Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF Research zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Nijmegen buurtmonitor
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF Research voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF Research werkt volgens de internationale ISO normen die zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van ABF Research. Het ISO 27001 certificaat staat garant voor een doordacht informatiebeveiligingssysteem. Voorbeelden informatiesystemen

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie
icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie
icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
icon van cijfers Feiten en Cijfers
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2018
 • Feiten en Cijfers 28 maart
  onderstaand news-item is openbaar

  1,9 miljoen werkzame personen erbij in de zakelijke dienstverlening

  Door de instroom en uitstroom van werkzame personen verandert de Nederlandse arbeidsmarkt elke dag een klein beetje. De veranderingen worden deels gestuurd door technologische ontwikkelingen. De kleine veranderingen op dagelijkse basis hebben over een periode van 2 eeuwen geleid tot een grote transformatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het aandeel werkzame personen in de primaire sectoren is in deze periode gedaald van 37 procent naar 2 procent, terwijl het aandeel in de dienstensector is gestegen van 21 naar 52 procent. Tegelijkertijd is het aantal werkzame personen op de Nederlandse arbeidsmarkt bijna vertienvoudigd. Binnen de dienstensector is het aantal werkzame personen sinds 1807 met 1,9 miljoen toegenomen.

  In 1807 telde de Nederlandse arbeidsmarkt 968.000 (geregistreerde) werkzame personen. Ongeveer 37 procent was werkzaam in primaire sectoren, zoals landbouw, visserij en bosbouw. Industriële bedrijven, ook wel de secundaire sector genoemd, dienstverlenende bedrijven (tertiaire sector) en publieke instanties (kwartair) boden elk werk aan iets meer dan 20 procent van de werkzame personen. Vanaf 1807 zien we het aandeel werkzame personen in de primaire sector afnemen, terwijl de secundaire sector in omvang toeneemt met een naoorlogse piek tot 38 procent in de periode 1950-1960. Daarna neemt de tertiaire sector snel in aandeel toe, evenals overigens de kwartaire sector. In 2016 bedraagt het aandeel werkzame personen in de tertiaire sector 52 procent en het aandeel van de kwartaire sector 31 procent. In 2016 telde de Nederlandse arbeidsmarkt 8,9 miljoen werkzame personen.

  Derhalve is er voor de tertiaire en kwartaire sectoren zowel sprake van een grotere koek -- dat wil zeggen een grotere arbeidsmarktomvang -- als van een groter stuk van deze grotere koek. Het effect is zichtbaar in de onderstaande figuur. De werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening is tussen 1807 en 2016 met 1,87 miljoen personen toegenomen. Ook de sectoren Handel en Horeca bieden werk aan 1,74 miljoen extra personen. Een relatief geringe groei in werkgelegenheid in de tertiaire en kwartaire sectoren is gerealiseerd in de financiële dienstverlening (+0,23 miljoen personen) en binnen onderwijs (+0,50 miljoen).

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van CBS maatwerktabellen, gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking van ABF (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt van ABF (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
  of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 12 maart
  onderstaand news-item is openbaar

  Rapportage Socrates 2017

  De nieuwste Socrates-prognose, waarmee de verwachte ontwikkelingen op de woningmarkt worden geschetst, is al enige tijd gereed en uitgeleverd aan vaste klanten. Nu is ook de bijbehorende rapportage te verkrijgen, met de belangrijkste uitkomsten tot 2025 over huishoudens, de woningvoorraad en de huisvesting van doelgroepen. Zoals in voorgaande jaren zijn meerdere scenario’s opgesteld die samenhangen met enerzijds de macro-economische ontwikkeling en anderzijds de mate waarin verhuurders invulling geven aan hun huur- en voorraadbeleid.

  Kwalitatieve woningmarktontwikkelingen bestemd voor een veelheid van partijen

  ABF publiceert de Socrates-prognose jaarlijks. De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie 'Socrates - Transparantie in cijfers' is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

  Een veelheid aan organisaties maakt gebruik van de uitkomsten van het Socrates-model, zoals beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. Zo biedt de informatie die het model oplevert bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu. Beleggers en corporaties wordt zicht geboden op de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop. En doen overheden hun voordeel met de verwachtingen ten aanzien van (regionale) verschuivingen in de kwalitatieve woningbehoefte en daarmee gewenste woningbouwlocaties.

  U kunt hier het Socrates-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  De woningmarktprognose van het Socrates-model bouwt voort op de huishoudensprognose van het Primos-model. Het rapport met uitkomsten van het Primos-model kunt u hier opvragen.

  Lees meer over Socrates, Primos, Fortuna, Rekenmodellen.

