Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Nijmegen buurtmonitor
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat ISO 9001, 20252 en 27001 is gecertificeerd.

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2016
 • 01-12
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF Research levert bijdrage aan Validatie Handboek

  Op grond van de nieuwe woningwet dienen Toegelaten Instellingen vanaf de jaarrekening 2016 hun vastgoed te waarderen tegen de marktwaarde. De wijze waarop zij de waarde van het vastgoed vast dienen te stellen is vastgelegd in het ‘Handboek modelmatig waarderen op marktwaarde’. Recent hebben ABF Research, Calcasa en Deloitte Financial Advisory Services in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit Handboek gevalideerd.

  Het doel van deze validatie was om te controleren of de verkregen marktwaarden, door toepassing van het handboek, tot aannemelijke marktwaarden voor alle corporaties in alle provincies en voor alle typen vastgoed leidden. Deze validatie is onder andere uitgevoerd om accountants te ondersteunen bij de beoordeling van de jaarrekening.

  Uit de validatie is naar voren gekomen dat bij 85% van de portefeuilles de waarden conform de basisversie zich op portefeuilleniveau binnen een bandbreedte van 10% bevonden ten opzichte van getaxeerde marktwaarden op portefeuilleniveau. Dit betekent dat voor het grootste deel van de corporatieportefeuilles het gebruik van de basisversie leidt tot een aannemelijke marktwaarde. De portefeuilles die zich niet binnen de bandbreedte van de validatie bevonden bevatten woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenhuisvesting, extramurale zorgwoningen en bijzondere erfpacht. Dit betekent dat voor woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenhuisvesting en extramurale zorgwoningen de basisversie van het handboek voor accountants onvoldoende handvatten biedt om hiervoor een goedkeurende “getrouw-beeld-verklaring” te kunnen afgeven.

  Meer informatie over dit onderzoek en de actualisatie van het Handboek is te vinden op:
  http://www.woningwet2015.nl/hulpmiddelen/marktwaardering


  Download hier het rapport.

 • 01-12
  onderstaand publication-item is openbaar

  Validatie Handboek modelmatig waarderen marktwaarde

  Op grond van de nieuwe woningwet dienen Toegelaten Instellingen (TI’s) vanaf de jaarrekening 2016 hun vastgoed te waarderen tegen de marktwaarde. De wijze waarop zij de waarde van het vastgoed vast dienen te stellen is vastgelegd in het ‘Handboek modelmatig waarderen op marktwaarde’. Recent hebben ABF Research, Calcasa en Deloitte Financial Advisory Services in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit Handboek gevalideerd.

  Daarbij zijn drie punten aan de orde gekomen:

  • De resultaten die de verschillende berekeningswijzen opleveren,
  • De kwaliteit van de gegevens die TI’s hanteren bij het bepalen van de marktwaarde;
  • De systematiek die het Handboek voorschrijft en de daarin opgenomen uitgangspunten.

  De resultaten

  De Basisversie van het Handboek laat voor de 21 TI’s die meewerkten aan dit onderzoek zien dat in 85% van de gevallen op portefeuilleniveau een afwijking van 10% of minder te zien is, gemeten naar de marktwaarde bij een zogenaamde vrije taxatie of Full-versie afgezet tegen de Basisversie. In de overige 15% van de gevallen is op portefeuilleniveau sprake van een afwijking groter dan 10%.

  Hierbij ging het om drie TI’s waar de Basisversie een overschatting van de marktwaarde opleverde: één TI in een Krimpregio, één TI met veel woningen met een afgekochte erfpacht en een groot aantal studentenwoningen en één TI waarbij twijfels rezen over de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Bij de volgende evaluatie van het Handboek verdient het aanbeveling om de analyse nogmaals uit te voeren op een grotere en meer representatieve steekproef om zo met meer zekerheid de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de  Basisversie te kunnen vaststellen.

