nieuwsjpg

Nieuws

Er zijn geen publicaties met deze eigenschappen.

2022
 • Nieuwsbericht 13 januari

  In prijselasticiteit kun je niet wonen

  In bijgaand in ESB gepubliceerd artikel, In prijselasticiteit kun je niet wonen, reageert Berry Blijie, directeur ABF Research, op Stefan Groot (Rabobank)  die stelt dat de benodigde omvang van de woningvoorraad met behulp van prijselasticiteiten en beleids­doelstellingen op een beter onderbouwde wijze bepaald kan worden dan met de ABF-tekortindicator. Deze economische benadering van Groot gaat echter voorbij aan de volkshuisvestelijke taak van de overheid. Voor het uitvoeren van zijn volkshuisvestelijke taak biedt de tekortberekening van ABF de Minister sturingsinformatie. De tekortberekening van ABF is gestoeld op het grondwettelijke recht op een zelfstandige woonruimte voor ieder huishouden. Een prijselasticiteitsberekening beperkt de woningvraag tot een marktvraag en levert geen sturingsinformatie op.

  U kunt het artikel hier bekijken

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 13 januari

  Slechts beperkte verhoging woningproductie nodig

  In bijgaand in ESB gepubliceerd artikel, Slechts beperkte verhoging woningproductie nodig, gaat Léon Groenemeijer van ABF Research in op de woningbehoefte, de beschikbare plancapaciteit en de vraag of het Rijk op korte termijn meer woningbouwlocaties zou moeten aanwijzen. Er zijn voldoende woningbouwplannen in voorbereiding om in de komende tien jaar tegemoet te komen aan de woningvraag. Er worden momenteel meer appartementen gebouwd dan vroeger, maar daar is ook behoefte aan. Voor de langere termijn dreigt er overaanbod, en is er een nationale verstedelijkingsstrategie nodig.

  U kunt het artikel hier bekijken

  Meer lezen
2021
 • Nieuwsbericht 23 december

  Nieuwste CBS-prognose: 18,9 miljoen inwoners in 2035

  Ieder jaar publiceert het CBS medio december een nieuwe nationale prognose voor de bevolking naar leeftijd en geslacht. Vorige week is de ‘Kernprognose 2021-2070’ gepubliceerd. Dit betreft een actualisatie van de vorig jaar verschenen ‘Bevolkingsprognose 2020-2070’. Waar nodig heeft het CBS recente ontwikkelingen op het gebied van geboorte, sterfte en migratie in de nieuwe prognose verwerkt.

  Volgens de laatste prognose zal Nederland in 2035 uit 18,9 miljoen inwoners bestaan. Dat is ruim 130 duizend meer dan het CBS in haar vorige prognose voor 2035 verwacht had.

  Nadere vergelijking van de nationale prognoses

  Om het verschil tussen de prognoses te kunnen duiden is de verwachte bevolkingsgroei tussen 2021 en 2035 nader geanalyseerd. Bevolkingsgroei komt tot stand door natuurlijke aanwas en buitenlands migratiesaldo. Beide componenten zijn in de nieuwste Kernprognose omhoog bijgesteld. De natuurlijke aanwas is hoger doordat het aantal geboorten is verhoogd. Het hogere migratiesaldo is het gevolg van een aanzienlijke daling van het aantal emigranten.

  Meer achtergrondinformatie over de Kernprognose is te vinden via de website van het CBS.

  Regionale uitkomsten op basis van de Primos-prognose

  Ieder jaar wordt met de Primos-prognose een regionale en lokale doorvertaling gegeven aan de nationale bevolkingsprognose die het CBS publiceert. Daarin spelen bovenstaande ontwikkelingen een grote rol, evenals de trendmatige verschillen tussen gemeenten met betrekking tot geboorte, sterfte en binnenlandse en buitenlandse migratie. Momenteel wordt gewerkt aan de Primos-prognose 2022. Naar verwachting zal deze in het tweede kwartaal van het nieuwe jaar gereed zijn.

  De huidige Primos-rapportage is te downloaden via deze link. Gemeentelijke cijfers zijn te raadplegen via de openbare databank https://primos.abfresearch.nl.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 21 december

  Rapportage Socrates 2021

  De rekenmodellen Primos en Socrates geven inzicht in de mogelijke ontwikkelingen van de toekomstige woningbehoefte. Met Primos is becijferd dat in de jaren 2021 t/m 2034 in totaal 1,16 miljoen woningen aan de voorraad toegevoegd worden als gevolg van nieuwbouw, transformatie en woningsplitsing. Dit aantal is benodigd om de verwachte huishoudensgroei te accommoderen (76%), om onttrokken woningen te vervangen (15%) en om het nationale woningtekort tot 2% in te lopen (9%).

  Van kwantitatieve naar kwalitatieve woningbouwopgave

  De vraag welke woningen dit idealiter moeten zijn wordt met Socrates beantwoord op basis van scenario’s. In de scenario’s worden veronderstellingen gemaakt over demografie, inkomens, voorkeuren, woningvoorraad en huurbeleid door verhuurders. Socrates levert een consumentgericht bouwprogramma op, onderscheiden naar eigendom, prijsklasse en woningtype.

  Rekening houdend met genoemde factoren luidt de conclusie volgens het Midden-scenario dat circa een derde van de voorraadtoevoegingen een koopwoning tot € 310.000 moet zijn. Een kwart betreft een huurwoning tot de aftoppingsgrens. Eengezins- en meergezinswoningen zouden in gelijke mate moeten worden toegevoegd.

  Tussen regio’s bestaan aanzienlijke verschillen. Lees meer hierover in de Socrates 2021-rapportage. Deze kan hier worden gedownload.

  Op 1 juli is de Staat van de Woningmarkt verschenen. In dit jaarrapport beschrijft het ministerie van BZK de ontwikkelingen op de woningmarkt. Sinds een aantal jaar maken woningbehoefteramingen gebaseerd op de rekenmodellen Primos en Socrates ook deel uit van de Staat. De verwachtingen tot 2035 gebaseerd op de modeluitkomsten van dit jaar zijn ook na te lezen in het rapport Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 december

  Swing goed beveiligd

  Er is een ernstige kwetsbaarheid gevonden in Apache Log4j 2, een veel gebruikte Java-log-tool in diverse softwareapplicaties. Omdat Swing geen gebruik maakt van deze tool heeft deze kwetsbaarheid geen invloed op het softwarepakket Swing. Swing blijft goed beveiligd.

   

  Heeft u nog vragen?


  Neemt u dan contact op met de Swing-helpdesk.

    support@swing.eu

     +31 15 2799399 (Nederland)

     +32 78 480935 (België)

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 08 december

  Geen baksteenmythe, maar een woningtekort – artikel in ESB

  Er is de laatste tijd discussie ontstaan met betrekking tot de omvang van het woningtekort. Is dat nu wel of niet groot op dit moment.

  In een tweet in mei van dit jaar stelt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS op basis van langjarige tijdreeksen dat het allemaal wel meevalt. Historisch gezien zou het tekort relatief lag zijn. Er zouden op dit moment meer woningen per huishouden beschikbaar zijn dan twintig jaar geleden. Met deze uitspraak legitimeert hij de stellingen van Hans de Geus en Dirk Bezemer dat er sprake is van een ‘bouwlobby’.

  In bijgaand artikel zet Léon Groenemeijer van ABF Research uiteen dat als gevolg van methodebreuken in zowel de huishoudens- als de woningvoorraadstatistiek deze langjarige tijdreeksen niet geschikt zijn om uitspraken over de ontwikkeling van het woningtekort te doen. Correctie voor de methodebreuken leidt tot de conclusie dat er in Nederland in de periode tussen het begin van de kredietcrisis in 2008 en 2018 naar schatting 120.000 meer huishoudens dan woningen zijn bijgekomen. Ook andere indicatoren wijzen op een sterke toename van het woningtekort in de jaren sinds 2008.

  U kunt het artikel hier bekijken.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 02 december

  Meer dan 1 miljoen woningen in plannen voor de komende tien jaar

  ABF Research heeft in opdracht van het Ministerie van BZK opnieuw de plancapaciteit voor woningen geïnventariseerd. De gezamenlijke provinciale inventarisaties van de netto plancapaciteit (nieuwbouw minus sloop) voor de tienjarige periode 2021 t/m 2030 bedraagt 1.044.500 woningen. De netto bouwopgave, gedefinieerd als de in de Primos-prognose 2021 verwachte uitbreiding van de woningvoorraad, is 774.600 woningen. Het woningtekort loopt daarmee terug van 3,5% naar 2,5%. De verhouding tussen netto plancapaciteit en netto bouwopgave is 135%. Daarmee zijn er, rekening houdend met planuitval en vertraging, voldoende plannen om de opgave te realiseren. Een aanzienlijk deel van deze plannen, 309 duizend (46%) is al juridisch ‘hard’. De gewenste verhoging van de woningproductie de komende jaren lijkt daarmee onder handbereik.

  Ten opzichte van de inventarisatie in het voorjaar van 2021, die de kortere negenjarige periode 2021 t/m 2029 besloeg, zijn er in de nieuwe inventarisatie 83.200 woningen meer opgenomen. Vooral in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is er meer plancapaciteit als gevolg van uitbreiding van de inventarisatieperiode met één jaar. De verhouding tussen plancapaciteit en opgave is het krapst in Gelderland (109%) en Noord-Brabant (111%). In de Randstadprovincies varieert de verhouding tussen 137% en 145%. In de Noordelijke provincies, Zeeland en Limburg is meer dan voldoende plancapaciteit aanwezig.

  Op de lange termijn, na 2030, dreigt er een overschot aan plannen te ontstaan. Voor de jaren 2031 t/m 2035 is een groot aantal plannen in ontwikkeling en opgenomen in de provinciale inventarisaties. Er dient echter rekening te worden gehouden met een deel van het ‘overschot’ aan plancapaciteit voor de periode tot en met 2030. Een deel van dit overschot zal doorschuiven naar de jaren daarna. Daar komt bij dat een veelheid aan regio’s en gemeenten publiekelijk heeft aangekondigd grote aantallen woningen te gaan ontwikkelen ‘om de nood te lenigen’. Daarnaast wordt woningbouw als (financieel) onderdeel van oplossingen voor problemen in de landbouwsector genoemd.

  Het woningtekort zal volgens de Primos-prognose in 2031 2,5% van de voorraad bedragen. Om het woningtekort in 2031 op nationaal niveau in te lopen en terug te brengen tot het streefpercentage van 2% zijn er 42.800 woningen extra nodig bovenop de verwachte woningbouw volgens de prognose. Rekening houdend met deze grotere opgave is de verhouding tussen netto plancapaciteit en netto opgave momenteel 128%. Het lijkt dus mogelijk om het tekort eerder in te lopen dan verwacht. Er dient echter rekening te worden gehouden met onzekerheden die demografische prognoses kenmerken. In de hoge variant van de Primos-prognose 2021 zijn er circa 122 duizend woningen meer nodig dan in de Trendraming. In de lage variant zijn er 141 duizend woningen minder nodig dan in de Trendraming. De mate en het tempo waarmee het woningtekort kan worden ingelopen is dus mede afhankelijk van de daadwerkelijk ontwikkeling van de huishoudensgroei.

  De capaciteit voor woningbouw is groter dan de inventarisatie laat zien. De informatie over geplande opleveringen in het jaar 2030 is niet compleet, voor Zuid-Holland ontbreekt dit specifieke jaar. Daarnaast is onduidelijk in hoeverre in alle provinciale inventarisaties transformatie van gebouwen is opgenomen. In een aantal provincies is dit wel het geval, maar mogelijk niet in alle.  Er worden op deze wijze veel woningen aan de voorraad toegevoegd. In de afgelopen jaren is 15% van de toevoegingen via transformatie van gebouwen tot stand gekomen. Voorts zijn er woningen die via het splitsen en/of verbouwen van woningen tot stand komen. Deze zijn niet in de plancapaciteit opgenomen. In de afgelopen jaren is 6% van de toevoegingen op deze wijze gerealiseerd.

  Van 386 duizend woningen, dat is 37% van alle plannen opgenomen in de planinventarisaties voor de komende tien jaar,  is het prijssegment bekend. Er zit echter een vertekening in de cijfers. Vanwege de betere informatiepositie van plannen met goedkope woningen zijn de financieringscategorieën bij deze plannen beter bekend. Van de 386 duizend woningen in voorbereiding waarvan de prijssegmenten bekend zijn, is het aandeel gereguleerde huurwoningen 35%, middeldure huur 17%, dure huur 6%, goedkope koop 5%, middeldure koop 14% en 23% dure koop.

  De publicatie kan hier worden gedownload.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 01 december

  Maatwerk: Kerncijfers voor leden van FME 2020

  ABF Research heeft in opdracht van FME informatie verzameld over de omzet, werkgelegenheid en internationale handelsgegevens onder de leden van FME. De tabellen zijn gebaseerd op de CBS-microdata. De dataverwerking heeft volledig plaatsgevonden binnen een streng beveiligde netwerkomgeving van het CBS. Het CBS hanteert daarnaast diverse richtlijnen voor de output, zodat onthulling van individuele organisaties niet mogelijk is. De tabellen zijn hier te downloaden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 01 november

  Swing Viewer en Mosaic krijgen A-status voor toegankelijkheid

  Onlangs zijn de softwareproducten Swing Viewer en Swing Mosaic getoetst op digitale toegankelijkheid.

  Op de website van Swing.eu voldoen Mosaic en Viewer nu aan een belangrijk toegankelijkheidsniveau: WCAG 2.1 niveau AA, volgens de Web Content Accessibility Guidelines. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking. Dit is ook de standaard die verplicht is voor websites van overheidsinstellingen

  Het rapport van de toetsing is hier te vinden: https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/swing-mosaic/

  Het betreft hier een systeem audit, wat inhoudt dat als deze software wordt gebruikt voor een website van een klant deze alleen nog op inhoud getest hoeft te worden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 15 oktober

  Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021

  ABF Research heeft, in opdracht van Kences, de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021 opgesteld. Voor het eerst is deze monitor volledig digitaal en dit biedt allerlei aanvullende mogelijkheden. De jaarlijks terugkerende monitor is inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. De monitor beantwoordt vragen zoals: Wat is de verhuisgeneigdheid van studenten? Hoeveel internationale studenten zijn in het coronajaar niet naar Nederland gekomen? Hoeveel uitwonende studenten worden de komende jaren verwacht? Wat zijn de verschillen tussen steden?

  In collegejaar ’20-’21 studeerden 757.000 studenten binnen het hoger onderwijs in Nederland, een toename van 26% ten opzichte van acht jaar eerder. De helft van deze studenten is uitwonend. Naast de 387.000 uitwonende studenten aan het hoger onderwijs, zijn 102.000 mbo-studenten uitwonend. Kijkend naar de internationale studenten, is het afgelopen jaar 15% in het buitenland blijven wonen. Voor de coronapandemie lag dit aandeel op 5%.

  De komende acht jaar zal het aantal uitwonende ho-studenten naar verwachting verder toenemen tot zo’n 444.000 studenten. Dit zal ervoor zorgen dat het enorme tekort dat er op de studentenwoningmarkt is, de komende jaren verder zal oplopen.

  De afgelopen acht jaar is het aantal internationale studenten verdubbeld. Zo’n 13% van alle ho-studenten is een internationale student. De komende acht jaar blijft het aantal internationale studenten toenemen en zal in collegejaar ’28-’29 17% van alle studenten een internationale student zijn. De groei van het aantal internationale studenten legt vanwege de bijbehorende huisvestingsvraag extra druk op de studentenwoningmarkt.

  Klik hier om de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021 te bekijken.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 20 september

  ABF maakt “Aedes Routekaart CO2-neutraal” voor corporaties

  In opdracht van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, heeft ABF Research een online-rekentool ontwikkeld (Routekaart 2.0) waarmee de corporaties hun strategische keuzes voor de verduurzaming van hun voorraad kunnen herijken op het Klimaatakkoord. Passen hun huidige plannen voor transformatie van het woningbestand naar CO2-neutraal nog steeds bij de recente uitwerking van het Klimaatakkoord?

  In de rekentool kunnen corporaties fasering, aantallen woningen en type warmtetransitie invoeren, op complex-niveau, naar type woningen (eengezins/meergezins) en type warmtevoorziening. De rapporten die met Routekaart gemaakt kunnen worden dienen ook als input voor overleggen met de gemeenten.

  Op https://www.aedes.nl/dossiers/routekaart-2.0.html zijn verhelderende filmpjes en meer achtergrondinformatie te vinden hoe de Aedes Routekaart werkt

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 14 september

  Personeelsmonitor gemeenten 2021 van start!

  De Personeelsmonitor gemeenten is een product van het A&O Fonds Gemeenten dat op veel belangstelling van gemeentelijke organisaties kan rekenen. De Personeelsmonitor is dé benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. De Personeelsmonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

  Met ingang van dit jaar mag ABF Research optreden als uitvoerder van de Personeelsmonitor.

  Vandaag heeft de formele ondertekening van de nieuwe overeenkomst plaatsgevonden en hebben de teams van het A&O Fonds en ABF een start gemaakt met de Personeelsmonitor 2021.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 juli

  Rapportage Primos 2021

  De rapportage over de Primos-prognose 2021 van ABF Research is beschikbaar. De rapportage bevat een toelichting op de belangrijkste resultaten van Primos 2021 en de totstandkoming daarvan. Er wordt in het rapport ingegaan op landelijke en regionale uitkomsten, de onzekerheden van de prognose en de achtergronden van het model. Ook het actuele woningtekort komt aan bod. Dit is voor 2021 geraamd op 279.000, een daling ten opzichte van vorig jaar toen een tekort van 331.000 is becijferd. In het rapport wordt een verklaring voor dit verschil gegeven.

  De belangrijkste resultaten van Primos 2021 zijn voor iedereen beschikbaar via het dashboard https://primos.abfresearch.nl/ of via het portal Datawonen van het ministerie van BZK https://primos.datawonen.nl/jive.

  Trendprognose op gemeentelijk niveau

  De Primos-prognose raamt bevolking, huishoudens, woningbehoefte en woningvoorraad op (binnen)gemeentelijk niveau. Aan de basis liggen de meest recente nationale CBS-bevolkingsprognose, de plancapaciteit en regionale trends. Primos 2021 volgt de nationale CBS-prognose van december 2020. Hierin is de inschatting van het CBS van de impact van de coronacrisis op demografische ontwikkelingen voor korte en langere termijn meegenomen.

  De Primos-prognose voorziet al bijna veertig jaar in de behoefte aan regionaal en lokaal inzicht in demografische ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op de woningmarkt. In al die jaren heeft de Primos-trendraming een bijdrage geleverd aan inzichten, woonvisies, bouwplannen en beleidsvoornemens van overheden en andere partijen. Primos is tevens het ‘moedermodel’ van andere prognosemodellen bij ABF, onder andere voor de woningmarkt, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt.

  De Primos 2021-rapportage kan hier worden gedownload.

  Lees meer over PrimosPrimos online en andere prognosemodellen van ABF Research.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 08 juli

  Belangrijke bijdrage van ABF Research aan Kamerbrief ‘Actualiteit in huurbeleid en benutting woningvoorraad’

  Demissionair minister Ollongren (BZK) heeft deze week een brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over huurbeleid en de manier waarop de bestaande woningvoorraad beter kan worden benut. In de brief komen diverse onderwerpen aan de orde, waarbij op twee punten het onderzoek van ABF Research wordt aangehaald.

  Ten eerste wordt ingegaan op de doorstroming van ouderen in een (te) ruime huurwoning. ABF deed hiervoor onderzoek naar de mate waarin kinderen van ouderenhuishoudens een financieel ondersteunende rol zouden kunnen spelen om de doorstroming te bevorderen.

  Ten tweede wordt over de ‘Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’ gesproken in de Kamerbrief. Omdat deze wet alleen in 2021 geldt, biedt de huidige wet geen oplossing voor ‘dure scheefheid’ (doelgroep passend toewijzen met een huur boven de aftoppingsgrens) die zal ontstaan in de komende jaren. Op basis van onderzoek van ABF wordt in de Kamerbrief ingegaan op de gevolgen en haalbaarheid van een ‘permanent recht op huurverlaging’, waarmee dure scheefwoners ook in de komende jaren een beroep kunnen doen op een huurverlaging.

  Klik hier om de Kamerbrief en bijlagen te downloaden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 06 juli

  Vooruitzichten: 849 duizend huishoudens en 990 duizend woningen erbij in de komende veertien jaar

  Op basis van recente ontwikkelingen, de nieuwe Primos-prognose 2021 en de Socrates-woningmarktverkenningen 2021 zijn voor het Ministerie van BZK in het rapport Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt de te verwachten demografische ontwikkelingen in de periode tot 2035 in beeld gebracht en scenario’s voor de woningmarkt opgesteld.

  De coronacrisis zorgt voor enige verlichting van de druk op de woningmarkt. Het woningtekort is gedaald tot 279.000 woningen in 2021. In reactie op de coronacrisis en de verminderde bevolkingsgroei heeft het CBS de nationale bevolkingsprognose voor de jaren tot en met 2035 verlaagd. De Primos-prognose voorziet op basis van de nieuwe nationale CBS-prognose een toename van het aantal huishoudens in de periode tot 2035 met 849 duizend. Gemiddeld neemt het aantal huishoudens met 10,5% toe, er worden echter forse regionale verschillen verwacht.

  In totaal worden er naar verwachting in de periode 2021 t/m 2034 circa 1,16 miljoen woningen aan de voorraad toegevoegd (nieuwbouw, transformatie en woningsplitsing) en 168 duizend woningen aan de voorraad onttrokken (sloop, bestemmingswijziging en samenvoeging). Per saldo neemt de voorraad met bijna 990 duizend woningen toe, een uitbreiding met 12,4%. Ongeveer driekwart van de woningbouwopgave betreft het accommoderen van de verwachte toename van het aantal huishoudens (groei woningbehoefte). Ongeveer 9% betreft het inlopen van het woningtekort naar 2% en nog eens 15% is nodig om onttrokken woningen te vervangen. Op de korte termijn wordt vanwege de stikstofproblematiek een beperkte toename van het woningtekort verwacht. Na een piek op 3,9% daalt het tekort volgens de prognose naar 2,0% in 2035.

  Met behulp van het Socrates-model is een simulatie uitgevoerd van de gewenste ontwikkeling naar prijssegment in de periode tot 2035. De vraag richt zich vooral op goedkope koopwoningen met een prijs tot de NHG-grens van € 310.000 (prijspeil 2020). Het optimale nieuwbouwprogramma bestaat in het Socrates Middenscenario uit gemiddeld 28 duizend goedkope koopwoningen per jaar. Daarnaast zijn er jaarlijks 15 duizend middeldure koopwoningen gewenst (tot € 480.000) en 9 duizend dure koopwoningen (> € 480.000). Het nieuwbouwprogramma bestaat voor 63% uit koopwoningen (jaarlijks 52 duizend) en 37% huurwoningen (jaarlijks 31 duizend). Gemiddeld is per jaar de bouw gewenst van 23.700 gereguleerde huurwoningen, 5.400 middenhuurwoningen en 1.900 dure huurwoningen.

  Van de bestaande woningvoorraad is 64% een eengezinswoning en 36% een meergezinswoning. De bouwopgave tot 2035 bestaat volgens het Socrates Middenscenario echter uit 51% eengezinswoningen en 49% meergezinswoningen.

  Meer lezen
 • Onderzoek met CBS-microdata 24 juni

  Gedetailleerd zicht op de lokale woningmarkt met CBS-microdata

  De lokale verschillen op de woningmarkt zijn groot. In elke gemeente kunnen andere vraagstukken spelen.  Gedegen en gedetailleerd inzicht in het functioneren van de lokale en regionale woningmarkt is daarom essentieel. ABF Research ondersteunt gemeenten, woningcorporaties, provincies en ontwikkelaars met lokale en regionale woningmarktanalyses. Vaak gebruiken we daarbij de microdata van het CBS: allerlei gegevens op het niveau van personen, huishoudens en woningen. Deze gegevens zijn afkomstig uit diverse registers, waaronder de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en bestanden van de Belastingdienst. Met behulp van deze cijfers is het mogelijk om de lokale woningmarkt gedetailleerd en betrouwbaar in beeld te brengen. In het recente verleden hebben we dat onder meer gedaan voor corporaties in Rotterdam en Maastricht en voor een grote projectontwikkelaar. In dit artikel lopen we enkele van de meest interessante uitkomsten langs.

  Weinig nieuwe koopwoningen in lage prijsklasse in regio Utrecht

  Voor een projectontwikkelaar hebben we onder meer onderzocht welk prijsniveau opgeleverde nieuwbouwkoopwoningen in de regio rondom Utrecht hebben. Er zijn hierover geen openbare gegevens beschikbaar. Microdata kunnen hier wel zicht op bieden. De in de microdata beschikbare WOZ-waarden na oplevering van de nieuwbouw zijn als indicator voor de prijs gebruikt. Hoewel er verschillen zijn tussen de transactieprijs en de WOZ-waarde bieden de cijfers toch een goed beeld op hoofdlijnen.

  Voor dit project hebben we nieuwbouwkoopwoningen onder de loep genomen die in de jaren 2015 t/m 2019 zijn opgeleverd in een van de gemeenten van de U16-regio (rondom Utrecht). Het gaat om ruim 10.200 woningen, waarvan de WOZ-waarde geïndexeerd is naar prijspeil 1-1-2019.

  Belangrijkste conclusie van het onderzoek is het inzicht dat er sinds 2015 in de regio Utrecht relatief weinig koopwoningen in de laagste prijsklassen zijn gebouwd (zie Figuur). Niet meer dan 7% van de nieuwe koopwoningen had een WOZ-waarde van minder dan € 200.000 en nog geen kwart had een waarde onder de € 260.000. Aan de andere kant had meer dan de helft van de nieuwbouw in de koopsector in de U16 een WOZ-waarde van minimaal € 350.000 en bijna 30% een waarde van minstens € 460.000. Deze woningen zijn voor een grote groep woningzoekenden op de koopmarkt, zoals veel starters en middeninkomens, te duur. In onderstaande figuur staan de volledige uitkomsten. De cijfers ondersteunen de bevinding uit andere bronnen (onder meer van NVM) dat er relatief weinig nieuwe koopwoningen in het goedkope segment worden ontwikkeld terwijl hier wel veel vraag naar is.

  Onderzoek naar studentenhuishoudens

  In studentensteden voeren veel (uitwonende) studenten een eigen huishouden. Studenten vormen in het beleid van corporaties en gemeenten vaak een specifieke doelgroep; hun woonwensen verschillen van ‘reguliere’ huurders en ze hebben vaak een laag inkomen. Het is daarom voor corporaties nuttig om zicht te hebben op de rol die studenten op de lokale woningmarkt spelen. Veel bestaande cijfers over aantallen studenten en hun woonsituatie gaan over personen, maar voor de woningmarkt zijn juist de huishoudens van studenten van belang. Er zijn immers ook studenten die samenwonen met een (studerende) partner.

  Voor corporaties in Rotterdam en Maastricht hebben we op basis van de CBS-microdata de woonsituatie van studentenhuishoudens per wijk in beeld gebracht.

  Studentenhuishoudens vormen 8% van de woningmarkt in Rotterdam

  In Rotterdam zijn er in 2018 zo’n 25.400 huishoudens waarbij het hoofd van het huishouden en/of de partner stond ingeschreven bij een mbo3/4-, hbo- of wo-opleiding. Dat komt neer op 8% van het totaal aantal huishoudens in de stad. Een op de drie studenten woont niet in een zelfstandige woning maar in een deel van een woning of in een ander type woonruimte, vaak met gedeelde voorzieningen. Bij deze categorie van zogenoemde bewoonde andere ruimten (BAR) gaat het bijvoorbeeld om studentenwoningen of kamerverhuurpanden maar ook om kamers bij particulieren (hospita’s). In deze woonsituaties zijn de studenten geen hoofdbewoner van het pand waarin ze wonen. Daarmee woont twee derde van de studenten in Rotterdam wel als hoofdbewoner in een (zelfstandige, al dan niet gedeelde) woning: ruim de helft (56%) in een huurwoning en een op de 10 in een koopwoning Oudere studentenhuishoudens wonen vaker in een zelfstandige (ongedeelde) woning en hebben bovendien vaker al een woning gekocht. Ook zijn er verschillen tussen de wijken die sterk samenhangen met de lokale samenstelling van de woningvoorraad.

  Particuliere huursector belangrijk voor studenten in Maastricht

  Ook in Maastricht spelen studentenhuishoudens een belangrijke rol op de woningmarkt. Voor een corporatie aldaar hebben we de woonsituatie van die huishoudens in de huursector in beeld gebracht. De definities waren gelijk aan het onderzoek in Rotterdam: alle huishoudens waarvan het hoofd en/of de partner een mbo 3-, hbo- of wo-opleiding volgt. In 2019 zijn er bijna 4.600 van dergelijke huishoudens in een huurwoning in Maastricht. Deze huishoudens wonen in een zelfstandige huurwoning of als hoofdbewoner in een gedeelde huurwoning. Ruim zes op de tien wonen in een particuliere huurwoning, de rest in een corporatiewoning. De particuliere huursector speelt dus een belangrijke rol in het huisvesten van studenten in Maastricht. Ruim een op de vijf huishoudens in een particuliere huurwoning in Maastricht is daarmee een studentenhuishouden. Dat is dus nog exclusief de huishoudens in gedeelde huurwoningen die niet als hoofdbewoner gelden maar als inwonend huishouden worden aangemerkt. Als deze wel zouden worden meegeteld, zou het aandeel studentenhuishoudens nog hoger uitvallen. In de corporatiesector is bijna één op de tien huishoudens een studentenhuishouden. Zo’n 45% van de studentenhuishoudens in een corporatiewoning betaalt een huurprijs van maximaal de kwaliteitskortingsgrens (€442,46 in 2021) en bijna 40% woont in een woning met een huur tussen die grens en de eerste aftoppingsgrens (€633,25). Studenten hebben daarmee veel vaker een lage huur dan andere sociale huurders (maar krijgen vaak ook minder huurtoeslag). Ruim acht op de tien (84%) studentenhuishoudens in een corporatiewoning zijn alleenstaanden tot 30 jaar. Oudere singles, paren (9%) en (eenouder)gezinnen vormen samen de overige groep.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 juni

  Het statistisch woningtekort nader uitgelegd

  Het woningtekort staat volop in de belangstelling. Voor 2021 wordt het nationale woningtekort geraamd op 279 duizend woningen. Dat is 3,5% ten opzichte van de woningvoorraad. Over het land verspreid zijn er grote verschillen. In sommige woningmarktregio's kan het tekort oplopen tot ruim 5%.

  Het woningtekort is geen 'hard' gegeven, omdat dit niet geregistreerd wordt. Om die reden wordt er een schatting gemaakt. Om hierin meer inzicht en transparantie te bieden heeft ABF Research in opdracht van het ministerie van BZK meegewerkt aan een visuele uitleg. Deze is nu te vinden via https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/berekening-woningbouwopgave.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 08 juni

  Voldoende plancapaciteit voor woningen tot 2030

  In opdracht van het Ministerie van BZK inventariseert ABF Research halfjaarlijks de plancapaciteit voor woningen en vergelijkt deze met de bouwopgave zoals die blijkt uit de meest recente Primos-prognose. In het rapport Inventarisatie Plancapaciteit mei 2021 worden de nieuwe plancapaciteitscijfers vergeleken met de recent gereedgekomen Primos-prognose 2021. De geïnventariseerde plancapaciteit is met naar schatting 140.000 woningen beduidend toegenomen ten opzichte van de vorige meting. Een deel van deze toename is administratief, de plannen waren er al maar zijn nu pas in de provinciale inventarisaties opgenomen. In totaal bedraagt de netto plancapaciteit nu 961.300 woningen te realiseren in de periode 2021 t/m 2029. Rekening houdend met de noodzaak om vanwege vertraging en planuitval 130% plancapaciteit te hebben ten opzichte van de bouwopgave, is er momenteel voldoende plancapaciteit voorhanden om de verwachte huishoudensgroei te accommoderen alsmede het woningtekort significant te verminderen.

  Aantal harde plannen per jaar neemt toe

  Voor de periode 2021 t/m 2024 zijn er 257.000 woningen in harde plannen. Dat zijn er gemiddeld 64.300 per jaar. Dit aantal is hoger dan in de vorige meting (58.000 per jaar in de periode 2020 t/m 2024). Ook voor de periode 2025 t/m 2029 is er een toename van het aantal harde plannen te noteren, van gemiddeld 13.000 per jaar naar 15.600 per jaar.

  Woningtekort afgenomen, woningproductie op relatief hoog niveau

  Als gevolg van de Coronacrisis is de bevolkingsgroei van Nederland in 2020 bijna gehalveerd. Naast een hogere sterfte, is het buitenlands migratiesaldo lager dan voorzien. De verminderde groei zorgt voor enige verlichting op de woningmarkt. Het woningtekort dat in 2020 op 331.000 (4,2% van de voorraad) werd geraamd, is in de nieuwe raming gedaald naar 279.400 (3,5% van de voorraad) in 2021. De vermindering van het tekort hangt ook samen met de hoge woningproductie. In 2020 werd de woningvoorraad uitgebreid met 74.600 woningen. Ook in de eerste drie maanden van 2021 zijn er met 21.400 veel woningen aan de voorraad toegevoegd. Als gevolg van de stikstofcrisis zijn er in 2019 minder bouwvergunningen verleend. Verwacht wordt dat de productie in de komende maanden geleidelijk op een lager niveau komt te liggen.

  Woningtekort piekt in verwachtingen een jaar eerder en op een lager niveau

  Voor de komende jaren wordt een beperkt lagere huishoudensgroei verwacht dan eerder geraamd. De verwachtingen met betrekking tot de woningproductie zijn andersom omhoog bijgesteld. Dat betekent dat het tekort naar verwachting minder sterk oploopt dan in de Primos-prognose van vorig jaar werd voorzien. Toen was de prognose dat het woningtekort in 2025 zou pieken op 418.900, 5,1% van de woningvoorraad. In de Primos-prognose 2021 wordt voorzien dat het tekort piekt in 2024 op 316.700 woningen (3,9%).

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 18 mei

  Invoering nieuwe huisstijl

  ABF Research is continu in ontwikkeling. Als onderdeel hiervan heeft ABF een nieuwe huisstijl en nieuwe website laten ontwerpen. De nieuwe huisstijl omvat ons logo, lettertype, kleurenpalet, templates, grafieken en fotografie. In de aankomende maanden worden veranderingen in onze huisstijlmiddelen stap voor stap doorgevoerd. Wij zullen u daarvan  via onze website op de hoogte houden.

  Nieuwe vormgeving facturen ABF Research (april 2021)

  Passend bij de nieuwe huisstijl is de vormgeving van de factuur van ABF vernieuwd. Verschillen met de oude vormgeving van de factuur betreffen het logo, de indeling en het lettertype. Daarnaast zijn plaatsing en uitlijning herzien en is de opmaak toegankelijker gemaakt. Onderstaande voorbeeldfactuur toont de nieuwe opmaak. Als u facturen liever in xml-formaat wilt ontvangen kunt u altijd contact opnemen.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 28 april

  Wel degelijk groot woningtekort – Reactie op boek Hans de Geus

  In het recent gepubliceerde boek “Hoe ik toch huisjesmelker werd – over woonarmoede en ongelijkheid” wordt door de auteur, journalist Hans de Geus, beweerd dat het allemaal reuze meevalt met het woningtekort, getuige zijn uitspraken  “Het huidige tekort van 331.000 woningen klinkt ernstig, maar er is helemaal niets nieuws aan.” (pag. 102) en “het verwachte tekort in 2030 hangt van zoveel aannames aan elkaar dat het onbruikbaar is.” (pag. 103).

