Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF Research zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Eindhoven in Cijfers
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF Research voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF Research werkt volgens de internationale ISO normen die zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van ABF Research. Het ISO 27001 certificaat staat garant voor een doordacht informatiebeveiligingssysteem. Voorbeelden informatiesystemen

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie
icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie
icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
icon van cijfers Feiten en Cijfers
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2021
 • Nieuwsbericht 14 september
  onderstaand news-item is openbaar

  Personeelsmonitor gemeenten 2021 van start!

  De Personeelsmonitor gemeenten is een product van het A&O Fonds Gemeenten dat op veel belangstelling van gemeentelijke organisaties kan rekenen. De Personeelsmonitor is dé benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. De Personeelsmonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

  Met ingang van dit jaar mag ABF Research optreden als uitvoerder van de Personeelsmonitor.

  Vandaag heeft de formele ondertekening van de nieuwe overeenkomst plaatsgevonden en hebben de teams van het A&O Fonds en ABF een start gemaakt met de Personeelsmonitor 2021.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 juli
  onderstaand news-item is openbaar

  Rapportage Primos 2021

  De rapportage over de Primos-prognose 2021 van ABF Research is beschikbaar. De rapportage bevat een toelichting op de belangrijkste resultaten van Primos 2021 en de totstandkoming daarvan. Er wordt in het rapport ingegaan op landelijke en regionale uitkomsten, de onzekerheden van de prognose en de achtergronden van het model. Ook het actuele woningtekort komt aan bod. Dit is voor 2021 geraamd op 279.000, een daling ten opzichte van vorig jaar toen een tekort van 331.000 is becijferd. In het rapport wordt een verklaring voor dit verschil gegeven.

  De belangrijkste resultaten van Primos 2021 zijn voor iedereen beschikbaar via het dashboard https://primos.abfresearch.nl/ of via het portal Datawonen van het ministerie van BZK https://primos.datawonen.nl/jive.

  Trendprognose op gemeentelijk niveau

  De Primos-prognose raamt bevolking, huishoudens, woningbehoefte en woningvoorraad op (binnen)gemeentelijk niveau. Aan de basis liggen de meest recente nationale CBS-bevolkingsprognose, de plancapaciteit en regionale trends. Primos 2021 volgt de nationale CBS-prognose van december 2020. Hierin is de inschatting van het CBS van de impact van de coronacrisis op demografische ontwikkelingen voor korte en langere termijn meegenomen.

  De Primos-prognose voorziet al bijna veertig jaar in de behoefte aan regionaal en lokaal inzicht in demografische ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op de woningmarkt. In al die jaren heeft de Primos-trendraming een bijdrage geleverd aan inzichten, woonvisies, bouwplannen en beleidsvoornemens van overheden en andere partijen. Primos is tevens het ‘moedermodel’ van andere prognosemodellen bij ABF, onder andere voor de woningmarkt, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt.

  De Primos 2021-rapportage kan hier worden gedownload.

  Lees meer over PrimosPrimos online en andere prognosemodellen van ABF Research.

  Meer lezen
 • Publicatie 19 juli
  onderstaand publication-item is openbaar

  Rapportage Primos 2021

  Bevolkings- en huishoudensgroei: vooral alleenstaanden en ouderen

  Volgens de laatste inzichten van het CBS zal het aantal inwoners in Nederland tussen 2021 en 2035 met +1,3 miljoen toenemen. In dezelfde periode neemt volgens de Primos-prognose het aantal huishoudens met bijna +850 duizend toe. De bevolkings- en huishoudensgroei zal vooral in de komende jaren plaatsvinden, maar na verloop van tijd afvlakken. Met name de alleenstaande en de oudere huishoudens zullen in omvang toenemen.

  Woningproductie komt later op gang; woningtekort piekt in 2024

  De verwachting is dat de woningproductie in 2021 en 2022 op een iets lager niveau ligt dan in afgelopen jaren. Vanaf 2023 neemt de woningproductie weer toe, met een hoogtepunt rond 2026/2027. Vanwege het faseverschil in de ontwikkeling van het aantal huishoudens en woningen zal het woningtekort in 2024 pieken op 317 duizend. Ten opzichte van de woningvoorraad is dat 3,9%. Geleidelijk aan zal het woningtekort afnemen tot 2,0% in 2035.

  Voorraaduitbreiding = toevoegingen minus onttrekkingen

  In totaal worden er naar verwachting tussen 2021 en 2035 circa 1,16 miljoen woningen aan de voorraad toegevoegd. Ongeveer driekwart hiervan betreft het accommoderen van de verwachte toename van het aantal huishoudens. Zo’n 9% betreft het inlopen van het woningtekort naar 2% en nog eens 15% is nodig om de onttrokken woningen te vervangen. In absolute zin wordt het aantal onttrokken woningen in dezelfde periode geraamd op 168 duizend. Per saldo neemt de voorraad met bijna 990 duizend woningen toe.

  Regionale verschillen nemen toe

  Het aantal huishoudens in Nederland neemt in de periode tot 2035 volgens de prognose met bijna 11% toe. In de woningmarktregio’s Sittard/Heerlen en Maastricht zal het aantal huishoudens in 2035 ten opzichte van 2021 echter met ongeveer 3,5% zijn verminderd. Ook in de regio Emmen groeit het aantal huishoudens de komende jaren nauwelijks meer en ligt het aantal in 2035 naar verwachting iets lager (-1,5%) dan nu. In de regio’s Doetinchem, Middelburg, Groningen en Leeuwarden is de stijging met circa 3% beperkt. De sterkste huishoudensgroei wordt verwacht in de regio’s Amsterdam, Ede, Den Haag (17%), Utrecht (16%) en Amersfoort (14%).

