Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Nijmegen buurtmonitor
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat ISO 9001, 20252 en 27001 is gecertificeerd.

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2017
 • 20-04
  onderstaand publication-item is openbaar

  Voorbeeldrapportage Fortuna 2017

  In voorliggend rapport (Fortuna 2016) zijn de verwachte ontwikkelingen op het gebied van wonen met zorg in Kleidum verkend, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De verkenning omvat de periode 2015-2030 en is gebaseerd op het vernieuwde prognosemodel Fortuna 2016. In de nieuwe opzet is gekozen voor een benadering vanuit gezondheid en mobiliteitsbeperkingen, waaraan feitelijk woongedrag gekoppeld wordt. Via de simulatie van vraag, aanbod en dynamiek op de woningmarkt waarbij kwalitatieve aspecten als eigendomsverhouding en prijsniveau centraal staan, maakt Fortuna een inschatting van de toekomstige behoefte aan geschikte huisvesting voor wonen met zorg.

  Sterke toename huishoudens 75+

  In Kleidum wonen in 2015 zo’n 22,1 duizend huishoudens. Daarvan is dan 30 procent 65 jaar of ouder. In 2030 is naar verwachting het aantal huishoudens 23,5 duizend en is het aandeel 65-plushuishoudens toegenomen tot 38 procent. Het aandeel 75-plussers groeit in dezelfde periode van 13,8 naar 20,7 procent. Dit komt neer op een groei met 6,9 procentpunt. Dit is hoger dan de landelijke groei van 5,8 procentpunt.

  Sterke toename alleenstaande huishoudens 75+ met zware mobiliteitsbeperkingen

  Naar verwachting groeit het totaal aantal huishoudens met mobiliteitsbeperking door de vergrijzing in Kleidum de komende vijftien jaar met ongeveer 860 huishoudens. In aandelen gaat het dan om een groei van 15,0 procent naar 17,8 procent van alle huishoudens. De toename betreft alle mobiliteitsklassen, maar vooral de categorieën matig en zwaar.
  Bij huishoudens 75+ heeft ongeveer 17 procent een zware mobiliteitsbeperking, waarbij binnenshuis gebruik wordt gemaakt van een rolstoel of rollator. In aantallen gaat het daarbij om een toename tussen 2015 en 2030 van 530 tot 790, ofwel 260 huishoudens. Deze groep betreft voor bijna driekwart (73 procent) alleenstaanden.

  Gewenste toename geschikte voorraad met zo’n 1.190 woningen

  De voorraad geschikte woningen zou in Kleidum met zo’n 1.190 woningen kunnen worden uitgebreid. Dit kan niet alleen door nieuwbouw (nultrede- en geclusterde ouderenwoningen) maar ook door woningaanpassingen binnen de bestaande woningvoorraad. Er wordt in de berekeningen overigens rekening mee gehouden dat een groot deel van de nultredewoningen ook in de toekomst wordt bewoond door huishoudens zonder mobililteitsbeperkingen.
  De gewenste toename van geclusterde ouderenwoningen in Kleidum is voor iets meer dan de helft (52 procent) geconcentreerd binnen het huursegment. De toename van aangepaste ouderenwoningen betreft voor een aanzienlijk deel de koopsector (83 procent) en wel met name het goedkopere segment.

  Meer weten?

  Neem contact op met Judith Willems 015-27 99 343

 • 19-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Kerncijfers Fortuna-prognose beschikbaar bij KCWZ

  Op de website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is voor de 40 Corop-regio’s een factsheet te vinden met daarin de kerncijfers van de Fortuna-prognose van ABF Research: http://www.kcwz.nl/thema/cijfers-en-trends/regionale-factsheets-wonen-met-zorg. Deze factsheet laat zien welke ontwikkelingen in de periode 2015-2025 verwacht mogen worden op het gebied van extramuraal wonen met zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op (scenario)ontwikkelingen in de demografie, de inkomens en de woningmarkt.

  Toekomst in beeld: woonvraag van senioren
  Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren fors. Tussen 2015 en 2025 komen er per saldo in totaal 600.000 huishoudens bij. Voor een belangrijk deel gaat het om huishoudens ouder dan 75 jaar: 400.000. Circa de helft van deze 400.000 huishoudens zal geconfronteerd worden met mobiliteitsbeperkingen. Tegelijk neemt het eigenwoningbezit onder deze 75-plussers toe van 40 naar 50 procent. Dat betekent dat niet alleen in de huursector maar ook in de koopsector een forse opgave wacht om meer voor ouderen geschikte woningen te realiseren.

  Meer informatie
  De nu beschikbare factsheets bevatten de cijfers voor de 40 Corop-regio’s. Meer gedetailleerde cijfers op gemeentelijk dan wel wijk-/buurtniveau zijn beschikbaar bij ABF Research. Daarvoor kan men contact opnemen met  Judith Willems 015 – 27 99 343 of Wim Faessen 015 – 27 99 317.

  Lees meer over: FORTUNA.

 • 19-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Vastgoed: nachtrust voor beleggers

  Goed nieuws: de AEX-index lijkt stevig boven de 500 punten te staan.
  Nog meer goed nieuws: de woningprijzen trekken serieus aan.

  Als belegger kun je kiezen. Zowel beleggen in aandelen als beleggen in vastgoed lijkt aantrekkelijk. In een tijdsbestek van twintig jaar zijn de AEX-index en de woningprijzen met gemiddeld 4,5% per jaar gestegen, bij 1,8% inflatie. Is dit eindresultaat vergelijkbaar, het verloop van beide indicatoren gedurende die twintig jaar is dat niet. De AEX-index heeft aanzienlijk meer gefluctueerd dan de woningprijzen. Vastgoed in de vorm van woningen leverde beleggers meer nachtrust op dan beleggingen in aandelen.


