit te voeren, zijn tot 2035 in totaal 78 miljard euro nodig: 55 miljard voor de nieuwbouwopgave en 23 miljard voor verduurzaming van corporatiewoningen. De Tweede Kamer heeft minister Ollongren (BZK) verzocht om de opgave voor woningcorporaties in beeld te brengen. ABF Research heeft op basis van gedetailleerd bronmateriaal, inschattingen van gerenommeerde instituten en eigen prognose- en rekenmodellen de omvang bepaald van de woningbouwopgave alsmede de investeringen die nodig zijn om de corporatievoorraad aardgasvrij te maken.

  Aanleiding

  Corporaties staan voor grote uitdagingen. Als gevolg van toenemende investeringskosten, verhuurderheffing en andere fiscale lasten staat de financiële positie onder druk. Tegelijkertijd staat de sector voor grote opgaven. Corporaties hebben de taak voldoende betaalbare woningen voor lage inkomens beschikbaar te stellen. Daarnaast worden corporaties gezien als de ‘startmotor’ in het aardgasvrij maken van de Nederlandse woningvoorraad. ABF Research heeft voor het ministerie van BZK beide opgaven in beeld gebracht. Daarbij zijn voor de periode tot 2050 zowel aantallen als kosten geraamd. De kosten zijn vervolgens door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw getoetst op financiële haalbaarheid. Uit de vergelijking blijkt dat de opgaven meer financiële middelen vergen dan beschikbaar.

  Methodiek

  Belangrijke drijvers die de omvang van de volkshuisvestelijke opgave bepalen zijn de demografische en economische ontwikkeling. Deze bepalen de toekomstige woningbehoefte en de omvang van de doelgroep waarop corporaties zich moeten richten. Hiervoor heeft ABF Research de eigen prognosemodellen Primos en Socrates ingezet. Deze modellen geven inzicht in de behoefte aan sociale huurwoningen in aantallen en naar prijsklasse. Via een koppeling met de stichtingskosten zijn de totale investeringskosten berekend. Voor de berekening van de kosten van de verduurzaming is de kwaliteit van de woningvoorraad van corporaties het uitgangspunt. Aan de hand van de energetische kwaliteit uit de Verantwoordingsinformatie (dVi) is per woning conform het Klimaatakkoord en de PBL Startanalyse voor de wijkaanpak, een verduurzamingsstrategie bepaald. Aan de hand van de (concept) normen uit het Standaard en Streefwaarden onderzoek van het ministerie van BZK en kostenkengetallen voor isolatie en installaties zijn de kosten voor het gasvrij maken van de voorraad bepaald.

  Uitkomsten

  De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • 378 duizend nieuwe DAEB-huurwoningen tot 2035 om in de behoefte te voorzien (25 duizend per jaar).
  • Groei van de voorraad: 112 duizend woningen, rekening houdend met sloop en verkopen.
  • Saldo van investeringskosten van nieuwbouw, sloop en verkopen: € 51,3 miljard (€ 3,4 miljard per jaar).
  • Inzet van 52 duizend flexwoningen (om de grootste regionale tekorten te verkleinen) en uitvoeren van woningaanpassingen voor huurders met een mobiliteitsbeperking, tegen resp. € 4 miljard en € 0,6 miljard.
  • 686 duizend bestaande corporatiewoningen verduurzamen en aardgasvrij maken in de periode 2019 tot 2035 (43 duizend per jaar), tegen € 23,4 miljard investeringskosten.
  • Netto kosten woningbouw en verduurzaming 2035-2050: resp. € 14 miljard en € 31 miljard.

  Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat de demografische onzekerheid dominant is. Bij een lage demografische ontwikkeling bedragen de netto kosten € 65 miljard; bij een hoge demografische ontwikkeling € 93 miljard.

  Naast investeringsbedragen is een inschatting gemaakt van ‘overige’ opgaven van corporaties (o.a. studentenhuisvesting, wonen met zorg en herstructurering in krimpgebieden). Verder zijn financiële parameters als exploitatiekosten, huuropbrengsten en waardering van vastgoed (WOZ en beleidswaarde) bepaald.

  Proces

  Het project is uitgevoerd onder begeleiding van een werk- en stuurgroep, bestaande uit de ministeries van BZK, EZK en Financiën, Aedes, Aw en WSW. Tevens zijn er (op maat gemaakte) opgaven berekend voor de Woondeal-regio’s.

  Klik hier om de publicatie te downloaden. Op deze pagina vindt u een dashboard met de belangrijkste uitkomsten per woningmarktregio. De Kamerbrief behorende bij het onderzoek en de overige onderliggende rapportages zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

  Lees meer over Primos, Socrates en andere prognosemodellen van ABF Research.

  Meer lezen
Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF Research heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai geldersefinjpg

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswov_optjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincare_optjpg

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollo_optjpg

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • CitaVista - WoON informatiesysteem citavista

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortuna_optjpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermes_optjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_preview_optjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheus_optjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_preview_optjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • QuEvi - Online enquêtes quevijpg

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  QuEvi is de online uitvraagapplicatie van ABF Research. QuEvi maakt het mogelijk om effectief marktonderzoek te doen. QuEvi wordt met name ingezet voor meer gecompliceerde uitvragen met meertaligheid, specifieke routings, alle denkbare vraagtypen, vooringevulde gegevens, etc. Maar QuEvi biedt ook de mogelijkheid om efficient eenvoudigere uitvragen te ondersteunen.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software samba_optjpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socrates_optjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoed_optjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmo_optjpg

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarkt_optjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF Research werken ongeveer 60 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici, informatici en webdesigners. ABF Research is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF Research biedt een goed salaris, doorgroei-mogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.


Op dit moment zijn er geen concrete vacatures bij ABF Research. We zijn altijd geinteresseerd om in contact te komen met goede kandidaten voor de positie van data-analist of junior onderzoeker. Open sollicitaties inclusief cv en cijferlijst(en) stuur je aan Monique Wind .