  De kwaliteit van de gegevens

  Uit de analyse blijkt dat de data benodigd voor het berekenen van de marktwaarde volgens de Basisversie nog niet altijd op orde is, zoals het aantal vierkante meters gebruiksoppervlak (GBO), WOZ-waarden, kadastrale gegevens of contractinformatie van het vastgoed. Bij de overgang naar het Handboek was reeds bekend dat niet alle data op orde was. Onjuiste of onvolledige data leidt mogelijk tot een onjuiste waardering. De Basisversie van het Handboek helpt TI’s om de gegevensbestanden meer uniform qua opzet te maken en beter op orde te brengen.

  De systematiek

  De Discounted Cash Flow-methode waarop het Handboek is gebaseerd, staat niet ter discussie onder de bevraagde TI’s en taxateurs. Wel blijkt dat het Handboek op onderdelen zoals de bepaling van de disconteringsvoet, de markthuur en het onderhoud niet geheel consequent is, onder andere. in het gebruik van externe gegevens (NVM-markthuren, leegwaarden), gebruik van verschillende bouwjaarklassen, regio-indelingen en oppervlakteberekeningen en de afwijkende vorm voor parameters (jaar- of maandbedrag, bedrag of als % van, etcetera). Verder geldt dat parameters in het Handboek (markthuur en disconteringsvoet) die gebaseerd zijn op statistische regressies niet in alle gevallen voldoende maatwerk leveren om toepasbaar te zijn voor alle TI’s, in het bijzonder die met relatief veel incourant bezit of TI’s in specifieke regio’s.

  Meer weten?

  Neem contact op met Co Poulus 015-27 99 348

 • 30-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Woonvisies op kaart

  Eerder dit jaar heeft ABF Research voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de prestatieafspraken op de kaart gezet.  Deze kaart is nu aangevuld met de woonvisies van gemeenten.

  Medio 2016 is een database via internet ontsloten waarmee bezoekers kunnen nagaan in hoeverre een gemeente prestatieafspraken heeft gemaakt met woningcorporaties die in de gemeente actief zijn. Deze informatie is toegankelijk via de website www.woningwet2015.nl of via www.prestatie.opkaart.nl. Op deze website ziet de bezoeker in één oogopslag via de kaart van Nederland waar afspraken gemaakt zijn. De bijhorende documenten zijn direct te downloaden. Verder kan de bezoeker op iedere prestatieafspraak doorklikken om meer informatie te vinden over de thema’s waarover afspraken gemaakt zijn en de mate waarin die afspraken concreet zijn ingevuld.

  Op eenzelfde manier zijn nu ook de woonvisies van gemeenten ontsloten: www.woonvisie.opkaart.nl. Ook nu kan de bezoeker in één oogopslag zien waar in Nederland woonvisies zijn geformuleerd en waar niet. En natuurlijk zijn ook deze woonvisies zelf (als document) direct te downloaden.

  De woonvisies van gemeenten zijn technisch gerealiseerd met behulp van de Swing-Locator applicatie van ABF Research.

  Lees meer over Locator, Onderzoek woningmarkt.

  Woonvisie op Kaart

 • 28-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Fortuna intramuralen prognose: nu ook op wijk en buurt niveau

  Eind oktober heeft ABF Research de nieuwe Fortuna 2016 prognose naar buiten gebracht. Deze Fortuna prognose heeft zowel betrekking op extramuraal wonen met zorg (ouderenhuisvesting) als op de ontwikkeling van het aantal intramuralen. Deze laatste component is nu ook uitgewerkt tot op wijk en buurtniveau.

  In de Primos prognose wordt al sinds jaar en dag het aantal personen dat institutioneel woont geprognosticeerd op basis van CBS gegevens uit de Basis Registratie Personen (voorheen GBA). Daarnaast registreert het CAK op basis van eigen bijdragen het aantal cliënten dat intramuraal zorg ontvangt. De meeste van deze cliënten wonen ook op dat adres. Maar dat is niet altijd het geval. Door aanvullende gegevens in de CAK data is het nu mogelijk een koppeling te maken tussen de cliënt- en persoonsgegevens.

