Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF Research zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Nijmegen buurtmonitor
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF Research voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF Research werkt volgens de internationale ISO normen die zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van ABF Research. Het ISO 27001 certificaat staat garant voor een doordacht informatiebeveiligingssysteem. Voorbeelden informatiesystemen

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie
icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie
icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
icon van cijfers Feiten en Cijfers
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2018
 • Nieuwsbericht 09 februari
  onderstaand news-item is openbaar

  Hogere ambities woningcorporaties

  Woningcorporaties zijn van plan om de komende jaren extra inspanningen te leveren om bij te dragen aan de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de voorraad. Dit blijkt uit het rapport Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties dat ABF Research heeft geschreven in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. In het rapport worden de belangrijkste voornemens van corporaties beschreven voor de periode 2017 – 2021. De cijfers in het rapport zijn afkomstig van de prospectieve informatie (dPi) die corporaties eind 2016 hebben aangeleverd bij CorpoData.

  De meest recente voornemens laten zien dat woningcorporaties van plan zijn om meer nieuwbouwwoongelegenheden te realiseren de komende jaren dan volgens eerdere plannen. Naar verwachting zullen er in de prognoseperiode 2017 – 2021 gemiddeld 25.200 woongelegenheden per jaar worden gebouwd en opgeleverd. Eerder was de sector nog voornemens om gemiddeld 20.000 woongelegenheden per jaar te realiseren. De nieuwbouwwoningen zijn vooral bestemd voor het huurprijssegment onder de aftoppingsgrens (€ 628,76, prijspeil 2016). Hiermee compenseert de nieuwbouw grotendeels voor de afname binnen dit prijssegment als gevolg van huurharmonisatie en sloop.

  Woningcorporaties willen verder de huurprijzen minder hard laten stijgen dan zij eerder van plan waren. De gemiddelde huurprijs zal naar verwachting met gemiddeld 1,8% per jaar stijgen, terwijl eerst nog een gemiddelde stijging van 2,3% werd voorzien.

  Ten slotte is de sector van plan om 14% meer te investeren in woningverbeteringen en energiebesparende maatregelen. Met deze investeringen is een versnelling van de verduurzaming van voorraad ingezet. Mede als gevolg van de extra investeringen zal het aandeel woongelegenheden met energielabel A, A+ of A++ toenemen van 12 procent in 2016 naar 22 procent in 2021.

  Meer weten over het rapport of over de mogelijkheden om de behoefte aan sociale huur in beeld te brengen en uw wensportefeuille daarop aan te passen? Neem dan contact op met Berry Blijie 015 - 27 99 331.

  Download het rapport Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2018.

  Meer lezen
 • Publicatie 09 februari
  onderstaand publication-item is openbaar

  Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties

  In deze tijd van toenemende vraag naar sociale huurwoningen, discussies over de investeringsruimte van corporaties en ambities en doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid en duurzaamheid, is het van belang om de volkshuisvestelijke voornemens van corporaties nauwlettend te volgen en te communiceren.
  Aedes, vereniging voor woningcorporaties Nederland, heeft vanuit haar rol van belangenbehartiger en spreekbuis van de sociale huursector ABF Research verzocht een nieuwe rapportage op te stellen over de volkshuisvestelijke prestaties en voornemens van corporaties. In vroeger jaren zijn vergelijkbare rapportages opgesteld in opdracht van het ministerie van BZK en door het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

  Vrijwel alle informatie opgenomen in dit rapport is afkomstig uit de prospectieve informatie (dPi), die corporaties jaarlijks beschikbaar stellen aan het samenwerkingsverband CorpoData. De nadruk ligt op de prognoses uit de meest recente dPi die de corporaties voor 15 december 2016 hebben aangeleverd. De gegevens van de eerste vijf prognosejaren (2017 – 2021) zijn in perspectief geplaatst door deze af te zetten tegen de eerdere dPi-prognoses van eind 2014 en eind 2015.