  Kenneth Gopal 015-27 99 332
  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 08 juli
  onderstaand news-item is openbaar

  Belangrijke bijdrage van ABF Research aan Kamerbrief ‘Actualiteit in huurbeleid en benutting woningvoorraad’

  Demissionair minister Ollongren (BZK) heeft deze week een brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over huurbeleid en de manier waarop de bestaande woningvoorraad beter kan worden benut. In de brief komen diverse onderwerpen aan de orde, waarbij op twee punten het onderzoek van ABF Research wordt aangehaald.

  Ten eerste wordt ingegaan op de doorstroming van ouderen in een (te) ruime huurwoning. ABF deed hiervoor onderzoek naar de mate waarin kinderen van ouderenhuishoudens een financieel ondersteunende rol zouden kunnen spelen om de doorstroming te bevorderen.

  Ten tweede wordt over de ‘Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’ gesproken in de Kamerbrief. Omdat deze wet alleen in 2021 geldt, biedt de huidige wet geen oplossing voor ‘dure scheefheid’ (doelgroep passend toewijzen met een huur boven de aftoppingsgrens) die zal ontstaan in de komende jaren. Op basis van onderzoek van ABF wordt in de Kamerbrief ingegaan op de gevolgen en haalbaarheid van een ‘permanent recht op huurverlaging’, waarmee dure scheefwoners ook in de komende jaren een beroep kunnen doen op een huurverlaging.

  Klik hier om de Kamerbrief en bijlagen te downloaden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 06 juli
  onderstaand news-item is openbaar

  Vooruitzichten: 849 duizend huishoudens en 990 duizend woningen erbij in de komende veertien jaar

  Op basis van recente ontwikkelingen, de nieuwe Primos-prognose 2021 en de Socrates-woningmarktverkenningen 2021 zijn voor het Ministerie van BZK in het rapport Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt de te verwachten demografische ontwikkelingen in de periode tot 2035 in beeld gebracht en scenario’s voor de woningmarkt opgesteld.

  De coronacrisis zorgt voor enige verlichting van de druk op de woningmarkt. Het woningtekort is gedaald tot 279.000 woningen in 2021. In reactie op de coronacrisis en de verminderde bevolkingsgroei heeft het CBS de nationale bevolkingsprognose voor de jaren tot en met 2035 verlaagd. De Primos-prognose voorziet op basis van de nieuwe nationale CBS-prognose een toename van het aantal huishoudens in de periode tot 2035 met 849 duizend. Gemiddeld neemt het aantal huishoudens met 10,5% toe, er worden echter forse regionale verschillen verwacht.

  In totaal worden er naar verwachting in de periode 2021 t/m 2034 circa 1,16 miljoen woningen aan de voorraad toegevoegd (nieuwbouw, transformatie en woningsplitsing) en 168 duizend woningen aan de voorraad onttrokken (sloop, bestemmingswijziging en samenvoeging). Per saldo neemt de voorraad met bijna 990 duizend woningen toe, een uitbreiding met 12,4%. Ongeveer driekwart van de woningbouwopgave betreft het accommoderen van de verwachte toename van het aantal huishoudens (groei woningbehoefte). Ongeveer 9% betreft het inlopen van het woningtekort naar 2% en nog eens 15% is nodig om onttrokken woningen te vervangen. Op de korte termijn wordt vanwege de stikstofproblematiek een beperkte toename van het woningtekort verwacht. Na een piek op 3,9% daalt het tekort volgens de prognose naar 2,0% in 2035.

  Met behulp van het Socrates-model is een simulatie uitgevoerd van de gewenste ontwikkeling naar prijssegment in de periode tot 2035. De vraag richt zich vooral op goedkope koopwoningen met een prijs tot de NHG-grens van € 310.000 (prijspeil 2020). Het optimale nieuwbouwprogramma bestaat in het Socrates Middenscenario uit gemiddeld 28 duizend goedkope koopwoningen per jaar. Daarnaast zijn er jaarlijks 15 duizend middeldure koopwoningen gewenst (tot € 480.000) en 9 duizend dure koopwoningen (> € 480.000). Het nieuwbouwprogramma bestaat voor 63% uit koopwoningen (jaarlijks 52 duizend) en 37% huurwoningen (jaarlijks 31 duizend). Gemiddeld is per jaar de bouw gewenst van 23.700 gereguleerde huurwoningen, 5.400 middenhuurwoningen en 1.900 dure huurwoningen.

  Van de bestaande woningvoorraad is 64% een eengezinswoning en 36% een meergezinswoning. De bouwopgave tot 2035 bestaat volgens het Socrates Middenscenario echter uit 51% eengezinswoningen en 49% meergezinswoningen.

  Meer lezen
Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF Research heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai geldersefinjpg

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswov_optjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincare_optjpg

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollo_optjpg

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • CitaVista - WoON informatiesysteem citavista

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortuna_optjpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermes_optjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_preview_optjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheus_optjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_preview_optjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • QuEvi - Online enquêtes quevijpg

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  QuEvi is de online uitvraagapplicatie van ABF Research. QuEvi maakt het mogelijk om effectief marktonderzoek te doen. QuEvi wordt met name ingezet voor meer gecompliceerde uitvragen met meertaligheid, specifieke routings, alle denkbare vraagtypen, vooringevulde gegevens, etc. Maar QuEvi biedt ook de mogelijkheid om efficient eenvoudigere uitvragen te ondersteunen.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software samba_optjpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socrates_optjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoed_optjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmo_optjpg

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarkt_optjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF Research werken ruim 60 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici, informatici en webdesigners. ABF Research is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF Research biedt een goed salaris, doorgroeimogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.