  Hoe goed de auteur op veel punten ook zijn vinger op pijnlijke plekken in het functioneren van de woningmarkt legt, hij slaat de plank mis met zijn uitspraken over het woningtekort. De Geus gebruikt verkeerde cijfers, bagatelliseert problemen die het woningtekort voor woningzoekenden oplevert en verwart tekort met prognose. Bekijk de publicatie voor een uitgebreide reactie op de beweringen van De Geus.

  Meer lezen
 • Onderzoek met CBS-microdata 19 maart

  Maatwerk: kerncijfers voor leden van FME

  ABF Research heeft in opdracht van FME informatie verzameld over de omzet en werkgelegenheid onder de leden van FME.

  De tabellen zijn gebaseerd op de CBS-microdata. De dataverwerking heeft volledig plaatsgevonden binnen een streng beveiligde netwerkomgeving van het CBS. Het CBS hanteert daarnaast diverse richtlijnen voor de output, zodat onthulling van individuele organisaties niet mogelijk is.

  De tabellen zijn hier te downloaden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 februari

  Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna 2020

  Fortuna 2020 beschikbaar

  Met het prognosemodel Fortuna brengt ABF Research de huidige situatie en toekomstige vraag naar wonen met zorg in kaart. Het rapport Verkenning wonen met zorg 2020-2040 laat goed zien welke gevolgen de vergrijzing heeft voor de vraag naar voor ouderen geschikte woningen en de vraag naar intramurale zorg, en welke informatie daarover bij ABF beschikbaar is. Het rapport is ingestoken op nationaal niveau maar de meeste informatie is beschikbaar tot op buurtniveau en kan dus op lokaal niveau worden ingezet, bijvoorbeeld bij prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. Op de website van ABF is ook een gemeentelijke voorbeeldrapportage te vinden.

  115 duizend geclusterde ouderenwoningen tot 2040 extra gevraagd door huishoudens 65+

  Om vraag en aanbod voor wonen met zorg onder huishoudens 65+ op de gewone woningmarkt beter op elkaar te laten aansluiten moet het aantal geclusterde ouderenwoningen tussen 2020 en 2040 in Nederland met 115 duizend toenemen, terwijl het aantal aangepaste woningen met 94 duizend moet worden uitgebreid. Daarnaast zouden nog zo’n 268 duizend nultredenwoningen voor huishoudens 65+ moeten worden toegevoegd. Voor een belangrijk deel is deze vraag naar geschikte ouderenhuisvesting het gevolg van de verwachte toename van het aantal huishoudens met mobiliteitsbeperkingen.  De vraag naar geclusterde woningen is vooral op de (sociale) huursector gericht, terwijl de vraag naar aangepaste woningen zich met name in de koopsector manifesteert.

  Vergrijzing hoofdoorzaak van stijging vraag naar intramurale dementiezorg

  De vergrijzing is ook de belangrijkste oorzaak van de vraag naar intramurale Wlz-zorg in de sector Verpleging en Verzorging. In 2020 zijn er in Nederland in deze sector 130 duizend cliënten maar in 2040 is die vraag naar intramurale plaatsen 95 duizend hoger, een toename met 70 procent. Voor bijna twee derde gaat het dan om zorgzwaartepakket 5 ofwel dementiezorg. De vraag naar intramurale plaatsen in de Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg verandert aanzienlijk minder sterk tussen 2020 en 2040.

  In het rapport is verder ook aandacht voor de verwachte ontwikkelingen rondom het leveren van intramurale zorg aan huis in de vorm van het Volledig Pakket Thuis. Hiermee kan de vraag naar intramurale capaciteit worden verlicht. Tot slot worden ook de ontwikkelingen rondom Beschermd wonen GGZ belicht. Dit is van belang omdat voor meer zelfstandige woonvoorzieningen voor GGZ-cliënten vaak een beroep wordt gedaan op de sociale huursector.

  Fortuna en Monitor Ouderenhuisvesting

  In januari 2021 heeft ABF op verzoek van het Ministerie van BZK de Monitor Ouderenhuisvesting beschikbaar gesteld (zie ook 55plus.cijfersoverwonen.nl). De cijfers uit de Monitor verschillen van de (extramurale) uitkomsten in Fortuna, ook al gaan ze beide over hetzelfde onderwerp en dezelfde demografische ontwikkelingen. Oorzaken van deze verschillen zijn het gebruik van deels andere bronnen, van andere definities en van andere methodieken in beide onderzoeken. Daarbij ligt de focus van de Monitor op de huidige woonsituatie van ouderenhuishoudens, terwijl in Fortuna Extramuraal nadrukkelijk ook de opgave op het vlak van de geschikte voorraad in beeld wordt gebracht.

  Meer weten?

  Neem contact op met: Judith Willems 015 27 99 343 of Wim Faessen 015 27 99 317

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 15 februari

  Terugblik op het ontstaan van het woningtekort

  Nederland wordt geteisterd door woningnood. Hoe komt Nederland aan zo’n groot woningtekort en welke lessen zijn er uit het ontstaan van dit tekort te leren?

  In deze terugblik gaan we terug naar 2006. Er wordt verwacht dat bevolkingsdaling in Nederland in 2035 een feit is. In een invloedrijk rapport wordt met veel pertinentie betoogd dat het beleid op dit nieuwe demografische perspectief aangepast dient te worden. De geest van dit rapport heeft vele jaren rondgewaard in Nederland. Tijdens de financiële crisis worden massaal woningbouwplannen geschrapt. Er zou geen vraag meer naar woningen zijn. Bedoeld wordt dat er geen vraag meer naar koopwoningen is. Niet verwonderlijk want de prijzen dalen sterk. De vraag naar huurwoningen wordt niet (h)erkend. Tot overmaat van ramp ruilen PvdA en VVD beperking van de hypotheekrenteaftrek uit tegen een verhuurderheffing die corporaties zwaar treft. De woningbouw zakt in. Ondertussen groeit de bevolking veel sneller dan verwacht. Nederland is tijdens en na de crisis een aantrekkelijk vestigingsland. Prognoses worden keer op keer omhoog bijgesteld. Het woningtekort loopt ondanks een toenemende woningproductie verder op. De omschakeling naar een hogere woningproductie gaat veel te traag. Meer plancapaciteit is nodig, maar plannen maken kost geld en prognoses zijn onzeker.

  De terugblik is hier te downloaden

  Deze terugblik is geschreven ten behoeve van het rapport De woning(beleggings)markt in beeld, dat Capital Value in samenwerking met ABF Research jaarlijks publiceert. De bijdrage van ABF bestaat uit het monitoren van ontwikkelingen op de huur- en de koopmarkt. Daarnaast wordt de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad naar eigendomsvorm en prijssegment beschreven. Het complete rapport is bij Capital Value te bekomen https://www.capitalvalue.nl/onderzoek/de-woningbeleggingsmarkt-in-beeld

  Lees meer over woningmarktonderzoek

  Meer weten?

  Neem contact op met: Berry Blijie 015 27 99 331 of Léon Groenemeijer 015 27 99 340

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 26 januari

  Eerste Monitor Ouderenhuisvesting gepubliceerd

  Op 22 januari jl. heeft minister Ollongren de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste editie van de Monitor Ouderenhuisvesting. De Monitor heeft als doel een breed beeld te geven van de woonsituatie van ouderenhuishoudens vanaf 55 jaar. De Monitor bevat (lokale) informatie over de woonsituatie van ouderen, de ondernomen verhuizingen en het huidige en toekomstige aantal ouderen met een fysieke beperking. De gegevens kunnen lokale partijen helpen bij het opstellen van woonzorgvisies, prestatieafspraken en concrete plannen voor ouderenhuisvesting.

  Dit onderzoek heeft ABF Research uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het resultaat van het onderzoek is een rapport en een databank.

  Volgens de Monitor zijn er in Nederland ruim 600.000 ouderenhuishoudens waarvan minstens één persoon dagelijks te maken heeft met een fysieke beperking zoals moeite met traplopen. Naar schatting woont ongeveer 10% hiervan niet geschikt. Dit betekent dat de woning van deze huishoudens niet of alleen tegen relatief hoge kosten (meer dan 10.000 euro) aangepast kan worden zodat deze wel geschikt wordt. Naar verwachting neemt het aantal ouderenhuishoudens met een fysieke beperking tot 2035 toe met 148 duizend. Dat is een groei van 25%.

  De databank van de Monitor is grotendeels gebaseerd op CBS-microdata en bevat de volgende cijfers over 55-plushuishoudens:

  • Samenstelling van ouderenhuishoudens naar leeftijd, huishoudenstype, opleidingsniveau en inkomen;
  • Woonsituatie van ouderenhuishoudens naar eigendom (huur/koop), vorm (eengezins/meergezins), oppervlakte en bouwjaar;
  • Het aantal huishoudens met een ADL-beperking, uitgesplitst naar kenmerken;
  • Prognose van het aantal huishoudens met een ADL-beperking;
  • Geschiktheid van de woning en woonomgeving;
  • Bij verhuizingen verlaten en betrokken woningen, uitgesplitst naar kenmerken als eigendom en vorm;
  • Cijfers over huishoudens met CIZ-indicaties, wijkverpleging en Wmo-maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar kenmerken als leeftijd of inkomen.

  Het rapport met de landelijke uitkomsten is hier te downloaden. Via de website https://55plus.cijfersoverwonen.nl/ zijn zowel het dashboard als de databank voor iedereen beschikbaar. Hiermee kunnen gemeentelijke en regionale uitkomsten worden bekeken. Beide online tools zijn ontwikkeld op basis van de Swing-software van ABF.

  Lees meer over Prognoses, Swing MosaicSwing Viewer.

  Meer lezen
2020
 • Onderzoek met CBS-microdata 18 december

  Maatwerk: Kinderopvang naar postcode 4-niveau

  ABF Research heeft, in opdracht van Partou, het aantal kinderen en uren waarvoor kinderopvangtoeslag is uitgekeerd in beeld gebracht voor de jaren 2018 en 2019. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort opvang en naar postcode-4-niveau. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt in welke gebieden veel, of juist weinig, gebruik wordt gemaakt van (een bepaald soort) formele kinderopvang.

  De tabellen zijn gebaseerd op de CBS-microdata. Geanonimiseerde gegevens van de Belastingdienst over het gebruik van de kinderopvangtoeslag, zijn verrijkt met de postcode-4-cijfers van de aanvragers, afkomstig uit de Basisregistratie Personen (BRP). De dataverwerking heeft volledig plaatsgevonden binnen een streng beveiligde netwerkomgeving van het CBS. Het CBS hanteert daarnaast diverse richtlijnen voor de output, zodat onthulling van individuele persoonsgegevens niet mogelijk is.

  De tabellen zijn hier te downloaden.

  Update november 2021: De tabellen zijn geactualiseerd met de definitieve cijfers over 2019 en de voorlopige cijfers over 2020. Deze tabellen zijn hier te downloaden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 december

  De nieuwe KIS wijkmonitor

  Het afgelopen jaar heeft ABF Research voor het Kennisplatform Integratie & Samenleving gewerkt aan een nieuwe stijl en inhoud van de Buurtmonitor Integratie, die vanaf heden verder gaat onder de naam ‘KIS wijkmonitor’. Deze week is de nieuwe website gelanceerd: www.KIS-wijkmonitor.nl. Op de website zijn cijfers te vinden over diversiteit, integratie en participatie aan de hand van diverse indicatoren. De indicatoren zijn beschikbaar voor meerdere jaren, op verschillende gebiedsniveaus (Nederland, gemeenten, wijken) en kunnen worden uitgesplitst naar migratieachtergrond.

  Met deze cijfers krijgen gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en andere geïnteresseerden inzicht in verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren van verschillende groepen bewoners. De KIS wijkmonitor kan deze partijen ondersteunen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met het oog op het vergroten van gelijke kansen.

  Door een verbeterde lay-out en navigatie wordt de gebruiker snel en gemakkelijk naar de gewenste informatie geleid. Op de homepage valt meteen een kleurrijke profieltaart op, waar een specifieke gemeente of wijk geselecteerd kan worden. In één oogopslag is aan de kleur van een taartpunt te zien of de gemeente/wijk hoger of lager dan gemiddeld scoort op een thema. Vanuit de profieltaart kan de gebruiker eenvoudig doorklikken naar meer gedetailleerde informatie over het specifieke onderwerp. Naast informatie over de bevolkingssamenstelling (Demografie) zijn er de thema’s:

  • Wonen & Leefomgeving
  • Onderwijs
  • Arbeid & Inkomen
  • Veiligheid
  • Zorg & Welzijn

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 16 december

  Webinarreeks arbeidsmarktprognose zorg en welzijn

  In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ABF Research een nieuw prognosemodel ontwikkeld voor de sector zorg en welzijn. Begin november heeft de minister van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de prognoseresultaten.

  In de 11 branches die tesamen de sector zorg en welzijn vormen zijn momenteel 1,35 miljoen werknemers actief. Naar verwachting groeit het aantal werknemers tot 1,43 miljoen in 2022 en 1,58 miljoen in 2030. Het personeelsaanbod blijft achter bij de arbeidsvraag, waardoor het personeelstekort oploopt tot 57 duizend werknemers in 2022 en 132 duizend werknemers in 2030. Met name de branches verpleging en verzorging, thuiszorg en ziekenhuizen laten een relatief hoog personeelstekort in 2030 zien. Binnen de mbo- en hbo-beroepsgroepen, waarop het prognosemodel zich primair richt, spelen de tekorten met name bij de beroepsgroepen verzorgende (niveau 3) en verpleegkundige (niveau 4).

  Via de landingspagina https://www.prognosemodelzw.nl/ zijn dashboards voor de branches en de regio’s beschikbaar.

  Vertegenwoordigers van zorgorganisaties kunnen via de landingspagina een account opvragen waarmee kan worden ingelogd op de online tool met meer prognoseresultaten.

  De prognoseresultaten zijn opgesteld met behulp van het Hermes-model van ABF. De dashboards zijn ontwikkeld op basis van de Swing Mosaic-software van ABF. De online tool is gebaseerd op de Swing Viewer-software van ABF.

  Aan de hand van een webinarreeks uit 4 delen geeft ABF uitleg over de werking van het model en prognoseresultaten.

  Kijk hier webinar 1 (3 december) en webinar 2 (15 december) terug.

  Lees meer over Hermes, Swing Mosaic, Swing Viewer.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 01 december

  Datawonen.nl vernieuwd

  De website met diverse cijfers over bouwen en wonen en met toegang tot databanken met cijfers over deze thema’s is vernieuwd. Voor informatie over bouwen en wonen is de website www.datawonen.nl van de Directie Woningmarkt van het Ministerie van BZK dé ingang. Het Ministerie vindt het belangrijk dat de informatie die het zelf gebruikt zo breed mogelijk beschikbaar is.

   De website www.datawonen.nl bestaat uit twee overzichtelijke delen, namelijk een startpagina met dashboards en een vervolgpagina met databanken. De dashboards die op thema zijn ingedeeld bevatten de meest actuele informatie. De databanken maken het mogelijk om nog meer gedetailleerde data te raadplegen buiten de dashboards om.

   

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 20 november

  Reactie ABF Research op rapport EIB over onderzoek ‘Opgaven en middelen corporatiesector’

  In juli 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het onderzoek Opgaven en middelen corporatiesector gepubliceerd. ABF Research heeft de financiële omvang van de bouw- en verduurzamingsopgaven in beeld gebracht. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft vervolgens doorgerekend of corporaties daar voldoende middelen voor hebben. Het rapport laat zien dat corporaties in de periode tot en met 2035 in totaal circa € 30 miljard tekortkomen om de opgaven volledig op te pakken. Onderzoeksbureau EIB reageert daar kritisch op in een op 5 november 2020 gepubliceerd rapport met de titel “Woningbouwopgave tot 2035 en investeringscapaciteit corporaties”.

  In het EIB-rapport staan enkele feitelijke onjuistheden over de ABF-studie en wordt  de bouwopgave voor corporaties aanzienlijk lager becijferd. In dit artikel lichten we deze onjuistheden toe en laten we zien dat EIB de bouwopgave voor corporaties te laag inschat.

  Dit heeft met name betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Het meenemen van het woningtekort in de bouwopgave
  • De doorvertaling van verkopen door corporaties aan nieuwe bewoners in de bouwopgave
  • Het inboeken van vervanging van warmtepompen als onderhoudskosten
  • De onderhoudskosten van nieuwe woningen

  Lees meer over Woningmarktonderzoek.

  Meer informatie?

  Neem contact op met Berry Blijie 015 27 99 331

   

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 29 oktober

  Ontwikkeling COVID-19-besmettingen afgelopen 50 dagen

  In onderstaande visualisatie worden de 25 gemeenten met relatief de meeste en de 25 gemeenten met relatief de minste nieuwe COVID-19-besmettingen over de afgelopen 50 dagen weergegeven. De kleur van de staven geeft de mate van stedelijkheid van gemeenten weer. Door op een stedelijkheidsklasse in de legenda te klikken kunnen klassen aan- en/of uitgezet worden. De top 25-weergave wordt hierop aangepast. 

  COVID-19 besmettingen naar stedelijkheid gemeenten

  Aantal per 100.000 inwoners
  • Meeste
  • Minste
  Bron: RIVM/CBS | 7 sept – 25 okt

  Datavisualisatie: ABF Research

  ABF Research maakt voor de dashboards van ‘Gemeente in Cijfers’ gebruik van de dagelijkse COVID-19-cijfers die het RIVM als open data beschikbaar stelt. De stedelijkheid per gemeente wordt met behulp van gegevens van het CBS (Gebieden in Nederland 2020) bepaald.

  Meer informatie: Michel Zuierveld 015 - 27 99 366   

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 13 oktober

  Nieuwe publicatie: Arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2020

  Onlangs is de ‘Arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2020’ gepubliceerd. De monitor wordt eens in de drie jaar uitgevoerd in opdracht van Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van hogescholen. In de monitor worden de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hbo-personeel geschetst. De doelgroep van de monitor bestaat uit zowel cao-partijen als de individuele hbo-instellingen.

  ABF Research heeft de huidige monitor opgesteld. Hierin is onder meer aandacht voor mobiliteit, tevredenheid, persoons- en baankenmerken en de loopbaan- en professionaliseringswensen van medewerkers van hogescholen. Naast de verschillende hoofdstukken met een cijfermatige onderbouwing, bevat de monitor tien thema-interviews vanuit de praktijk van hogescholen.

  Klik hier om de publicatie te downloaden (pdf, 3 MB).

  Lees meer over de arbeidsmarktmonitoren van ABF Research.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 12 oktober

  Nieuwe inkomensgrenzen sociale huur

  Onlangs stemde de ministerraad in met een wetsvoorstel om de doelgroep sociale huur te wijzigen. Waar momenteel alle huishoudens met een inkomen tot € 38.035 in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, wordt dit € 35.000 voor eenpersoons- en € 42.000 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2019). ABF Research onderzocht wat dit betekent voor de doelgroep sociale huur, met daarbij speciale aandacht voor regionale verschillen en verwachtingen voor de toekomst.

  Klik hier om naar het artikel te gaan.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 24 augustus

  Rapportage Primos 2020

  De rapportage over de Primos-prognose 2020 van ABF Research is beschikbaar. De rapportage bevat een toelichting op de belangrijkste resultaten van Primos 2020 en de totstandkoming daarvan. Er wordt in het rapport ingegaan op landelijke en regionale uitkomsten, de onzekerheden van de prognose en de achtergronden van het model. Ook is een hoofdstuk gewijd aan de ontwikkeling van de alleenstaanden in historisch perspectief.

  De resultaten van Primos 2020 waren al eerder beschikbaar (zie het nieuwsbericht van 1 juli), onder meer via het dashboard https://primos.abfresearch.nl/.

  Trendprognose op gemeentelijk niveau

  De Primos-prognose raamt bevolking, huishoudens, woningbehoefte en woningvoorraad op (binnen)gemeentelijk niveau. Aan de basis liggen de meest recente nationale CBS-bevolkingsprognose, de plancapaciteit en regionale trends. Primos 2020 volgt de nationale CBS-prognose van december 2019. Daarmee is in deze standaard Primos-prognose 2020 geen rekening gehouden met de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis.

  De Primos-prognose voorziet al bijna veertig jaar in de behoefte aan regionaal en lokaal inzicht in demografische ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op de woningmarkt. In al die jaren heeft de Primos-trendraming een bijdrage geleverd aan inzichten, woonvisies, bouwplannen en beleidsvoornemens van overheden en andere partijen.

  De Primos 2020-rapportage kan hier worden gedownload.

  Lees meer over PrimosPrimos online en andere prognosemodellen van ABF Research.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 22 juli

  Waarom het gebruik van huurtoeslag steeg terwijl het economisch beter ging

  Na de economische crises in de periode 2007-2013 volgden jaren van economisch herstel. Dit herstel ging onder andere gepaard met een daling van de werkloosheid, van ongeveer 660.000 personen in 2014 naar 350.000 personen in 2018. Onder deze omstandigheden zou men verwachten dat het gebruik van huurtoeslag afneemt. Opmerkelijk genoeg is zowel het aantal als aandeel huishoudens dat huurtoeslag ontvangt juist toegenomen gedurende deze periode van economisch herstel (figuur 1). In opdracht van het ministerie van BZK heeft ABF Research onderzoek gedaan naar verklaringen voor deze toename in het gebruik van huurtoeslag.

  Doelgroep blijft constant vanwege migratie

  Ten eerste zijn op basis van administratieve microdata van het CBS (veranderingen in) achtergrondkenmerken van huurtoeslagontvangers bestudeerd. Hieruit bleek dat, hoewel het percentage huishoudens van 65 jaar of ouder in de bevolking als geheel is gestegen, het percentage 65-plussers onder huishoudens met huurtoeslag juist is afgenomen. Dit betekent ook dat het aandeel huishoudens met pensioeninkomsten in de gehele bevolking is toegenomen, terwijl dit aandeel onder huishoudens met huurtoeslag juist is gedaald. Het aandeel huurtoeslagontvangers met inkomsten uit loondienst is daarentegen gestegen. Daarnaast is, onder andere als gevolg van de vluchtelingencrisis in 2015, het aandeel huishoudens met een overige niet-westerse migratieachtergrond (d.w.z. niet Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilliaans) in de afgelopen jaren toegenomen. Onder alle particuliere huishoudens steeg dit percentage van 4% in 2013 naar 5% in 2018; binnen de huurtoeslagpopulatie nam dit percentage in dezelfde periode toe van 9% tot 12%. De vluchtelingencrisis vormt daarmee een deel van de verklaring van de toename in het aandeel huishoudens met huurtoeslag.

  Figuur 1: Aantal (linker as) en percentage (rechter as) huishoudens met huurtoeslag, 2013-2018.

  Figuur1

  Toename uitgaven huurtoeslag door afname niet-gebruik

  Ten tweede is op basis van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) uit 2012 en 2018 gekeken naar mogelijke verklaringen voor de toename in het gebruik van huurtoeslag. Uit deze analyses bleek dat er tussen 2012 en 2018 sprake is geweest van een forse toename in de huur (gecorrigeerd voor inflatie) van de potentiële huurtoeslagpopulatie. Tegelijkertijd is in diezelfde periode onder potentiële huurtoeslagontvangers nauwelijks sprake van inkomensstijging. Als gevolg hiervan is de hoogte van de huurtoeslag gestegen: in WoON 2012 had 27% van de potentiële huurtoeslagpopulatie recht op meer dan €250 per maand, volgens WoON 2018 was dit 40% (figuur 2). De hoogte van de huurtoeslag hangt sterk samen met het gebruik van huurtoeslag: hoe hoger de potentiële toeslag, hoe hoger de kans dat er ook gebruik van wordt gemaakt. Het niet-gebruik van huurtoeslag is daardoor afgenomen, van 13% in WoON 2012 naar 10% in WoON 2018. Kortom, het dalende niet-gebruik van huurtoeslag, als gevolg van een toename in de hoogte van de toeslag, is een andere verklaring voor een stijging in het aandeel huishoudens met huurtoeslag.

  Figuur 2: Huishoudens met recht op huurtoeslag naar hoogte van de potentiële huurtoeslag per maand, 2012 en 2018

  Figuur2

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 10 juli

  SYSWOV 2020 beschikbaar

  SYSWOV , oftewel het Systeem Woningvoorraad, is geactualiseerd en beschikbaar! De dataset van SYSWOV 2020 is uitgebreid met de stand van 1-1-2019 alsmede met de mutaties over 2018, onderscheiden naar de kenmerken eigendom (corporatieverhuur, overige verhuur, koop), woningtype (een-/meergezins), oppervlakte en bouwjaar. ABF Research onderhoudt SYSWOV voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Nieuw in SYSWOV 2020 is de toevoeging van de zogeheten eigendomsmutaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aantallen woningen die van corporatieverhuur naar koop zijn gewijzigd. In het verleden waren niet van alle overgangen cijfers voorhanden maar hierin is nu voorzien. Overigens zijn de eigendomsmutaties over 2018 niet beschikbaar, in verband met de overstap van het CBS naar een nieuwe databron voor de afleiding van het kenmerk eigendom.

  Data zijn in te zien via syswov.datawonen.nl. Een toelichting bij de data is te vinden onder het kopje Documenten in de menustructuur. Niet alle data zijn echter openbaar. Voor bepaalde kruisingen van variabelen, alsmede data op de laagste schaalniveaus (zoals postcodegebieden), zijn aanvullende data te bestellen bij ABF.

  Lees meer over SYSWOV en andere (prognose)modellen van ABF.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 03 juli

  Persbericht - Investeringsopgave corporaties: 78 miljard tot 2035

  Om de opgaven waarvoor corporaties zich gesteld zien uit te voeren, zijn tot 2035 in totaal 78 miljard euro nodig: 55 miljard voor de nieuwbouwopgave en 23 miljard voor verduurzaming van corporatiewoningen. De Tweede Kamer heeft minister Ollongren (BZK) verzocht om de opgave voor woningcorporaties in beeld te brengen. ABF Research heeft op basis van gedetailleerd bronmateriaal, inschattingen van gerenommeerde instituten en eigen prognose- en rekenmodellen de omvang bepaald van de woningbouwopgave alsmede de investeringen die nodig zijn om de corporatievoorraad aardgasvrij te maken.

  Aanleiding

  Corporaties staan voor grote uitdagingen. Als gevolg van toenemende investeringskosten, verhuurderheffing en andere fiscale lasten staat de financiële positie onder druk. Tegelijkertijd staat de sector voor grote opgaven. Corporaties hebben de taak voldoende betaalbare woningen voor lage inkomens beschikbaar te stellen. Daarnaast worden corporaties gezien als de ‘startmotor’ in het aardgasvrij maken van de Nederlandse woningvoorraad. ABF Research heeft voor het ministerie van BZK beide opgaven in beeld gebracht. Daarbij zijn voor de periode tot 2050 zowel aantallen als kosten geraamd. De kosten zijn vervolgens door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw getoetst op financiële haalbaarheid. Uit de vergelijking blijkt dat de opgaven meer financiële middelen vergen dan beschikbaar.

  Methodiek

  Belangrijke drijvers die de omvang van de volkshuisvestelijke opgave bepalen zijn de demografische en economische ontwikkeling. Deze bepalen de toekomstige woningbehoefte en de omvang van de doelgroep waarop corporaties zich moeten richten. Hiervoor heeft ABF Research de eigen prognosemodellen Primos en Socrates ingezet. Deze modellen geven inzicht in de behoefte aan sociale huurwoningen in aantallen en naar prijsklasse. Via een koppeling met de stichtingskosten zijn de totale investeringskosten berekend. Voor de berekening van de kosten van de verduurzaming is de kwaliteit van de woningvoorraad van corporaties het uitgangspunt. Aan de hand van de energetische kwaliteit uit de Verantwoordingsinformatie (dVi) is per woning conform het Klimaatakkoord en de PBL Startanalyse voor de wijkaanpak, een verduurzamingsstrategie bepaald. Aan de hand van de (concept) normen uit het Standaard en Streefwaarden onderzoek van het ministerie van BZK en kostenkengetallen voor isolatie en installaties zijn de kosten voor het gasvrij maken van de voorraad bepaald.

  Uitkomsten

  De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • 378 duizend nieuwe DAEB-huurwoningen tot 2035 om in de behoefte te voorzien (25 duizend per jaar).
  • Groei van de voorraad: 112 duizend woningen, rekening houdend met sloop en verkopen.
  • Saldo van investeringskosten van nieuwbouw, sloop en verkopen: € 51,3 miljard (€ 3,4 miljard per jaar).
  • Inzet van 52 duizend flexwoningen (om de grootste regionale tekorten te verkleinen) en uitvoeren van woningaanpassingen voor huurders met een mobiliteitsbeperking, tegen resp. € 4 miljard en € 0,6 miljard.
  • 686 duizend bestaande corporatiewoningen verduurzamen en aardgasvrij maken in de periode 2019 tot 2035 (43 duizend per jaar), tegen € 23,4 miljard investeringskosten.
  • Netto kosten woningbouw en verduurzaming 2035-2050: resp. € 14 miljard en € 31 miljard.

  Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat de demografische onzekerheid dominant is. Bij een lage demografische ontwikkeling bedragen de netto kosten € 65 miljard; bij een hoge demografische ontwikkeling € 93 miljard.

  Naast investeringsbedragen is een inschatting gemaakt van ‘overige’ opgaven van corporaties (o.a. studentenhuisvesting, wonen met zorg en herstructurering in krimpgebieden). Verder zijn financiële parameters als exploitatiekosten, huuropbrengsten en waardering van vastgoed (WOZ en beleidswaarde) bepaald.

  Proces

  Het project is uitgevoerd onder begeleiding van een werk- en stuurgroep, bestaande uit de ministeries van BZK, EZK en Financiën, Aedes, Aw en WSW. Tevens zijn er (op maat gemaakte) opgaven berekend voor de Woondeal-regio’s.

  Klik hier om de publicatie te downloaden. Op deze pagina vindt u een dashboard met de belangrijkste uitkomsten per woningmarktregio. De Kamerbrief behorende bij het onderzoek en de overige onderliggende rapportages zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

  Lees meer over Primos, Socrates en andere prognosemodellen van ABF Research.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 01 juli

  Primos-prognose 2020: demografische prognoses op lokaal niveau

  De nieuwste Primos-prognose van ABF Research, Primos 2020, is beschikbaar. De Primos-prognose brengt op basis van demografische trends en woningbouwplannen de meest waarschijnlijke ontwikkeling van bevolking, huishoudens en woningvoorraad tot 2050 in beeld. Primos 2020 is per direct ook beschikbaar voor gebruik in lokale studies, met de mogelijkheid scenario’s met eigen veronderstellingen door te (laten) rekenen.

  Sterke bevolkings- en huishoudensgroei

  Volgens Primos 2020 zal de bevolking conform de nationale CBS-prognose in de periode tot 2035 met 1,4 miljoen inwoners (8%) toenemen tot bijna 18,8 miljoen. De toename van het aantal huishoudens in deze periode wordt door Primos op 924 duizend (12%) geraamd. In 2050 telt Nederland 19,3 miljoen inwoners en 9,2 miljoen huishoudens. De groei bestaat vooral uit alleenstaanden; eerst nog in alle leeftijdsklassen maar op termijn voornamelijk uit oudere alleenstaanden.

  Woningtekort: op recordhoogte en stijgend op korte termijn

  Het woningtekort is de afgelopen jaren sterk gestegen en wordt in 2020 op 331 duizend woningen geraamd. Dat is 4,2% ten opzichte van de huidige woningvoorraad. Vanwege de gevolgen van de stikstof- en PFAS-perikelen wordt de komende jaren een daling in de woningproductie voorzien. In combinatie met een hoge bevolkingsgroei wordt een stijging van het woningtekort verwacht tot 5,1% in 2025 (419 duizend woningen). In de jaren daarna zal het woningtekort afnemen, omdat de woningbouwproductie aantrekt.

  Dashboard

  Via het nieuwe dashboard https://primos.abfresearch.nl/ kan iedereen de belangrijkste uitkomsten van de prognose tot op gemeentelijk niveau inzien en kennis nemen van de verwachte regionale verschillen in de ontwikkeling van Nederland. Hiermee wordt snel en eenvoudig inzicht gegeven over de verwachte ontwikkeling van een gemeente of regio en hoe deze zich verhoudt tot bijvoorbeeld de nationale ontwikkeling. Het aanklikken van een tegel leidt tot een menu met meer informatie, beschikbaar in de vorm van aantallen, percentages, figuren en kaarten.

  Meer gedetailleerde informatie die niet via het dashboard wordt verstrekt kan tot op het niveau van wijken en buurten bij ABF Research worden besteld.

  Primos 2020 en COVID-19

  Primos 2020 is grotendeels tot stand gekomen voordat de coronacrisis zijn intrede deed. Omdat eerst nog nader onderzoek is vereist over de gevolgen van COVID-19 op de bevolkingsontwikkeling op langere termijn, heeft ABF ervoor gekozen Primos 2020 niet meer aan te passen en zoals gebruikelijk aan te sluiten bij de meest recente nationale bevolkingsprognose van het CBS, van eind 2019.

  Momenteel bezint ABF zich op veronderstellingen over de invloed van COVID-19 op relevante factoren (sterfte, buitenlandse migratie, relatievorming en geboorte). Het beoogde resultaat zijn alternatieve toekomstbeelden voor de nationale prognose. Mogelijk worden deze later nog regionaal uitgewerkt.

  Lees meer over Primos, Primos online en andere prognosemodellen van ABF Research.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 16 juni

  Plancapaciteit wederom toegenomen, maar woningtekort loopt verder op

  De netto plancapaciteit voor woningen is wederom toegenomen en wordt momenteel voor de periode tot 2030 op 837 duizend woningen geschat. Ondanks de stijgende woningproductie is het woningtekort verder opgelopen. Voor 2020 wordt het tekort op 331 duizend woningen geraamd, dat is 4,2% van voorraad.

  Volgens de Primos Prognose 2020 neemt het aantal huishoudens in de periode tot 2030 met 737 duizend huishoudens toe. De woningproductie daalt echter de komende jaren als gevolg van de stikstof- en PFAS-perikelen. Het woningtekort zal in 2025 oplopen tot 5,1%, 418 duizend woningen. Naar aanleiding van recente veranderingen in het beleid van overheden (rijk, provincies en gemeenten) wordt er na 2025 een sterke verhoging van de woningproductie verwacht en loopt het tekort terug naar 3,7% in 2030.

  De tekorten manifesteren zich in alle segmenten van de woningmarkt. Rekening houdend met de gewenste vraag en het optimaliseren van de doorstroming zou de uitbreiding van de voorraad in de komende vijftien jaar voor meer dan twee derde uit koopwoningen dienen te bestaan. Over de hele periode tot 2035 zijn er gemiddeld 49 duizend nieuwbouwkoopwoningen per jaar nodig. Meer dan de helft daarvan zouden goedkope koopwoningen (<€ 255.000) moeten zijn. Omdat de doelgroep nog beperkt toeneemt en het aantal goedkope huurwoningen afneemt als gevolg van sloop, verkoop en liberalisatie is de nieuwbouw van gemiddeld 25 duizend gereguleerde huurwoningen per jaar nodig. Daarnaast is de nieuwbouw van gemiddeld 9 duizend (middel)dure huurwoningen per jaar gewenst.