  De meest recente prognoses laten zien dat de corporatiesector voornemens is om extra inspanningen te leveren om bij te dragen aan de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de voorraad, en aan de leerbaarheid. De extra bijdrage aan de beschikbaarheid uit zich in het voornemen om het totale corporatiebezit te laten toenemen, terwijl voorgaande dPi jaargangen nog een afname van de totale voorraad werd voorzien. Corporaties zijn voornemens om meer nieuwbouwwoningen te bouwen en de focus komt meer te liggen op het realiseren van huurwoongelegenheden ten behoeve van de het huurprijssegment onder de aftoppingsgrens (€ 628,76, prijspeil 2016). Verder zijn corporaties van plan om de huurprijzen minder hard te laten stijgen dan eerder was voorgenomen. Hiermee draagt de sector bij aan de betaalbaarheid van de woongelegenheden. Met de voorgenomen extra investeringen in woningverbeteringen en energiebesparende maatregelen vindt een versnelling plaats in de verduurzaming van de voorraad. Ten slotte levert de sector met de toegenomen investeringen in leefbaarheid een extra bijdrage aan leefbare wijken.

  In het voorjaar van 2017, een half jaar na de uitvraag van de meest recente dPi, heeft Aedes de Woonagenda gepubliceerd. In de Woonagenda zijn de ambities van de bij Aedes aangesloten woningcorporaties voor de periode 2017 – 2021 uiteengezet. Er worden vier thema’s onderscheiden binnen de Woonagenda: duurzaam wonen, betaalbaar wonen, voldoende woningen en maatwerk-wonen. De in deze publicatie opgenomen ambities op de verschillende thema’s kunnen (verder) aangescherpt zijn na het opstellen van de Woonagenda. Dit zal in de volgende dPi uitvraag (eind 2017 afgenomen) mogelijk tot uiting komen.

  Berry Blijie 015-27 99 331
  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 31 januari
  onderstaand news-item is openbaar

  Ziekteverzuim bijna 3x hoger in grotere bedrijven

  Ziekteverzuim is een belangrijke kostenpost voor bedrijven. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat het ziekteverzuim stijgt bij een toenemende bedrijfsomvang. Bij bedrijven met minimaal 100 werknemers is het ziekteverzuim bijna 3x zo hoog als bij bedrijven met maximaal 10 werknemers. Deze gelijktijdige toename van het ziekteverzuim en de bedrijfsomvang is zichtbaar in alle arbeidsmarktsectoren maar treedt sterker op bij nutsbedrijven en in de bouw.

  Het ziekteverzuim op de Nederlandse arbeidsmarkt vertoont in de periode 2011-2016 een dalende trend. Het ziekteverzuim voor kleine bedrijven met maximaal 10 werknemers is beduidend kleiner dan het ziekteverzuim voor grote bedrijven met minimaal 100 werknemers.

  Onder de kleine bedrijven is het ziekteverzuim relatief hoog in de landbouw, de bouw en de gezondheids- en welzijnszorg. Een relatief laag ziekteverzuimpercentage onder kleine bedrijven treedt op in de sector verhuur en handel van onroerend goed en horeca. Een verzuimpercentage van 1,1 procent in deze sectoren impliceert slechts 1,1 dag uitval door ziekte op 100 werkdagen. Bij een bedrijf van 5 voltijds werknemers betekent dat totaal 1,1 ziektedag voor alle werknemers in de 4 weken.

  In alle sectoren is het ziekteverzuim bij de grote bedrijven hoger dan bij de kleine bedrijven. Totaal voor alle sectoren bedraagt dit verschil 3,1 procentpunt. Het verschil in ziekteverzuim is relatief hoog in de sectoren vervoer en opslag, industrie en onderwijs. In deze sectoren ligt het ziekteverzuim bij de grote bedrijven 3,6 tot 4,1 procentpunt hoger. In de sector landbouw is het verschil tussen grote en kleine bedrijven relatief beperkt.