  Meer lezen
 • Publicatie 12 maart
  onderstaand publication-item is openbaar

  Rapportage Socrates 2017

  Het Socrates-model van ABF Research is een prognosemodel voor de woningmarkt. Het model simuleert verhuisprocessen, verhuisketens en doorstroming en brengt vraag-aanbodverhoudingen in beeld. Op die manier wordt de dynamiek op de woningmarkt nagebootst. Het model zoekt daarbij naar een vraaggerichte ‘optimale’ invulling van het woningbouwprogramma. Optimaal voor een zo groot mogelijke doorstroming en erop gericht om zoveel mogelijk huishoudens volgens hun woonwensen te laten wonen. Onder deze aanname wordt in dit rapport de ontwikkeling van de woningmarkt geschetst voor de komende jaren, op basis van de laatste versie van het model Socrates 2017.

  Omdat toekomstverwachtingen onzeker zijn, zijn de uitkomsten voor drie verschillende macro-economische scenario’s doorgerekend. In alle scenario’s wordt uitgegaan van dezelfde demografische ontwikkeling conform de meest recente landelijke CBS- en regionale Primos-prognose. Voor wat betreft de inkomensontwikkeling wordt tot 2019 uitgegaan van de meest recente CPB-verwachtingen. In de jaren daarna varieert deze jaarlijkse met 0,3% (Laag), 0,7% (Midden) en 1,1% (Hoog). Verder is er aandacht voor de effecten van het woonbeleid. Dit beleid is inmiddels vastgelegd in regelgeving, de nieuwe Woningwet 2015 en het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Maar nog niet zeker is hoe verhuurders om zullen gaan met de geboden ruimte. Daarom wordt gewerkt met gedragsvarianten die gekoppeld zijn aan het economisch scenario. Deze varianten verschillen in maatvoering waar het gaat om huurverhogingen, harmonisatie, inspelen op de passendheidsnorm en liberalisatie van het bezit.

  De verwachtingen in cijfers

  Enkele hoofdconclusies van het rapport zijn:

  • De krapte op de woningmarkt neemt tot 2021 toe. De groei van de woningvoorraad zal de komende jaren de snelle toename van het aantal huishoudens niet kunnen bijhouden. Daarna zal de markt zich geleidelijk aan ontspannen.
  • Het aantal huishoudens van 65 jaar of ouder groeit tussen 2016 en 2025 sterk, met 511 duizend. Het aantal jonge huishoudens neemt in die periode met slechts 30 duizend toe. Met de bevolking worden ook de huishoudens grijzer.
  • De actuele omvang van de EC-doelgroep wordt geschat op 3,5 miljoen huishoudens. In de scenario’s varieert de ontwikkeling van de EC-doelgroep in de periode tot 2025, van een toename met bijna 100.000 huishoudens in het lage scenario tot een afname van bijna 100.000 huishoudens in het hoge scenario.
  • Binnen de EC-doelgroep bevinden zich circa 2,4 miljoen huishoudens die gerekend worden tot de doelgroep voor de huurtoeslag. De ontwikkeling tot 2025 van deze groep varieert van een toename met bijna 50 duizend in het lage scenario tot een afname van ruim 80 duizend in het hoge scenario.
  • Een belangrijk effect van de vergrijzing is het toenemend eigenwoningbezit onder nieuwe generaties ouderen. Gevolg hiervan is dat een steeds groter deel van de ouderen, ook van ouderen die (straks) tot de EC- of huurtoeslagdoelgroep behoren, beschikt over een vaak grotendeels afbetaalde eigen woning.
  • Momenteel zoeken naar schatting 1,3 miljoen huishoudens een woning. De vraag is gemiddeld genomen voor 55% gericht op de huursector. Groepen huishoudens verschillen hierin onderling sterk: onder starters is de vraag voor 58% gericht op huur, onder doorstromers voor 43%. Vragers van een woning in de huursector richten zich op het segment tot de aftoppingsgrens. Vragers naar koopwoningen overwegen hoofdzakelijk een woning in het middeldure segment (170 tot 300 duizend euro).
  • De woningvoorraad neemt tot 2025 met 521 duizend toe als gevolg van nieuwbouw en sloop. Bij de kwalitatieve invulling van nieuwbouw en sloop wordt getracht de spanning tussen vraag en aanbod zo veel mogelijk weg te nemen. In alle scenario’s neemt de koopvoorraad toe, evenals het geliberaliseerde segment, maar verschilt de mate waarin dit gebeurt. In alle scenario’s neemt de gereguleerde voorraad per saldo af: met 23 duizend in scenario Laag, en met 215 duizend in scenario Hoog.
  • De regionale verschillen op de woningmarkt zijn groot en nemen toe. Waar stedelijke regio’s in de Randstad en in bepaalde andere delen van het land te maken hebben met grote krapte op de woningmarkt zijn er met name aan de randen van Nederland gebieden met een woningmarkt die meer ontspannen is en nog ruimer gaat worden.

  Lees voor meer informatie het volledige rapport. In het volledige rapport zijn cijfers voor alle scenario’s opgenomen.