  Als gevolg van de Coronacrisis valt de bevolkingsgroei mogelijk lager uit. Vanwege het bijzonder hoge woningtekort is het echter van belang om de woningbouw niet temperen. Een doorrekening van vier Coronascenario’s laat zien dat uitsluitend in het meest disruptieve scenario tegen 2030 ontspanning op de woningmarkt optreedt bij het ingeschatte bouwtempo.

  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inventariseert ABF Research halfjaarlijks de plancapaciteit voor woningen zoals die bekend is bij de provincies. Daarnaast zijn in opdracht van het Ministerie de vooruitzichten voor bevolking, huishoudens en de woningmarkt tot 2035 op basis van de recent gereedgekomen Primos Prognose 2020 in beeld gebracht.

  Lees meer over Primos

  Beide rapporten zijn via onze website te downloaden

  Bekijk de publicatie Inventarisatie Plancapaciteit April 2020

  Bekijk de publicatie Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt 2020-2035

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 20 april

  Vernieuwde website findo.nl – Data Financiën Decentrale Overheden

  Op zoek naar informatie over financiën van gemeenten en provincies? Kijk dan op de vernieuwde website www.findo.nl, die ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gemaakt. Findo.nl is het vervolg op de pilot van de website financiengemeenten.nl.

  Via deze website zijn cijfers over financiën van decentrale overheden, zoals het gemeentefonds, baten en lasten en financiële kengetallen, voortaan op één plek in te zien. Deze informatie was tot nu toe versnipperd, niet altijd even toegankelijk en niet overal eenduidig. Door deze cijfers nu te bundelen op één platform, wil BZK de eindgebruikers op een transparante wijze inzicht geven in de financiële positie van gemeenten en provincies.

  Gebruiksvriendelijke dashboards wijzen de gebruiker in één oogopslag op de belangrijkste informatie. Grafieken en cijfers kunnen worden gedeeld en gedownload. Daarnaast kan de meer ervaren gebruiker zelf presentaties samenstellen in de databank.

  De website wordt de komende jaren verder ontwikkeld en is toegankelijk voor iedereen.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 16 april

  Dashboards DataWonen

  Wie informatie over Bouwen en Wonen zocht kon al terecht op het portaal datawonen van de Directie Woningmarkt van het Ministerie van BZK. De Directie Woningmarkt vindt het belangrijk dat de informatie die zij zelf gebruikt ook zo breed mogelijk beschikbaar is voor iedereen die geïnteresseerd is in dit beleidsterrein.

  Om de toegankelijkheid en de vindbaarheid van de diverse gegevens en databronnen over Bouwen en Wonen verder te verbeteren heeft ABF Research enkele dashboards ontwikkeld. Via datawonen.nl kan de beschikbare informatie nu door iedereen op eenvoudige wijze worden geraadpleegd. Voor de volgende vier thema’s is een dashboard ontwikkeld:

  Voortgang woningmarkt

  Huursector

  Koopsector

  Corporatiegegevens

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 maart

  Veiligheidsmonitor 2020

  In maart 2020 zijn de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2019 gepubliceerd. De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks (in oneven jaren) terugkerend onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.

  De VM wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gemeenten en politie.

  ABF Research heeft de belangrijkste resultaten van het onderzoek gebundeld en beschikbaar gesteld via de website veiligheidsmonitor.databank.nl.

  Via de regioprofielen op deze website wordt snel en duidelijk inzichtelijk op welke terreinen het gebied dat u selecteert hoger of lager scoort dan de gemiddelde scores. Daarnaast zijn ook regiorapportages en factsheets beschikbaar. Mocht u nog meer data willen, kunt u vervolgens in de databank terecht.

  Voor oversampling deelnemers van de Veiligheidsmonitor is ­een – voor andere gebruikers afgeschermd ­– gedeelte van de website beschikbaar waarmee tot op het niveau van de oversampling de data kunnen worden ingezien.

  Heeft u vragen over de website veiligheidsmonitor.databank.nl?
  Stuur dan een e-mail naar veiligheidsmonitor@databank.nl.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 16 maart

  Berichtgeving in verband met het Coronavirus

  Op 15 maart 2020 heeft het kabinet vergaande maatregelen aangekondigd en adviezen gegeven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ABF Research volgt vanzelfsprekend deze maatregelen en adviezen. De gezondheid van onze medewerkers en van onze medeburgers staat daarbij voorop. Verdere uitgangspunten in het beleid van ABF zijn:

  • De dienstverlening van ABF loopt gewoon door.
  • Alle medewerkers van ABF werken thuis.
  • De Swing-helpdesk en de Primos-helpdesk blijven bereikbaar.
  • Alle fysieke afspraken of trainingen worden vervangen door telefonisch overleg of videoconferencing of worden uitgesteld.

  Tegelijkertijd moeten we onderkennen dat de bijzondere situatie in Nederland en de sluiting van scholen effect kan hebben op de beschikbaarheid van toeleveranciers of medewerkers van ABF. Daarom kan het noodzakelijk blijken om in specifieke gevallen met klanten aangepaste afspraken te maken.

  Het huidige beleid blijft tot 6 april 2020 van kracht. Zodra zich een nieuwe situatie voordoet volgt aanvullende berichtgeving.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van ABF Research.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 07 februari

  ISO certificering verlengd

  ABF Research heeft een kwaliteitsmanagement systeem ontwikkeld dat ISO 9001, 20252 en 27001 gecertificeerd is. In het kader van de verlenging van de ISO-certificering 9001 en 20252 heeft recent een uitgebreide audit plaatsgevonden. De audit is succesvol afgerond waarmee de certificering is verlengd tot eind 2022. De ISO-9001 certificering is het algemene kwaliteitssysteem dat van toepassing op alle activiteiten van ABF. De ISO-20252 certificering is specifiek van toepassing op markt-, opinie- en sociaal wetenschappelijk onderzoek. De ISO-27001 certificering is specifiek van toepassing op informatiebeveiliging.

  Bekijk hier de ISO-certificaten van ABF.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 05 februari

  Arbeidsmarktmonitor horeca 2019

  Tijdens de Horecava hebben Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) de resultaten van de Arbeidsmarktmonitor horeca 2019 gepresenteerd. De resultaten uit deze rapportage zijn tevens beschikbaar in een interactief dashboard.

  ABF Research heeft in opdracht van KHN en SVH de Arbeidsmarktmonitor horeca 2019 opgesteld. De arbeidsmarkt in de horeca heeft zich positief ontwikkeld, in navolging van de gunstige economische ontwikkeling van de laatste jaren. Het aantal werkenden in de horeca steeg naar 466.000 personen in 2019, een stijging van ruim 25% in 6 jaar tijd. Deze uitbreiding betreft zeker niet alleen de kleine banen, want ook het aandeel personen dat minimaal 12 uur per week werkt is in 6 jaar tijd gestegen van 64% naar 67%. Het aandeel werkenden in de horeca met een vaste arbeidsovereenkomst is echter gedaald, van 37% naar 29%.

  Verder geeft 69% van de werkenden in de horeca aan (zeer) tevreden te  zijn met de arbeidsomstandigheden terwijl 12% (zeer) ontevreden is. Desalniettemin blijft het aantal baanwisselingen hoog. Jaarlijks kan 40% van het totale personeelsbestand in de horeca tot de bruto instroom gerekend worden. Het grote aantal nieuwe personeelsleden, waarvan het merendeel nog geen horeca-ervaring heeft, vormt een permanente belasting voor de horecabedrijven.

  Met 162.600 personen is de functiegroep bediening het meest omvangrijk; 64.000 personen werken in de horeca als kok. Gezien de verwachte verdere groei van de arbeidsmarkt van de horeca in de komende jaren (2 tot 4% per jaar) neemt ook de benodigde instroom voor deze beroepsgroepen toe. Naar verwachting moeten er jaarlijks circa 17.000 koks instromen terwijl er per jaar vanuit de opleidingen niet meer dan 2.800 gekwalificeerde koks beschikbaar komen.

  Bekijk de rapportage en het interactieve dashboard via de site van KHN of via de site van SVH. Het interactieve dashboard is gebaseerd op Swing Mosaic.

  Lees meer over SWING MOSAIC.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 07 januari

  Nieuwe website Primair Onderwijs in cijfers

  Op zoek naar informatie over aantallen leerlingen, opleiding en ontwikkeling van leraren of over de financiën in het primair onderwijs? Kijk dan op de nieuwe website www.primaironderwijsincijfers.nl die ABF Research in opdracht van de PO-Raad heeft gemaakt.

  Via deze website zijn alle cijfers over het primair onderwijs voortaan op één plek in te zien. Deze informatie was tot nu toe enkel versnipperd te vinden, niet altijd openbaar toegankelijk en niet overal eenduidig. Door deze cijfers nu te bundelen wil de PO-Raad namens de schoolbesturen de samenleving beter zicht geven op ontwikkelingen in de sector. Op die manier draagt de website bij aan een betere verantwoording en kan het gesprek tussen het onderwijs en de samenleving en politiek beter gevoerd worden.

  Primaironderwijsincijfers.nl bundelt openbare informatie van onder meer de Dienst Uitvoering Onderwijs en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De website wordt de komende jaren verder ontwikkeld en is toegankelijk voor iedereen. Cijfers zijn niet alleen op landelijk niveau beschikbaar maar kunnen ook voor bijvoorbeeld gemeenten en provincies worden opgevraagd.

  Lees meer over Onderwijs & Arbeidsmarkt, Swing Mosaic.

  Meer lezen
2019
 • Nieuwsbericht 23 december

  Passen en meten - Huren in de Ymere-gemeenten

  In opdracht van woningcorporatie Ymere is op verschillende manieren de betaalbaarheid van het wonen in de Ymere-gemeenten geanalyseerd. Huishoudens in de totale huursector en in het bijzonder in de corporatiesector zijn gegroepeerd naar acht inkomenscategorieën, vier typen huishoudens en drie leeftijdsgroepen. Naast de door het rijk gehanteerde goedkope en dure scheefheidsnormen zijn gemiddelde huur- en woonquotes berekend en is de betaalbaarheid in beeld gebracht op basis van de budgetbenadering van het Nibud.

  Lees meer over woononderzoek.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 december

  Gemeente in Cijfers ook voor kleinere gemeenten

  Sinds vorig jaar is ABF Research in Vlaanderen actief met het kant-en-klare informatiesysteem ‘Gemeente in Cijfers’. Per 1 december hebben we gemeente Haaltert mogen ontvangen als nieuwe afnemer van ‘Gemeente in Cijfers’. Deze relatief kleine gemeente (<20.000 inwoners), ten opzichte van bijvoorbeeld Ieper en Dilbeek (beide >40.000 inwoners), laat zien dat ‘Gemeente in Cijfers’ voor een brede groep van gemeenten ingezet kan worden.

  Door de cijfers over de gemeente thematisch in heldere dashboards te presenteren is er een duidelijke informatiestructuur beschikbaar voor gebruikers van de website. Voor iedereen zijn de cijfers eenvoudig te raadplegen op desktop, tablet en mobiele telefoon en direct te vergelijken met verschillende regio’s. In de onderliggende databank zijn meer cijfers beschikbaar en kan de gebruiker zelf tabellen en grafieken samenstellen en bewerken. Hiermee is ‘Gemeente in Cijfers’ interessant voor bijvoorbeeld inwoners, media, beleidsmedewerkers en onderzoekers.

  ABF onderhoudt momenteel een ‘Gemeente in Cijfers’-applicatie voor 7 Vlaamse gemeenten. Benieuwd geworden naar cijfers over een van deze gemeenten? Bekijk hieronder één van de actieve versies. Vragen over de mogelijkheden voor uw gemeente of organisatie? Neem dan contact met ons op.

  Bekijk de actieve versies: Dilbeek - Haaltert - IeperSint-TruidenTienenVilvoorde - Willebroek.

  Lees meer over Gemeente In Cijfers, Swing Mosaic, Swing.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 26 november

  Tienen (België) in Cijfers live

  In navolging van o.a. de Vlaamse provincies en centrumsteden weten steeds meer gemeenten in Vlaanderen ABF Research te vinden voor het ontsluiten van informatie over de gemeente. Sinds vorig jaar is ABF in Vlaanderen actief met het kant-en-klare informatiesysteem ‘Gemeente in Cijfers’. Per 1 november hebben we Stad Tienen mogen ontvangen als nieuwe afnemer van ‘Gemeente in Cijfers’.

  Door de cijfers thematisch in heldere dashboards te presenteren is er een duidelijke informatiestructuur beschikbaar voor gebruikers van de website. Voor iedereen zijn de cijfers eenvoudig te raadplegen op desktop, tablet en mobiele telefoon. In de onderliggende databank zijn meer cijfers beschikbaar en kan de gebruiker zelf tabellen en grafieken samenstellen en bewerken, interessant voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers en onderzoekers. Het resultaat kan eenvoudig worden gedeeld.

  ABF onderhoudt momenteel een ‘Gemeente in Cijfers’-applicatie voor 6 Vlaamse gemeenten. Benieuwd geworden naar cijfers over uw gemeente? Bekijk hieronder één van de actieve versies. Vragen over de mogelijkheden van uw gemeente of organisatie? Neem dan contact met ons op.

  Bekijk de actieve versies: Dilbeek - IeperSint-TruidenTienenVilvoorde - Willebroek

  Lees meer over Gemeente In Cijfers, Swing Mosaic, Swing.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 21 november

  Hoe schoon is uw winkelgebied?

  Jaarlijks doet Stichting Nederland Schoon onderzoek naar schoonbeleving van winkelend publiek in winkelgebieden. Er is onder andere gevraagd naar de hoeveelheid afval op straat, de mate waarin de afvalbakken schoon zijn en de hoeveelheid graffiti en bestickering in het winkelgebied.

  Dit jaar hebben 457 winkelgebieden gestreden om de titel ‘Schoonste winkelgebied 2019’. Centrum Delden in gemeente Hof van Twente is daarbij tot winnaar gekroond.

  Kijk op Scorebord Schone Winkelgebieden voor de resultaten van uw eigen gemeente of winkelgebied en vergelijk de resultaten met een andere winkelgebied.

  Het Scorebord Schone Winkelgebieden is gerealiseerd op basis van de Swing Mosaic-toepassing van ABF Research.

  Lees meer over SWING en SWING MOSAIC.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 november

  Vernieuwd kennisplatform Onderzoek010

  Op zoek naar cijfers over Rotterdam? Op onderzoek010.nl kan een gebruiker informatie vinden over Rotterdam en haar deelgebieden rondom uiteenlopende thema’s.

  De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) heeft haar kennisplatform recent vernieuwd. Informatie is hierdoor beter vindbaar en toegankelijker gemaakt. Door de informatie op het platform op verschillende manieren aan te bieden worden gebruikers snel naar de gewenste informatie geleid. De belangrijkste indicatoren worden gepresenteerd via themadashboards. In aanvullende rapportages wordt er uitleg gegeven bij de cijfers. Gebruikers kunnen zelf ook aan de slag met de grote hoeveelheid onderwerpen in de databank. Door deze gelaagdheid wordt zoveel mogelijk aan de verschillende soorten informatiebehoeftes voldaan.

  Onderzoek010 is gerealiseerd op basis van de Swing toepassing van ABF Research. Lees meer over SWING.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 08 november

  West Betuwe in Cijfers live

  Nieuwsgierig naar de gemeente West Betuwe en de verschillende dorpen in de gemeente? Vanaf nu zijn alle beschikbare gegevens verzameld en in te zien via de website https://westbetuwe.incijfers.nl. ABF Research heeft in opdracht van gemeente West Betuwe het kant-en-klare informatiesysteem ‘Gemeente in Cijfers’ ingericht. Door de cijfers thematisch in heldere dashboards te presenteren is er een duidelijke informatiestructuur beschikbaar voor gebruikers van de website. Voor iedereen zijn de cijfers eenvoudig te raadplegen op de desktop, tabblad en mobiele telefoon. Beleidsmedewerkers, onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen tevens terecht in de onderliggende databank. In deze omgeving zijn meer cijfers beschikbaar en kan de gebruiker zelf tabellen en grafieken samenstellen en bewerken. Het resultaat kan eenvoudig worden gedeeld.

  ABF onderhoudt een ‘Gemeente in Cijfers’ applicatie voor zo’n 35 gemeenten. Benieuwd geworden naar cijfers over jouw gemeente? Bekijk hieronder één van de actieve versies. Vragen over de mogelijkheden van jouw gemeente of organisatie? Neem dan contact met ons op.

  Bekijk de actieve versies:

  Barneveld - Berkelland - BredaDinkelland - Dongen - Gemert-Bakel - Harderwijk - Heerlen - Hilversum - Hollands Kroon - Horst a/d Maas - Langedijk - Leudal - Maastricht  - Meppel - Moerdijk - Oss - Pijnacker-Nootdorp - Rijswijk - Schagen - Sittard-Geleen - Terneuzen - Texel - Tubbergen - Tynaarlo - Venlo - Venray - Voorschoten - Waddinxveen - Wassenaar - Weert - WestlandWest Betuwe -  Woensdrecht

  Lees meer over Gemeente In Cijfers, Swing Mosaic, Swing.

   

   

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 08 oktober

  ABF arbeidsmarktrapportage 2019 met aandacht voor flexibele contracten

  De ABF arbeidsmarktrapportage 2019 biedt inzicht in de Nederlandse arbeidsmarkt opgesplitst in 13 arbeidsmarktsectoren en 35 arbeidsmarktregio’s. De rapportage gaat over ontwikkelingen in arbeidsvolume en mobiliteit met onderscheid naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en deeltijdpercentage. Dit jaar wordt speciaal ingegaan op arbeid in de flexibele schil. De rapportage is door ABF Research samengesteld op basis van arbeidsmarktinformatie uit de microbestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  Hoofdlijnen in de rapportage:

  • Het aantal banen in Nederland is tussen begin 2018 en begin 2019 met 3,9% toegenomen tot 9,7 miljoen. Het aantal banen van werknemers nam met 3,5% toe en het aantal banen van zelfstandigen groeide met maar liefst 6,2%. Totaal telt Nederland begin 2019 1,3 miljoen zelfstandigen.
  • De arbeid wordt voor 43% uitgevoerd in de vorm van banen in de ‘flexibele schil’. Onder deze banen vallen naast zelfstandigen ook werknemers met een tijdelijke aanstelling.
  • Na de Uitzendbranche waar een banengroei van 8,8% werd genoteerd kenden de sectoren Bouwnijverheid (6,1%) en Vervoer & Opslag (5,2%) de grootste groei. In geen van de sectoren daalde het afgelopen jaar het aantal banen.
  • Ten opzichte van 7 jaar geleden zijn de volgende trendmatige veranderingen op de arbeidsmarkt zichtbaar:
   • Het aandeel arbeid in de flexibele schil is gestegen van 36% tot 43%;
   • Het aandeel arbeid verricht door vrouwen is met 2,5% toegenomen;
   • Het aandeel arbeid verricht door hoger opgeleiden is met 7% gestegen.

  De arbeidsmarktinformatie is tevens via een dashboard beschikbaar. Ook worden de microbestanden gebruikt voor meer specifieke arbeidsmarktanalyses en voor prognoses.

  Lees meer over SWING MOSAIC, ARBEIDSMARKTMONITOR of download de publicatie.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 03 oktober

  Cijfers over sociale huursector op één plek in Aedes-datacentrum

  In het Aedes-datacentrum staan de cijfers over de sociale huursector op één plek. Er zijn veel cijfers over verschillende thema’s samengebracht in beknopte overzichtelijke dashboards, zoals over leefbaarheid, huurbeleid, beschikbaarheid, bedrijfsvoering en duurzaamheid. De dashboards geven inzicht in de ontwikkeling van de sociale huursector middels grafieken, tabellen en kaarten. De dashboards zijn ingericht met behulp van de Swing-applicaties van ABF Research.

  Met het Aedes-datacentrum wordt een deel van het huidige Aedes-benchmarkcentrum openbaar beschikbaar gesteld. Ook is het uitgebreid met cijfers van het CBS, het WoON (Woononderzoek Nederland, dPi (de prognose-informatie), dVi (de verantwoordingsinformatie), Shaere (Sociale Huursector Audit en Evaluatie van Resultaten Energiebesparing) en gegevens uit het woningmarktsimulatiemodel Socrates van ABF.  

  Exclusief voor corporaties

  Het Aedes datacentrum heeft een openbaar deel met cijfers voor de sector en met regionale indelingen zoals provincies en woningwetregio’s. Voor leden van Aedes is het mogelijk toegang tot het afgeschermde deel te verkrijgen met uitgebreidere informatie.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 02 oktober

  Drinkwaterprognoses

  Langetermijnscenario’s voor het drinkwaterverbruik in de provincie Limburg zijn een vast onderdeel van de strategische besluitvorming van WML Limburgs Drinkwater (WML). In dit kader heeft WML aan ABF Research opdracht gegeven om drinkwaterprognoses op te stellen die doorlopen tot 2045.

  De drinkwaterprognoses zijn gebaseerd op analyses van het historisch drinkwaterverbruik en projecties over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de bevolking. Ook wordt de verwachte efficiëntie van het waterverbruik meegenomen. Voor de prognoses wordt aansluiting gezocht bij de sectorprognoses die in opdracht van Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, zijn opgesteld. Het Neptunus-model van ABF levert de uiteindelijke prognoses inclusief hoog-laagscenario’s. De prognoses worden verbijzonderd naar sectoren, tariefgroepen en geografische clusters.

  Alle projectresultaten worden aan WML beschikbaar gesteld middels de Swing-applicatie van ABF, waardoor medewerkers van WML met de drinkwaterprognoses aan de slag kunnen en zelf nadere analyses kunnen uitvoeren.

  Lees meer over NEPTUNUS en SWING.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 23 september

  Arbeidsmarktprognoses Zorg en Welzijn

  Als resultaat van een Europese aanbesteding heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan ABF Research de opdracht gegund om, in het kader van het Arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn, gedurende 3 jaar arbeidsmarktprognoses op te stellen voor de sector Zorg en Welzijn. Binnen deze sector zijn ruim 1,4 miljoen personen werkzaam, verdeeld over 11 branches.

  Het arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn sluit uitstekend aan bij de dienstverlening van ABF op het gebied van databewerking, onderzoek en prognose en softwareontwikkeling.

  Ten behoeve van het programma worden brondata van onder meer CBS en RIVM bewerkt en verrijkt. De arbeidsmarktprognoses worden opgesteld met behulp van Hermes, het arbeidsmarktprognosemodel van ABF. Alle projectresultaten worden ontsloten aan de hand van de Swing-applicatie van ABF waarbij gebruik wordt gemaakt van de Swing-scenariomodule en van Swing-dashboards.

  Lees meer over ARBEIDSMARKTONDERZOEK, HERMES, SWING DASHBOARD en SWING VIEWER.

  Lees de gunningsbeslissing.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 20 september

  Nieuw onderzoek naar de energiezuinigheid van woningen en huishoudens

  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de energetische kwaliteit van woningen alsmede het energieverbruik van huishoudens en hun (bereidheid tot) investeringen in energiebesparende maatregelen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de nieuwe Energiemodule van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2018.

  Onder personen die hadden deelgenomen aan het WoON 2018 is een aanvullende steekproef getrokken van ongeveer 4.500 respondenten. Gecertificeerde inspecteurs hebben bij deze personen thuis diverse kenmerken van de woning opgemeten, waaronder de isolatie van vloer, dak en gevel. Daarnaast is onder de respondenten een enquête afgenomen met vragen over hun gedrag rondom energieverbruik en -besparing, ventilatie en investeringen in energiebesparende maatregelen. In de publicatie met de titel ‘Energie besparen in de woningvoorraad: inzichten uit de Energiemodule WoON 2018’ heeft ABF Research de belangrijkste uitkomsten uit dit onderzoek samengevat.

  Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat het energieverbruik – en dan met name het gasverbruik – van huishoudens fors is afgenomen in de afgelopen decennia. Voor een belangrijk deel valt dit toe te schrijven aan een verbeterde energiezuinigheid van de woningen, het gevolg van de goede energetische kwaliteit van nieuwbouwwoningen maar ook van energiebesparende maatregelen in oudere woningen. Bij deze laatste investeringen wordt het vaakst gekozen voor een nieuwe cv-ketel of combiketel. In de afgelopen 5 jaar heeft bijna 1 op de 3 eigenaren-bewoners in een nieuwe cv-ketel of combiketel geïnvesteerd.

  In de loop der jaren is de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad sterk toegenomen, zowel in de koopsector als de huursector. Ondanks dat is er ook nog altijd ruimte voor verbetering, met name in de particuliere huursector. Ondanks het feit bijvoorbeeld dat meer dan 9 op de 10 woningen dubbelglas hebben is dit vaak nog ‘gewoon’ dubbelglas. Positief is dat ongeveer 4 op de 10 woningeigenaren aangeven de komende 2 jaar (verder) te willen investeren in de energiezuinigheid van hun woning. Hierbij worden zonnepanelen het meest genoemd als investering maar ook in (betere) isolatie is nog altijd interesse. We mogen derhalve verwachten dat de energiezuinigheid van de Nederlandse woningvoorraad de komende jaren verder zal verbeteren en dat daarmee het energieverbruik verder zal dalen.

  Het volledige rapport is hier te downloaden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 13 september

  Arbeidsmarktinformatie detailhandel inzichtelijk

  In opdracht van Koninklijke INretail heeft ABF Research de arbeidsmarkt detailhandel inzichtelijk gemaakt ten behoeve van Retail Insiders, hèt centrale kennisplatform voor de retailsector. Met behulp van CBS-microbestanden is de omvang van de werkgelegenheid, de samenstelling van de werkgelegenheid en de dynamiek van de detailhandel gedetailleerd in beeld gebracht. Tevens is het aantal studenten en gediplomeerden aan detailhandelberoepsopleidingen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens zijn met behulp van het Hermes-model van ABF arbeidsmarktprognoses opgesteld. Statistieken en prognoses zijn beschikbaar voor 32 detailhandelbranches en voor 35 arbeidsmarktregio’s. Enkele hoofdlijnen zijn:

  • Binnen de detailhandel zijn 845.000 personen werkzaam. Het arbeidsvolume is 468.000 voltijds banen. Na een aantal moeilijke jaren neemt sinds 2015 het arbeidsvolume weer toe.
  • Met name arbeidsmarkt voor de detailhandel food (fysiek en web samen) ontwikkelt zich naar verwachting de komende jaren licht positief (+8,4% tot 2025). Voor de non-food is de verwachte ontwikkeling minder gunstig (-0,7% tot 2025). Binnen non-food is de arbeidsmarktontwikkeling binnen het branchecluster woninginrichting relatief gunstig. De arbeidsmarktprognoses binnen Consumentenelektronica en Educatie & Vrije tijd laten een negatieve ontwikkeling zien
  • De detailhandelwerkgelegenheid in de randregio’s Groot Amsterdam, Haaglanden laat groeipercentages van meer dan 10 procent zien.

  Aanvullend zijn enquêteresultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) voor detailhandel, zorg en horeca toegevoegd.

  Alle projectresultaten worden ontsloten middels de Swing-applicatie van ABF die is gekoppeld aan de site van RetailInsiders.

  Lees meer over ARBEIDSMARKTONDERZOEK en SWING.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 05 september

  Benchmarkonderzoeken in de watersector

  In 2019 heeft ABF Research wederom diverse benchmarkonderzoeken in de watersector mogen ondersteunen. De onderzoeken dragen bij aan een grotere transparantie in de watersector. De organisaties in de sector gebruiken de benchmark om te leren, te verbeteren en verantwoording af te leggen. De benchmarkonderzoeken in 2019 betreffen:

  • Nationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Vewin (afgerond).
  • Internationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Stichting EBC Foundation (lopend).
  • Algemene uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen (afgerond).
  • Financiële uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen (lopend).
  • Bedrijfsvergelijking waterkeringen, in opdracht van de Unie van Waterschappen (afgerond).

  ABF ondersteunt de onderzoeken door middel van benchmarkplatforms (Ballroom), vragenlijsten (Quevi), geautomatiseerde datacontroles, dynamische rapportages en online rapportagefaciliteiten (Swing). In 2019 zijn op al deze onderdelen vernieuwingen doorgevoerd.

  De resultaten van uitvragen onder waterschappen zijn deels openbaar via het informatiesysteem Waves.

  Doordat de meeste onderzoeken inmiddels diverse jaren lopen is er steeds meer sprake van een database die ook voor specifiek vervolgonderzoek en onderzoek naar historische ontwikkelingen kan worden gebruikt.

  Lees meer over: BALLROOM, SWING VIEWER, SWING MOSAIC, BENCHMARKING.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 20 juni

  Woningtekort blijft nog tot zeker 2030 groot probleem

  Met deze kop verwijst het Algemeen Dagblad van 14 juni jl. naar de uitkomsten van de onlangs gepubliceerde Primos-prognose 2019 van ABF Research.

  In het artikel wordt aangegeven dat de woningnood in Nederland nog zeker tien jaar blijft duren. In 2030 zijn er nog steeds 200.000 woningen te weinig. Met name in de Randstad blijft de situatie nijpend. De regionale verschillen zijn groot.

  De Primos-prognose geeft een beeld van de toekomstige ontwikkeling van de bevolking, het aantal huishoudens en de woningbehoefte per gemeente. Het Primos-model kan ook worden ingezet voor doorrekeningen met andere, lokale of regionale, uitgangspunten zoals een ander bouwprogramma of migratiegestuurde verwachtingen.

  In aansluiting op de Primos-prognose biedt de Socrates-prognose zicht op de kwalitatieve aspecten van de woningmarkt en wordt de vraag naar woningen onderscheiden naar eigendom, woningtype, prijsklasse en woonmilieu. Ook komt uit deze prognose de huisvesting van verschillende doelgroepen naar voren. Ook Socrates 2019 kan, eventueel met een aangepaste scenario, ingezet worden voor lokaal en regionaal onderzoek, voor bijvoorbeeld gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 29 mei

  Nieuwe Socrates 2019: op basis van WoON 2018 en meer aandacht voor starters

  De nieuwste prognose met het woningmarktmodel Socrates van ABF Research, Socrates 2019, is beschikbaar. Voor Socrates 2019 is gebruik gemaakt van de resultaten van het landelijke woononderzoek (WoON) 2018 en is er aandacht voor verschillende bouwstrategieën met de focus op alleen doorstromers of zowel doorstromers als starters. Ook de rapportage over Socrates 2019 is gereed.

  Via het woningmarktmodel Socrates van ABF worden vraag en aanbod in het heden in beeld gebracht en wordt de toekomst aan de hand van diverse scenario’s verkend. Het model biedt zo inzicht in de gewenste toekomstige ontwikkeling van de woningvoorraad op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Het woningmarktmodel Socrates is een scenariomodel. Belangrijke uitgangspunten voor de scenario’s zijn de inkomensontwikkeling en de bouwstrategie.

  Socrates levert ook zicht op de toekomstige verandering van de doelgroepen en hun woonsituatie, zowel in omvang als in samenstelling. Verwacht wordt dat de doelgroep huurtoeslag tot 2030 in omvang gelijk zal blijven en dat het totale aantal EC-huishoudens licht zal toenemen. Uitbreiding van de woningvoorraad is vooral in de koopsector gewenst. De vraag naar koopwoningen is in de bouwstrategie voor doorstromers groter dan in die voor doorstromers en starters. Regionaal kunnen de verwachtingen aanzienlijk verschillen, getuige de uitkomsten op het niveau van de woningmarktgebieden.

  Socrates 2019 is per direct ook beschikbaar voor gebruik in lokale studies, met de mogelijkheid scenario’s met eigen veronderstellingen door te (laten) rekenen.

  Meer informatie

  Neem contact op met Kenneth Gopal, Berry Blijie

  Lees meer over Socrates en andere prognosemodellen van ABF Research.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 28 mei

  Nieuwe Primos-prognose 2019 nu al beschikbaar

  De nieuwste Primos-prognose van ABF Research, Primos 2019, is beschikbaar. Voor Primos 2019 is gebruik gemaakt van de resultaten van het landelijke woononderzoek (WoON) 2018. Ook de rapportage over Primos 2019 is gereed.

  De Primos-trendprognose levert op laag schaalniveau prognose-informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. In de rapportage Primos 2019 wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten van de nieuwe prognose, die op nationaal niveau aansluit op de laatste CBS-prognose. Hierin neemt de bevolkingsgroei af ondanks een hoog saldo buitenlandse migratie en is de stijging van het aantal huishoudens vooral te danken aan alleenstaanden. Volgens Primos 2019 zal het woningtekort na 2020 gaan afnemen en in 2030 nog 200 duizend bedragen (2,4%), 90 duizend minder dan in 2019 (3,8%).

  De Primos-prognose 2019 voorziet een voortgaande regionale differentiatie. De sterkste bevolkingsgroei wordt verwacht in Zuid- en Noord-Holland, gevolgd door Utrecht en Noord-Brabant. Voor Limburg en Friesland wordt in dezelfde periode een bevolkingsdaling verwacht. In tegenstelling tot de bevolking is de verwachting dat het aantal huishoudens tot 2029 nog in alle provincies zal blijven toenemen.

  Primos 2019 is per direct ook beschikbaar voor gebruik in lokale studies, met de mogelijkheid scenario’s met eigen veronderstellingen door te (laten) rekenen. Een deel van de Primos-prognose 2019 is openbaar via datawonen.nl.

  Meer informatie

  Neem contact op met Kenneth Gopal

  Lees meer over Primos en andere prognosemodellen van ABF.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 28 mei

  Inventarisatie Plancapaciteit Mei 2019

  De plancapaciteit voor woningen is duidelijk gestegen sinds de laatste inventarisatie in het najaar van 2018. Volgens de in dit rapport beschreven inventarisatie bedraagt de netto plancapaciteit voor de periode 2019 tot 2030 796 duizend woningen; hiermee wordt ruimschoots voorzien in de verwachte toename van de woningbehoefte met 585 duizend woningen. Daarnaast dient echter het woningtekort dat wordt geraamd op 294 duizend woningen in 2019 ingelopen te worden. Van de 796 duizend woningen in de planinventarisaties is ten minste 41% (326 duizend woningen) opgenomen in een zogeheten ‘hard’ plan.

  Volgens de Primos Prognose 2019 is in de periode tot 2030 een uitbreiding van de woningvoorraad met zo’n 700 duizend woningen te verwachten. Gemiddeld bedraagt de verwachte uitbreiding van de woningvoorraad daarmee 63,5 duizend woningen per jaar.

  De geïnventariseerde plancapaciteit laat zien dat deze productieaantallen mogelijk zijn. In alle functionele woningmarktgebieden zijn er meer plannen in voorbereiding dan er woningen nodig zijn als gevolg van de verwachte huishoudensgroei. Dat betekent dat bij tijdige verwezenlijking van de plannen het woningtekort in alle regio’s zal verminderen. De voorbereiding en realisatie van woningbouwprojecten is echter nogal eens aan vertraging onderhevig. Ook het aantal woningen in een plan wil wel eens afnemen tijdens het voorbereidingsproces. Een zekere overmaat aan plannen is daarom wenselijk. In een aantal woningmarktgebieden is de verhouding tussen de geïnventariseerde plancapaciteit en de toename van de behoefte maar nauwelijks boven de 100%. Met name in de woningmarktgebieden Nijmegen, Breda, Tilburg, Oss is het aantal plannen beperkt.

  In de stedelijke regio’s waarmee de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Woondeals sluit varieert de verhouding tussen geïnventariseerde plancapaciteit en verwachte toename van de behoefte in de periode tot 2030 tussen 120% (gemeente Groningen) en 144% in de regio Den Haag. De stedelijke regio’s kennen een hoog woningtekort. Overmaat aan plannen ten opzichte van de toename van de behoefte is daarom noodzakelijk. In deze regio’s zal naar verwachting ook na 2029 sprake zijn van voortgaande huishoudensgroei. Extra plannen of versnelling van plannen voor de langere termijn blijft in deze regio’s blijvend van belang.