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk. Voor deze publicatie is specifiek gebruik gemaakt van maatwerktabellen van het CBS op basis van de Kwartaalenquête Ziekteverzuim. Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
  of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 12 januari
  onderstaand news-item is openbaar

  Internationale waterbedrijven leren van elkaar

  In opdracht van de stichting European Benchmarking Co-operation (EBC) ondersteunt ABF Research (ABF) jaarlijks de internationale benchmark voor waterbedrijven, die vanaf 2006 wordt uitgevoerd. De benchmark is met name bedoeld om waterbedrijven in de gelegenheid te stellen van elkaar te leren en te verbeteren. Voor benchmarking maakt ABF gebruik van onder andere haar softwarepakketten Swing en Ballroom.

  In de benchmark wordt onderscheid gemaakt tussen vijf prestatiegebieden: waterkwaliteit, betrouwbaarheid, dienstverlening, duurzaamheid en tot slot financiën en efficiëntie. Aan de hand van een bedrijfsspecifieke rapportage en een uitgebreid informatiesysteem kunnen bedrijven hun eigen prestaties ten opzichte van andere deelnemers beoordelen. Daarnaast worden op de internationale benchmarkworkshop resultaten en verbeteringsgebieden meer gedetailleerd besproken. De benchmarkworkshop vond dit jaar plaats in Malta en werd bijgewoond door 90 vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven.

  Aan de benchmark voor 2017 namen 47 bedrijven deel in de West-Europese groep en nog eens 53 bedrijven in Midden- en Oost-Europa.

  Lees meer over Swing, Ballroom, Prestatievergelijking of ga naar de EBC website.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 02 januari
  onderstaand news-item is openbaar

  Platform ‘Onderwijs in cijfers Zaanstreek’

  Het platform ‘Onderwijs in Cijfers Zaanstreek’, ontwikkeld door ABF Research, is ontstaan uit een samenwerking tussen de Gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland en de besturen voor scholen in deze gemeenten. Deze partijen zetten zich gezamenlijk in voor een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren in de Zaanstreek. In de Onderwijsagenda Zaanstreek 2015-2018 zijn hiervoor belangrijke thema’s benoemd en gezamenlijke afspraken gemaakt. De betrokken partijen vinden het belangrijk om de effecten hiervan te monitoren en trends en ontwikkelingen in het Zaanse onderwijs in het oog te houden. Daarom verzamelen de gemeenten en schoolbesturen met Onderwijs in Cijfers Zaanstreek belangrijke kengetallen over het onderwijs in de regio.

  Op Onderwijs in Cijfers Zaanstreek vindt u cijfermatige informatie over het onderwijs in de Zaanstreek. De website bundelt en presenteert belangrijke kengetallen over het Zaanse onderwijs van onder meer DUO, de Inspectie van het Onderwijs en Zaanse scholen zelf. U kunt er gegevens raadplegen over school, bestuur of gemeente, en resultaten vergelijken binnen de streek of met regionale en landelijke resultaten.

  Onderwijs in Cijfers Zaanstreek is gerealiseerd op basis van de Swing applicatie van ABF Research.

  Lees meer over Swing.

  Meer informatie? Neem dan contact op met: Cock Meijers 015 27 99 360

  Preview van de Zaanstreek website

  Meer lezen
Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF Research heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai dashboard_optjpg

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswov_optjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincare_optjpg

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollo_optjpg

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • CitaVista - WoON informatiesysteem citavista_optjpg

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • EVI - Online enquêtes evi_optjpg

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  EnqueteViaInternet.nl maakt het voor iedere organisatie mogelijk om effectief onderzoek te doen. In een handomdraai zijn eenvoudige, maar ook complexere vragenlijsten online op te stellen en af te nemen.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortuna_optjpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermes_optjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_preview_optjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheus_optjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_preview_optjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software samba_optjpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socrates_optjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoed_optjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmo_optjpg

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarkt_optjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF Research werken ongeveer 50 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici en informatici. ABF Research is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF Research biedt een goed salaris, doorgroei-mogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.

Klik hier voor meer informatie of bel naar 015-27 99 300