  Met het vernieuwde Fortuna model wordt – uitgaande van de Primos prognose – het aantal intramurale cliënten voorspeld.  Deze voorspelling is er naar leeftijd en geslacht, maar ook naar sector (V&V, GHZ en GGZ) en naar zorgzwaartepakket (ZZP). Tot goed een maand terug was die prognose alleen op gemeenteniveau beschikbaar. De afgelopen weken is deze prognose verder uitgewerkt naar wijk en buurtniveau.

  U kunt hier het Fortuna-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over Fortuna, Socrates, PrimosRekenmodellen.

 • 28-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Het Primosmodel: interactief op internet

  ABF Research stelt ieder jaar opnieuw de Primosprognose op. Daarmee wordt tot op gemeente-,  wijk- en buurtniveau het aantal inwoners en het aantal huishoudens voorspeld. Het rekenmodel dat achter de Primosprognose zit is ook beschikbaar in een interactieve vorm, waarbij de gebruiker zelf aan de knoppen kan draaien. Veel provincies en gemeenten maken reeds gebruik van Primos Interactief. Door het rekenmodel nu ook via internet te ontsluiten, kunnen nog meer organisaties nog gemakkelijker van dit model gebruik maken voor het opstellen van eigen lokale prognoses.

  Door het Primos model nu ook via internet te ontsluiten, verwacht ABF Research nog meer gemeenten te kunnen bedienen met beleidsvragen over de bevolkings- en huishoudenontwikkeling. Hoewel bouwprogramma’s zo zorgvuldig mogelijk worden vastgesteld in de jaarlijkse trendprognose die ABF Research opstelt rijzen hierover regelmatig vragen bij gemeenten. Daarnaast worden vragen gesteld over beleidsuitgangspunten, zoals het (gewenste) migratiesaldo. Beide soorten van reacties kunnen nu eenvoudig beantwoord worden.

  Gemeenten die twijfels hebben over het bouwprogramma kunnen eenvoudig een ander bouwprogramma doorrekenen en op basis van een dergelijke variant het gesprek aangaan met de provincie of corporaties. En gemeenten die uit wensen te gaan van een beleidsuitgangspunt als migratiesaldo nul, kunnen nu ook zelf nagaan tot wat voor uitkomsten dat leidt.

  Kosten

  De kosten zijn afhankelijk van de het aantal gebieden en de periode waarvoor u waarvoor u toegang wenst. Vanaf 2.400 euro heeft u een jaar lang toegang tot de volledige Primos-prognose en kunt u onbeperkt eigen scenario’s doorrekenen. Voor een concrete prijsopgave kunt u contact opnemen met de Primos Servicedesk 

  Vragen en antwoorden

  Voor vragen en verzoeken kunt u contact opnemen met Primos Servicedesk van ABF Research, 015 – 27 99 388, Primos@abf.nl.

  Lees meer over PrimosSocrates, Rekenmodellen.

Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Werkvelden

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primospng

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Dashboard – kerncijfers in één overzicht dashboardpng

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswovjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_previewpng

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincarepng

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollopng

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_previewjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroomjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose carmen_previewjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • Cita Vista - WoON informatiesysteem citavistapng

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • EVI - Online enquêtes evi_preview1png

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  EnqueteViaInternet.nl maakt het voor iedere organisatie mogelijk om effectief onderzoek te doen. In een handomdraai zijn eenvoudige, maar ook complexere vragenlijsten online op te stellen en af te nemen.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortunajpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermesjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locatorjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_previewjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheusjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_previewjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software sambajpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socratesjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoedjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmojpg-1

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarktjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF werken ongeveer 50 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici en informatici. ABF is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF biedt een goed salaris, doorgroei-mogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.

Klik hier voor meer informatie of bel naar 015-27 99 300

Stageopdrachten

Studenten econometrie, wiskunde, bouwkunde met statistische interesse, of vergelijkbare studie ECO14_01: Kwantitatief arbeidsmarktonderzoek