  Meer weten

  Neem contact op met Léon Groenemeijer

  Lees meer over Primos en woningmarktonderzoek

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 28 mei

  Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt – Scenario’s 2019-2030

  De productie van nieuwbouwwoningen is door een diep dal gegaan, maar vorig jaar sterk toegenomen. In 2018 is de woningvoorraad met 73,5 duizend woningen uitgebreid. Mede vanwege de hoge bevolkings- en huishoudensgroei de afgelopen jaren bevindt het woningtekort zich momenteel op een zeer hoog niveau. Voor 2019 wordt het tekort op 294 duizend woningen geraamd, dat is 3,8% van de totale voorraad. Met name in regio’s in het westen en midden van het land is het woningtekort sterk opgelopen. In de regio’s Amsterdam, Utrecht en Nijmegen wordt het tekort inmiddels op meer dan 6% van de woningvoorraad geraamd.

  De bevolkingsgroei is steeds meer immigratiegedreven en concentreert zich in steden en in het westen en midden van het land. Het hoge woningtekort en de verwachte toename met 585 duizend huishoudens in de periode tot 2030 betekent dat ook in de komende jaren een hoge woningproductie gewenst is. Voor de periode tot 2030 is er een netto plancapaciteit van 796 duizend woningen, waarvan voor zover bekend uit de inventarisaties minimaal 326 duizend in harde plannen. Gezien het grote woningtekort en de wetenschap dat vertraging bij de voorbereiding van woningbouwplannen vaak optreedt is in een aantal regio’s met druk op de markt versnelling van plannen of uitbreiding met nieuwe plannen nodig.

  De Primos-prognose 2019 verwacht op basis van trends in de woningbouwproductie en de geïnventariseerde plancapaciteit een toename van de woningvoorraad in de periode 2019-2030 met 697 duizend woningen; ofwel een uitbreiding van de voorraad met 8,9%. De verwachte voorraaduitbreiding is daarmee hoger dan de voorziene huishoudensgroei (7,4%). Indien deze productie gerealiseerd wordt zal het woningtekort afnemen.

  Veranderende woonvoorkeuren, demografische trends en inkomensontwikkelingen hebben gevolgen voor diverse segmenten in de woningmarkt. Om deze in beeld te brengen zijn er scenario’s opgesteld. Voor de woningmarkt en het woonbeleid zijn de invulling van het lokale woningmarktbeleid door gemeenten en de investeringsstrategieën van beleggers en corporaties belangrijke factoren. In tijden van een krappe markt kunnen grote groepen woningzoekenden moeilijk een gewenste woning vinden. In twee met behulp van het woningmarktsimulatiemodel Socrates onderzochte scenario’s worden daarom verschillende benaderingen toegepast bij bepalen voor wie er gebouwd zou moeten worden: het scenario Doorstroom waarbij zoveel mogelijk op doorstroming wordt ingezet, en het scenario Gelijk waarbij het nieuwbouwprogramma op de woonvoorkeuren van zowel doorstromers als starters wordt afgestemd. In woningmarktsimulaties is de meest optimale invulling van het woningbouwprogramma in de scenario’s berekend.

  Meer weten

  Neem contact op met Léon Groenemeijer

  Download de rapportage of lees meer over Primos en woningmarktonderzoek

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 13 mei

  Dashboard voor (proces)techniek

  In opdracht van de zeven Opleidings- en ontwikkelingsfondsen in de (proces)techniekbranche heeft ABF Research een dashboard gemaakt waarmee een goed beeld van de verschillende facetten van de arbeidsmarkt van de (proces)techniek en van de aansluiting tussen vakopleidingen en arbeidsmarkt wordt gegeven: het platform arbeidsmarkttechniek.incijfers.nl.

  Dit platform is een samenwerking tussen de technische fondsen OOMT, OTIB, OOC, A+O Metalektro, OVP, OOM en OOI. Vanuit deze fondsen is er een grote verantwoordelijkheid om huidige en nieuwe werknemers in de techniek te ondersteunen bij het verwerven en ontwikkelen van de vaardigheden die de veranderende arbeidsmarkt vraagt. Dit vereist een goed beeld van de arbeidsmarkt en het dashboard draagt hieraan bij.

  De kengetallen geven onder meer informatie op het gebied van bedrijven, medewerkers en de dynamiek van de (proces)technische arbeidsmarkt. Hoeveel medewerkers stromen per jaar in? Hoe hoog is het percentage mensen dat jaarlijks de sector verlaat en ergens anders gaat werken? En hoe zit het met de leeftijdsverdeling in een branche? Ook zijn er interessante cijfers over diversiteit en het aantal mbo-studenten te vinden.

  Uniek aan dit nieuwe digitale platform is het gemak waarmee verschillende takken binnen de techniek, zoals bijvoorbeeld de installatietechniek en de metaalbewerking, met elkaar vergeleken kunnen worden op kengetallen als het aandeel grote bedrijven of de gemiddelde leeftijd van werknemers.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 09 mei

  MBO Transparant vernieuwd

  Dinsdag 23 april is tijdens de Algemene Vergadering van de MBO Raad de vernieuwde versie van MBO Transparant gelanceerd door de voorzitter van de MBO Raad. Aan de hand van MBO Transparant worden het profiel en de prestaties van mbo-scholen inzichtelijk gemaakt.

  ABF Research heeft MBO Transparant in opdracht van de MBO Raad en in samenwerking met scholen mogen ontwikkelen. Voor MBO Transparant zijn databronnen van DUO, JOB en de MBO Benchmark gecombineerd en bewerkt. De gegevens worden op een gebruikersvriendelijke wijze ontsloten met behulp van Swing Mosaic en Swing Viewer.

  Lees meer over onderwijs en arbeidsmarkt, Swing Mosaic, Swing Viewer.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 06 mei

  Nederlands grootste steden worden drukker, rijker en internationaler

  In Nederlands grootste steden neemt de bevolking sneller toe dan in de rest van het land. Het grote aandeel lagere inkomens vermindert langzaam, terwijl het aantal rijkere stedelingen toeneemt. De groei wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door migranten uit de Europese Unie en Azië.

  Deze bevindingen uit onder andere de Primos-prognose van ABF Research worden genoemd in een artikel in Trouw van 6 mei 2019.

  Tot 2030 zullen de tien grootste steden in Nederland door hun grote aantrekkingskracht met gemiddeld tien procent groeien. Amsterdam zal over tien jaar naar verwachting een miljoen inwoners hebben. Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland.

  Overheden zullen moeten nadenken over hoe de groeiende steden leefbaar blijven, ook voor mensen met een kleinere beurs die door de hoge woningprijzen buiten de boot vallen. De opgaven zijn groot, niet alleen op de vlakken van nieuwbouw en betaalbaarheid maar ook op andere gebieden, zoals mobiliteit, voorzieningen en wonen met zorg.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 april

  Nieuwe ‘Cijfers over wonen en bouwen’ beschikbaar

  Publicatie en website 'Cijfers over Wonen en Bouwen' zijn recent door ABF Research geactualiseerd en vernieuwd. Op 4 april jl. zijn op het Wooncongres 2019 – 'Ruimte voor wonen' de uitkomsten van het Woononderzoek Nederland (WoON) 2018 gepubliceerd. Dit nieuwe WoON 2018 vormt een belangrijke bron voor 'Cijfers over Wonen en Bouwen', 'Cijfers over Wonen en Bouwen' is een naslagwerk met de meest recente gegevens over de thema’s wonen en bouwen.

  'Cijfers over Wonen en Bouwen' bevat statistische gegevens over diverse onderwerpen die vanuit verschillende bronnen zijn verzameld. In acht hoofdstukken passeren de volgende onderwerpen de revue: woningvoorraad, nieuwbouw, verhuizingen, bewoners, betaalbaarheid, energie, woningcorporaties en prognoses. Elke pagina bevat één onderwerp in de vorm van een tabel en een (aanvullende) grafiek.

  Download de nieuwe publicatie 'Cijfers over Wonen en Bouwen 2019' of bekijk de vernieuwde website.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 12 april

  WoON 2018 beschikbaar voor uw woningmarktonderzoek

  Op 4 april jl. is in Den Haag het landelijke wooncongres gehouden, waarin de eerste uitkomsten van het landelijke woononderzoek (WoON) 2018 bekend zijn gemaakt (zie woononderzoek.nl). ABF Research is sinds jaar en dag van begin tot eind betrokken bij het WoON: van de totstandkoming van het bestand tot het toepassen van de uitkomsten voor eigen producten én voor klanten.

  Zo neemt ABF de dataprocessing voor zijn rekening om tot een goed en bruikbaar onderzoeksbestand te komen. ABF is betrokken geweest bij verschillende presentaties op het wooncongres en heeft de uitkomsten van het WoON 2018 al in studies naar krimp en middenhuur verwerkt. Ook draagt ABF zorg voor de publicatie van de uitkomsten via de website CitaVista en de publicatie Cijfers over Wonen en Bouwen - beide in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  ABF is dus volledig thuis in het WoON en is dan ook als geen ander geschikt om de uitkomsten door te vertalen naar de lokale context. Hiermee bieden we essentiële inzichten aan gemeenten en corporaties over de woningmarkt waarin zij actief zijn. Het WoON biedt de mogelijkheid om diverse woningmarktvragen te beantwoorden, zoals de tevredenheid met de woning en woonomgeving, de betaalbaarheid van het wonen of de verhuiswensen van starters en doorstromers.

  Daarnaast worden de gegevens uit het WoON door ABF gebruikt om de prognoses te actualiseren: de Primos-prognose voor de kwantitatieve woningbehoefte, de Socrates-prognose voor de kwalitatieve woningbehoefte en de Fortuna-prognose voor de vraag naar geschikte huisvesting voor ouderen en naar intramurale huisvesting. Op basis van deze prognoses kan ABF voor elke gemeente en regio in Nederland de toekomstige woningmarkt schetsen en een beeld geven van de ontwikkeling van het woningtekort (of -overschot), dus ook voor uw woongebied!

  Lees meer over woningmarktonderzoek, Syswov, Primos en Socrates.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 21 maart

  KVK Regiodata: Inzicht in regionale identiteit

  In 2018 heeft de KVK de website www.kvkregiodata.nl gelanceerd. Hiermee kunnen regio’s en gemeenten snel inzicht krijgen op welke onderwerpen ze zich onderscheiden ten opzichte van Nederland en, bij gemeenten, de regio. De onderwerpen hebben betrekking op de thema’s bevolking, omgeving en economie. ABF Research heeft de eerste versie van de website gemaakt en mag deze nu de komende jaren verder uitbouwen.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 20 maart

  WaarStaatJeGemeente in een nieuw jasje

  Deze maand is een nieuwe versie van www.waarstaatjegemeente.nl gelanceerd. Grote veranderingen ten opzichte van de oude versie zijn een verbeterde opmaak, een goede zoekfunctie die direct de cijfers laat zien, de mogelijkheid om meerdere eigen dashboards te maken en te delen met anderen en koppeling met relevante rapporten, nieuwsberichten en thema’s. De komende maanden zullen VNG (content) en ABF (software) de versie verder perfectioneren. De nieuwe Swing-interface die voor WaarStaatJeGemeente is gebruikt komt na 1 juli 2019 ook beschikbaar voor andere Swing-klanten. 

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 15 maart

  Sterke groei arbeidsmarkt horeca

  Het gaat goed met de Nederlandse horeca. Dat blijkt uit een onderzoek van ABF Research naar de arbeidsmarkt in de horeca in opdracht van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH).

  Het aantal werkzame personen in de horeca is tussen 2012 en 2018 gegroeid van 368.000 naar 444.000, een groei van ruim 20% in 6 jaar tijd. En volgens de arbeidsmarktprognose komen daar nog eens 100.000 werkenden bij tot 2025. Om deze groei te realiseren is ook de komende jaren een grote instroom van personeel naar de sector nodig.

  De vraag naar nieuw personeel zal voor een deel vanuit het aanbod van gediplomeerden vanuit horeca-opleidingen moeten komen. Maar de omvang van dit aanbod is jaarlijks te beperkt om geheel te voorzien in de grote vraag naar gekwalificeerd personeel. Jaarlijks zijn bijvoorbeeld zo’n 16.000 koks nodig om de groei en de uitstroom op te vangen, terwijl er niet meer dan ongeveer 3.000 op de arbeidsmarkt beschikbaar komen vanuit opleidingen. Om de knelpunten met betrekking tot de arbeidsvraag in de toekomst het hoofd te kunnen bieden zal de focus moeten liggen op het opleiden van personeel via branchediploma’s en het maximaal behouden van gekwalificeerd personeel voor de sector. Ook zij-instromers kunnen helpen om knelpunten op te vangen.

  CBS-microbestanden zijn een belangrijke basis voor het onderzoek dat ABF heeft uitgevoerd. De arbeidsmarktprognoses zijn opgesteld met behulp van Hermes, het arbeidsmarktprognosemodel van ABF.

  Bekijk de rapportage of lees meer over Arbeidsmarktmonitor en Arbeidsmarktprognoses.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 28 februari

  Instroom en uitstroom mbo-docenten

  Zicht op de instroom en uitstroom van docenten helpt mbo-instellingen bij hun wervings- en personeelsbeleid. Het is immers belangrijk om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel aan de sector te binden. De Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO (SOM) heeft ABF Research opdracht gegeven tot een onderzoek naar de belangrijkste kenmerken van deze personele ontwikkelingen in het mbo. Het onderzoek wijst uit dat in- en uitstroom van docenten in het mbo divers van karakter is, met een breed scala aan sectoren. Na één jaar werkt een vijfde van de instromers niet meer in het mbo. Na drie jaar is dit opgelopen tot ruim 30 procent. Een belangrijk aandachtspunt is daarom ongewenst personeelsverloop in de beginjaren te beperken. De cao-partijen hebben om die reden in de lopende cao afspraken gemaakt over de begeleiding en inwerktijd van startende mbo-docenten.

  Download de rapportage of de samenvatting van de website van SOM.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 25 januari

  Bouwen voor starters of doorstromers?

  Landelijk en regionaal levert deze vraag veel discussie op, zoals ook duidelijk wordt in een artikel op de site Stadszaken (https://www.stadszaken.nl/ruimte/wonen/1987/bouwt-u-voor-starters-of-voor-doorstromers).

  In dit artikel reageren hoogleraar housing systems Peter Boelhouder (TU Delft) en directeur Berry Blijie van ABF Research op een oproep van Gert Jan Hagen van SpringCo om te stoppen met het bouwen van ‘standaard rijtjeswoningen’ die er al genoeg zijn. Het sturen op doorstroming door gericht voor ouderen te bouwen (appartementen) zou beter zijn.

  Volgens Boelhouwer en Blijie zijn de veronderstellingen van Hagens deels onjuist. In de praktijk verhuizen empty-nesters namelijk niet (naar een appartement) en zijn er nog steeds onvoldoende eengezinshuizen omdat er ook sprake is van alsmaar nieuwe instroom van starters en vestigers. Bovendien kunnen woningen in de marktsector niet worden toegewezen en is de kostensprong (maandlasten) voor ouderen bij een nieuwe, meer geschikte woning vaak te groot. Nieuwe woonvormen voor ouderen zouden ook vooral in de eigen omgeving moeten worden gebouwd, zodat mensen in hun bestaande netwerk kunnen blijven.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 24 januari

  Leiden in Cijfers vernieuwd

  Aan de hand van de applicaties Swing Ballroom en Swing Mosaic heeft ABF Research voor de gemeente Leiden een nieuwe landingspagina ingericht en zijn gebruiksvriendelijke dashboards gemaakt. Beide applicaties behoren tot de Swing-software van ABF, waarmee statistische informatie eenvoudig kan worden gepresenteerd.

  Benieuwd naar de ontwikkeling van het aantal inwoners in Leiden, de gemiddelde WOZ-waarde in de verschillende buurten of hoe het staat met de werkgelegenheid? Neem eens een kijkje op Leiden in Cijfers.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 januari

  1 miljoen nieuwe woningen tot 2035: animatie NRC

  NRC heeft op basis van een eerder persbericht van ABF Research via een animatie inzichtelijk gemaakt waarom er tot 2035 in Nederland 1 miljoen woningen gebouwd moeten worden en hoe dat doorwerkt in de Nederlandse woningmarkt: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/21/een-miljoen-nieuwe-huizen-is-dat-veel-a3060959. NRC heeft daarbij de woningbehoefte vertaald naar ruimtegebruik en maakt dat aan de hand van illustraties inzichtelijk. Het artikel maakt deel uit van een special over de woningmarkt.

  Wie meer wil weten over de herkomst van het aantal van 1 miljoen nieuwe woningen kan het originele persbericht van ABF van 17 mei 2018 raadplegen: https://www.abfresearch.nl/nieuws/1-miljoen-woningen/

  Wie geïnteresseerd is in de lokale betekenis van deze opgave kan contact opnemen met een van onze adviseurs.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 januari

  Update Inventarisatie Plancapaciteit – oktober 2018

  Nederland kampt met een oplopend woningtekort. ABF Research heeft de opdracht om halfjaarlijks de plancapaciteit voor woningbouw in beeld te brengen en deze te confronteren met de woningbehoefteraming. In het recent verschenen rapport Update Inventarisatie Plancapaciteit 2018 zijn de meest actuele cijfers over de plancapaciteit (via de provincies) en de woningbehoefte (uit de Primos-prognose 2018) samengebracht. Daarbij is de definitie van de woningbehoefte aangepast op basis van de nieuwe definitie van het woningtekort. Naast de woningbehoefte volgens de Trendraming is ook een bandbreedte in de demografische groei geanalyseerd. Daartoe zijn er twee varianten van de Primos-prognose 2018 opgesteld: Hoog en Laag.

  Bekijk de publicatie.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 januari

  Verdubbeling van het aantal mensen met dementie

  Gemeente.nu geeft in dit artikel aandacht aan de sterke groei van het aantal mensen met dementie in de komende jaren. ABF Research heeft eind vorig jaar deze dementieprognose opgesteld in opdracht van Alzheimer Nederland. In 20 jaar tijd zal het aantal mensen met dementie in Nederland maar liefst verdubbelen. In een factsheet zijn de cijfers per gemeente opgenomen en beschikbaar via Alzheimer Nederland. 

  Voor meer details over bijvoorbeeld de verdeling binnen uw gemeente of de impact op zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Ook zijn de gegevens op te nemen in uw Swing informatiesysteem of monitor.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 08 januari

  ABF Research lanceert informatiesysteem in het Verenigd Koninkrijk

  De waterbedrijven in het Verenigd Koninkrijk verzamelen jaarlijks diverse statistieken met betrekking tot hun verzorgingsgebied, financiën, klantentevredenheid. Op basis van deze informatie stellen de waterbedrijven onder meer jaarlijks hun businessplan op. Door de omvang van meer dan 25 tabbladen is de informatie onoverzichtelijk geworden. Op basis van Swing Viewer heeft ABF voor de waterbedrijven een gebruikersvriendelijk informatiesysteem ingericht waarmee zij de verzamelde informatie kunnen bewerken, presenteren en ontsluiten. Het informatiesysteem voor de waterbedrijven in het Verenigd Koninkrijk sluit goed aan bij de ambitie van ABF om een leidende rol te spelen in het verzamelen, bewerken en ontsluiten van informatie over de waterketen in nationale en internationale context. ABF mag inmiddels meer dan 100 nationale en internationale waterbedrijven op dit gebied ondersteunen.

  Lees meer over Swing Viewer.

  Meer lezen
2018
 • Nieuwsbericht 28 november

  Rapportage Primos-prognose 2018 beschikbaar

  Vorige maand is melding gemaakt dat de Primos-prognose 2018 gereed is. Inmiddels is ook de bijbehorende rapportage beschikbaar. Recent is de Staat van de Woningmarkt 2018 verschenen, waarin ook prognose-uitkomsten van Primos 2018 zijn opgenomen. Daarmee is de Primos-prognose definitief.

  De rapportage beschrijft de belangrijkste regionale uitkomsten voor de verwachte ontwikkelingen van de bevolking, huishoudens en woningbehoefte. Daarnaast is hierin ook het artikel over de nieuwe benadering van het woningtekort opgenomen. Afgesloten wordt met achtergrondinformatie, met onder meer een beschrijving van de methodiek en een overzicht van wijzigingen ten opzichte van de vorige Primos-prognose. De hoofduitkomsten van de prognose worden tevens gepubliceerd via primos.abfresearch.nl. U kunt ook direct een bestelling plaatsen via onze website.  

  De rapportage is hier te downloaden. Lees meer over Primos en andere prognosemodellen van ABF.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 20 november

  ABF presenteert de nieuwe benadering van het woningtekort

  “Economische dakloze rukt op“, “Het Nederlandse woningtekort blijft nijpend”, “Den Haag wil wolkenkrabbers om woningtekort op te lossen” en “Woningtekort drukt doorstroming tot tenminste 2020”. Zomaar een greep uit recente krantenkoppen over het tekort aan woningen in Nederland. Het woningtekort staat volop in de belangstelling en dat zal de komende jaren naar verwachting nog wel zo blijven. Het blijkt immers lastig om voldoende woningen te bouwen. Het aantal inwoners en huishoudens blijft intussen fors groeien. Maar hoe groot is het tekort nu eigenlijk? Op welke manier kan je de omvang van het tekort bepalen? En welke regionale verschillen zijn er?

  ABF Research berekent al sinds de jaren tachtig het huidige en verwachte toekomstige woningtekort. In opdracht van en in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is recentelijk een nieuwe benadering van het woningtekort opgesteld. Daarbij wordt meer gebruik gemaakt van registratiebestanden en minder van enquêteresultaten. In dit artikel beschrijven we de bouwstenen van die nieuwe benadering en laten we de resultaten zien.

  Het statistisch woningtekort per 1 januari 2017 wordt volgens de nieuwe benadering op ruim 242 duizend woningen becijferd. Dat komt neer op 3,3% ten opzichte van de totale voorraad. Ter vergelijking: het woningtekort volgens de oude benadering komt voor dezelfde peildatum uit op 209 duizend, ofwel 2,7% van de voorraad. In de nieuwe benadering valt het tekort dus ruim 30 duizend woningen hoger uit. Er zijn grote regionale verschillen. Met name in de grootstedelijke regio’s zijn de tekorten groter dan het nationale gemiddelde. Op basis van de Primos-prognose en een inventarisatie van de plancapaciteit is ook een prognose gemaakt van de ontwikkeling van het woningtekort in 2030.

  Het volledige artikel is hier te downloaden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 13 november

  ABF Research en Calcasa voeren validatie Handboek Marktwaardering 2017 uit

  Corporaties zijn verplicht om voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van de marktwaarde. Het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde biedt hier ondersteuning in. In het handboek wordt onderscheid gemaakt tussen de basisversie, een modelmatige en kostenefficiënte methode om de marktwaarde te bepalen, en de full-versie, waarin op bepaalde onderdelen kan worden afgeweken van de basisversie. Ieder jaar wordt de in het handboek voorgeschreven basisversie gevalideerd aan de hand van de waarderingsgegevens van het afgelopen jaar. Op basis daarvan wordt het handboek vervolgens geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd. Deze jaargang heeft ABF Research samen met Calcasa het handboek gevalideerd.

  De validatie van het handboek heeft betrekking op de jaarrekening van corporaties over 2017. De validatie houdt in dat de door de corporaties aangeleverde full-waarderingen worden vergeleken met de waarderingen die met de basisversie tot stand zouden zijn gekomen. De basisversie wordt beschouwd als een goede weergave indien de berekende basiswaarderingen niet te veel afwijken van de aangeleverde full-waarderingen. De eis daarbij is dat bij tenminste 90% van de portefeuilles het relatieve verschil tussen de berekende basiswaardering en de gebruikte full-waardering niet meer bedraagt dan 10%.

  Voor reguliere woningen die niet gelegen zijn in een krimp- of aardbevingsgebied wordt bijna aan deze eis voldaan. Voor 87% van de full-gewaardeerde portefeuilles wijkt de berekende basiswaardering minder dan 10% af van de gehanteerde full-waardering. De betrouwbaarheid van de basiswaardering is hiermee aanzienlijk hoger dan vorig jaar, toen slechts 75% van de portefeuilles binnen de bandbreedte bleef. In het rapport wordt verder toegelicht wat de grootste veroorzakers zijn van de verschillen tussen basis- en full-waarderingen, en worden enkele aanvullende onderzoeksvragen beantwoord.

  Uit de validatie volgen minder goede resultaten voor reguliere woningen in krimpgebieden. Voor slechts 50% van de portefeuilles wijkt de basiswaardering minder dan 10% af van de full-waardering. Uit nadere analyses komt naar voren dat er geen eenvoudige aanpassing mogelijk is om de basisversie structureel geschikt te maken voor alle krimpgebieden. Naar aanleiding van deze bevinding wordt in het Handboek Marktwaardering 2018 opnieuw een taxatieverplichting ingevoerd voor woningen in krimpgebieden.

  Het volledige rapport is hier te downloaden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 09 november

  Pilot ‘Big Data en Financieel Toezicht’ biedt waardevolle inzichten

  De afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert onderzoek uit naar het financieel toezicht van provincies op gemeenten. Hierbij is ABF gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het gebruik van (omvangrijke) databestanden bij het financieel toezicht. Doel van de pilot is om inzicht te krijgen in hoeverre de financiële stabiliteit van een gemeente kan worden verklaard of zelfs voorspeld op basis van verschillende financiële en niet-financiële variabelen.

  In de eerste fase van de pilot is een dataset verzameld en een conceptueel model opgezet. Hierin wordt gebruik gemaakt van de LASSO, een intelligente ‘Machine Learning’ variant op de meer klassieke regressiemethoden. Uit de analyse blijken significante verbanden tussen verscheidene indicatoren en de financiële positie van gemeenten. In de tweede fase zijn de data en modeluitkomsten in een informatiesysteem gegoten, dat werd getest door toezichthouders van de provincies Gelderland, Zeeland en Zuid-Holland.

  Gezien het karakter van gemeentefinanciën, waarin doorgaans ook allerlei ‘ongrijpbare’ zaken meespelen, zal de financiële positie van een gemeente in de toekomst nooit perfect voorspeld kunnen worden aan de hand van een data gedreven model. De bevindingen van het onderzoek hebben wel duidelijk gemaakt dat een dergelijk instrument zeker waarde toevoegt in het kader van risicoprofilering voor een financieel kwetsbare positie. Ook het in de pilot opgezette informatiesysteem wordt ervaren als een goede start en kan een nuttige aanvulling vormen op de huidige werkwijze van provinciaal toezichthouders. In het rapport zijn tevens suggesties gedaan om de toepasbaarheid van het instrument te vergroten.

  Het volledige rapport is hier te downloaden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 23 oktober

  Arbeidsmarktonderzoek agrarische en groene sector gepubliceerd

  In opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt heeft ABF Research een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd voor alle bij Colland aangesloten sectoren. Aan de basis van dit onderzoek liggen het Colland-bedrijvenregister en verschillende CBS-microbestanden (zoals BRP, DUO, KvK-bedrijvenregister, Belastingdienstgegevens) ten grondslag. Daarnaast hebben ruim 4.800 agrarische en groene bedrijven deelgenomen aan een telefonische / online enquête (uitgevoerd door DESAN). Het resulterende rapport geeft een actueel beeld van en inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

  De informatie in het rapport is verzameld ter ondersteuning van beleidsvorming voor sociale partners in de agrarische en groene sectoren, maar kan ook interessant zijn voor bedrijven, werknemers, het beroepsonderwijs, overheden en andere beleidsmakers.

  Tussen de bij Colland aangesloten sectoren bestaan grote verschillen. Deze verschillen komen in het rapport duidelijk naar voren omdat informatie wordt gepresenteerd voor alle 12 aangesloten sectoren, uitgesplitst naar nog eens 12 deelsectoren. Om het gebruik van de onderzoeksresultaten te vergemakkelijken zijn ook overzichten op sectorniveau gemaakt (de zogenaamde sectorfiches). Daarin is in twee pagina’s een overzicht te zien van de belangrijkste cijfers uit het onderzoek.

  Voor een nieuwsbericht over het onderzoek van Colland Arbeidsmarkt, klik hier.

  Download de publicatie of één van de sectorfiches Arbeidsmarkt Colland 2018 of lees meer over Arbeidsmarktmonitoren.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 22 oktober

  Primos-prognose 2018 gereed

  De nieuwste Primos-prognose is vanaf deze week beschikbaar. Primos levert jaarlijks informatie over de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte tot op het niveau van CBS-buurten. De Primos-prognose brengt de toekomstige ontwikkelingen in beeld door bestaande trends door te trekken, rekening houdend met huidige inzichten. Primos is daarmee in beginsel een trendraming, maar het model heeft ook mogelijkheden om alternatieve veronderstellingen door te rekenen.

  Primos 2018 geeft een lokale vertaling aan de nationale CBS-prognose van december 2017, de zogenaamde Bevolkingsprognose 2017-2060. De nationale bevolking groeit in de periode 2017-2030 naar verwachting met 850 duizend personen (5%); dat is ruim 100 duizend meer dan in de vorige prognose. Deze groei komt meer dan in de vorige prognose tot stand door buitenlandse migratie en veel minder door natuurlijke aanwas.

  De bevolkingsontwikkeling tot 2030 kent grote regionale verschillen. De drie noordelijke provincies, Zeeland en Limburg zullen te maken krijgen met krimp. In Noord- en Zuid-Holland gaat de bevolking het sterkst stijgen in absolute zin (met 289 en 284 duizend); in relatieve zin zal het inwonertal in Flevoland het meest toenemen, met bijna 13%.

  De rapportage over Primos 2018 komt binnenkort via de website van ABF beschikbaar. In een artikel wordt ingegaan op de regionale uitkomsten van Primos 2018. De beschrijving van het model, met daarbij een overzicht van belangrijke technische wijzigingen ten opzichte van Primos 2017, wordt in een rapport opgenomen. Tot slot worden, zoals gebruikelijk, de hoofduitkomsten van de prognose gepubliceerd via primos.abfresearch.nl.

  Nu Primos 2018 gereed is worden de komende maanden ook de andere prognosemodellen van ABF geactualiseerd.

  Heeft u vragen over de Primos-prognose? Neem dan contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332.

  Lees meer over Primos en andere prognosemodellen van ABF.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 05 oktober

  Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 gepubliceerd

  De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 is het zevende rapport in een reeks die sinds 2012 jaarlijks verschijnt. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. De monitor gaat over studenten en hun huisvesting. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor de betaalbaarheid, woonwensen en de internationale studenten.

  Enkele highlights:

  • Tot collegejaar `25-`26 daling van de studentenpopulatie bij hogescholen, terwijl universiteiten groeien.
  • In 3 jaar tijd is het aandeel uitwonende Nederlandse studenten gedaald van 53 naar 48 procent door de invoering van het studievoorschot.
  • Studieschuld bij ‘studievoorschot’-generatie is veel hoger dan voor de invoering van het studievoorschot.
  • Ondanks de invoering van het studievoorschot groeit het aantal uitwonenden tot collegejaar `25-`26 door een toename van het aantal internationale studenten.
  • De enorme (verwachte) groei van internationale studenten is beperkt in vergelijking met de wereldwijde verwachtingen.
  • 92.000 uitwonende mbo-studenten naast de 350.000 uitwonende studenten in het hoger onderwijs.


  Monitor in de media:


  Lees meer over Statistieken en prognoses studentenhuisvesting
  of download de publicatie Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 09 augustus

  Applicatie Data Financiën Gemeenten online (pilotversie)

  De pilotversie van de online database is de eerste stap in de modernisering van de informatievoorziening voor de financiën van de lagere overheden. Met de applicatie wil het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de beschikbare informatie beter ontsluiten voor gemeenten en andere belangstellenden. Informatie over de financiële positie en over de hoogte, samenstelling en ontwikkeling van de rijksuitkeringen is voor gemeenten van groot belang. Onder meer voor de goede uitoefening van de taken en om weloverwogen keuzes te kunnen maken.

  Naast het leveren van de Swing software heeft ABF Research de werkzaamheden verricht rondom dataverwerking en de dashboards ingericht. Het resultaat is te vinden op www.financiengemeenten.nl.

  Meer informatie?

  Neem contact op met C.Meijers via 015 - 27 99 360 of c.meijers@abf.nl.

  Applicatie Data Financien Gemeente Pilotversie

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 04 juli

  KVK Regiotool gelanceerd

  KVK Nederland wil onderscheidende kenmerken van regio’s en gemeenten op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier in beeld brengen. De kenmerken zijn indicatoren uit diverse thema’s zoals demografie, onderwijs, cultuur, economie, horeca, vastgoed en detailhandel. De indicatoren zijn afkomstig uit diverse openbare databronnen en uit het KVK-register.

  ABF Research heeft een internetapplicatie ontwikkeld waarmee aan de vraag van KVK Nederland is voldaan. Na de keuze van een regio en /of gemeente verschijnt er voor diverse thema’s een staafgrafiek met de indicatoren waarop de regio of gemeente hoog of laag scoren t.o.v. van alle regio’s of alle gemeenten in Nederland of de regio. De gebruiker kan doorklikken op de grafieken of iconen en komt dan in dashboards terecht met meer informatie over de indicatoren of onderliggende thema’s. Naast het leveren van de Swing-software heeft ABF ook alle statistische werkzaamheden gedaan en de dashboards ingericht. Het resultaat is te vinden op https://www.kvkregiodata.nl/. Meer informatie kunt u krijgen bij Edward Diemel 015 27 99 361.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 13 juni

  ABF Arbeidsmarktrapportage 2018

  Nederlandse arbeidsmarkt naar sector en regio

  Het totale arbeidsvolume in Nederland bedraagt begin 2017 6,91 miljoen voltijdsbanen. Dit arbeidsvolume komt overeen met 9,15 miljoen banen. Op basis van microbestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ABF Research een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd over de omvang en de samenstelling van de werkende beroepsbevolking naar 13 sectoren en 35 regio’s. De statistieken over de samenstelling maken verdelingen naar kenmerken als geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, inkomen, deeltijdpercentage en mobiliteit inzichtelijk. Enkele resultaten:

  • Het aantal banen in Nederland is tussen begin 2016 en begin 2017 met 1,9% toegenomen tot 9,15 miljoen;
  • Het aantal banen van werknemers nam 1,6% toe en het aantal banen van zelfstandigen 3,8%. Totaal telt Nederland begin 2017 1,15 miljoen zelfstandigen;
  • Na de uitzendbranche waar een relatieve banengroei van 5,5% werd genoteerd kenden de sectoren horeca (+4,7%) en informatie & communicatie (+4,2%) de grootste groei; alleen in de sectoren overheid (-0,1%) en landbouw (-4,3%) daalde het aantal banen;
  • De grootste groei in banen in absolute zin kwam op naam van de uitzendbranche (+38 duizend), en zakelijke dienstverlening (+31 duizend);
  • De banengroei is ook merkbaar in de instroom: 1 op de 5 werkenden in 2017 had een jaar eerder een andere baan of geen baan: In 2014 gold dat nog voor 1 op de 6. De gemiddelde leeftijd van de werkenden is verder gedaald naar 41 jaar en 1 maand;
  • De grootste banengroei is gerealiseerd in de regio’s Haaglanden (+18 duizend), Rijnmond (+17 duizend) en Zuid-Oost Brabant (+12 duizend).

