Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF Research zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Nijmegen buurtmonitor
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF Research voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF Research werkt volgens de internationale ISO normen die zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van ABF Research. Het ISO 27001 certificaat staat garant voor een doordacht informatiebeveiligingssysteem. Voorbeelden informatiesystemen

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie
icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie
icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
icon van cijfers Feiten en Cijfers
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2018
 • Nieuwsbericht 17 mei
  onderstaand news-item is openbaar

  1 miljoen woningen

  In vakbladen en krantenartikelen is steeds vaker het aantal van 1 miljoen benodigde woningen te lezen. Daarbij wordt ABF Research vaak als bron genoemd. Wat is de herkomst van dit aantal en gaat het inderdaad om 1 miljoen woningen? En voor welke periode?

  ABF Research stelt elk jaar de Primos-prognose op. Daarbij is het vertrekpunt de laatst beschikbare nationale bevolkingsprognose van het CBS. Volgens de Primos-prognose 2017 zullen er tot 2035 ruim 1 miljoen nieuwbouwwoningen in Nederland gebouwd moeten worden om te voldoen aan de woningbehoefte. Hiervan is ongeveer driekwart nodig in het kader van de groei van het aantal huishoudens en het opvangen van het huidig woningtekort. Het overige kwart miljoen is ter vervanging van te slopen woningen.

  Het woningtekort wordt op dit moment becijferd op 197 duizend woningen. Een verlaging van dit tekort tot onder de 100 duizend, om tot een gezonde spanning op de woningmarkt te komen, is zeer wenselijk. Tussen 2018 en 2035 groeit de bevolking naar verwachting met 822 duizend personen (+4,8%). Het aantal huishoudens neemt met 650 duizend relatief gezien veel sneller toe (+8,2%). Het aantal te slopen woningen, 250.000 woningen in deze periode, is trendmatig geraamd.

  Urgente opgave

  Meer dan de helft van de nieuwbouwopgave, 600 duizend woningen, zou vóór 2026 moeten worden gerealiseerd. Versnelling van woningbouwplannen is daarom een urgente opgave. In de tien jaar daarna zijn er nog eens 400 duizend nieuwbouwwoningen nodig.

  Prognose wordt omhoog bijgesteld

  Inmiddels heeft het CBS de nationale bevolkingsprognose geactualiseerd. Er wordt vanaf 2022 een hogere bevolkingsgroei verwacht. Voor het jaar 2035 is de prognose verhoogd met 143.000 personen. Er wordt momenteel gerekend aan een nieuwe huishoudensprognose. Na de zomer verschijnt de Primos-prognose 2018. De woningbehoeftecijfers zullen op basis van de nieuwe huishoudensprognose omhoog worden bijgesteld.

  Mogelijk meer sloop

  Daarnaast is er aanleiding om te veronderstellen dat er meer woningen gesloopt en vervangen zullen worden dan nu verondersteld op basis van trends. Gezien de sterke veroudering van grote delen van de woningvoorraad en de steeds hogere eisen die aan de gebouwde omgeving worden gesteld (energietransitie, leefbaarheid) kunnen in de toekomst hogere aantallen te vervangen woningen aan de orde zijn.

  Nota bene

  Het getal van 1 miljoen maakt duidelijk dat er een forse bouwopgave ligt. Soms worden er echter andere jaartallen genoemd en de indruk gewekt dat het om de uitbreiding van de voorraad gaat. Voor de goede orde wijzen wij er op dat het om 1 miljoen nieuwbouwwoningen gaat in de periode tot 2035 inclusief nieuwbouw ter vervanging van te slopen woningen.

  Wilt u meer weten?

  Lees meer over Primos 2017 op www.abfresearch.nl/nieuws/rapportage-primos-2017-oplopend-woningtekort.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kenneth Gopal 015 - 27 99 332 of Léon Groenemeijer 015 - 27 99 340.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 03 mei
  onderstaand news-item is openbaar

  Kennissessies regionale woningmarkt

  Ontwikkelingen op de woningmarkt raken veel Nederlanders. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen, dalende prijzen en huizenbezitters die ‘onder water staan’ zijn in korte tijd ingewisseld voor een nijpend woningtekort in alle segmenten, uit de pan rijzende prijzen en particuliere beleggers die kansen zien. De woningnood grijpt om zich heen. Regionaal zijn er echter grote verschillen. Wat zijn de problemen en kansen in uw regio?

  ABF Research beschikt over veel informatie en expertise met betrekking tot de woningmarkt. Samen met het Kadaster en Platform 31 verzorgen wij een kennismiddag in uw regio om elkaars inzichten te verrijken. Hoe staat het met de tekorten in uw regio? Wat zouden de prioriteiten in uw regio moeten zijn? Welke oplossingen zijn er mogelijk? Hoe is dat te organiseren?