  Kenneth Gopal 015-27 99 332
  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 26 februari
  onderstaand news-item is openbaar

  De Nederlandse beroepsbevolking is groter, slimmer en diverser

  Tussen 2003 en 2016 is de beroepsbevolking in Nederland toegenomen van 8,2 miljoen naar 8,9 miljoen personen. Hiermee is de bruto participatiegraad toegenomen van 67,5 naar 70,0 procent. Tegelijkertijd is de beroepsbevolking hoger opgeleid en is het aandeel personen met een niet-westerse migratieachtergrond in deze periode gestegen van 1 op de 12 personen naar 1 op de 9 personen.

  De beroepsbevolking bestaat uit personen tussen 15 en 75 jaar die betaald werk hebben of geen betaald werk hebben, maar recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Het overheidsbeleid stimuleert de arbeidsparticipatie. Dit beleid heeft mede geleid tot een toename van de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking van 8,2 miljoen in 2003 tot 8,9 miljoen in 2016. In 2016 heeft een groter aandeel van de beroepsbevolking een afgeronde opleiding hbo of wo. In 2016 is een groter deel van de beroepsbevolking opgeleid op het gebied van gezondheidszorg, recht en maatschappelijke richtingen. Naast Algemeen hebben de technische richting en de richting dienstverlening in 2016 een lager aandeel in de beroepsbevolking.

  Het aandeel personen in de beroepsbevolking met een niet-westerse migratieachtergrond is tussen 2003 en 2016 toegenomen van 8,3 procent naar 10,8 procent. Voor alle opleidingsniveaus is dit aandeel gestegen en voor bijna alle opleidingsrichtingen. Alleen onder de beroepsbevolking met een opleiding op het gebied van vormgeving, kunst, talen en geschiedenis is het aandeel personen met een niet-westerse migratieachtergrond gedaald. Een grote toename heeft juist plaatsgevonden in de richtingen journalistiek, gedrag & maatschappij en dienstverlening.

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
  of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 09 februari
  onderstaand news-item is openbaar

  Hogere ambities woningcorporaties

  Woningcorporaties zijn van plan om de komende jaren extra inspanningen te leveren om bij te dragen aan de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de voorraad. Dit blijkt uit het rapport Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties dat ABF Research heeft geschreven in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. In het rapport worden de belangrijkste voornemens van corporaties beschreven voor de periode 2017 – 2021. De cijfers in het rapport zijn afkomstig van de prospectieve informatie (dPi) die corporaties eind 2016 hebben aangeleverd bij CorpoData.

  De meest recente voornemens laten zien dat woningcorporaties van plan zijn om meer nieuwbouwwoongelegenheden te realiseren de komende jaren dan volgens eerdere plannen. Naar verwachting zullen er in de prognoseperiode 2017 – 2021 gemiddeld 25.200 woongelegenheden per jaar worden gebouwd en opgeleverd. Eerder was de sector nog voornemens om gemiddeld 20.000 woongelegenheden per jaar te realiseren. De nieuwbouwwoningen zijn vooral bestemd voor het huurprijssegment onder de aftoppingsgrens (€ 628,76, prijspeil 2016). Hiermee compenseert de nieuwbouw grotendeels voor de afname binnen dit prijssegment als gevolg van huurharmonisatie en sloop.

  Woningcorporaties willen verder de huurprijzen minder hard laten stijgen dan zij eerder van plan waren. De gemiddelde huurprijs zal naar verwachting met gemiddeld 1,8% per jaar stijgen, terwijl eerst nog een gemiddelde stijging van 2,3% werd voorzien.

  Ten slotte is de sector van plan om 14% meer te investeren in woningverbeteringen en energiebesparende maatregelen. Met deze investeringen is een versnelling van de verduurzaming van voorraad ingezet. Mede als gevolg van de extra investeringen zal het aandeel woongelegenheden met energielabel A, A+ of A++ toenemen van 12 procent in 2016 naar 22 procent in 2021.

  Meer weten over het rapport of over de mogelijkheden om de behoefte aan sociale huur in beeld te brengen en uw wensportefeuille daarop aan te passen? Neem dan contact op met Berry Blijie 015 - 27 99 331.

  Download het rapport Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2018.

  Meer lezen
Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF Research heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai dashboard_optjpg

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswov_optjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincare_optjpg

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollo_optjpg

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • CitaVista - WoON informatiesysteem citavista_optjpg

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • EVI - Online enquêtes evi_optjpg

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  EnqueteViaInternet.nl maakt het voor iedere organisatie mogelijk om effectief onderzoek te doen. In een handomdraai zijn eenvoudige, maar ook complexere vragenlijsten online op te stellen en af te nemen.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortuna_optjpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermes_optjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_preview_optjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheus_optjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_preview_optjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software samba_optjpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socrates_optjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoed_optjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmo_optjpg

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarkt_optjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF Research werken ongeveer 50 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici en informatici. ABF Research is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF Research biedt een goed salaris, doorgroei-mogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.

Klik hier voor meer informatie of bel naar 015-27 99 300