  Lees meer over: Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes of download het volledige rapport.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 06 juni

  Persbericht - ABF Research levert sociaaleconomische gegevens voor het Provinciaal Verkeersmodel Utrecht

  De provincie Utrecht laat een innovatief verkeersmodel bouwen om zich voor te bereiden op de toekomst op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Het model wordt gebouwd door Sweco en 4Cast. Er wordt gebruikt gemaakt van de Visum software van PTV Group. De sociaaleconomische invoer voor het model wordt door ABF Research verzorgd op basis van dataverzameling en ramingen.

  Op allerlei gebiedsniveaus worden verkeersmodellen ingezet om de effecten van de te verwachten bevolkingsgroei en/of nieuwe infrastructuur in te schatten. ABF Research levert sinds 2008 sociaaleconomische gegevens (SEGs) die als invoer voor de verkeersmodellen van Rijkswaterstaat, NRM en LMS, gebruikt worden. In toenemende mate bedient ABF ook regionale overheden in deze markt. Het gaat daarbij om sociaaleconomische gegevens voor het meest actueel beschikbare jaar, het zogeheten basisjaar, alsmede ramingen van deze gegevens voor de toekomstjaren. ABF, specialist in dataverzameling en prognosemodellen, is hiervoor bij uitstek geëquipeerd. Recent zijn SEGs voor het verkeersmodel van de Metropoolregio Amsterdam (VENOM) opgeleverd en ABF gaat nu voor het Provinciaal Verkeersmodel Utrecht aan de slag.

  Verkeersmodellen worden gekalibreerd op basis van drie typen data. Als eerste zijn dat gegevens over de infrastructurele netwerken. Het tweede type data zijn verkeerstellingen. Het derde type data zijn sociaaleconomische gegevens. Het gaat dan over de bevolking naar leeftijd en geslacht, het aantal banen naar sectoren, de (werkende) beroepsbevolking, het aantal studenten, leerlingenplaatsen, autobezit, en parkeertarieven. Op basis van scenario’s met betrekking tot de sociaaleconomische ontwikkelingen, en/of nieuwe infrastructuur berekent een verkeersmodel toekomstige verkeersstromen en mogelijke capaciteitsproblemen.

  De Provincie Utrecht heeft onder andere vanwege de innovatieve tour-based modellering gekozen voor de combinatie Sweco, 4cast, PTV en ABF Research. Klassieke verkeersmodellen brengen alleen losse verkeerverplaatsingen in kaart, zonder dat de relaties tussen verkeersstromen duidelijk worden. Bij de tour-based benadering bestaat een reis (of tour) uit een keten van verplaatsingen die thuis begint en daar uiteindelijk ook weer eindigt. Belangrijk uitgangspunt bij een tour-benadering is het vaststellen van een hoofdmotief, bijvoorbeeld werk, en een hoofdvervoerwijze. Een nevenbestemming zoals een winkelcentrum om boodschappen te doen onderweg van werk naar huis wordt daaraan gekoppeld. Zo wordt een duidelijke relatie gelegd tussen de vervoerwijze en tijdstipkeuze van een heen- en terugverplaatsing en wordt de werkelijkheid veel beter benaderd. De spreiding en relevante kenmerken van inwoners, arbeidsplaatsen, leerlingenplaatsen en parkeertarieven in heden en in toekomstjaren worden verzameld en geraamd door ABF Research.

  Door de multimodale toedeling van het model kunnen fiets, lopen, auto en openbaar vervoer door elkaar worden gebruikt voor verplaatsingen. Het model zorgt daardoor voor een betere benadering van het gebruik van parkeergarages en P&R-terreinen en het gebruik van lopen en fiets als voor- en natransport voor het openbaar vervoer.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leon.Groenemeijer@abf.nl of via 015 - 27 99 340.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 01 juni

  100 duizend intramurale zorgplaatsen en 300 duizend geschikte woningen extra nodig

  Het aantal 75-plussers gaat de komende decennia sterk toenemen, van 1,3 miljoen nu naar 2,6 miljoen in 2040. De vergrijzing van Nederland heeft tot gevolg dat de behoefte aan vormen van wonen met zorg sterk toeneemt. Het gaat daarbij om een breed palet, uiteenlopend van zware zorg met verblijf in een instelling tot en met het faciliteren van het zelfstandig wonen van mensen met een lichte zorgvraag.

  Zo zijn er tot 2040 bijna 100.000 intramurale plaatsen extra nodig, waarbij het accent op de ouderenzorg ligt. Daarnaast zijn mede door het langer thuis wonen op de reguliere woningmarkt tot 2030 ruim 300.000 geschikte woningen voor ouderen en huishoudens met een mobiliteitsbeperking extra nodig.

  Gemeenten, corporaties en zorginstellingen hebben gegevens nodig om hun beleid op het vlak van maatschappelijke ondersteuning, voorraadbeheer en zorgvastgoed te kunnen bepalen. ABF Research kan deze partijen ondersteunen door te verwachten ontwikkelingen van wonen met zorg op gemeentelijk en op wijk- of kernenniveau te kwantificeren en te kwalificeren. Hiervan zijn verschillende voorbeeldrapportages beschikbaar. Deze rapportages geven inzicht in de lokale uitwerking van de (huisvestings)opgave op het gebied van ouderen-, gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg, zowel binnen als buiten de muren van een zorginstelling.

  In de publicatie Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna leest u meer over deze prognose en de ontwikkelingen rondom wonen met zorg op nationaal niveau.

  Lees meer over Fortuna.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 29 mei

  Update Syswov

  Syswov, het Systeem Woningvoorraad dat ABF Research voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderhoudt, is geactualiseerd. De woningdata zijn uitgebreid met de stand per 1-1-2017 en de mutaties over 2016. Net als in de afgelopen jaren is de nieuwbouw van koopwoningen nationaal gezien verder toegenomen, terwijl die van corporatiewoningen juist is afgenomen. Ook de nieuwbouw van particuliere huurwoningen zit sinds een paar jaar in de lift. Zie onderstaande figuur. Deze ontwikkeling geldt in grote lijnen voor alle vier delen van ons land, maar is in absolute aantallen het sterkst in het westen.

  Syswov is, net als cijfers over de woningvoorraad die door het CBS worden gepubliceerd, sinds 2012 primair gebaseerd op de BAG. Syswov onderscheidt zich van de CBS-cijfers echter in een aantal opzichten. Zo zijn standen en mutaties naar méér dimensies (gecombineerd) beschikbaar, en wordt het eigendom van woningen dat onbekend is, bijgeschat. Verder worden woningen waarvan het aannemelijk is dat het om vakantieverblijven gaat (en die dus geen deel zouden mogen uitmaken van de woningvoorraad), uit standen en mutaties verwijderd. Hierdoor vallen de Syswov-cijfers iets lager uit dan die van het CBS. Tot slot zijn Syswov-data tot op postcodeniveau (pc4) beschikbaar.

  Het CBS, dat de basis van de eigendomsvariabele binnen Syswov levert, werkt momenteel aan een verfijning van de afleiding van eigendom. Begin 2019 wordt daarom nog een verdere aanscherping van de nu beschikbare cijfers verwacht.

  Een beperkte set van gegevens uit Syswov is online beschikbaar.

  Lees meer over Woningmarktonderzoek.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 mei

  1 miljoen woningen

  In vakbladen en krantenartikelen is steeds vaker het aantal van 1 miljoen benodigde woningen te lezen. Daarbij wordt ABF Research vaak als bron genoemd. Wat is de herkomst van dit aantal en gaat het inderdaad om 1 miljoen woningen? En voor welke periode?

  ABF Research stelt elk jaar de Primos-prognose op. Daarbij is het vertrekpunt de laatst beschikbare nationale bevolkingsprognose van het CBS. Volgens de Primos-prognose 2017 zullen er tot 2035 ruim 1 miljoen nieuwbouwwoningen in Nederland gebouwd moeten worden om te voldoen aan de woningbehoefte. Hiervan is ongeveer driekwart nodig in het kader van de groei van het aantal huishoudens en het opvangen van het huidig woningtekort. Het overige kwart miljoen is ter vervanging van te slopen woningen.

  Het woningtekort wordt op dit moment becijferd op 197 duizend woningen. Een verlaging van dit tekort tot onder de 100 duizend, om tot een gezonde spanning op de woningmarkt te komen, is zeer wenselijk. Tussen 2018 en 2035 groeit de bevolking naar verwachting met 822 duizend personen (+4,8%). Het aantal huishoudens neemt met 650 duizend relatief gezien veel sneller toe (+8,2%). Het aantal te slopen woningen, 250.000 woningen in deze periode, is trendmatig geraamd.

  Urgente opgave

  Meer dan de helft van de nieuwbouwopgave, 600 duizend woningen, zou vóór 2026 moeten worden gerealiseerd. Versnelling van woningbouwplannen is daarom een urgente opgave. In de tien jaar daarna zijn er nog eens 400 duizend nieuwbouwwoningen nodig.

  Prognose wordt omhoog bijgesteld

  Inmiddels heeft het CBS de nationale bevolkingsprognose geactualiseerd. Er wordt vanaf 2022 een hogere bevolkingsgroei verwacht. Voor het jaar 2035 is de prognose verhoogd met 143.000 personen. Er wordt momenteel gerekend aan een nieuwe huishoudensprognose. Na de zomer verschijnt de Primos-prognose 2018. De woningbehoeftecijfers zullen op basis van de nieuwe huishoudensprognose omhoog worden bijgesteld.

  Mogelijk meer sloop

  Daarnaast is er aanleiding om te veronderstellen dat er meer woningen gesloopt en vervangen zullen worden dan nu verondersteld op basis van trends. Gezien de sterke veroudering van grote delen van de woningvoorraad en de steeds hogere eisen die aan de gebouwde omgeving worden gesteld (energietransitie, leefbaarheid) kunnen in de toekomst hogere aantallen te vervangen woningen aan de orde zijn.

  Nota bene

  Het getal van 1 miljoen maakt duidelijk dat er een forse bouwopgave ligt. Soms worden er echter andere jaartallen genoemd en de indruk gewekt dat het om de uitbreiding van de voorraad gaat. Voor de goede orde wijzen wij er op dat het om 1 miljoen nieuwbouwwoningen gaat in de periode tot 2035 inclusief nieuwbouw ter vervanging van te slopen woningen.

  Wilt u meer weten?

  Lees meer over Primos 2017 op www.abfresearch.nl/nieuws/rapportage-primos-2017-oplopend-woningtekort.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kenneth Gopal 015 - 27 99 332 of Léon Groenemeijer 015 - 27 99 340.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 03 mei

  Kennissessies regionale woningmarkt

  Ontwikkelingen op de woningmarkt raken veel Nederlanders. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen, dalende prijzen en huizenbezitters die ‘onder water staan’ zijn in korte tijd ingewisseld voor een nijpend woningtekort in alle segmenten, uit de pan rijzende prijzen en particuliere beleggers die kansen zien. De woningnood grijpt om zich heen. Regionaal zijn er echter grote verschillen. Wat zijn de problemen en kansen in uw regio?

  ABF Research beschikt over veel informatie en expertise met betrekking tot de woningmarkt. Samen met het Kadaster en Platform 31 verzorgen wij een kennismiddag in uw regio om elkaars inzichten te verrijken. Hoe staat het met de tekorten in uw regio? Wat zouden de prioriteiten in uw regio moeten zijn? Welke oplossingen zijn er mogelijk? Hoe is dat te organiseren?

  Tijdens een middagbijeenkomst in uw regio gaan we hier dieper op in. Werkt u voor een gemeente, provincie, belegger, woningcorporatie, in de bouw of bent u anderszins geïnteresseerd in deze grote en urgente opgave? U bent van harte welkom! Het programma bestaat uit presentaties van onder andere het Kadaster, ABF Research en Platform 31. Rond elke presentatie is er ruim gelegenheid voor vragen en discussie. Er worden bijeenkomsten georganiseerd in:

  Regio West: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht

  • dinsdagmiddag 22 mei 2018
  • Tijd: van 12.30 tot 16.00 uur
  • Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen

  Regio Oost: Overijssel en Gelderland

  • maandagmiddag 28 mei 2018
  • Tijd: van 12.30 tot 16.00 uur
  • Locatie: Van der Valk Hotel Apeldoorn

  Regio Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

  • dinsdagmiddag 29 mei 2018
  • Tijd: van 12.30 tot 16.00 uur
  • Locatie: Kadasterkantoor Eindhoven

  Regio Noord: Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland

  • woensdagmiddag 30 mei 2018
  • Tijd: van 12.30 tot 16.00 uur
  • Locatie: Kadaster Kantoor Groningen 

  Deelname is kosteloos. Aanmelden kan vanaf nu! https://lnkd.in/eFfXeKN

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 26 april

  ABF Inventariseert plancapaciteit: vooral Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant hebben te weinig harde bouwplannen

  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research de actuele plancapaciteit geïnventariseerd en deze afgezet tegen de ontwikkeling van de woningbehoefte. In de periode 2016-2025 zijn er volgens de provincies plannen om circa 691 duizend woningen netto aan de voorraad toe te voegen. Dat zijn er ruim 115 duizend meer dan de verwachte toename van de woningbehoefte op nationaal niveau met bijna 576 duizend.

  Op regionaal niveau is er echter een aantal regio’s waarbij de confrontatie van de geïnventariseerde plancapaciteit en de geprognosticeerde woningbehoefte indicaties geeft voor mogelijk oplopende tekorten. Het betreft de regio Utrecht (U16) (-4.100), de stedelijke regio Rotterdam (-4.600) en de functionele woningmarktregio Breda (-1.000).

  In de provincies Noord-Holland (60%), Utrecht (73%) en Noord-Brabant (77%) is het aantal harde plannen ten opzichte van de benodigde toename van de woningvoorraad nog laag. Omzetting van zachte in harde plannen is hier nodig.

  Bij de resultaten passen wel kanttekeningen. Provincies hanteren geen uniforme methodiek en er ontbreken hier en daar cijfers. Om tot een zo uniform mogelijk landelijk overzicht te komen moesten er aannames gemaakt worden.

  ABF verwacht dat er in de eerstkomende jaren minder woningen aan de voorraad worden toegevoegd dan benodigd. Vanaf 2020 zal de productie vermoedelijk weer groter zijn dan de toename van de woningbehoefte. Als gevolg van de achterblijvende woningproductie zal de spanning op de woningmarkt eerst nog verder oplopen om daarna langzaam te verminderen. Naar verwachting zal het statistisch woningtekort in 2026 beperkt hoger zijn dan begin 2016.

  Meer weten over het rapport of over de mogelijkheden om de regionale of lokale woningbouwopgave in beeld te brengen? Neem contact op met Léon Groenemeijer 015 - 27 99 340.

  Download het rapport Inventarisatie Plancapaciteit April 2018.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 28 maart

  1,9 miljoen werkzame personen erbij in de zakelijke dienstverlening

  Door de instroom en uitstroom van werkzame personen verandert de Nederlandse arbeidsmarkt elke dag een klein beetje. De veranderingen worden deels gestuurd door technologische ontwikkelingen. De kleine veranderingen op dagelijkse basis hebben over een periode van 2 eeuwen geleid tot een grote transformatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het aandeel werkzame personen in de primaire sectoren is in deze periode gedaald van 37 procent naar 2 procent, terwijl het aandeel in de dienstensector is gestegen van 21 naar 52 procent. Tegelijkertijd is het aantal werkzame personen op de Nederlandse arbeidsmarkt bijna vertienvoudigd. Binnen de dienstensector is het aantal werkzame personen sinds 1807 met 1,9 miljoen toegenomen.

  In 1807 telde de Nederlandse arbeidsmarkt 968.000 (geregistreerde) werkzame personen. Ongeveer 37 procent was werkzaam in primaire sectoren, zoals landbouw, visserij en bosbouw. Industriële bedrijven, ook wel de secundaire sector genoemd, dienstverlenende bedrijven (tertiaire sector) en publieke instanties (kwartair) boden elk werk aan iets meer dan 20 procent van de werkzame personen. Vanaf 1807 zien we het aandeel werkzame personen in de primaire sector afnemen, terwijl de secundaire sector in omvang toeneemt met een naoorlogse piek tot 38 procent in de periode 1950-1960. Daarna neemt de tertiaire sector snel in aandeel toe, evenals overigens de kwartaire sector. In 2016 bedraagt het aandeel werkzame personen in de tertiaire sector 52 procent en het aandeel van de kwartaire sector 31 procent. In 2016 telde de Nederlandse arbeidsmarkt 8,9 miljoen werkzame personen.

  Derhalve is er voor de tertiaire en kwartaire sectoren zowel sprake van een grotere koek -- dat wil zeggen een grotere arbeidsmarktomvang -- als van een groter stuk van deze grotere koek. Het effect is zichtbaar in de onderstaande figuur. De werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening is tussen 1807 en 2016 met 1,87 miljoen personen toegenomen. Ook de sectoren Handel en Horeca bieden werk aan 1,74 miljoen extra personen. Een relatief geringe groei in werkgelegenheid in de tertiaire en kwartaire sectoren is gerealiseerd in de financiële dienstverlening (+0,23 miljoen personen) en binnen onderwijs (+0,50 miljoen).

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van CBS maatwerktabellen, gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking van ABF (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt van ABF (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
  of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 12 maart

  Rapportage Socrates 2017

  De nieuwste Socrates-prognose, waarmee de verwachte ontwikkelingen op de woningmarkt worden geschetst, is al enige tijd gereed en uitgeleverd aan vaste klanten. Nu is ook de bijbehorende rapportage te verkrijgen, met de belangrijkste uitkomsten tot 2025 over huishoudens, de woningvoorraad en de huisvesting van doelgroepen. Zoals in voorgaande jaren zijn meerdere scenario’s opgesteld die samenhangen met enerzijds de macro-economische ontwikkeling en anderzijds de mate waarin verhuurders invulling geven aan hun huur- en voorraadbeleid.

  Kwalitatieve woningmarktontwikkelingen bestemd voor een veelheid van partijen

  ABF publiceert de Socrates-prognose jaarlijks. De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie 'Socrates - Transparantie in cijfers' is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

  Een veelheid aan organisaties maakt gebruik van de uitkomsten van het Socrates-model, zoals beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. Zo biedt de informatie die het model oplevert bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu. Beleggers en corporaties wordt zicht geboden op de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop. En doen overheden hun voordeel met de verwachtingen ten aanzien van (regionale) verschuivingen in de kwalitatieve woningbehoefte en daarmee gewenste woningbouwlocaties.

  U kunt hier het Socrates-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  De woningmarktprognose van het Socrates-model bouwt voort op de huishoudensprognose van het Primos-model. Het rapport met uitkomsten van het Primos-model kunt u hier opvragen.

  Lees meer over Socrates, Primos, Fortuna, Rekenmodellen.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 26 februari

  De Nederlandse beroepsbevolking is groter, slimmer en diverser

  Tussen 2003 en 2016 is de beroepsbevolking in Nederland toegenomen van 8,2 miljoen naar 8,9 miljoen personen. Hiermee is de bruto participatiegraad toegenomen van 67,5 naar 70,0 procent. Tegelijkertijd is de beroepsbevolking hoger opgeleid en is het aandeel personen met een niet-westerse migratieachtergrond in deze periode gestegen van 1 op de 12 personen naar 1 op de 9 personen.

  De beroepsbevolking bestaat uit personen tussen 15 en 75 jaar die betaald werk hebben of geen betaald werk hebben, maar recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Het overheidsbeleid stimuleert de arbeidsparticipatie. Dit beleid heeft mede geleid tot een toename van de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking van 8,2 miljoen in 2003 tot 8,9 miljoen in 2016. In 2016 heeft een groter aandeel van de beroepsbevolking een afgeronde opleiding hbo of wo. In 2016 is een groter deel van de beroepsbevolking opgeleid op het gebied van gezondheidszorg, recht en maatschappelijke richtingen. Naast Algemeen hebben de technische richting en de richting dienstverlening in 2016 een lager aandeel in de beroepsbevolking.

  Het aandeel personen in de beroepsbevolking met een niet-westerse migratieachtergrond is tussen 2003 en 2016 toegenomen van 8,3 procent naar 10,8 procent. Voor alle opleidingsniveaus is dit aandeel gestegen en voor bijna alle opleidingsrichtingen. Alleen onder de beroepsbevolking met een opleiding op het gebied van vormgeving, kunst, talen en geschiedenis is het aandeel personen met een niet-westerse migratieachtergrond gedaald. Een grote toename heeft juist plaatsgevonden in de richtingen journalistiek, gedrag & maatschappij en dienstverlening.

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
  of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 09 februari

  Hogere ambities woningcorporaties

  Woningcorporaties zijn van plan om de komende jaren extra inspanningen te leveren om bij te dragen aan de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de voorraad. Dit blijkt uit het rapport Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties dat ABF Research heeft geschreven in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. In het rapport worden de belangrijkste voornemens van corporaties beschreven voor de periode 2017 – 2021. De cijfers in het rapport zijn afkomstig van de prospectieve informatie (dPi) die corporaties eind 2016 hebben aangeleverd bij CorpoData.

  De meest recente voornemens laten zien dat woningcorporaties van plan zijn om meer nieuwbouwwoongelegenheden te realiseren de komende jaren dan volgens eerdere plannen. Naar verwachting zullen er in de prognoseperiode 2017 – 2021 gemiddeld 25.200 woongelegenheden per jaar worden gebouwd en opgeleverd. Eerder was de sector nog voornemens om gemiddeld 20.000 woongelegenheden per jaar te realiseren. De nieuwbouwwoningen zijn vooral bestemd voor het huurprijssegment onder de aftoppingsgrens (€ 628,76, prijspeil 2016). Hiermee compenseert de nieuwbouw grotendeels voor de afname binnen dit prijssegment als gevolg van huurharmonisatie en sloop.

  Woningcorporaties willen verder de huurprijzen minder hard laten stijgen dan zij eerder van plan waren. De gemiddelde huurprijs zal naar verwachting met gemiddeld 1,8% per jaar stijgen, terwijl eerst nog een gemiddelde stijging van 2,3% werd voorzien.

  Ten slotte is de sector van plan om 14% meer te investeren in woningverbeteringen en energiebesparende maatregelen. Met deze investeringen is een versnelling van de verduurzaming van voorraad ingezet. Mede als gevolg van de extra investeringen zal het aandeel woongelegenheden met energielabel A, A+ of A++ toenemen van 12 procent in 2016 naar 22 procent in 2021.

  Meer weten over het rapport of over de mogelijkheden om de behoefte aan sociale huur in beeld te brengen en uw wensportefeuille daarop aan te passen? Neem dan contact op met Berry Blijie 015 - 27 99 331.

  Download het rapport Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2018.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 31 januari

  Ziekteverzuim bijna 3x hoger in grotere bedrijven

  Ziekteverzuim is een belangrijke kostenpost voor bedrijven. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat het ziekteverzuim stijgt bij een toenemende bedrijfsomvang. Bij bedrijven met minimaal 100 werknemers is het ziekteverzuim bijna 3x zo hoog als bij bedrijven met maximaal 10 werknemers. Deze gelijktijdige toename van het ziekteverzuim en de bedrijfsomvang is zichtbaar in alle arbeidsmarktsectoren maar treedt sterker op bij nutsbedrijven en in de bouw.

  Het ziekteverzuim op de Nederlandse arbeidsmarkt vertoont in de periode 2011-2016 een dalende trend. Het ziekteverzuim voor kleine bedrijven met maximaal 10 werknemers is beduidend kleiner dan het ziekteverzuim voor grote bedrijven met minimaal 100 werknemers.

  Onder de kleine bedrijven is het ziekteverzuim relatief hoog in de landbouw, de bouw en de gezondheids- en welzijnszorg. Een relatief laag ziekteverzuimpercentage onder kleine bedrijven treedt op in de sector verhuur en handel van onroerend goed en horeca. Een verzuimpercentage van 1,1 procent in deze sectoren impliceert slechts 1,1 dag uitval door ziekte op 100 werkdagen. Bij een bedrijf van 5 voltijds werknemers betekent dat totaal 1,1 ziektedag voor alle werknemers in de 4 weken.

  In alle sectoren is het ziekteverzuim bij de grote bedrijven hoger dan bij de kleine bedrijven. Totaal voor alle sectoren bedraagt dit verschil 3,1 procentpunt. Het verschil in ziekteverzuim is relatief hoog in de sectoren vervoer en opslag, industrie en onderwijs. In deze sectoren ligt het ziekteverzuim bij de grote bedrijven 3,6 tot 4,1 procentpunt hoger. In de sector landbouw is het verschil tussen grote en kleine bedrijven relatief beperkt.

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk. Voor deze publicatie is specifiek gebruik gemaakt van maatwerktabellen van het CBS op basis van de Kwartaalenquête Ziekteverzuim. Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
  of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 12 januari

  Internationale waterbedrijven leren van elkaar

  In opdracht van de stichting European Benchmarking Co-operation (EBC) ondersteunt ABF Research (ABF) jaarlijks de internationale benchmark voor waterbedrijven, die vanaf 2006 wordt uitgevoerd. De benchmark is met name bedoeld om waterbedrijven in de gelegenheid te stellen van elkaar te leren en te verbeteren. Voor benchmarking maakt ABF gebruik van onder andere haar softwarepakketten Swing en Ballroom.

  In de benchmark wordt onderscheid gemaakt tussen vijf prestatiegebieden: waterkwaliteit, betrouwbaarheid, dienstverlening, duurzaamheid en tot slot financiën en efficiëntie. Aan de hand van een bedrijfsspecifieke rapportage en een uitgebreid informatiesysteem kunnen bedrijven hun eigen prestaties ten opzichte van andere deelnemers beoordelen. Daarnaast worden op de internationale benchmarkworkshop resultaten en verbeteringsgebieden meer gedetailleerd besproken. De benchmarkworkshop vond dit jaar plaats in Malta en werd bijgewoond door 90 vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven.

  Aan de benchmark voor 2017 namen 47 bedrijven deel in de West-Europese groep en nog eens 53 bedrijven in Midden- en Oost-Europa.

  Lees meer over Swing, Ballroom, Prestatievergelijking of ga naar de EBC website.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 02 januari

  Platform ‘Onderwijs in cijfers Zaanstreek’

  Het platform ‘Onderwijs in Cijfers Zaanstreek’, ontwikkeld door ABF Research, is ontstaan uit een samenwerking tussen de Gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland en de besturen voor scholen in deze gemeenten. Deze partijen zetten zich gezamenlijk in voor een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren in de Zaanstreek. In de Onderwijsagenda Zaanstreek 2015-2018 zijn hiervoor belangrijke thema’s benoemd en gezamenlijke afspraken gemaakt. De betrokken partijen vinden het belangrijk om de effecten hiervan te monitoren en trends en ontwikkelingen in het Zaanse onderwijs in het oog te houden. Daarom verzamelen de gemeenten en schoolbesturen met Onderwijs in Cijfers Zaanstreek belangrijke kengetallen over het onderwijs in de regio.

  Op Onderwijs in Cijfers Zaanstreek vindt u cijfermatige informatie over het onderwijs in de Zaanstreek. De website bundelt en presenteert belangrijke kengetallen over het Zaanse onderwijs van onder meer DUO, de Inspectie van het Onderwijs en Zaanse scholen zelf. U kunt er gegevens raadplegen over school, bestuur of gemeente, en resultaten vergelijken binnen de streek of met regionale en landelijke resultaten.

  Onderwijs in Cijfers Zaanstreek is gerealiseerd op basis van de Swing applicatie van ABF Research.

  Lees meer over Swing.

  Meer informatie? Neem dan contact op met: Cock Meijers 015 27 99 360

  Preview van de Zaanstreek website

  Meer lezen
2017
 • Nieuwsbericht 29 november

  Veenendaal heeft schoonste winkelgebied in 2017

  Organisatie Nederland Schoon voert jaarlijks in een groot aantal gemeenten een onderzoek uit naar schoonbeleving in winkelgebieden. Dit jaar ging het om de 88 grootste gemeenten. Veenendaal is in 2017 bestempeld als gemeente met de schoonste winkelgebieden.

  Kijk op Scorebord Schone Winkelgebieden voor de resultaten van uw eigen gemeente of winkelgebied.

  Nederland Schoon Dashboard

  Het Scorebord Schone Winkelgebieden is gerealiseerd met Swing Mosaic van ABF Research.
  Lees meer over Swing en Swing Mosaic.

  Meer informatie? Neem dan contact op met: 
  Richard van den Berg 015 27 99 362.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 24 november

  Rapportage Primos 2017: oplopend woningtekort

  De komende jaren loopt het woningtekort verder op, vooral in de Randstad. Dat is te lezen in de nieuwe en nu beschikbare Primos-rapportage, waarin de belangrijkste uitkomsten op nationaal en regionaal niveau en de methodiek van Primos 2017 worden beschreven. Deze laatste versie van de bevolkings- en huishoudensprognose op gemeentelijk niveau van ABF Research is deze maand uitgebracht. Resultaten zijn online beschikbaar of in meer detail op aanvraag bij ABF.

  De resultaten voor Nederland als geheel sluiten aan op de Kernprognose 2016-2060 van het CBS. Over 5 jaar, in 2022 zal de bevolking 17,5 miljoen inwoners tellen, ruim 360 duizend meer dan nu. 60% van die groei komt in deze periode voor rekening van de buitenlandse migratie. Het aantal huishoudens, dat harder groeit dan de bevolking, zal dan zijn opgelopen tot 8,1 miljoen. De verwachting is dat de woningvoorraad de toename van de woningbehoefte op korte termijn niet kan bijhouden. Daarmee zal het woningtekort oplopen. Na 2020 wordt de achterstand in de woningproductie langzaam ingehaald en gaat daarmee ook het woningtekort afnemen.
  De bevolking van Nederland groeit naar verwachting nog door tot 2045. Rond 2038 zullen er voor het eerst meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren. Doordat wordt uitgegaan van blijvend grotere aantallen immigranten dan emigranten zal de bevolking ook na 2038 nog een aantal jaren blijven toenemen. Het aantal huishoudens zal nog langer blijven doorgroeien, zij het in een steeds lager tempo. 

  De verwachte bevolkingsontwikkeling loopt regionaal sterk uiteen. De sterkste bevolkingsgroei zal optreden in Zuid- en Noord-Holland, waar in de eerste jaren het overschot aan buitenlandse migratie de belangrijkste groeicomponent is. Vanaf 2019 gaat de verwachte asielstroom flink omlaag en wordt de bevolkingsgroei vooral bepaald door de natuurlijke aanwas. Ook in Flevoland en Utrecht wordt nog tot 2050 een permanente, weliswaar afnemende, groei van zowel de bevolking als het aantal huishoudens verwacht.

  In andere provincies gaan bevolking en aantal huishoudens in de loop van de komende decennia dalen. In enkele provincies wordt voor 2020 al een bevolkingsdaling verwacht: Limburg, Friesland en Drenthe. In het eerste deel van het decennium daarna volgen Groningen en Zeeland, in het tweede deel Overijssel. Tussen 2035 en 2040 wordt tot slot ook voor Gelderland en Noord-Brabant een daling van het aantal inwoners verwacht. Een bevolkingsdaling betekent ook dat binnen afzienbare tijd het aantal huishoudens – en dus ook de woningbehoefte – gaat dalen. Limburg is de eerste provincie die met een huishoudensdaling wordt geconfronteerd, in de loop van 2023, gevolgd door Friesland in 2028.

  Meer gegevens, ook over de afzonderlijke krimpgebieden, zijn te vinden in (de bijlage van) de rapportage.

  De huishoudensprognose van het Primos-model vormt de basis voor de woningmarktprognose van het Socrates-model. Het rapport met uitkomsten van het Socrates-model kunt u hier opvragen.

  Lees meer over Primos, Primos online en andere prognosemodellen van ABF Research.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 24 november

  Arbeidsmarktdashboard reisbranche

  Reiswerk is het expertise- en kenniscentrum op het gebied van arbeidsmarktzaken, arbeidsvoorwaarden, leren en employability in de reisbranche. Vanuit deze verantwoordelijkheid doet Reiswerk jaarlijks onderzoek naar ontwikkeling en samenstelling van de arbeidsmarkt en beroepsopleidingen. Op basis van het arbeidsmarktonderzoek dat ABF Research sinds begin 2017 voor Reiswerk mag uitvoeren is een nieuwe versie van het arbeidsmarktdashboard reisbranche ontwikkeld.

  In het arbeidsmarktdashboard worden de onderzoeksresultaten, verkregen via gespecialiseerde analyses op CBS-microbestanden en enquêtes, op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Het dashboard biedt informatie aan over werkgevers, medewerkers, banen, dynamiek, onderwijs en macrodoelmatigheid van beroepsopleidingen. Resultaten zijn apart beschikbaar voor reisorganisaties, reisbemiddelingsbureaus en de totale reisbranche.

  Dashboard Reisbranche

  Het arbeidsmarktdashboard is gerealiseerd met behulp van de Swing Mosaic toepassing van ABF Research.

  Lees meer over: Arbeidsmarktonderzoek, Swing Mosaic.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 23 november

  Vierde Aedes Benchmark gepresenteerd

  Vandaag wordt de vierde jaargang van de Aedes benchmark gepresenteerd. Aan de benchmark doen 303 woningcorporaties mee, die gezamenlijk bijna alle corporatiewoningen (98 procent) vertegenwoordigen. ABF Research heeft ook dit jaar het prestatieveld Beschikbaarheid en Betaalbaarheid mede mogelijk gemaakt. Met dit prestatieveld kunnen corporaties hun maatschappelijke prestaties zichtbaar maken, vergelijken én van elkaar leren. Voor het prestatieveld zijn drie deelscores opgesteld die samen uit acht indicatoren bestaan. De indicatoren hebben betrekking op de hoogte van de huur, de beschikbaarheid van woningen voor lage inkomensgroepen en de mate waarin corporaties deze groepen bedienen. Het prestatieveld geeft hiermee een evenwichtig beeld over de bijdrage die een corporatie kan leveren aan beschikbaarheid en betaalbaarheid.

  Wilt u meer weten over de wijze waarop ABF Research Beschikbaarheid en Betaalbaarheid voor uw organisatie inzichtelijk kan maken zodat u hier beter op kunt sturen, neem dan contact op met Berry Blijie 015 27 99 331.

  Meer informatie over woningmarktonderzoek.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 20 november

  Kernpublicatie WoON voor Midden-Holland, Gouda en Waddinxveen

  ABF Research heeft een kernpublicatie samengesteld met de belangrijkste uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2015 over de regio Midden-Holland en de gemeenten Gouda en Waddinxveen. Omdat de regio en beide gemeenten ook al bij eerdere WoON-onderzoeken gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot oversampling zijn de resultaten over 2015 in het perspectief geplaatst van eerdere jaren, vóór en tijdens de crisis op de woningmarkt. Ook zijn de uitkomsten voor regio en gemeenten vergeleken met de landelijke uitkomsten. In de rapportage wordt ingegaan op de kenmerken van woningen en huishoudens, de betaalbaarheid van het wonen, verhuizingen en verhuisplannen, en specifieke doelgroepen. De publicatie is gemaakt in opdracht van de regio Midden-Holland, de gemeenten Gouda en Waddinxveen en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland.

  ABF maakt al meer dan 20 jaar publicaties voor gemeenten en regio’s die deelnemen aan de oversampling van het WoON (voorheen WBO). Inmiddels loopt het veldonderzoek van het nieuwe WoON, waarvan de uitkomsten in het voorjaar van 2019 beschikbaar zullen komen. ABF nodigt deelnemers aan de oversampling van het WoON 2018 graag uit voor een toelichting over de mogelijkheden van een eigen publicatie. Een van die mogelijkheden is het toevoegen van een woningmarktprognose, die ABF jaarlijks actualiseert en waarvoor de uitkomsten van het WoON een van de fundamenten vormt. Een dergelijke prognose brengt de ontwikkeling van de woningbehoefte naar verschillende woningmarktsegmenten in beeld, alsmede de gewenste aanpassingen aan de voorraad om aan die veranderende behoefte tegemoet te komen.