  Tijdens een middagbijeenkomst in uw regio gaan we hier dieper op in. Werkt u voor een gemeente, provincie, belegger, woningcorporatie, in de bouw of bent u anderszins geïnteresseerd in deze grote en urgente opgave? U bent van harte welkom! Het programma bestaat uit presentaties van onder andere het Kadaster, ABF Research en Platform 31. Rond elke presentatie is er ruim gelegenheid voor vragen en discussie. Er worden bijeenkomsten georganiseerd in:

  Regio West: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht

  • dinsdagmiddag 22 mei 2018
  • Tijd: van 12.30 tot 16.00 uur
  • Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen

  Regio Oost: Overijssel en Gelderland

  • maandagmiddag 28 mei 2018
  • Tijd: van 12.30 tot 16.00 uur
  • Locatie: Van der Valk Hotel Apeldoorn

  Regio Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

  • dinsdagmiddag 29 mei 2018
  • Tijd: van 12.30 tot 16.00 uur
  • Locatie: Kadasterkantoor Eindhoven

  Regio Noord: Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland

  • woensdagmiddag 30 mei 2018
  • Tijd: van 12.30 tot 16.00 uur
  • Locatie: Kadaster Kantoor Groningen 

  Deelname is kosteloos. Aanmelden kan vanaf nu! https://lnkd.in/eFfXeKN

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 26 april
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF Inventariseert plancapaciteit: vooral Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant hebben te weinig harde bouwplannen

  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research de actuele plancapaciteit geïnventariseerd en deze afgezet tegen de ontwikkeling van de woningbehoefte. In de periode 2016-2025 zijn er volgens de provincies plannen om circa 691 duizend woningen netto aan de voorraad toe te voegen. Dat zijn er ruim 115 duizend meer dan de verwachte toename van de woningbehoefte op nationaal niveau met bijna 576 duizend.

  Op regionaal niveau is er echter een aantal regio’s waarbij de confrontatie van de geïnventariseerde plancapaciteit en de geprognosticeerde woningbehoefte indicaties geeft voor mogelijk oplopende tekorten. Het betreft de regio Utrecht (U16) (-4.100), de stedelijke regio Rotterdam (-4.600) en de functionele woningmarktregio Breda (-1.000).

  In de provincies Noord-Holland (60%), Utrecht (73%) en Noord-Brabant (77%) is het aantal harde plannen ten opzichte van de benodigde toename van de woningvoorraad nog laag. Omzetting van zachte in harde plannen is hier nodig.

  Bij de resultaten passen wel kanttekeningen. Provincies hanteren geen uniforme methodiek en er ontbreken hier en daar cijfers. Om tot een zo uniform mogelijk landelijk overzicht te komen moesten er aannames gemaakt worden.

  ABF verwacht dat er in de eerstkomende jaren minder woningen aan de voorraad worden toegevoegd dan benodigd. Vanaf 2020 zal de productie vermoedelijk weer groter zijn dan de toename van de woningbehoefte. Als gevolg van de achterblijvende woningproductie zal de spanning op de woningmarkt eerst nog verder oplopen om daarna langzaam te verminderen. Naar verwachting zal het statistisch woningtekort in 2026 beperkt hoger zijn dan begin 2016.

  Meer weten over het rapport of over de mogelijkheden om de regionale of lokale woningbouwopgave in beeld te brengen? Neem contact op met Léon Groenemeijer 015 - 27 99 340.

  Download het rapport Inventarisatie Plancapaciteit April 2018.

  Meer lezen
 • Publicatie 26 april
  onderstaand publication-item is openbaar

  Inventarisatie Plancapaciteit

  Op 19 december 2017 heeft de Tweede Kamer de motie Ronnes/Koerhuis (TK 34775-XVIII-19) aangenomen over de bouwopgave. De motie verzoek de regering de Kamer te informeren over de afspraken met gemeenten en provincies over de harde plancapaciteit voor de komende twee jaar c.q. de middellange en lange termijn. Deze informatie zou vervolgens halfjaarlijks beschikbaar moeten komen om de voortgang van het realiseren van de bouwopgave, zowel kwalitatief als kwantitatief, te kunnen monitoren.

  Het ministerie van BZK heeft ABF Research gevraagd om, tegen de achtergrond van deze motie en in het kader van de regioafspraken woningbouw, de plancapaciteit te inventariseren en de te confronteren met de verwachte ontwikkeling van de woningbehoefte.
  In deze notitie wordt de geprognosticeerde toename van de woningbehoefte over de periode 2016 tot 2026 geconfronteerd met de geprognosticeerde voorraaduitbreiding (verwachting ABF) en met de uitbreiding die verwacht zou mogen worden op basis van de recent opnieuw geïnventariseerde plancapaciteit. Deze confrontatie vindt op diverse regionale niveaus plaats:

  • Provincies: verantwoordelijk voor het ruimtelijke beleid en vervullen een regiefunctie in het woonbeleid.
  • Woningwetregio’s: in het kader van de Woningwet zijn kernwerkgebieden van corporaties vastgesteld. Elke corporatie heeft één woningwetregio als kernwerkgebied. Daar buiten mag de corporatie geen woningen meer nieuw bouwen of aankopen.
  • Functionele woningmarktgebieden: ABF heeft op basis van feitelijke verhuisstromen tussen gemeenten woningmarktgebieden bepaald. De woningmarktgebieden bestaan uit een aaneengesloten gebied en kennen een minimale omvang van (ongeveer) 100.000 huishoudens.
  • Stedelijke regio’s: in het regeerakkoord is opgenomen dat de minister in gesprek gaat met verschillende regio’s met als doel de bouw aan te jagen. Hiertoe zijn diverse regionale samenwerkingsverbanden benaderd.

  De prognosecijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de woningbehoefte en de woningvoorraad zijn afkomstig uit Primos/Socrates 2017 (ABF Research). De cijfers met betrekking tot de plancapaciteit zijn zeer recent opgevraagd bij de provincies. De confrontatie op de verschillende niveaus wordt voorafgegaan door een korte beschouwing over de begrippen woningbehoefte, woningvoorraad en plancapaciteit. Verantwoording van de benodigde bewerkingen op en opmerkingen bij het geleverde cijfermateriaal zijn opgenomen in de bijlage

  Leon Groenemeijer 015-27 99 340
  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 28 maart
  onderstaand news-item is openbaar

  1,9 miljoen werkzame personen erbij in de zakelijke dienstverlening

  Door de instroom en uitstroom van werkzame personen verandert de Nederlandse arbeidsmarkt elke dag een klein beetje. De veranderingen worden deels gestuurd door technologische ontwikkelingen. De kleine veranderingen op dagelijkse basis hebben over een periode van 2 eeuwen geleid tot een grote transformatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het aandeel werkzame personen in de primaire sectoren is in deze periode gedaald van 37 procent naar 2 procent, terwijl het aandeel in de dienstensector is gestegen van 21 naar 52 procent. Tegelijkertijd is het aantal werkzame personen op de Nederlandse arbeidsmarkt bijna vertienvoudigd. Binnen de dienstensector is het aantal werkzame personen sinds 1807 met 1,9 miljoen toegenomen.

  In 1807 telde de Nederlandse arbeidsmarkt 968.000 (geregistreerde) werkzame personen. Ongeveer 37 procent was werkzaam in primaire sectoren, zoals landbouw, visserij en bosbouw. Industriële bedrijven, ook wel de secundaire sector genoemd, dienstverlenende bedrijven (tertiaire sector) en publieke instanties (kwartair) boden elk werk aan iets meer dan 20 procent van de werkzame personen. Vanaf 1807 zien we het aandeel werkzame personen in de primaire sector afnemen, terwijl de secundaire sector in omvang toeneemt met een naoorlogse piek tot 38 procent in de periode 1950-1960. Daarna neemt de tertiaire sector snel in aandeel toe, evenals overigens de kwartaire sector. In 2016 bedraagt het aandeel werkzame personen in de tertiaire sector 52 procent en het aandeel van de kwartaire sector 31 procent. In 2016 telde de Nederlandse arbeidsmarkt 8,9 miljoen werkzame personen.

  Derhalve is er voor de tertiaire en kwartaire sectoren zowel sprake van een grotere koek -- dat wil zeggen een grotere arbeidsmarktomvang -- als van een groter stuk van deze grotere koek. Het effect is zichtbaar in de onderstaande figuur. De werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening is tussen 1807 en 2016 met 1,87 miljoen personen toegenomen. Ook de sectoren Handel en Horeca bieden werk aan 1,74 miljoen extra personen. Een relatief geringe groei in werkgelegenheid in de tertiaire en kwartaire sectoren is gerealiseerd in de financiële dienstverlening (+0,23 miljoen personen) en binnen onderwijs (+0,50 miljoen).

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van CBS maatwerktabellen, gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking van ABF (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt van ABF (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
  of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

  Meer lezen
Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF Research heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai gelderlandjpg

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswov_optjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincare_optjpg

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollo_optjpg

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • CitaVista - WoON informatiesysteem citavista_optjpg

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • EVI - Online enquêtes evi_optjpg

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  EnqueteViaInternet.nl maakt het voor iedere organisatie mogelijk om effectief onderzoek te doen. In een handomdraai zijn eenvoudige, maar ook complexere vragenlijsten online op te stellen en af te nemen.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortuna_optjpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermes_optjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_preview_optjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheus_optjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_preview_optjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software samba_optjpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socrates_optjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoed_optjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmo_optjpg

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarkt_optjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF Research werken ongeveer 50 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici en informatici. ABF Research is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF Research biedt een goed salaris, doorgroei-mogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.

Klik hier voor meer informatie of bel naar 015-27 99 300