  Lees meer over: 
  VASTGOEDMONITOR, WONINGMARKTONDERZOEK.

 • 14-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Veiligheidsmonitor geactualiseerd met gegevens 2016

  De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat zich richt op de vraag hoe de inwoners van Nederland de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren. In het onderzoek worden vragen gesteld over hoe veilig ze zich voelen of hoe vaak ze slachtoffer zijn van criminaliteit, over overlast in de buurt of over preventiemaatregelen. Ten slotte wordt de mening gevraagd naar het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks ruim 65.000 enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen om de resultaten op het niveau van politiedistricten en voor grotere gemeenten te kunnen publiceren. Politiekorpsen en gemeenten die verder willen inzoomen kopen extra enquêtes in. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de monitor willen deelnemen. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken levert de VM op eenduidige wijze cijfers over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau.

  Deelnemers krijgen de beschikking over de eigen microdata. Ook worden de uitkomsten in een online databank nader ontsloten. ABF Research heeft met behulp van de Swing software deze databank ingericht. De resultaten kunnen op eenvoudige en snelle manier worden gepresenteerd en binnen enkele stappen in de tijd of regionaal worden vergeleken.

  Voor niet-deelnemers is een versie beschikbaar via www.veiligheidsmonitor.demo.databank.nl. Deze demoversie bevat dezelfde data en functionaliteiten als de originele monitor met dit verschil dat de gegevens beschikbaar zijn vanaf het niveau van de politiedistricten.

  Voorbeeld Factsheet Veiligheid 2016

  Lees meer over: SWING.

 • 14-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Beter zicht op integratie door vernieuwde Buurtmonitor

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integratiebeleid maar moesten het tot voor kort doen met globale cijfers die de lokale situatie onvoldoende in beeld brachten. De vernieuwde Buurtmonitor Integratie biedt oplossing en geeft aan de hand van een aantal kenmerken inzicht in de ontwikkeling van het integratieproces in alle 390 gemeenten en bijna 13 duizend buurten in Nederland.

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ABF Research de Buurtmonitor Integratie ontwikkeld en onlangs vernieuwd. Deze monitor is voor iedereen toegankelijk: www.buurtintegratie.nl

  Inhoudelijk is de Buurtmonitor Integratie vernieuwd door meerjarige gegevens toe te voegen, waardoor een terugblik tot 2009 mogelijk is. Zo kan bekeken worden of de positie van migranten op de onderscheiden aandachtsvelden (demografie, onderwijs, arbeid en inkomen, wonen en woonomgeving, zorg en welzijn en criminaliteit) sinds 2009 veranderd is en bijvoorbeeld is opgeschoven in de richting van die van de autochtone bevolking.

  Daarnaast is de toegankelijkheid van de gegevens in de Buurtmonitor Integratie verbeterd door een dashboard toe te voegen aan de monitor. Hierdoor kan met slechts een paar muisklikken de meest relevante informatie over een thema voor een specifieke gemeente of buurt worden opgeroepen.

  De Buurtmonitor Integratie is een instrument met meerdere lagen geworden: het toont hoe buurten zich tot elkaar verhouden, hoe een buurt zich verhoudt tot het stedelijk gemiddelde en hoe het stedelijke gemiddelde zich tot het landelijke gemiddelde verhoudt.

  Zo laat de monitor bijvoorbeeld zien in welke mate mensen met een Surinaamse achtergrond in de Amsterdamse buurt Paramariboplein inkomsten uit arbeid genieten, hoe dat aandeel zich sinds 2009  heeft ontwikkeld en welke verschillen er zijn met andere buurten in Amsterdam, het gemiddelde voor de gemeente en het landelijke gemiddelde van die groep.

  Omdat migranten ongelijkmatig over Nederland en ook binnen gemeenten zijn verspreid is de beschikbaarheid van deze informatie op buurtniveau essentieel voor het gemeentelijke debat en beleid op integratiegebied. Tevens kan de beschikbaarheid van deze gegevens bijdragen aan een betere inhoud van het debat: alle partijen die op dit terrein actief zijn kunnen immers uitgaan van dezelfde cijfers en terminologie en zo de aandacht richten op het vinden van oplossingen en een betere integratie van migranten in Nederland.  Lees meer over: Swing, Swing-dashboard, de Buurtmonitor Integratie.

Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Werkvelden

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primospng

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Dashboard – Kerncijfers in één overzicht dashboardpng

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswovjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_previewpng

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincarepng

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollopng

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_previewjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroomjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose carmen_previewjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • Cita Vista - WoON informatiesysteem citavistapng

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • EVI - Online enquêtes evi_preview1png

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  EnqueteViaInternet.nl maakt het voor iedere organisatie mogelijk om effectief onderzoek te doen. In een handomdraai zijn eenvoudige, maar ook complexere vragenlijsten online op te stellen en af te nemen.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortunajpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermesjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locatorjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_previewjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheusjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_previewjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software sambajpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socratesjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoedjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmojpg-1

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarktjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF werken ongeveer 50 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici en informatici. ABF is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF biedt een goed salaris, doorgroei-mogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.

Klik hier voor meer informatie of bel naar 015-27 99 300

Stageopdrachten

Studenten econometrie, wiskunde, bouwkunde met statistische interesse, of vergelijkbare studie ECO14_01: Kwantitatief arbeidsmarktonderzoek