  Lees meer over: WoON-informatiesysteem, Woningmarktprognose.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 07 november

  Hogere huurquote voor huurders van particuliere huurwoningen

  Huurders van particuliere huurwoningen besteden een groter deel van hun inkomen aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen) dan bewoners van corporatiewoningen, namelijk 37% om 33%.

  Verder is het percentage huurders van corporatiewoningen met een betaalrisico licht toegenomen ten opzichte van 2014. We spreken van een betaalrisico als het netto besteedbaar inkomen te laag is om alle noodzakelijke uitgaven te dekken. In 2014 had 14,0% van de huishoudens in een corporatiewoning een betaalrisico. In 2015 was dit 14,8%.

  Een en ander blijkt uit de nieuwe versie van de Lokale Monitor Wonen (LMW), die in 2017 is uitgebreid met informatie over huurders van particuliere huurwoningen.

  Deze nieuwe versie van de LMW is reeds enkele maanden beschikbaar. De monitor beschrijft de woonlastensituatie van huurders, zowel van corporaties als van particuliere verhuurders. ABF Research (ABF) koppelt en bewerkt hiervoor gegevens van individuele Nederlandse huishoudens en hun woningen. Het bronmateriaal is afkomstig van onder andere de Belastingdienst, de Basisadministratie Gebouwen, de Verantwoordingsinformatie van Corpodata en energieleveranciers. Het is de tweede jaargang van de monitor, die ABF maakt in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in opdracht van Aedes, Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), G32 en G4.

  De Lokale Monitor Wonen is onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Ga direct naar de Lokale Monitor Wonen en selecteer de gemeente en het vergelijkingsgebied van uw keuze.

  Lees meer over Woningmarktonderzoek.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 01 november

  Toenemende baankansen voor bijna alle leeftijden

  Het effect van de aantrekkende economie is ook zichtbaar in het verschil tussen instroom en uitstroom op de arbeidsmarkt. Dit instroomsaldo laat de afgelopen jaren voor werkenden in bijna alle leeftijdsklassen een positieve ontwikkeling zien: voor werkenden tot en met 63 jaar is het instroomsaldo tussen 2013 en 2016 elk jaar verbeterd.

  Het arbeidsvolume in Nederland bedraagt bijna 7 miljoen voltijdsbanen, inclusief de banen van zelfstandigen. Als gevolg van jaarlijkse instroom en uitstroom op de arbeidsmarkt verandert het arbeidsvolume. Een positief instroomsaldo geeft aan dat het arbeidsvolume toeneemt. Bij een negatief instroomsaldo neemt het arbeidsvolume af. Het instroomsaldo laat over het algemeen een dalende trend zien bij toenemende leeftijd: het instroomsaldo van jongeren is groter dan het instroomsaldo van ouderen.

  De figuur toont het instroomsaldo per eenjaarleeftijdsklasse. Tussen 2013 en 2016 is het instroomsaldo voor werkenden tot en met 63 jaar elk jaar verbeterd. Ook is zichtbaar dat in 2013 het arbeidsvolume alleen groeide voor personen tot en met 26 jaar en daarna afnam, terwijl in 2016 het arbeidsvolume groeide voor personen tot en met 50 jaar.

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
  of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 27 oktober

  Toenemend aantal bezoeken Nederlandse musea

  In 2016 hebben circa 31,7 miljoen mensen een Nederlands museum bezocht. Ten opzichte van 2015 is dit een toename van bijna 9%. Hiermee zet de stijgende trend van museumbezoeken zich verder voort. Bijna één op de drie bezoeken betreft personen uit het buitenland. De groei onder de buitenlandse bezoeken is nog sterker dan gemiddeld.

  Bekijk de belangrijkste uitkomsten in een notendop.

  Een en ander blijkt uit de recent beschikbaar gekomen cijfers over 2016 van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland. ABF Research ondersteunt de Museumvereniging sinds een groot aantal jaren bij het verzamelen van de bezoek-, financiële en personeelsgegevens onder haar leden en verschaft de individuele musea toegang tot het online benchmarksysteem Museana.

  Lees meer over Benchmarking.
  Benieuwd naar alle resultaten, kijk dan op Rapportage Museumcijfers 2016.

   

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 25 oktober

  Nieuwe dashboards 'Gemeente in Cijfers' live

  ABF Research heeft recent voor een 35-tal gemeenten de ‘Gemeente in Cijfers’-websites voorzien van een nieuwe look-and-feel en functionaliteit. Door de cijfers thematisch in heldere dashboards te presenteren is er een duidelijkere informatiestructuur beschikbaar voor gebruikers van de websites.

  Voor iedereen zijn de cijfers eenvoudig te raadplegen op de desktop, tablet en mobiele telefoon. Beleidsmedewerkers, onderzoekers en liefhebbers van data kunnen tevens terecht in de onderliggende databankapplicatie. In deze omgeving zijn meer cijfers beschikbaar en kan de gebruiker zelf tabellen en grafieken samenstellen en bewerken. Het resultaat kan eenvoudig worden gedeeld­­­.

  Preview van gemeente in cijfers

  Vanuit de gemeenten heeft ABF, naast de zeer positieve reacties, diverse suggesties mogen ontvangen, waarmee we de websites verder kunnen verbeteren voor aansluiting op de verschillende doelgroepen. Hier gaan we de komende periode met plezier mee aan de slag. Daarnaast wordt met een aantal gemeenten gesproken over maatwerk. Dit kan variëren van een uitbreiding met een dashboard ‘Sociaal Domein’ met eigen data tot koppeling met data uit primaire systemen van een gemeente.

  Bekijk de actieve versies:
  Barneveld - Berkelland - BredaDinkelland - Dongen - Geldermalsen - Gemert-Bakel - Harderwijk - Heerlen - Hilversum - Hollands Kroon - Horst a/d Maas - Langedijk - Leudal - Maastricht - Menterwolde - Meppel - Moerdijk - Oss - Pijnacker-Nootdorp - Rijswijk - Schagen - Sittard-Geleen - Terneuzen - Texel - Tubbergen - Tynaarlo - Venlo - Venray - Voorschoten - Waddinxveen - Wassenaar - Weert - Westland - Woensdrecht.

  Lees meer over: Gemeente in Cijfers, Swing Mosaic, Swing.

  Meer informatie? Neem dan contact op met: 
  Michel Zuierveld 015 - 27 99 366.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 oktober

  Vernieuwing factsheet intersectorale mobiliteit

  In opdracht van zeven technische opleidingsfondsen heeft ABF Research een nieuwe versie uitgebracht van het factsheet intersectorale mobiliteit. De opleidingsfondsen zijn actief in sectoren als procesindustrie, metaal, carrosserie, isolatie, mobiliteit en technische installatie. Het factsheet ondersteunt de fondsen in het bepalen van hun positie ten opzichte van elkaar en ten opzichte van andere sectoren.

  Aan de hand van het factsheet worden de arbeidsmarktstromen inzichtelijk gemaakt. Arbeidsmarktstromen hebben betrekking op de instroom vanuit ander werk, uitkeringen, opleiding of geen werk/uitkering/opleiding. Ander werk kan verder worden onderscheiden naar elk van de diverse sectoren waarin de fondsen actief zijn en naar andere sectoren in de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor uitstroom is dezelfde indeling beschikbaar. Voor het factsheet intersectorale mobiliteit is gebruik gemaakt van CBS-microbestanden.

  Lees meer over Arbeidsmarktonderzoek.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 oktober

  Primos 2017 is gereed

  De nieuwste Primos-prognose is vanaf deze week beschikbaar. Primos levert jaarlijks prognose-informatie over de ontwikkeling van het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte tot op het niveau van CBS-buurten. De Primos-prognose geeft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen aan door bestaande trends door te trekken, rekening houdend met huidige inzichten. Primos is daarmee in beginsel een trendraming, maar het model heeft ook mogelijkheden om alternatieve veronderstellingen door te rekenen.

  Primos 2017 geeft een lokale vertaling aan de nationale CBS-prognose van december 2016, de zogenaamde Kernprognose 2016-2060. De verwachte nationale bevolkingsgroei over de periode 2016-2025 is min of meer gelijk aan die van de nationale prognose van 2015, ondanks een bijstelling van de verwachte asielmigratie voor de komende jaren. Op regionaal of lokaal niveau zijn er grotere verschillen in de verwachte bevolkingsgroei, door verandering van trends of andere veronderstellingen over de uitbreiding van de woningvoorraad.

  De rapportage over Primos 2017 komt binnenkort via de website van ABF beschikbaar. In de rapportage wordt onder andere ingegaan op regionale uitkomsten. Naast de jaarlijkse actualisatie is het rekenmodel ook verder verbeterd en verfijnd. Een overzicht van deze wijzigingen is in het rapport opgenomen. Tot slot worden zoals gebruikelijk de hoofduitkomsten van de prognose gepubliceerd via https://primos.abfresearch.nl/.

  Nu Primos 2017 gereed is, worden de komende maanden ook de andere prognosemodellen van ABF geactualiseerd.

  Heeft u vragen over de Primos-prognose? Neem dan contact op met Kenneth Gopal 015 27 99 332.

  Lees meer over Primos en andere prognosemodellen van ABF.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 12 oktober

  Transparantie in de watersector

  In 2017 heeft ABF Research wederom diverse benchmarkonderzoeken in de watersector mogen ondersteunen. De onderzoeken dragen bij aan een grotere transparantie in de watersector. De organisaties in de sector gebruiken de benchmark om te leren, te verbeteren en verantwoording af te leggen. De benchmarkonderzoeken in 2017 betreffen:

  • Nationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Vewin (afgerond).
  • Internationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Stichting EBC Foundation (lopend).
  • Algemene uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen (afgerond).
  • Financiële uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen (lopend).
  • Bedrijfsvergelijking waterkeringen, in opdracht van de Unie van Waterschappen (afgerond).

  ABF ondersteunt de onderzoeken door middel van benchmarkplatforms (Ballroom), vragenlijsten, geautomatiseerde datacontroles, dynamische rapportages en online rapportagefaciliteiten (Swing). In 2017 zijn op al deze onderdelen vernieuwingen doorgevoerd.

  De resultaten van uitvragen onder waterschappen zijn grotendeels openbaar (waterschapsspiegel en waterschapspiegel belastingen).

  Doordat de meeste onderzoeken inmiddels diverse jaren lopen is er steeds meer sprake van een waardevolle database die ook voor specifiek vervolgonderzoek en onderzoek naar historische ontwikkelingen kunnen worden gebruikt.

  Lees meer over: Ballroom, Swing, Prestatievergelijking/Benchmarking.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 10 oktober

  Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017

  De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017 is het zesde rapport in een reeks die sinds 2012 jaarlijks verschijnt. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. De monitor gaat over studenten en hun huisvesting. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor de betaalbaarheid, woonwensen en de internationale studenten.

  Enkele highlights:

  • Tot collegejaar `24-`25 daling van de studentenpopulatie bij hogescholen, terwijl universiteiten groeien.
  • De groei bij universiteiten wordt in stand gehouden door de toename van internationale studenten.
  • Net als de eerstejaarsstudenten blijven ook de tweedejaarsstudenten thuis wonen als gevolg van het studievoorschot.
  • Ondanks de invoering van het studievoorschot blijft het aantal uitwonenden tot collegejaar `24-`25 op peil door een groei van het aantal internationale studenten.
  • De studieschuld van tweedejaars uitwonende studenten die studievoorschot ontvangen is hoger dan vierdejaars uitwonende studenten met een studiebeurs.
  • Uitwonende studenten besteden bijna de helft van hun besteedbaar inkomen aan wonen.
  • Woonlasten per vierkante meter veel hoger bij particuliere en informele verhuur dan bij corporaties (gecorrigeerd voor verschillen in de samenstelling van de voorraad).
  • Ruime kamers met gedeelde voorzieningen op een A-locatie hebben in de huidige markt een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

  Lees meer over Statistieken en prognoses studentenhuisvesting
  of download de publicatie  Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 09 oktober

  Persbericht - Nieuw: prognose Beschermd Wonen GGZ

  Door de hervorming van de langdurige zorg en verdere transitie naar de Wmo is het Beschermd Wonen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) sterk in beweging geraakt.

  Enerzijds is er extra vraag naar deze woonvorm door bezuinigingen op het aantal bedden in de curatieve GGZ. Anderzijds is de visie op de invulling van deze woonvorm, mede onder invloed van de Commissie Dannenberg, aan het veranderen en wordt gekeken of de cliënten op een andere wijze gehuisvest kunnen worden. Grote RIBW’s (Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen) maken daarbij in toenemende mate plaats voor kleinschalige huisvesting: beschut of zelfstandig wonen in de wijk met flexibel inzetbare zorg en ondersteuning.

  ABF Research heeft het Fortuna-model wonen met zorg uitgebreid met een prognose van vraag en aanbod van dit Beschermd Wonen.

  Momenteel telt Nederland ongeveer 36 duizend GGZ-cliënten, waarvan ruim 20 duizend personen in Beschermd Wonen. Op basis van een trendmatige voortzetting van de demografische groei wordt verwacht dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van Beschermd Wonen over 10 jaar nauwelijks zal zijn veranderd. Wanneer de uitgangspunten van de Commissie Dannenberg worden doorgerekend is het aantal cliënten Beschermd Wonen in 2025 landelijk gedaald van 20 naar 7 duizend personen. De flinke uitstroom van 13 duizend personen uit Beschermd Wonen betekent, inclusief extra opgave door ambulantisering, dat dan in 2025 landelijk ongeveer 7 duizend extra plaatsen beschut wonen noodzakelijk zijn en het aantal cliënten dat thuis woont met ambulante begeleiding is opgelopen met bijna 9 duizend personen.

  Een goede inschatting van de huidige en toekomstige omvang en wenselijke huisvestingssituatie van deze zorggroep op lokaal niveau is essentieel om middelen en zorg voor deze groep goed af te stemmen. Aan de hand van een aantal scenario’s schetst ABF een bandbreedte van de verwachte ontwikkelingen voor uw gemeente en Wmo-regio.

  De voorbeeldanalyse voor een fictieve Wmo-regio is te downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Willems 015 - 27 99 343 of Wim Faessen 015 - 27 99 317.

  Lees meer over: Zorg, Fortuna 
  of download de publicatie Beschermd Wonen voorbeeldrapportage.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 05 oktober

  Arbeidsmarktonderzoek horeca afgerond

  In opdracht van KHN en SVH heeft ABF Research onderzoek uitgevoerd naar de opleiding en arbeidsmarkt horeca. Voor het onderzoek is een brede feitenbasis ontwikkeld op basis van CBS-microdata, economische statistieken, werkgeversenquête en interviews. De resultaten zijn als volgt samen te vatten:

  • De horeca groeide de afgelopen jaren sterk. In de periode vanaf 2008 nam het aantal fte’s in de horeca met 16% toe. De groei is vooral zichtbaar in Amsterdam, Flevoland en Brabant. In de noordelijke provincies is de groei minder groot.
  • Binnen de branche zijn grote verschillen te zien. Restaurants (+32%) en lunchrooms en snackbars (+24%) kenden de sterkste groei in fte’s, terwijl de werkgelegenheid in cafés (-9%) afnam.
  • Voor de komende jaren wordt een verdere expansie van de horecasector voorzien. Verwacht wordt dat het aantal werkzame personen in de horeca toeneemt van 407.000 aanvang 2016 tot 467.000 in 2021 (+15%). De horecasector kent een grote in- en uitstroom van personeel. Jaarlijks moet bijna 40% van het personeel ingewerkt worden, waarbij het merendeel nog over geen enkele horecaervaring beschikt. Gezien de verwachte groei van de sector zal de instroom de komende jaren op een hoog niveau blijven, 89.000 tot 93.000 personen, waarvan zo’n 7.300 koks.
  • Aangezien het aantal gediplomeerden van opleidingen voor horecafuncties dat jaarlijks voor de arbeidsmarkt beschikbaar komt slechts 10.000 tot 11.000 bedraagt, spelen particuliere opleidingen een belangrijke rol in het voorzien van kennis en vaardigheden die in de sector benodigd zijn.
  • Driekwart van de horecabedrijven investeerde de afgelopen drie jaar in opleidingen en cursussen. Dat draagt volgens hen bij aan het succes van hun bedrijf en helpt om personeel aan zich te binden.
  • Sociale vaardigheden zijn in de horeca van groot belang. Voor medewerker bediening, medewerker fastfood en ondersteunend personeel worden deze vaardigheden volgens de respondenten de komende jaren nog belangrijker. Zij vinden dat hier een duidelijke verbeteringsslag moet worden gemaakt; een opgave voor de beroepsopleiders en voor de (leer)bedrijven zelf.

  Voor het onderzoek is een brede feitenbasis ontwikkeld op basis van analyses op CBS-microdata, economische statistieken, werkgeversenquête en interviews. De resultaten en de feitenbasis zijn beschikbaar in een online informatiesysteem dat voor KHN en SVH toegankelijk is. Het online informatiesysteem is gebaseerd op de Swing toepassing van ABF Research.

  Lees voor meer informatie het bericht op de website van KHN.

  Lees meer over Arbeidsmarktonderzoek, Swing.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 02 oktober

  Infographic arbeidsmarktstromen

  Het arbeidsvolume in Nederland bedraagt bijna 7 miljoen voltijds banen, inclusief de banen van zelfstandigen. De jaarlijkse arbeidsmobiliteit is ongeveer 20%. De arbeidsmobiliteit geeft aan hoeveel personen een baan bij een nieuwe werkgever aanvaarden of uitstromen naar geen baan. In de onderstaande infographic wordt de intersectorale mobiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt weergegeven.

  industrie IND   bouw BOU   handel HDL  
  transport & logistiek T&L   horeca HRC   financieel FIN  
  zakelijke dienstverlening ZDV   uitzendbranche UZB   overheid OHD  
  onderwijs OND   zorg & welzijn Z&W   consumentendienstverlening CDV  
  overige sectoren OS   werkloosheidsuitkering WW   bijstandsuitkering BST  
  ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering AO   pensioen PSN   overige sociale voorzieningen OSV  
  geen baan/uitkering ---  

  Voor de infographic dient u te beschikken te hebben over een beeldscherm van ten minste 1000 pixels.

  ToelichtingDit bericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over Arbeidsmonitor, Carmen, Hermes, download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017 of neem contact op met Bert Marchal 015 27 99 334.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 28 september

  Vernieuwde Wmo-monitor is live!

  In opdracht van het CAK heeft ABF Research de Wmo-monitor grondig herzien qua inhoud en presentatie. Sinds vorige week kunnen alle gemeenten in Nederland gebruik maken van een uitgebreide databank, een rekenmodel voor eigen bijdrage simulaties, diverse rapporten en de volgende drie dashboards:

  • Monitoren en sturen van zorggegevens: U ziet in één oogopslag de verdeling van de klantpopulatie naar ondersteuningsvorm. En het percentage klanten met een PGB. Leveren uw gecontracteerde zorgaanbieders de gegevens tijdig en juist aan bij het CAK? Het antwoord op deze vraag vindt u ook terug in dit dashboard.
  • Toetsen en evalueren beleid: Wat zijn de effecten van uw beleid? En welk effect heeft een beleidswijziging op uw klant? Dit vindt u terug in dit dashboard. Bekijk hier ook hoeveel cliënten de minimale eigen bijdrage betalen. En hoeveel cliënten contact opnemen met het CAK. Welke vragen stellen ze dan?
  • Financiële verantwoording en controle: U kunt hier nagaan of de inkomsten uit de eigen bijdrage overeenkomen met uw begroting. En hoeveel de klant in uw gemeente gemiddeld aan eigen bijdrage betaalt. Daarnaast ziet u hoeveel klanten er een betalingsregeling met het CAK afsluiten.

  Meer informatie over de Wmo-monitor is hier terug te vinden. Ook zijn er binnenkort webinars waarin het gebruik wordt toegelicht.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 25 september

  Nederlandse theaters staan er goed voor

  De omzet stijgt, het theaterbezoek neemt toe evenals het aantal werkzame personen in de sector. Dit blijkt uit de recent beschikbaar gekomen cijfers over 2016 van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de grootste belangenbehartiger van professionele theaters en concertgebouwen in Nederland.

  ABF Research ondersteunt de VSCD sinds een groot aantal jaren bij het verzamelen van bezoek-, financiële en personeelsgegevens onder haar leden middels een op maat gesneden uitvraagmodule. Daarnaast is ABF verantwoordelijk voor het controleren en verwerken van de gegevens tot een overall sectorbestand op basis waarvan de jaarcijfers gedestilleerd kunnen worden. ABF heeft onlangs de werkzaamheden voor het tot stand komen van deze cijfers afgerond.

  Individuele leden van de VSCD krijgen toegang tot het online benchmarksysteem TAS (Theater Analyse Systeem) dat sinds 1996 wordt gebruikt. Theaters en concertgebouwen kunnen in TAS hun bedrijfsvoering op allerlei indicatoren vergelijken met andere leden, waarbij het mogelijk is om zelf een selectie van podia te maken op basis van een keuzelijst en/of op basis van onderscheidende kenmerken (zoals aantal stoelen of aantal inwoners in de vestigingsgemeente).

  Lees meer over Presentatievergelijking/ Benchmarking.

  Meer informatie over TAS is hier terug te vinden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 21 september

  Meest duurzame mobiliteitsbeleid in de gemeente Utrecht

  Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV) heeft in 2017 weer onderzoek gedaan naar de gemeente met de meeste duurzame mobiliteit. Gemeente Utrecht is als winnaar naar voren gekomen, gevolgd door Den-Haag en Culemborg. Harlingen, winnaar in 2016, is dit jaar zesde geworden.

  De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van een gemiddelde score, gebaseerd op 22 indicatoren op het gebied van mobiliteit, waaronder het aantal laadpalen, de verkeersveiligheid, en de mate van geluidsbelasting. In samenwerking met ABF Research heeft CROW-KpVV het Dashboard Duurzaamheidsscore Mobiliteit ontwikkeld, waarin alle 22 mobiliteitsindicatoren voor een gemeente zijn te bekijken.

  Het dashboard is gerealiseerd op basis van de Swing Mosaic toepassing van ABF.

  Lees meer over Swing en Swing mosaic.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 05 september

  Haren en Oegstgeest onderscheiden zich door een groot aandeel werkende jongeren met een afgeronde hbo-/wo-opleiding

  In Nederland werken 3,1 miljoen personen tussen 15 en 34 jaar. Gemiddeld in Nederland heeft ongeveer 1 op de 4 van deze werkende jongeren een opleiding aan het hoger onderwijs afgerond. Studentensteden kennen relatief veel werkende jongeren met een afgeronde opleiding aan het hoger onderwijs. De top-5 bestaat uit Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Wageningen en Leiden. Hier ligt het percentage hoog opgeleide werkende jongeren tussen de 38% en 49%. Buiten de studentensteden is de positie van de kleinere gemeenten Haren en Oegstgeest opvallend. In deze gemeenten, met nog geen 25.000 inwoners, heeft nog altijd 1 op de 3 werkende jongeren een opleiding aan het hoger onderwijs afgerond.

  In het algemeen zijn de aandelen werkende jongeren in de kleinere gemeenten lager dan het landelijk gemiddelde. In Urk, Neder-Betuwe en Pekela heeft niet meer dan 1 op 10 werkende jongeren een opleiding aan het hoger onderwijs afgerond.

  Toelichting
  Onder hoger onderwijs wordt verstaan hoger onderwijs eerste fase (onder meer associate degree, kort hbo, hbo bachelor, hbo oude stijl, wo bachelor, wo kandidaats), tweede fase (onder meer hbo-master, wo-master, wo-doctoraal) en derde fase (onder meer onderwijs dat leidt tot promotie, postdoctorale opleidingen en 3-jarige wo-masters).

  Waar in het bovenstaande bericht over gemeente wordt gesproken wordt de woongemeente bedoeld.

  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over Arbeidsmonitor, Carmen, Hermes, download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 01 augustus

  Groot aandeel zelfstandigen in landbouw, cultuur en consumentendiensten

  Het arbeidsvolume in Nederland bestaat uit 8,9 miljoen banen waarvan 1,1 miljoen banen (13%) wordt ingevuld door zelfstandigen. Het aandeel zelfstandigen varieert sterk tussen de sectoren. In de sectoren landbouw en cultuur ligt het aandeel banen dat door zelfstandigen wordt ingevuld rond de 50%. Ook in branches in het cluster consumentendienstverlening dat onder meer reisbemiddeling, kappers, schoonheidsspecialisten, uitvaartverzorging en reparatie van computers, elektronica en schoenen omvat, worden ruim 45 van de 100 banen door zelfstandigen ingevuld.

  In delen van de zorgsector (verpleeghuizen, ziekenhuizen) en de onderwijssector worden nagenoeg geen banen door zelfstandigen ingevuld.

  Eveneens loopt de verhouding tussen zelfstandige banen die door mannen worden ingevuld en die door vrouwen worden ingevuld tussen de sectoren sterk uiteen. In bouw, ICT en handel in voertuigen wordt meer dan 85% van de ‘zelfstandige banen’ door mannen ingevuld. In de bouw zelfs 95%. Overigens zijn deze aandelen van dezelfde orde van grootte als het totaal aandeel mannen dat in deze sectoren werkt. In de arbeidsmarktsegmenten peuterspeelzalen, thuiszorg en consumenten dienstverlening zijn de banen die door zelfstandigen worden ingevuld het domein van vrouwen. In deze segmenten wordt meer dan 70% van de zelfstandige banen ingevuld door een vrouw.

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes, download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 03 juli

  In gemeenten in Parkstad Limburg en Oost-Groningen heeft 40% van de potentiële beroepsbevolking een uitkering

  In Nederland maken 12,9 miljoen personen deel uit van de potentiële beroepsbevolking. Van deze groep heeft 31% inkomen uit uitkering AOW, WAO, WW, bijstand of overige sociale voorzieningen. De Limburgse gemeenten Kerkrade en Heerlen kennen het hoogste aandeel personen met een uitkering. In deze gemeenten heeft meer dan 43% van de potentiële beroepsbevolking een uitkering. Ook in Brunssum en Landgraaf, beide eveneens in Parkstad Limburg gelegen, ligt het aandeel boven de 40%.

  Behalve in deze Parkstad-gemeenten is het aandeel van de potentiële beroepsbevolking met een uitkering ook relatief hoog in de Oost-Groningse gemeenten Bellingwedde, Pekela, Stadskanaal en Vlagtwedde. Hier gelden eveneens percentages van afgerond 40%.

  In Urk, Lansingerland en Midden-Delfland daarentegen is het aandeel personen met een uitkering relatief laag. In deze gemeenten gelden percentages die ongeveer de helft bedragen van die in de genoemde Limburgse en Groningse gemeenten.

  In de groep grote gemeenten, van meer dan 100.000 inwoners, bevinden Utrecht, Leiden en Westland zich aan de gunstiger kant van het spectrum, met een kwart van de potentiële beroepsbevolking met een inkomen uit een uitkering. Emmen en Venlo kennen een relatief hoog aandeel, tussen 35 en 40%).

  Toelichting
  Volgens de internationale definitie bestaat de potentiële beroepsbevolking uit alle personen tussen 15 en 74 jaar.

  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over: Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
  of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 08 juni

  Actueel niveau woningprijzen €40.000 lager dan structurele niveau

  Het vernieuwde rekenmodel Plato van ABF Research wijst uit dat het actuele prijsniveau van woningen circa 40.000 euro onder het structurele prijsniveau ligt. Eind 2016 was dit ook al zo.

  Plato is een rekenmodel waarmee de gemiddelde woningprijs in Nederland wordt verklaard. Het model bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan rente en inkomensontwikkeling centraal. Beide worden gezien als de dominante factoren voor de prijsontwikkeling op landelijk niveau die samen het structurele prijsniveau bepalen. In het tweede deel van het model staan de meer conjuncturele afwijkingen van de verkoopprijs ten opzichte van het structurele prijsniveau centraal. De gedachte hierachter is dat de woningmarkt naast al zijn stabiliteit, ook een zekere fluctuatie kent in zijn ontwikkelingen.

  Recent is het Plato-model geactualiseerd en op een aantal punten herzien. Deze herziening was nodig omdat het bestaande model minder goede resultaten liet zien, met name als gevolg van de sterke daling van de rente en het gewijzigde beleid rondom hypotheekverstrekking. Verder is ook gekeken naar een verklaring voor regionale verschillen.

  U kunt hier het Plato-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over prognosemodellen op het gebied van demografie, wonen, arbeidsmarkt, onderwijs of zorg.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 11 mei

  Laagste aandeel werkenden met een migratieachtergrond in landbouw en bouw; hoogste aandeel in horeca en uitzendbranche

  Van de bevolking tussen 15 tot 70 jaar heeft 22% een migratieachtergrond. Onder de werkenden ligt dat percentage lager: 19%. Het percentage wisselt sterk tussen sectoren en varieert van 9% tot 34%. In de landbouw en de bouw ligt dit aandeel relatief laag. Dat geldt ook voor de collectieve sectoren onderwijs, overheid en zorg. Het aandeel is juist hoog in de horeca en de uitzendbranche.

  Laagste aandeel met een migratieachtergrond in de bouw en landbouw
  De sectoren landbouw en bouw kennen het laagste aandeel werkenden met een migratieachtergrond. Dat is opvallend omdat het beeld bestaat dat juist in deze sectoren veel Oost-Europese arbeidsmigranten werken. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat gekeken is naar fte in plaats van dienstverbanden, dat uitsluitend werkzaamheden zijn meegenomen waarover belasting is betaald en dat werkenden die via een uitzendorganisatie actief zijn onderdeel zijn van de uitzendbranche. Specifiek bij landbouw valt op dat er nauwelijks werkenden met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond actief zijn.

   

  Collectieve sectoren onderwijs, overheid en zorg & welzijn vormen geen afspiegeling van de samenleving
  Onderwijs kent, met uitzondering van het hoger onderwijs, in alle takken een laag aandeel werkenden met een migratieachtergrond. Meest in het oog springt het basisonderwijs, waar slechts 10 procent van de werkenden een migratieachtergrond heeft tegenover 22 procent van de bevolking van 15 tot en met 70 jaar. Het hoger onderwijs vormt een uitzondering door een grote groep migranten met een westerse achtergrond. Dit hangt samen met het feit dat promovendi nauwelijks geremd worden door landsgrenzen.

  Bij de overheid zou je een afspiegeling van de samenleving verwachten, maar in de sector die hoofdzakelijk bestaat uit bestuurlijke organisaties, defensie en politie, is het aandeel werkenden met migratieachtergrond lager dan in de gehele arbeidsmarkt. Opvallend hierbij is dat het aandeel met een Surinaamse achtergrond ruim bovengemiddeld is, terwijl er met name relatief weinig mensen werken met een Turkse achtergrond.

  Met uitzondering van maatschappelijk en welzijnswerk kent de gehele sector zorg & welzijn een laag aandeel werkenden met een migratieachtergrond. In de gehandicaptenzorg is dit slechts 10 procent.

  Veel werkenden met een migratieachtergrond in de horeca en uitzendbranche
  Het hoogste aandeel werkenden met een migratieachtergrond is te zien in de horeca en de uitzendbranche. In beide gevallen gaat het om ongeveer één derde van alle werkenden. In de horeca is met name het aandeel werkenden met een niet-westerse migratieachtergrond erg hoog vergeleken met de gehele arbeidsmarkt, waarbij het aandeel met een Antilliaanse en Surinaamse migratieachtergrond gemiddeld is. Voor meer dan de helft komt het hoge aandeel in de uitzendbranche door werkenden met een westerse migratieachtergrond.

  Definitie migratieachtergrond: Iemand die zelf in het buitenland is geboren behoort tot de eerste generatie met een migratieachtergrond. Personen waarvan ten minste één ouder in het buitenland geboren vallen onder de tweede generatie met een migratieachtergrond. Zowel eerste als tweede generatie zijn in deze publicatie meegenomen.

  Bron: Alle cijfers zijn gebaseerd op door ABF Research bewerkte microbestanden (o.a. Basisregistratie Personen, Belastingdienst) die door het CBS onder strikte voorwaarden beschikbaar stelt voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek.


  Lees meer over: 
  Buurtmonitor integratie, Woningmarktonderzoek.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 01 mei

  ABF Arbeidsmarktrapportage 2017

  Nederlandse arbeidsmarktstructuur naar sector en regio

  Het totale arbeidsvolume in Nederland bedraagt begin 2016 6,74 miljoen full time equivalents. Dit arbeidsvolume komt overeen met 8,9 miljoen banen. Op basis van microbestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ABF een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd over omvang en samenstelling van de werkende beroepsbevolking naar 13 sectoren en 35 regio’s. De statistieken over de samenstelling maken verdelingen naar kenmerken als geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, deeltijdpercentage, arbeidsrelatie en mobiliteit inzichtelijk. Enkele resultaten:

  • Het aantal banen in Nederland is tussen begin 2015 en begin 2016 met 2,7% toegenomen tot 8,9 miljoen;
  • Het aantal banen van werknemers nam 2,5% toe en het aantal banen van zelfstandigen 4,7%. Totaal telt Nederland begin 2016 1,1 miljoen zelfstandigen;
  • Na de uitzendbranche waar een relatieve banengroei van 20% werd genoteerd kenden de sectoren horeca (+4,7%) en informatie & communicatie (+3,8%) de grootste groei; alleen in de sectoren overheid (-0,9%) en zorg & welzijn (-0,3%) daalde het aantal banen;
  • De grootste groei in banen in absolute zin kwam op naam van de uitzendbranche (+117 duizend), handel (+35 duizend) en zakelijke dienstverlening (+34 duizend);
  • De banengroei is ook merkbaar in de leeftijdsverdeling: het aandeel werkenden onder de 35 is gestegen van 31% naar 35% waardoor de gemiddelde leeftijd van werkenden daalde van 41 jaar en 11 maanden naar 41 jaar en 2 maanden;
  • De grootste banengroei is gerealiseerd in de regio’s Rijnmond (+16 duizend) en Haaglanden (+15 duizend).

  Ga naar www.arbeidsmarkt.incijfers.nl voor grafieken en data online of download het volledige rapport.
  Lees meer over: Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 april

  Kerncijfers prognose Fortuna Extramuraal beschikbaar bij KCWZ

  Op de website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is voor de 40 Corop-regio’s een factsheet te vinden met daarin de kerncijfers van de Fortuna-prognose van ABF Research: http://www.kcwz.nl/thema/cijfers-en-trends/regionale-factsheets-wonen-met-zorg. Deze factsheet laat zien welke ontwikkelingen in de periode 2015-2025 verwacht mogen worden op het gebied van extramuraal wonen met zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op (scenario)ontwikkelingen in de demografie, de inkomens en de woningmarkt.

  Toekomst in beeld: woonvraag van senioren
  Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren fors. Tussen 2015 en 2025 komen er per saldo in totaal 600.000 huishoudens bij. Voor een belangrijk deel gaat het om huishoudens ouder dan 75 jaar: 400.000. Circa de helft van deze 400.000 huishoudens zal geconfronteerd worden met mobiliteitsbeperkingen. Tegelijk neemt het eigenwoningbezit onder deze 75-plussers toe van 40 naar 50 procent. Dat betekent dat niet alleen in de huursector maar ook in de koopsector een forse opgave wacht om meer voor ouderen geschikte woningen te realiseren.

  Meer informatie
  De nu beschikbare factsheets bevatten de cijfers voor de 40 Corop-regio’s. Meer gedetailleerde cijfers op gemeentelijk dan wel wijk-/buurtniveau zijn beschikbaar bij ABF Research. Daarvoor kan men contact opnemen met Judith Willems 015 27 99 343 of Wim Faessen 015 27 99 317.

  Lees meer over: Fortuna.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 april

  Vastgoed: nachtrust voor beleggers

  Goed nieuws: de AEX-index lijkt stevig boven de 500 punten te staan.
  Nog meer goed nieuws: de woningprijzen trekken serieus aan.

  Als belegger kun je kiezen. Zowel beleggen in aandelen als beleggen in vastgoed lijkt aantrekkelijk. In een tijdsbestek van twintig jaar zijn de AEX-index en de woningprijzen met gemiddeld 4,5% per jaar gestegen, bij 1,8% inflatie. Is dit eindresultaat vergelijkbaar, het verloop van beide indicatoren gedurende die twintig jaar is dat niet. De AEX-index heeft aanzienlijk meer gefluctueerd dan de woningprijzen. Vastgoed in de vorm van woningen leverde beleggers meer nachtrust op dan beleggingen in aandelen.


  Lees meer over: 
  Vastgoedmonitor, Woningmarktonderzoek.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 14 april

  Veiligheidsmonitor geactualiseerd met gegevens 2016

  De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat zich richt op de vraag hoe de inwoners van Nederland de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren. In het onderzoek worden vragen gesteld over hoe veilig ze zich voelen of hoe vaak ze slachtoffer zijn van criminaliteit, over overlast in de buurt of over preventiemaatregelen. Ten slotte wordt de mening gevraagd naar het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks ruim 65.000 enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen om de resultaten op het niveau van politiedistricten en voor grotere gemeenten te kunnen publiceren. Politiekorpsen en gemeenten die verder willen inzoomen kopen extra enquêtes in. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de monitor willen deelnemen. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken levert de VM op eenduidige wijze cijfers over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau.

  Deelnemers krijgen de beschikking over de eigen microdata. Ook worden de uitkomsten in een online databank nader ontsloten. ABF Research heeft met behulp van de Swing software deze databank ingericht. De resultaten kunnen op eenvoudige en snelle manier worden gepresenteerd en binnen enkele stappen in de tijd of regionaal worden vergeleken.

  Voor niet-deelnemers is een versie beschikbaar via demo veiligheidsmonitor. Deze demoversie bevat dezelfde data en functionaliteiten als de originele monitor met dit verschil dat de gegevens beschikbaar zijn vanaf het niveau van de politiedistricten.

  Voorbeeld Factsheet Veiligheid 2016

  Lees meer over: Swing.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 14 april

  Beter zicht op integratie door vernieuwde Buurtmonitor

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integratiebeleid maar moesten het tot voor kort doen met globale cijfers die de lokale situatie onvoldoende in beeld brachten. De vernieuwde Buurtmonitor Integratie biedt oplossing en geeft aan de hand van een aantal kenmerken inzicht in de ontwikkeling van het integratieproces in alle 390 gemeenten en bijna 13 duizend buurten in Nederland.

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ABF Research de Buurtmonitor Integratie ontwikkeld en onlangs vernieuwd. Deze monitor is voor iedereen toegankelijk: www.buurtintegratie.nl

  Buurtmonitor

  Inhoudelijk is de Buurtmonitor Integratie vernieuwd door meerjarige gegevens toe te voegen, waardoor een terugblik tot 2009 mogelijk is. Zo kan bekeken worden of de positie van migranten op de onderscheiden aandachtsvelden (demografie, onderwijs, arbeid en inkomen, wonen en woonomgeving, zorg en welzijn en criminaliteit) sinds 2009 veranderd is en bijvoorbeeld is opgeschoven in de richting van die van de autochtone bevolking.

  Daarnaast is de toegankelijkheid van de gegevens in de Buurtmonitor Integratie verbeterd door een dashboard toe te voegen aan de monitor. Hierdoor kan met slechts een paar muisklikken de meest relevante informatie over een thema voor een specifieke gemeente of buurt worden opgeroepen.

  De Buurtmonitor Integratie is een instrument met meerdere lagen geworden: het toont hoe buurten zich tot elkaar verhouden, hoe een buurt zich verhoudt tot het stedelijk gemiddelde en hoe het stedelijke gemiddelde zich tot het landelijke gemiddelde verhoudt.

  Zo laat de monitor bijvoorbeeld zien in welke mate mensen met een Surinaamse achtergrond in de Amsterdamse buurt Paramariboplein inkomsten uit arbeid genieten, hoe dat aandeel zich sinds 2009  heeft ontwikkeld en welke verschillen er zijn met andere buurten in Amsterdam, het gemiddelde voor de gemeente en het landelijke gemiddelde van die groep.

  Omdat migranten ongelijkmatig over Nederland en ook binnen gemeenten zijn verspreid is de beschikbaarheid van deze informatie op buurtniveau essentieel voor het gemeentelijke debat en beleid op integratiegebied. Tevens kan de beschikbaarheid van deze gegevens bijdragen aan een betere inhoud van het debat: alle partijen die op dit terrein actief zijn kunnen immers uitgaan van dezelfde cijfers en terminologie en zo de aandacht richten op het vinden van oplossingen en een betere integratie van migranten in Nederland.

  Buurtmonitor preview

  Lees meer over: Swing, Swing Mosaic, de Buurtmonitor Integratie.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 06 april

  Onderzoek naar studentenwoonwensen in volle gang

  Op 13 maart jl. is de vragenlijst "Wonen als Student" live gegaan (www.wonenalsstudent.nl). In deze vragenlijst kunnen de ruim 650.000 studenten aan het hoger onderwijs aangeven hoe hun woonsituatie is en wat hun woonwensen zijn. Ook studenten willen prettig en betaalbaar wonen. Door hun woonwensen goed in beeld te brengen, kunnen studentenhuisvesters woningen bouwen op plekken waar behoefte is en rekening houden met de wensen van studenten.

  Als noviteit worden dit jaar keuzesituaties aan studenten voorgelegd waarbij ze moeten kiezen tussen twee woonruimten. Hierbij moeten ze rekening houden met verschillen in prijs, ligging, oppervlakte en type woonruimte. Op deze manier moet inzichtelijk worden hoe deze kenmerken zich tot elkaar verhouden. Is bijvoorbeeld locatie belangrijker dan oppervlakte? En hoeveel meer is een student bereid te betalen voor een grotere woonruimte?

  Omdat de onderzoekers (ABF Research) en opdrachtgevers (Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zelf niet beschikken over e-mailadressen van studenten is de hulp ingeschakeld van hogescholen en universiteiten. Ruim de helft van de instellingen heeft toegezegd hun studenten de uitnodigingsmail te versturen om deel te nemen aan het onderzoek.

  De huidige respons staat op ruim 31.000 studenten, waarvan er 26.000 op een uitnodigingsmail hebben gereageerd. Om uiteindelijk op het niveau van studentensteden uitspraken te kunnen doen is een hogere respons noodzakelijk. Het streven is om op 1 mei circa 50.000 respondenten te hebben. De spreiding van de respons tot nu toe is te zien in onderstaande figuur.

  Huidige respons vragenlijst 'Wonen als Student'
  Lees meer over: Apollo, Wonen als student, Enqueteviainternet.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 04 april

  Groot- en kleinverdieners ver uit elkaar in de zakelijke dienstverlening

  In 2016 waren er in Nederland 8,94 miljoen banen voor werknemers en zelfstandigen. Gemiddeld in Nederland is het verschil in bruto inkomen tussen de 10% meest verdienende personen en de 10% minst verdienende personen € 85.000. Hierbij is gecorrigeerd voor deeltijdbanen. Het werk werd verricht in 39 sectoren. Het verschil tussen grootverdieners en kleinverdieners, de spread, varieert aanzienlijk tussen de sectoren.

   

  In de arbeidsmarktsectoren binnen het cluster zakelijke dienstverlening loopt de spread op tot meer dan € 150.000 per voltijdbaan. In arbeidsmarktsectoren binnen het cluster overheid, onderwijs en zorg zijn de verschillen per sector lager dan het landelijk gemiddelde. In veel van deze sectoren is de spread minder dan € 50.000.

  De grote spread in de zakelijke dienstverlening komt voornamelijk door de hoge inkomens in de top-10%. In het hoger onderwijs gelden zowel relatief hoge inkomens in de top-10% als in de bottom-10%, waardoor de spread lager is dan het landelijk gemiddelde. De overige sectoren onderwijs en de sectoren zorg kennen een relatief kleine spread vanwege de relatief beperkte inkomens in de top-10%.

   

  In de bovenstaande graphics kunt u voor elke sector de spread, het gemiddelde bruto inkomen in de top-10% en het gemiddelde bruto inkomen in de bottom-10% zichtbaar maken. Het bruto inkomen betreft het geschatte bruto inkomen per voltijdbaan (fte). Dit inkomen kan voor bepaalde groepen negatief zijn omdat ook het inkomen van zelfstandigen wordt meegenomen.

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes).

  Lees meer over: Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 28 februari

  Verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen bij 55-plus het grootst

  In 2016 bestaat de werkzame beroepsbevolking in Nederland uit 8,42 miljoen personen. Het overheidsbeleid stimuleert de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen, met name in de hogere leeftijdscategorieën. Gemiddeld in Nederland is de netto arbeidsparticipatie van mannen tussen 15 en 34 jaar 74%, van mannen tussen de 35 en 54 jaar 88% en van 55-plus mannen 48%. De netto arbeidsparticipatie van mannen is in alle leeftijdscategorieën hoger dan van vrouwen. Het verschil is het grootst in de leeftijdscategorie 55-74 jaar: in deze leeftijdscategorie is de participatie van mannen 15 procentpunt hoger dan dat van vrouwen.

  • In de categorie 15-34 jarigen is de arbeidsparticipatie onder mannen in de gemeenten Vaals, Baarle-Nassau en Reimerswaal het grootst. Ten minste 83 op de 100 mannen zijn aan het werk. In Groningen, Ten Boer en Tynaarlo geldt dit voor maximaal 65 op de 100 mannen.
  • Wassenaar, Laren en Bloemendaal scoren hoog wat betreft de arbeidsparticipatie van 55-plus mannen: 60 op de 100 zijn aan het werk.
  • De grotere steden Leeuwarden, Eindhoven, Utrecht vallen op wat betreft een relatief lage arbeidsparticipatie van 55-plus mannen: minder dan 43 op de 100 zijn hier aan het werk.
  • In de gemeente Urk is het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen in alle drie de leeftijdscategorieën het grootst. Voor 15-34 jarigen is het verschil 12 procentpunt, voor 35-54 jarigen 31 procentpunt en voor 55-plus 28 procentpunt. De gemeente Reimerswaal valt ook op met relatief grote verschillen in arbeidsparticipatie in de drie leeftijdscategorieën.

  In de bovenstaande graphic kunt u voor elke Nederlandse gemeente de netto arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen zichtbaar maken. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit de niet-institutionele bevolking van 15-74 jaar die voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft (definitie International Labour Organization). De netto arbeidsparticipatie is het aandeel van de niet-institutionele bevolking dat voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft.

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes).

  Lees meer over: Arbeidsmarktmonitor, Hermes, Carmen.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 01 februari

  Veel jonge vrouwen aan het werk in kleine gemeenten

  In 2016 bestaat de werkzame beroepsbevolking in Nederland uit 8,42 miljoen personen. Het overheidsbeleid stimuleert de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen, met name in de hogere leeftijdscategorieën. Gemiddeld in Nederland is de netto arbeidsparticipatie van vrouwen tussen 15 en 34 jaar 71%, van vrouwen tussen de 35 en 54 jaar 76% en van 55-plus vrouwen 33%. De verschillen tussen gemeenten zijn aanzienlijk.

  • In de gemeenten Rozendaal, Laren en Bloemendaal is de netto arbeidsparticipatie van 55-plus vrouwen het hoogst. Hier zijn meer dan 42 van de 100 55-plus vrouwen aan het werk. Daarentegen zijn in Reimerswaal, Rijssen-Holten en Bunschoten niet meer dan 26 van de 100 55-plus vrouwen aan het werk.
  • In de gemeenten Vaals, Simpelveld en Gulpen-Wittem is de netto arbeidsparticipatie van vrouwen tussen 15 en 34 jaar het hoogst (82% of meer), terwijl in Rozendaal, Leeuwarden en Wageningen, dit percentage relatief laag is (minder dan 64%).
  • In slechts 53 van de 390 gemeenten is de arbeidsparticipatie van 15-34 jarige vrouwen groter dan die van 35-54 jarige vrouwen. Dit zijn met name kleine gemeenten. Bijvoorbeeld in Reimerswaal, Urk en Dantumadeel is de netto arbeidsparticipatie van 15-34 jarige vrouwen ruim 5 procentpunt hoger dan de netto participatie van 35-54 jarige vrouwen.
  • In de categorie grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) kent Delft de hoogste netto arbeidsparticipatie van 55-plus vrouwen (39%) en Eindhoven de laagste (29%).

  In de bovenstaande graphic kunt u voor elke Nederlandse gemeente de netto arbeidsparticipatie van vrouwen zichtbaar maken. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit de niet-institutionele bevolking van 15-74 jaar die voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft (definitie International Labour Organization). De netto arbeidsparticipatie is het aandeel van de niet-institutionele bevolking dat voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes).

  Lees meer over: Arbeidsmarktmonitor, Hermes, Carmen.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 13 januari

  Geen verband tussen ABF Research en beboet bedrijf

  Begin deze week verscheen een bericht in de pers dat aan het bedrijf ABF Adviesgroep B.V. (kortweg aangeduid als ABF) en aan de directeur van het bedrijf door AFM een boete is opgelegd vanwege overtreding van het provisieverbod.

  ABF Research benadrukt dat er tussen ABF Adviesgroep B.V. en ABF Research B.V. op geen enkele wijze sprake is van een verband. ABF Research voert geen enkele activiteit uit op het gebied van het verlenen van financiële diensten. ABF Research B.V. valt derhalve niet onder het toezicht van AFM.

  Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met  Jeroen de Kort, 015 - 27 99 300.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 02 januari

  Berry Blijie: nieuwe directeur ABF Research

  Per 1 januari 2017 treedt Berry Blijie toe tot de directie van ABF. Hij volgt Co Poulus op die dan terugtreedt en per 1 juli 2017 vertrekt bij ABF.

  Berry Blijie is op 1 juni 2006 bij ABF Research in dienst getreden. Daarvoor heeft hij gewerkt bij de TU Delft en het Ruimtelijk Planbureau. In de afgelopen tien jaar heeft Berry zich bewezen met diverse spraakmakende projecten. Zo heeft hij in 2009, 2012 en 2015 de landelijke Kernpublicatie over het Woon Onderzoek Nederland geschreven in opdracht van het Ministerie van BZK. Verder heeft hij in de loop der jaren een zeer groot aantal onderzoeken geleid voor gemeenten, provincies en woningcorporaties. In 2015 heeft hij meegewerkt aan het onderzoek “Passend Wonen” in opdracht van Aedes en de Woonbond. Van meer recente datum is een onderzoek voor Bouwend Nederland naar beter functionerende leennormen, net als zijn bijdrage aan de Aedes Benchmark en de recent beschikbaar gekomen Woonmonitor Betaalbaarheid en Beschikbaarheid in opdracht van VNG, Aedes en Woonbond.

  Met dit brede palet van onderwerpen en opdrachtgevers vormt Berry een waardige opvolger van Co Poulus, die per 1 januari terugtreedt na 19 jaar directeur te zijn geweest. Co Poulus blijft nog 6 maanden binnen ABF actief om lopende zaken af te ronden en kennis over te dragen. Per 1 juli 2017 verlaat hij ABF.

  Meer lezen
 • Feiten en Cijfers 02 januari

  De overeenkomst tussen Urk en Groningen

  In 2016 bestaat de werkzame beroepsbevolking in Nederland uit 8,42 miljoen personen. Deze groep bestaat voor 36% uit 15-34 jarigen en voor 19% uit 55-plussers. De verschillen tussen gemeenten zijn aanzienlijk. Urk en Groningen kennen het hoogste aandeel 15-34-jarigen in de werkzame beroepsbevolking. In Rozendaal, Laren en Bloemendaal is het aandeel 15-34-jarigen het kleinst.

  • In de categorie kleine gemeenten (tussen 5.000 en 25.000 inwoners) valt Urk op met een relatief jonge werkzame beroepsbevolking. In deze gemeente is maar liefst 1 op de 2 werkzame personen tussen 15 en 34 jaar. Tevens is het aandeel 55-plussers in Urk relatief laag: slechts 1 op de 9 werkzame personen is 55+. In slechts enkele gemeenten zijn er relatief meer 55-plussers werkzaam dan 15-34 jarigen. Bijvoorbeeld in de gemeente Laren waar 1 op 5 personen in de werkzame beroepsbevolking een leeftijd tussen 15 en 34 jaar heeft en 1 op 3 personen 55+ is.
  • In de categorie middelgrote gemeenten (tussen 25.000 en 100.000 inwoners) onderscheiden Bergen (N.-H.), Wassenaar, Heemstede, Aa en Hunze, Lochem, Renkum en Tynaarlo zich met een groter aandeel 55-plussers dan 15-34-jarigen in de werkzame beroepsbevolking. Bij de overige 179 gemeenten in deze categorie is het aandeel 15-34-jarigen juist groter.
  • In de categorie grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) zijn de studentensteden herkenbaar. In Groningen is het aandeel 15-34 jarigen in de werkzame beroepsbevolking 52%. In Utrecht, Delft, Nijmegen, Amsterdam, Leiden, Maastricht, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg en Enschede is dit aandeel tussen 41% en 50%. Van de overige grote gemeenten scoort Leeuwarden het hoogst (40%).
   In geen van de grote gemeenten is het aandeel 55-plussers in de werkzame beroepsbevolking groter dan 25%.

  In de onderstaande graphic kunt u voor elke Nederlandse gemeente het aandeel 15-34 jarigen en het aandeel 55-plussers in de werkzame beroepsbevolking zichtbaar maken. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit de - niet-institutionele - bevolking van 15-74 jaar die voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft (definitie International Labour Organization).

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes).

  Lees meer over: Arbeidsmarktmonitor, Hermes, Carmen.

  Meer lezen
2016
 • Nieuwsbericht 01 december

  ABF Research levert bijdrage aan Validatie Handboek

  Op grond van de nieuwe woningwet dienen Toegelaten Instellingen vanaf de jaarrekening 2016 hun vastgoed te waarderen tegen de marktwaarde. De wijze waarop zij de waarde van het vastgoed vast dienen te stellen is vastgelegd in het ‘Handboek modelmatig waarderen op marktwaarde’. Recent hebben ABF Research, Calcasa en Deloitte Financial Advisory Services in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit Handboek gevalideerd.

  Het doel van deze validatie was om te controleren of de verkregen marktwaarden, door toepassing van het handboek, tot aannemelijke marktwaarden voor alle corporaties in alle provincies en voor alle typen vastgoed leidden. Deze validatie is onder andere uitgevoerd om accountants te ondersteunen bij de beoordeling van de jaarrekening.

  Uit de validatie is naar voren gekomen dat bij 85% van de portefeuilles de waarden conform de basisversie zich op portefeuilleniveau binnen een bandbreedte van 10% bevonden ten opzichte van getaxeerde marktwaarden op portefeuilleniveau. Dit betekent dat voor het grootste deel van de corporatieportefeuilles het gebruik van de basisversie leidt tot een aannemelijke marktwaarde. De portefeuilles die zich niet binnen de bandbreedte van de validatie bevonden bevatten woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenhuisvesting, extramurale zorgwoningen en bijzondere erfpacht. Dit betekent dat voor woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenhuisvesting en extramurale zorgwoningen de basisversie van het handboek voor accountants onvoldoende handvatten biedt om hiervoor een goedkeurende “getrouw-beeld-verklaring” te kunnen afgeven.

  Meer informatie over dit onderzoek en de actualisatie van het Handboek is te vinden op: woningwet2015.


  Download hier het rapport.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 30 november

  Woonvisies op kaart

  Eerder dit jaar heeft ABF Research voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de prestatieafspraken op de kaart gezet.  Deze kaart is nu aangevuld met de woonvisies van gemeenten.

  Medio 2016 is een database via internet ontsloten waarmee bezoekers kunnen nagaan in hoeverre een gemeente prestatieafspraken heeft gemaakt met woningcorporaties die in de gemeente actief zijn. Deze informatie is toegankelijk via de website woningwet2015 of via prestatie.opkaart. Op deze website ziet de bezoeker in één oogopslag via de kaart van Nederland waar afspraken gemaakt zijn. De bijhorende documenten zijn direct te downloaden. Verder kan de bezoeker op iedere prestatieafspraak doorklikken om meer informatie te vinden over de thema’s waarover afspraken gemaakt zijn en de mate waarin die afspraken concreet zijn ingevuld.

  Op eenzelfde manier zijn nu ook de woonvisies van gemeenten ontsloten: woonvisie.opkaart. Ook nu kan de bezoeker in één oogopslag zien waar in Nederland woonvisies zijn geformuleerd en waar niet. En natuurlijk zijn ook deze woonvisies zelf (als document) direct te downloaden.

  De woonvisies van gemeenten zijn technisch gerealiseerd met behulp van de Swing-Locator applicatie van ABF Research.

  Preview van Woonvisies op kaart

  Lees meer over: Locator, Onderzoek woningmarkt.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 28 november

  Prognose Fortuna Intramuraal: nu ook op wijk- en buurtniveau

  Eind oktober heeft ABF Research de nieuwe Fortuna 2016 prognose naar buiten gebracht. Deze Fortuna prognose heeft zowel betrekking op extramuraal wonen met zorg (ouderenhuisvesting) als op de ontwikkeling van het aantal intramuralen. Deze laatste component is nu ook uitgewerkt tot op wijk en buurtniveau.

  In de Primos prognose wordt al sinds jaar en dag het aantal personen dat institutioneel woont geprognosticeerd op basis van CBS gegevens uit de Basis Registratie Personen (voorheen GBA). Daarnaast registreert het CAK op basis van eigen bijdragen het aantal cliënten dat intramuraal zorg ontvangt. De meeste van deze cliënten wonen ook op dat adres. Maar dat is niet altijd het geval. Door aanvullende gegevens in de CAK data is het nu mogelijk een koppeling te maken tussen de cliënt- en persoonsgegevens.

  Met het vernieuwde Fortuna model wordt – uitgaande van de Primos prognose – het aantal intramurale cliënten voorspeld.  Deze voorspelling is er naar leeftijd en geslacht, maar ook naar sector (V&V, GHZ en GGZ) en naar zorgzwaartepakket (ZZP). Tot goed een maand terug was die prognose alleen op gemeenteniveau beschikbaar. De afgelopen weken is deze prognose verder uitgewerkt naar wijk en buurtniveau.

  U kunt hier het Fortuna-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over: Fortuna, Socrates, PrimosRekenmodellen.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 28 november

  Het Primosmodel: interactief op internet

  ABF Research stelt ieder jaar opnieuw de Primosprognose op. Daarmee wordt tot op gemeente-,  wijk- en buurtniveau het aantal inwoners en het aantal huishoudens voorspeld. Het rekenmodel dat achter de Primosprognose zit is ook beschikbaar in een interactieve vorm, waarbij de gebruiker zelf aan de knoppen kan draaien. Veel provincies en gemeenten maken reeds gebruik van Primos Interactief. Door het rekenmodel nu ook via internet te ontsluiten, kunnen nog meer organisaties nog gemakkelijker van dit model gebruik maken voor het opstellen van eigen lokale prognoses.

  Door het Primos model nu ook via internet te ontsluiten, verwacht ABF Research nog meer gemeenten te kunnen bedienen met beleidsvragen over de bevolkings- en huishoudenontwikkeling. Hoewel bouwprogramma’s zo zorgvuldig mogelijk worden vastgesteld in de jaarlijkse trendprognose die ABF Research opstelt rijzen hierover regelmatig vragen bij gemeenten. Daarnaast worden vragen gesteld over beleidsuitgangspunten, zoals het (gewenste) migratiesaldo. Beide soorten van reacties kunnen nu eenvoudig beantwoord worden.

  Gemeenten die twijfels hebben over het bouwprogramma kunnen eenvoudig een ander bouwprogramma doorrekenen en op basis van een dergelijke variant het gesprek aangaan met de provincie of corporaties. En gemeenten die uit wensen te gaan van een beleidsuitgangspunt als migratiesaldo nul, kunnen nu ook zelf nagaan tot wat voor uitkomsten dat leidt.

  Kosten

  De kosten zijn afhankelijk van de het aantal gebieden en de periode waarvoor u waarvoor u toegang wenst. Vanaf 2.400 euro heeft u een jaar lang toegang tot de volledige Primos-prognose en kunt u onbeperkt eigen scenario’s doorrekenen. Voor een concrete prijsopgave kunt u contact opnemen met de Primos Servicedesk 

   

  Lees meer over: PrimosSocrates, Rekenmodellen.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 02 november

  Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2016

  Op 31 oktober 2016 is de nieuwe Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2016 gepubliceerd. GDI is de organisatie die hier achter zit. ABF Research heeft in opdracht van GDI de website gemaakt en grote delen van de data verzameld en bewerkt. De data is opgenomen in een Swing-versie, Swing Mosaic en werkbladen. Op gdi.databank.nl is het resultaat te vinden. Gemeenten die een rapport willen over de duurzaamheid in hun gemeente kunnen deze gratis aanvragen via de website.

  ABF Research heeft met GDI een innige samenwerking opgebouwd afgelopen jaar en zal hier ook komende jaren een prominente rol in gaan vervullen. 

  gdi

  Lees meer over: Swing, Swing Mosaic.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 01 november

  Persbericht - Staat van de Woningmarkt 2016

  Gisteren heeft minister Blok de Staat van de Woningmarkt 2016 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Met de Staat rapporteert de minister jaarlijks over de actuele ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Dit is naar aanleiding van de tijdelijke commissie Huizenprijzen, die de aanloop naar de woningmarktcrisis onderzocht. De Staat gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot economie en demografie, investeringen in de woningvoorraad en ontwikkelingen op zowel de koop- als de huurmarkt. Anders dan in de voorgaande edities is in De Staat 2016 ook aandacht besteed aan woningbehoefteprognoses. Deze zijn opgesteld door ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Woningbehoefteprognoses op basis van Primos en SocratesAl meer dan 30 jaar stelt ABF Research ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en inzicht in de kwantitatieve woningbehoefte voor de korte en lange termijn. Met Socrates worden de ontwikkelingen op de woningmarkt gesimuleerd op basis van verschillende scenario’s. De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt, en de mate waarin zich kwalitatieve spanningen voordoen op de woningmarkt. Naast de afzonderlijke rapportages met betrekking tot Primos en Socrates heeft ABF ook een samenvattend rapport geschreven: ‘Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt’. Dit rapport wordt als bijlage bij de Staat van de Woningmarkt 2016 aangeboden.

  U kunt hier de Staat van de Woningmarkt downloaden, evenals het rapport Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt.

  Lees meer over: PrimosSocrates, Fortuna, Rekenmodellen

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 31 oktober

  Primos 2016

  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en 11 provincies heeft ABF Research de definitieve Primos-prognose 2016 opgeleverd. Eerder is in april 2016 een voorlopige versie opgeleverd. De Primos-prognose 2016 geeft een lokale vertaling aan de nationale CBS prognose van december 2015. In deze prognose wordt uitgegaan van bijna 70.000 en ruim 60.000 asielmigranten in 2016 respectievelijk 2017. Verder is voor Primos 2016 met betrekking tot de woonvoorkeuren ook gebruik gemaakt van het WoON 2015.

  Primos: prognose voor de woningmarktAl meer dan 30 jaar stelt ABF Research ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking en huishoudens worden onderscheiden naar kenmerken als leeftijd, etniciteit, soort huishouden en positie daarbinnen en inkomen. Woningen worden onderscheiden naar type (eengezins/meergezins) en eigendomssituatie (huur/koop). Met de Primos-prognose wordt de kwantitatieve krapte op de (lokale) woningmarkt in beeld gebracht. Meer informatie over de werking van het model is terug te lezen in het boekje ‘Primos, Transparantie in cijfers’.

  Primos: ook voor andere vraagstukkenDe afgelopen decennia zijn de uitkomsten van de Primos-prognose ook meer en meer toegepast voor scholenplanning, arbeidsmarktvraagstukken, gezondheidszorg, infrastructuurplanning, etc. De uitwerking van de prognose tot op regionaal, gemeentelijk alsmede postcode- en wijk/buurt-niveau is daarbij van groot belang.

  U kunt hier het Primos-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over: Primos, Socrates, Fortuna, Rekenmodellen.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 31 oktober

  Socrates 2016

  ABF Research heeft zojuist de definitieve versie van de Socrates 2016 prognoses opgeleverd. Deze versie is gemaakt op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder andere ten behoeve van de Staat van de Woningmarkt die onlangs aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. Eerder is in april 2016 een voorlopige versie opgeleverd ten behoeve van de Staat van de Volkshuisvesting. Deze Socrates-prognose borduurt voort op de eveneens definitief vastgestelde Primos-prognose 2016. Beide prognoses zijn gebaseerd op de nationale CBS prognose van december 2015. In die prognose wordt uitgegaan van een forse instroom van asielmigranten in 2016 en 2017. Verder wordt voor de inschatting van de woonvoorkeuren gebruik gemaakt van het WoON 2015.

  Socrates: de woningmarkt kwalitatiefAl weer zo‘n 15 jaar stelt ABF ieder jaar Socrates-prognoses op. Net als in de prognoses van de laatste jaren, zijn ook nu meerdere scenario’s opgesteld die enerzijds samenhangen met de macro-economische ontwikkeling en anderzijds samenhangen met de mate waarin verhuurders gebruik maken van mogelijkheden om de randvoorwaarden vanuit het Rijksbeleid in te vullen.

  De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie ‘Socrates - Transparantie in cijfers’ is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

  Prognose bestemd voor een veelheid van partijenEen veelheid van organisaties maakt gebruik van de Socrates-prognoses: beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b) beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overheden een beeld van de verschuivingen in de kwalitatieve woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn.

  U kunt hier het Socrates-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over: Socrates, PrimosFortuna, Rekenmodellen.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 31 oktober

  Fortuna 2016

  ABF Research heeft zojuist de nieuwe Fortuna-prognose 2016 definitief opgeleverd. Begin juni is een voorlopige versie naar buiten gebracht. Na oplevering van de definitieve versie van de Primos en Socrates 2016 prognoses, is nu ook de definitieve versie van de Fortuna-prognose beschikbaar. Alle prognoses zijn gebaseerd op de nationale CBS prognose van december 2015. In die prognose wordt uitgegaan van een forse instroom van asielmigranten in 2016 en 2017. Verder is gebruik gemaakt van het WoON 2015.

  Fortuna: wonen met zorg – intra- en extramuraalAl weer zo’n 10 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw de Fortuna-prognose op. Deze Fortuna-prognose levert informatie op over zowel de intramurale als de extramurale vraag naar wonen met zorg. Bij de intramurale zorgbehoefte wordt onderscheid gemaakt naar doelgroepen: (GHZ) gehandicaptenzorg, (GGZ) geestelijke gezondheidszorg en (V&V) verpleging en verzorging. Waar het gaat om de extramurale vraag naar wonen met zorg, levert het Fortuna-model vooral informatie op omtrent huisvesting van ouderen met mobiliteitsbeperkingen (V&V).

  Extramurale vraag naar wonen met zorgIn het verleden heeft ABF Research twee rekenmodellen voor ouderenhuisvesting ontwikkeld: het Fortuna-model en het Piramide-model. Het Fortuna-model bracht de behoefte aan intra- en extramuraal wonen met zorg in beeld. Het Piramide-model was meer gericht op de fysieke kwaliteit van de extramurale woningvoorraad. Beide modellen zijn in elkaar geschoven en tegelijk is de basisopzet aangepast. In het verleden vormden woonwensen de primaire ingang voor deze rekenmodellen. Om meerdere redenen is nu gekozen voor een benadering vanuit gezondheid en mobiliteitsbeperkingen, ingebed binnen het totaalbeeld van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het Socrates-model. Hierin is bijvoorbeeld een verdere groei van het eigen woningbezit onder ouderen voorzien wordt.

  U kunt hier het Fortuna-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over: Fortuna, Socrates, PrimosRekenmodellen.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 21 oktober

  Persbericht - Bedrijfsvergelijking zuiveren 2015 afgerond

  De Unie van Waterschappen heeft met de bedrijfsvergelijkingen een instrument dat een bijdrage levert aan transparantie, verantwoording en verbetering van de bedrijfsvoering van de waterschappen. ABF Research mag sinds 2011 in opdracht van de Unie van Waterschappen diverse bedrijfsvergelijkingen ondersteunen. De bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 2015 (BVZ 2015) is nu afgerond. Het onderzoek geeft aan dat de zuiveringsprestaties van de waterschappen stabiel goed zijn, terwijl de kosten dalen en het zuiveringsbeheer steeds duurzamer wordt.

  De resultaten van de BVZ2015 en eerdere bedrijfsvergelijkingen zijn publiek beschikbaar. In het BVZ dashboard worden alle BVZ-kernindicatoren voor een waterschap getoond. Voorafgaand aan het eerste gebruik dient een registratieprocedure te worden doorlopen.

  ABF heeft het hele gehele traject van data-uitvraag, datacontrole en datapresentatie mogen begeleiden. ABF maakt hiervoor gebruik van bestaande producten, zoals Ballroom (benchmarkplatform), Swing (software voor presentatie van statistieken) en Swing Mosaic. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

  Lees meer over:

  BVZ appstore 2

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 oktober

  Waarstaatjegemeente passeert 1 miljoen bezoeken

  Waarstaatjegemeente.nl doorbreekt grens van 1 miljoen bezochte pagina’s en Lokale Monitor Wonen trekt 30.000 bezoekers op één dag.

  De lancering van de Lokale Monitor Wonen heeft op de eerste dag geleid tot een grote toestroom van bezoekers op Waarstaatjegemeente.nl. Mede door de aandacht die deze unieke kennisbank heeft gekregen in de landelijke en regionale pers, wisten 30.000 bezoekers de website te vinden. De Lokale Monitor Wonen is een initiatief van Aedes vereniging van woningcorporaties, de Nederlandse Woonbond, G4, G32 en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ontwikkeld door ABF Research in opdracht van KING.

  De toevoeging van het nieuwe kennisveld Wonen trok vooral nieuwe bezoekers: negen op de tien bezoekers was hiervoor nog niet eerder op Waarstaatjegemeente.nl (WSJG) geweest. Uit verzamelde feedback blijken de nieuwe gebruikers diverse achtergronden te hebben: beleidsmakers van overheden en corporatiemedewerkers, maar ook burgers, makelaars en nieuwsmakers wisten de website te vinden.

  In totaal zijn sinds gisteren in 2016 (tot nu toe) meer dan 1 miljoen webpagina’s aangeklikt op WSJG. Over 2015 was dit aantal 420.000.

  De toepassing Waarstaatjegemeente.nl is gerealiseerd met behulp van de Swing applicatie en de Swing Mosaic module van ABF.

  Lees meer over: Lokale Monitor WonenWoningmarktonderzoekSwing, Swing Mosaicpublicatie De Volkskrant.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 oktober

  Lokale Monitor Wonen gelanceerd

  Maandag 17 oktober 2016 is de Lokale Monitor Wonen gelanceerd. Dit instrument voorziet gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties van essentiële informatie over de (lokale) woningmarkt. Zowel de inhoud van de monitor als de presentatiesoftware zijn afkomstig van ABF Research.

  De Lokale Monitor Wonen geeft gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties een gelijke kennisbasis bij het maken van prestatieafspraken. De informatie is een bewerking van registratiegegevens afkomstig van de Belastingdienst, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en gemeenten (Basisregistratie Adressen en Gebouwen en Basisregistratie Personen). Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens van miljoenen Nederlandse personen, huishoudens en de woningen. ABF heeft deze informatie gestructureerd, gekoppeld en diverse bewerkingen op uitgevoerd om te komen tot aansprekende indicatoren voor de woningmarkt.

  Het resultaat is een instrument van hoog niveau, qua inhoud en presentatiemogelijkheden. De uitkomsten hebben betrekking op de woningvoorraad, de woonsituatie van huishoudens en de betaalbaarheid en beschikbaarheid van (sociale) huisvesting. De Monitor stelt gebruikers in staat om tot op wijkniveau cijfers te presenteren. Hiermee is het een instrument dat uniek in de wereld genoemd kan worden en nieuwe deuren opent voor lokaal woningmarktonderzoek.

  In het eerste publicatiejaar zijn alleen voor huurwoningen van corporaties de woonlasten en afgeleide indicatoren beschikbaar. De komende jaren wordt de Monitor uitgebreid met gegevens over particuliere huurwoningen en koopwoningen.

  Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van KING en gefinancierd door de volgende partijen: Aedes vereniging van woningcorporaties, de Nederlandse Woonbond, G4, G32 en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

  Lees meer over: Woningmarktonderzoek, Swing, Swing Mosaic, publicatie De Volkskrant.

  wsjg voorbeeld

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 06 oktober

  Persbericht - Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016

  De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016 is het vijfde rapport in een reeks die sinds 2012 jaarlijks verschijnt. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. De monitor gaat over studenten en hun huisvesting. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor de betaalbaarheid, woonwensen en de internationale studenten.

  Enkele highlights:

  • Groei studentenpopulatie bij universiteiten terwijl hbo gelijk blijft
  • Groei wordt in stand gehouden door de toename van internationale studenten
  • Eerstejaarsstudenten bacheloropleidingen blijven thuis wonen
  • Studenten met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond wonen vaker thuis
  • Prijs per vierkante meter veel hoger bij particuliere en informele verhuur dan bij corporaties
  • Hoge studieschulden als gevolg van het studievoorschot
  • Meer zelfstandige woonruimten gewenst in plaats van kamers met gedeelde voorzieningen

  Download hier het rapport.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 12 september

  Persbericht - Prognoses 2016

  De komende weken brengt ABF Research de nieuwe 2016 prognoses naar buiten. Al vele jaren stelt ABF jaarlijks prognoses op voor verschillende thema’s en beleidsvelden. Deze prognoses worden door een veelheid van organisaties geraadpleegd en vormen in vooruitdenkend Nederland dan ook een de facto standaard.

  Start: Primos 2016

  Gestart zal worden met de Primos-prognose 2016, die aangeeft hoe het aantal inwoners en het aantal huishoudens zich de komende jaren ontwikkelt. Primos 2016 sluit aan op de meeste recente nationale prognose van het CBS, waarin tot 2021 uitgegaan is van een sterke toename van de Nederlandse bevolking als gevolg van asielmigratie. De prognose is tot op (binnen) gemeentelijk schaalniveau beschikbaar tot 2050. Meer dan 200 organisaties maken jaarlijks gebruik van deze prognose voor bijvoorbeeld scholenplanning, arbeidsmarktvraagstukken, gezondheidszorg, en infrastructuurplanning.

  Voor de woningmarkt: Socrates, Apollo en Fortuna

  Direct daarna komt de Socrates-prognose 2016 naar buiten, die inzicht biedt in vraag- en aanbodontwikkelingen op de woningmarkt. Deze prognose geeft houvast aan organisaties die actief zijn op de woningmarkt zoals bouwers, beleggers, gemeenten en woningcorporaties. Aanvullend daarop komt ook de nieuwe Apollo 2016 prognose naar buiten die specifiek ingaat op studentenhuisvesting. Het jaarlijkse Kences-congres over studentenhuisvesting vindt plaats op 6 oktober 2016 te Utrecht. En ook de Fortuna 2016 prognose volgt snel. Fortuna geeft inzicht in vraag en aanbod waar het gaat om wonen met zorg, zowel extra- als intramuraal. Belangrijk om hierbij te melden is dat Fortuna is herzien. Centraal in de nieuwe opzet staat een benadering vanuit gezondheid en tegelijk ook mobiliteitsbeperkingen.

  Voor onderwijs en arbeidsmarkt: Orpheus, Carmen en Hermes

  Op iets langere termijn wordt ook de Orpheus leerlingenprognose naar buiten gebracht. En ook de Carmen en Hermes prognoses voor de arbeidsmarkt komen nog dit kalenderjaar beschikbaar. Deze laatste prognoses zijn vooral bedoeld voor bedrijven, brancheorganisaties en instellingen die zich toeleggen op regionale en sectorspecifieke arbeidsmarktanalyses.

  De komende weken worden cijfers en rapporten via de website beschikbaar gesteld.

  Lees meer over: Primos, SocratesFortuna, Apollo, Carmen, Hermes.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 12 juli

  Persbericht - Gemeente en marktpartijen slaan handen ineen voor nieuw informatie dashboard Symfonie

  Maandag 4 juli 2016 hebben de gemeente Waddinxveen, Hot ITem, Vicrea en ABF Research officieel de start voor een ontwikkeling van een informatiedashboard afgetrapt. Met dit dashboard krijgt iedereen binnen de gemeente toegang tot strategische, tactische en operationele kritische prestatie indicatoren. Hiermee speelt de gemeente in op de trend dat verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie komen te liggen. De gedachte is dat iedereen zich dankzij cijfers en visualisatie bewust is van de eigen bijdrage en het effect op de (beleids)doelen.

  Volledige controle met gepersonaliseerd dashboardDe nieuwe samenwerking leidt tot een leveranciersonafhankelijke oplossing genaamd Symfonie. Het dashboard werkt zoals waarstaatjegemeente.nl en is gepersonaliseerd, zodat iedereen enkel relevante en geautoriseerde informatie ziet. De eerste indicatoren zijn gericht op dienstverlening, bedrijfsvoering en het sociaal domein. De gemeente krijgt echter volledige controle over de data en indicatoren en kan de indeling en de inhoud van het dashboard eenvoudig zelf aanpassen voor nieuwe analyses en het snel beantwoorden van ad hoc vragen.

  Samenwerking vanuit meerwaarde In deze samenwerking doen de drie partijen waar ze goed in zijn. Vicrea zorgt voor het snel ontsluiten van interne bronnen, Hot ITem zorgt voor de juiste selectie en structuur van deze data en helpt bij het definiëren van de juiste KPI’s en ABF combineert deze met externe open data in een overzichtelijk dashboard.

  Snelle implementatie bij andere gemeenten door standaardisatie De gemeente heeft deze samenwerking tussen de drie partijen geïnitieerd en helpt op basis van deze eerste implementatie Symfonie verder te verfijnen en het KPI framework te standaardiseren. Hierdoor ontstaat een totaaloplossing die voor iedere gemeente geschikt en snel te implementeren is. Gemeenten met een deeloplossing van één van de samenwerkende partijen kunnen deze snel en duurzaam uitbreiden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  ABF ResearchDe heer J. Hooft van Huijsduijnen
  06 -  24 68 08 59
  Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342

  Gemeente WaddinxveenDe heer R. Keizer
  +14 0182
  r.keizer@waddinxveen.nl

  Over VicreaVicrea is gespecialiseerd in slimme data-integratie oplossingen, Geografische Informatie Systemen en SmartCity toepassingen. Wij transformeren data naar waardevolle informatie. Daarmee kunnen organisaties effectiever en efficiënter functioneren. 
  www.vicrea.nl

  Over Hot ITem Hot ITem is een projectorganisatie met 160 ICT- en bedrijfskundige professionals, opgericht in 1998. Alles wat wij doen heeft tot doel om de performance van mensen, afdelingen en organisaties onderscheidend te verbeteren. Dit doen wij samen met onze klanten, op basis van kwalitatief goede data en inzicht in de cruciale zaken. 
  www.hotitem.nl

  Over ABF Research ABF Research ondersteunt besluitvorming van publieke en private klanten met informatie, onderzoek en advies op het gebied van de maatschappelijke thema's Demografie & Wonen, Ruimte & Economie en Zorg & Voorzieningen. 
  www.abfresearch.nl

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 24 juni

  ABF arbeidsmarktrapportage

  Nederlandse arbeidsmarktstructuur naar sector en regio

  Het totale arbeidsvolume in Nederland bedraagt in 2015 6,5 miljoen full time equivalents. Dit arbeidsvolume komt overeen met 8,6 miljoen banen die worden vervuld door 7,6 miljoen werknemers en 1 miljoen zelfstandigen. Op basis van microbestanden van Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ABF een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd over omvang en samenstelling van de werkende beroepsbevolking naar sector en regio. De omvang en samenstelling zijn verbijzonderd naar 13 sectoren en 35 arbeidsmarktregio’s. De statistieken over de samenstelling maken verdelingen naar kenmerken als geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, deeltijdpercentage, arbeidsrelatie en mobiliteit inzichtelijk.

  Enkele resultaten naar sector en regio:

  • De gemiddelde leeftijd van de werkende beroepsbevolking in Nederland is 41,9 jaar. De gemiddelde leeftijd is het hoogst in de sectoren overheid (45,2 jaar) en landbouw (44,7 jaar). Horeca (35,7 jaar) en de Uitzendbranche (34,7 jaar) kennen kent de laagste gemiddelde leeftijd.
  • De hoogste gemiddelde inkomens worden genoten binnen de sectoren Informatie & Communicatie en Zakelijke dienstverlening.
  • Het aandeel zelfstandigen is binnen landbouw het hoogst, meer dan 50%.
  • Het arbeidsvolume in Nederland is tussen 2012 en 2015 met 2,6% afgenomen. In de Horeca is het arbeidsvolume het meest toegenomen (+2,3%). De grootste daling is opgetreden binnen de Bouw (-15%).
  • Binnen de regio’s Groot Amsterdam en Food Valley is het aandeel werkzame personen jonger dan 35 jaar het grootst (35%). Noord-Limburg, Zuid-Limburg en Zeeland kennen het hoogste aandeel banen dat wordt vervuld door 55+-ers (21%).

  Lees meer over: Arbeidsmarktmonitor, Hermes of in het volledige rapport.

  ABF arbeidsmarktrapportage

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 08 juni

  Fortuna 2016 gereed

  ABF Research heeft zojuist de nieuwe Fortuna prognose 2016 opgeleverd. Begin april is in opdracht van het Ministerie van BZK een voorlopige versie van de Primos en Socrates 2016 prognoses opgeleverd. Die prognoses zijn gebaseerd op de meest recente demografische prognose van het CBS (december 2015). In die prognose wordt uitgegaan van een forse instroom van asielmigranten in 2016 en 2017. Verder is voor de Primos en Socrates prognose gebruik gemaakt van het WoON 2015, dat eveneens in april is gepresenteerd. Aansluitend op die prognoses is nu een voorlopige Fortuna 2016 prognose vastgesteld. Na de zomer zullen de diverse prognoses definitief vastgesteld worden.

  Al weer zo’n 10 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw de Fortuna prognose op. Deze Fortuna prognose levert informatie op over zowel de intramurale als de extramurale vraag naar wonen met zorg. Bij de intramurale zorgbehoefte wordt onderscheid gemaakt naar doelgroepen: (GHZ) gehandicaptenzorg, (GGZ) geestelijke gezondheidszorg en (V&V) verpleging en verzorging. Waar het gaat om de extramurale vraag naar wonen met zorg is het model dit jaar vernieuwd. Vandaar dat eind 2015 geen Fortuna prognose is uitgebracht. Met deze voorlopige Fortuna prognose 2016 wordt die leemte opgevuld.

  Extramurale vraag naar wonen met zorg

  In het verleden heeft ABF Research twee rekenmodellen voor ouderenhuisvesting ontwikkeld: het Fortuna model en het Piramide model. Het Fortuna model bracht de behoefte aan intra- en extramuraal wonen met zorg in beeld. Het Piramide model was meer gericht was op de fysieke kwaliteit van de extramurale woningvoorraad. Beide modellen zijn in elkaar geschoven en tegelijk is de basisopzet aangepast. In het verleden vormden woonwensen de primaire ingang voor deze rekenmodellen. Daarbij liepen meerdere motieven door elkaar: motieven vanuit woonwensen en motieven vanuit mobiliteitsbeperkingen. Bovendien gold bij ouderen, veel meer dan bij andere woonconsumenten, dat het verschil tussen geuite woonwensen en feitelijk gedrag, groot was. Daarom is nu gekozen voor een benadering vanuit gezondheid en mobiliteitsbeperkingen, waaraan het feitelijk woongedrag gekoppeld is. Bovendien is het woongedrag van ouderen in de nieuwe modelopzet gerelateerd aan de ontwikkelingen op de woningmarkt in meer algemene zin. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het Socrates model; waarin bijvoorbeeld een verdere groei van het eigen woningbezit onder ouderen voorzien wordt.

  U kunt hier het Fortuna 2016 rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over: Socrates, PrimosFortuna.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 06 juni

  Swing Mosaic Financieel Toezicht opgeleverd

  De Provincie Gelderland maakt gebruik van de software applicaties Swing en Ballroom om financiële gegevens van de Gelderse gemeenten online beschikbaar te stellen.

  De website Financieel Toezicht Gemeenten is recent vernieuwd en sinds 1 juni uitgebreid met een dashboard. Met de uitbreiding wil de provincie financiële cijfers nog eenvoudiger en sneller bereikbaar maken voor een breed publiek.

  Met 2-3 muisklikken worden cijfers van een Gelderse gemeente direct in grafieken gepresenteerd. Uiteraard blijft het mogelijk om zelf tabellen en grafieken samen te stellen in de databank

  ftgelderland

  Lees meer over: Ballroom, Swing Mosaic en Swing.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 31 mei

  ABF op Trefdag Informatie Vlaanderen

  Op 9 juni 2016 vindt in het Gentse ICC de Trefdag Informatie Vlaanderen plaats. Bezoekers van de Trefdag komen alles te weten over e-government, nieuwe innovatieve diensten en geografische onderwerpen. Door een uitgebreid aanbod aan infosessies en een grote beursvloer is de Trefdag het ideale moment om kennis te maken met al wat nieuw is in de geo- en informatiewereld. 

  ABF Research zal op de beursvloer (stand nr. 44) aanwezig. Bezoekers kunnen op de stand kennis maken met de softwaretool Swing Mosaic. De tool maakt het mogelijk om cijfers op een laagdrempelige manier via dashboards beschikbaar te maken voor eindgebruikers.

  Lees meer over: Swing Mosaic.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 mei

  Monitor gemeentelijke watertaken gestart

  Driejaarlijks voert Stichting Rioned in samenwerking met VNG een vergelijkend onderzoek uit onder alle Nederlandse gemeenten in hun rol als rioleerbeheerder: de monitor gemeentelijke watertaken. De monitor is ontstaan vanuit de leerbehoefte van gemeenten. Gemeenten vergelijken hun stelselkenmerken, organisatie en financiën om zich te verbeteren. Tegelijkertijd verantwoordt de sector zich met de benchmark naar de regering, het parlement en naar de samenleving.

  In 2013 is geconcludeerd dat gemeenten met hun bedrijfsmatige aanpak de kosten in de hand houden en werken samen aan verbetering van de kwaliteit en kennis. Uitdaging voor de toekomst is het vinden van draagvlak voor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing om het systeem op peil te houden. In het koepelrapport ‘Riolering in beeld 2013’ wordt uitgebreider op de resultaten ingegaan.

  Op 14 maart is de benchmarking rioleringszorg 2016 van start gegaan. Gemeenten hebben tot 22 april de tijd om via de centrale portal (benchmarkrioleringszorg) hun online vragenlijst in te vullen.

  ABF mag vanaf 2010 de benchmark rioleringszorg ondersteunen. De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het ondersteunen van gemeenten bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan gemeenten en de sector. De gemeenten ontvingen elk een factsheet die specifiek is toegesneden op de eigen organisatie. Daarnaast werden regiorapportages geproduceerd en ondersteunend materiaal voor het koepelrapport.

  ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten zoalsQuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

  Lees meer over: Ballroom, Swing, Riolering in beeld.

  rioned2

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 mei

  Bedrijfsvergelijking baggeren afgesloten

  De Unie van Waterschappen ziet bedrijfsvergelijkingen als een instrument dat een bijdrage kan leveren aan transparantie, verantwoording en verbetering van de bedrijfsvoering. Door middel van bedrijfsvergelijkingen spiegelen waterschappen hun beleidseffecten, prestaties, kosten en tarieven en geven zij belangstellenden inzicht in deze aspecten. De Unie van Waterschappen maakt in overleg met de waterschappen een deel van de resultaten openbaar via waterschapsspiegel.

  De waterschappen beheren ruim 225.000 kilometer aan sloten, kanalen en beken. De waterschappen voorkomen dat deze watergangen dichtslibben door elk jaar te baggeren. Om te kunnen bepalen hoe ieder waterschap dit doet, heeft de Unie van Waterschappen de prestaties van 22 waterschappen op het gebied van baggeren met elkaar vergeleken. Met het openbaar stellen van de resultaten van de bedrijfsvergelijking baggeren is dit onderdeel nu afgesloten. Via de openbare toepassing kunnen bezoekers KPI’s raadplegen over de baggercyclus, kosten, afzet van baggeren, schadevergoedingen, klachten en contractvormen.

  ABF mag sinds 2011 in opdracht van de Unie van Waterschappen diverse bedrijfsvergelijkingen ondersteunen. De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het ondersteunen van waterschappen bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan waterschappen, Unie van Waterschappen en de samenleving. ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten QuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

  Lees meer over: Ballroom, Swing, Waterschapsspiegel, Prestatievergelijking.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 03 mei

  CitaVista – het informatiesysteem voor lokale en regionale analyses met het WoON 2015

  Op 7 april j.l. is het Woon Onderzoek Nederland 2015 (WoON 2015) beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het WoON biedt inzicht in ontwikkelingen in de voorraad, woonsituatie en –woonbeleving van huishoudens en de verhuisbewegingen en verhuisplannen.

  Een aantal provincies, gemeenten, regio’s en woningcorporaties hebben zelfstandig of in een samenwerkingsverband meegedaan met WoON 2015. Hiervoor is de steekproef lokaal vergroot zodat de betreffende provincies, gemeenten, regio's en woningcorporaties voor hun eigen gebied woningmarktanalyses kunnen doen met WoON. In totaal hebben circa 100 partijen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

  Om het gebruik van het WoON te vergroten heeft ABF in opdracht van het Ministerie van BZK CitaVista ontwikkeld. CitaVista is een informatiesysteem waarmee op eenvoudige en overzichtelijke wijze resultaten uit het Woononderzoek Nederland (WoON) kunnen worden geselecteerd en gepresenteerd.

  Niet ingelogde gebruikers hebben toegang tot de onderzoeksresultaten voor heel Nederland. Ingelogde gebruikers kunnen daarnaast de uitkomsten voor een kleiner gebied opvragen en deze vergelijken met het landelijke beeld – woononderzoek.

  CitaVista is gebaseerd op de Swing applicatie van ABF Research.

  Lees meer over: Swing, CitaVista.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 03 mei

  Nieuwe Veiligheidsmonitor beschikbaar

  De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht  besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks 65.000 enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen. Politiekorpsen en gemeenten die verder willen inzoomen kunnen zich aansluiten bij de VM (deelnemers). Deelnemers aan de VM kopen enquêtes in, bovenop de enquêtes die vanuit het landelijke deel voor hun eigen gebied beschikbaar zijn. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de VM willen deelnemen (jaarlijks, één keer in de twee jaar of anders). 

  Waarneming en verwerking van de data vinden plaats volgens één gestandaardiseerde methode. Deelnemers krijgen de beschikking over de eigen microdata. Ook krijgen zij toegang tot een online database waarmee de eigen gegevens nader kunnen worden geanalyseerd. Met deze database kunnen de resultaten ook vergeleken worden met die van andere deelnemers en over de tijd vergeleken worden. ABF heeft met behulp van de Swing software deze online databank ingericht. 

  Voor niet deelnemers is een demoversie beschikbaar via veiligheidsmonitor.

  Deze demoversie bevat dezelfde data en functionaliteiten als de originele versie met dit verschil dat de gegevens slechts beschikbaar zijn vanaf het niveau van de districten.

  Lees meer over: Swing.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 08 april

  Persbericht - WoON 2015 beschikbaar

  Op 7 april j.l. is het Woon Onderzoek Nederland 2015 (WoON 2015) beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit omvangrijke, driejaarlijkse onderzoek is een belangrijke graadmeter voor de Nederlandse Woningmarkt. Het WoON biedt inzicht in ontwikkelingen in de voorraad, woonsituatie en – beleving van huishoudens en de verhuisbewegingen en –plannen.

  Na 2009 en 2012 mocht ABF Research ook dit jaar weer de kernpublicatie schrijven in opdracht van het ministerie van BZK. Dit rapport is op het WoON Congres 2015 van 7 april aan minister Blok aangeboden. ABF Research is als geen ander bekend met het WoON en in staat de uitkomsten voor regionale partijen als gemeenten en corporaties in beeld te brengen.

  Het nieuwe WoON is ook gebruikt voor de update van de ABF prognosemodellen Primos en Socrates. Samen met de verwerking van de laatste demografische trends (waaronder de recente vluchtelingenstromen) en het geldende woonbeleid (zoals toewijzingsregels sociale huur, nieuw WWS, passendheidstoets), geven de prognoses een actueel beeld van de uitdagingen waarvoor de Nederlandse Woningmarkt de komende jaren staat.

  Meer weten? Informeer over de mogelijkheden voor een woningmarktonderzoek voor uw regio bij Berry Blijie 015 27 99 331 of Wim Faessen 015 27 99 317.

   

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 07 april

  Tussenrapportage Socrates 2016

  ABF Research heeft zojuist een voorlopige versie van de Socrates 2016 prognoses opgeleverd. Deze voorlopige versie is gemaakt op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; onder andere ten behoeve van de Staat van de Volkshuisvesting. In deze voorlopige versie wordt rekening gehouden met de instroom van asielmigranten zoals waarneembaar vanaf medio 2015. Bovendien zijn de modelparameters nu gebaseerd op het nieuwe WoON2015 dat begin april door BZK naar buiten is gebracht.

  Deze Socrates prognose borduurt voort op de eveneens bijgestelde voorlopige Primos 2016 prognose. Ook deze prognose heeft dus de status van voorlopig. Zowel de Primos als de Socrates prognoses zullen na de zomer definitief vastgesteld worden wanneer een aantal nu nog ontbrekende gegevens beschikbaar is.

  Al weer zo‘n 15 jaar stelt ABF ieder jaar Socrates-prognoses op.Net als in de prognoses van de laatste jaren, zijn ook nu vier scenario’s opgesteld die enerzijds samenhangen met de macro-economische ontwikkeling en anderzijds samenhangen met de mate waarin verhuurders gebruik maken van mogelijkheden om de randvoorwaarden vanuit het Rijksbeleid in te vullen.

  De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie "Socrates - Transparantie in cijfers" is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

  Prognose bestemd voor een veelheid van partijen

  Van deze Socrates prognoses wordt gebruik gemaakt door een veelheid van organisaties: beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b) beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overheden een beeld van de verschuivingen in de woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn.

  Download hier het rapport.

  Lees meer over: Socrates, Primos.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 07 april

  Persbericht - Voorlopige uitkomsten Primos 2016

  In opdracht van het Ministerie van BZK en 11 provincies heeft ABF Research een voorlopige versie van Primos 2016 opgeleverd. Primos 2016 is gebaseerd op de meest recente prognose van het CBS (december 2015) rondom de landelijke bevolkings- en huishoudensontwikkeling. In deze prognose wordt uitgegaan van bijna 70.000 en ruim 60.000 asielmigranten in 2016 respectievelijk 2017. Verder is voor Primos 2016 ook gebruik gemaakt van het WoON 2015, dat onlangs is gepresenteerd. Na de zomer zal Primos 2016 definitief vastgesteld worden wanneer een aantal nu nog ontbrekende gegevens beschikbaar is.

  Al meer dan 30 jaar stelt ABF Research ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking en huishoudens worden onderscheiden naar relevante ingangen als leeftijd, etniciteit, soort huishouden en positie daarbinnen en inkomen. Woningen worden onderscheiden naar type (eengezins/meergezins) en eigendomssituatie (huur/koop). Meer informatie over de (globale) werking van het model is terug te lezen in het boekje "Primos, Transparantie in cijfers".

  De afgelopen decennia zijn de uitkomsten van de Primos-prognose ook meer en meer toegepast voor scholenplanning, arbeidsmarktvraagstukken en gezondheidszorg. De uitwerking van de prognose tot op regionaal, gemeentelijk alsmede postcode- en wijk/buurt-niveau is daarbij van belang.

  Download hier het rapport.

  Lees meer over: Primos, Socrates, Rekenmodellen.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 06 april

  Bedrijfsvergelijkingen waterschappen 2016 gestart

  De Unie van Waterschappen ziet bedrijfsvergelijkingen als een instrument dat een bijdrage kan leveren aan transparantie, verantwoording en verbetering van de bedrijfsvoering. Door middel van bedrijfsvergelijkingen spiegelen waterschappen hun beleidseffecten, prestaties, kosten en tarieven en geven zij belangstellenden inzicht in deze aspecten. De Unie van Waterschappen maakt in overleg met de waterschappen een deel van de resultaten openbaar via waterschapsspiegel.

  ABF mag sinds 2011 in opdracht van de Unie van Waterschappen diverse bedrijfsvergelijkingen ondersteunen. In maart zijn de algemene bedrijfsvergelijking en de meer gespecialiseerde bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer van start gegaan. Waterschappen kunnen in de online vragenlijsten hun gegevens invullen.

  De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het ondersteunen van waterschappen bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan waterschappen, Unie van Waterschappen en de samenleving. ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten QuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

  Lees meer over: Ballroom, Swing, Waterschapspiegel, Prestatievergelijking/ Benchmarking.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 30 maart

  Nationale drinkwaterbenchmark gestart

  Op dinsdag 1 maart is de nationale drinkwaterbenchmark van start gegaan met het openstellen van de online vragenlijst voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Met deze vragenlijst worden de gegevens verzameld ten behoeve van de verplichte benchmark 2015. Daarnaast worden gegevens uitgevraagd ten behoeve van de drinkwaterstatistieken en gegevens ten behoeve van de interne benchmark 2015.

  ABF mag vanaf eind 2014 de nationale drinkwaterbenchmark ondersteunen. De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het inrichten van het benchmarkplatform, het ondersteunen van drinkwaterbedrijven bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan drinkwaterbedrijven en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). De drinkwaterbedrijven ontvang ieder 3 rapporten die specifiek zijn toegesneden op de eigen organisatie.

  ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten QuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

  Lees meer over: Ballroom, Swing, Presentatievergelijking/ Benchmarking.

  vewin

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 18 maart

  ABF Research breidt uit

  ABF Research is de afgelopen jaren telkens gegroeid. De combinatie van inhoudelijke kennis over leven, wonen en werken met specialisatie in statistiek, kwantitatief onderzoek en software-ontwikkeling is voor steeds meer klanten van toegevoegde waarde.

  Ook recent zijn weer nieuwe medewerkers aangenomen bij statistiek en onderzoek. De fusie met ABF Software heeft er bovendien voor gezorgd dat ABF zich ook op dit gebied heeft versterkt. ABF telt inmiddels meer dan 50 medewerkers.

  Recent deed zich de mogelijkheid voor een extra ruimte naast het ABF pand te huren. Daar heeft de directie ja tegen gezegd. Begin mei moet de verbouwing klaar zijn. Deze extra ruimte biedt uitstekende mogelijkheden voor toekomstige groei en voor verdere integratie van de activiteiten op het gebied van software, statistiek en onderzoek.

  De uitbreiding van de werkruimte en het aantal medewerkers past in ABF's strategie om jaarlijks gecontroleerd te groeien door trendsettend te zijn in statistiek, onderzoek en software op het gebied van leven, wonen en werken.

  ABF-verbouwing-2016

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 14 maart

  Onderzoek Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van start!

  WonenAlsStudent

  Voor studenten, studentenhuisvesters, rijksoverheid, gemeenten, onderwijsinstellingen en marktpartijen is goede en heldere marktinformatie onontbeerlijk. Studenten willen prettig, betaalbaar en veilig wonen. Studentenhuisvesters willen studentenwoningen bouwen op plekken waar behoefte is aan meer studentenhuisvesting de komende 5 à 10 jaar. Gemeenten en onderwijsinstellingen verlangen dat alle kamerzoekende studenten een goede en betaalbare kamer kunnen vinden. Tenslotte wensen marktpartijen te weten waar zij kunnen bouwen, ontwikkelen, beleggen of investeren in studentenhuisvesting de komende jaren.

  Voor het vijfde jaar op rij worden studenten uitgenodigd de vragenlijst over hun woonwensen in te vullen op WonenAlsStudent. Tot 1 mei kunnen studenten aangeven hoe zij nu wonen en hoe zij zouden willen wonen. Door de invoering van het Studievoorschot is het onderzoek naar studentenhuisvesting extra interessant. Verschuiven de woonwensen en blijven bijvoorbeeld meer studenten bij de ouders wonen?

  Doordat bijna alle onderwijsinstellingen de enquête verspreiden onder de studenten geeft het onderzoek een representatief beeld. De antwoorden van de studenten worden gebruikt in landelijke en lokale rapporten over studentenhuisvesting. Deze rapporten worden aangevuld met prognoses per stad over het aantal studenten en of zij het ouderlijk huis verlaten. Begin oktober worden de resultaten van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016 gepresenteerd.

  Voor vragen over de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting kunt u contact opnemen met René van Hulle 015 27 99 323 of Maarten Vijncke 015 27 99 335.

  Lees meer over: Landelijke monitor studentenhuisvesting 2015 of Apollo.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 08 maart

  ABF zet prestatieafspraken op kaart

  ABF Research heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties op kaart gezet. Deze informatie is toegankelijk via de website woningwet2015.

  Op deze website ziet de bezoeker in een oogopslag via de kaart van Nederland waar afspraken gemaakt zijn. Deze toepassing is gemaakt met behulp van het product Swing Locator van ABF. Op deze kaart zijn de prestatieafspraken weergegeven zoals die bestaan tussen één gemeente en de in die gemeente werkzame corporatie(s). Ook regionale prestatieafspraken zijn op deze manier weergegeven. Hierbij is een grens aangehouden: indien een corporatie minder dan 100 woongelegenheden in een gemeente bezit, is die corporatie daar niet vermeld. Op deze manier zijn circa 1000 combinaties van gemeente en daar werkzame corporaties zichtbaar.

  Het blijkt dat in bijna 600 van deze 1000 combinaties van gemeenten en corporaties er afspraken gemaakt zijn. In 400 gevallen dus niet. Maar daarbij gaat het vooral om situaties waarbij een corporatie relatief weinig woningen in bezit heeft. Met de wel gemaakte prestatieafspraken wordt namelijk ruim 85% van het corporatiebezit afgedekt. Overigens gelden deze cijfers voor de afspraken zoals die in 2014 geïnventariseerd zijn. Binnenkort zullen de afspraken uit 2015 toegevoegd worden aan het systeem.

  De bezoeker van de website kan op iedere prestatieafspraak doorklikken en vindt dan meer informatie over de thema’s waarover afspraken gemaakt zijn, de mate waarin die afspraken concreet ingevuld zijn en tenslotte het onderliggende document (dat soms enkele pagina’s bevat, maar soms ook heel veel pagina’s).

  PrestatieAfspraken

  Meer weten over: Locator, Swing.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 04 maart

  GEZOCHT: Werkstudenten voor uitvoeringsteam benchmark rioleringszorg

  Werk mee aan een gezichtsbepalend project van eind maart tot eind juni 2016. Goede verdienste. Delft, binnenstad.

  In de periode eind maart - eind juni 2016 doet ABF Research (abfresearch) in opdracht van Stichting RIONED (www.riool.net) de dataverzameling en –controle van een grootschalig driejaarlijks onderzoek onder alle gemeenten naar de wijze van rioleringszorg.

  Wat vragen wij?

  • Beschikbaar in de periode eind maart – eind juni voor ten minste 2 dagen per week
  • Communicatief vaardig
  • Nauwgezet kunnen werken
  • Basiskennis van Microsoft Excel
  • Teamspeler

  Wat bieden wij?

  • Werkervaring bij een professioneel, kwantitatief onderzoeksbureau dat met een aantal producten de standaard heeft gezet
  • Goede verdiensten op uurbasis (€ 10 à € 12 bruto per uur)
  • Goede begeleiding
  • Inspirerende werkomgeving in monumentaal pand in binnenstad van Delft, 10 minuten lopen van Delft centraal station

  Nadere informatie en aanmelden

  Stuur jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief uiterlijk maandag 21 maart 2016 aan ABF Research, tav Louise Portier: Louise Portier 015 27 99300. Voor verdere informatie over de positie kan je contact opnemen met Jeroen de Kort van ABF Research, Jeroen de Kort 015 27 99 341.

  Lees meer over: Werken bij ABF.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 10 februari

  De woningbeleggersmarkt 2016

  ABF Research heeft recent – op basis van de Socrates 2015 prognoses – een onderzoek afgerond naar de woningbeleggersmarkt 2016. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Capital Value.

  Belangrijke conclusie van dit rapport is dat ondanks de grote vraag, de voorraad huurwoningen zonder verdere maatregelen niet toeneemt. Er wordt dus nog steeds onvoldoende bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten. Daarnaast worden er als gevolg van uitponden door corporaties en beleggers en door sloop nog steeds teveel woningen onttrokken aan de huurmarkt. Ondanks een stijging van de bouwproductie en een record aan beschikbaar kapitaal lukt het niet om de achterstanden zoals ontstaan in de crisis, in te lopen.

  Download het rapport hier.

  Van de Socrates prognoses wordt gebruik gemaakt door verschillende beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b)beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overheden een beeld van de verschuivingen in de woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn.

  Lees meer over: Socrates, Primos.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 11 januari

  Prognosetool personeelsontwikkeling

  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mag ABF reeds enkele jaren prognoses opstellen voor de te verwachten personeelsontwikkeling. De dataset voor de prognosetool is afkomstig van de personeelsadministratie van de Rijksoverheid. Het Hermes arbeidsmarktprognosemodel van ABF vormt de basis voor de toekomstige personeelsontwikkeling. Resultaten worden in drie scenario's gepresenteerd. Met behulp van de Swing toepassing van ABF worden de statistieken en prognoses voor het ministerie ontsloten. Het ministerie kan zelf nieuwe scenario's maken en laten doorrekenen.

  Lees meer over: Hermes, Swing.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 11 januari

  Benchmarking watersector

  In 2015 heeft ABF Research wederom diverse benchmarkonderzoeken in de watersector mogen ondersteunen. Door middel van de onderzoeken wordt transparantie in de watersector vergroot. De organisaties in de sector gebruiken dit om te leren, te verbeteren en verantwoording af te leggen. De benchmarkonderzoeken in 2015 betroffen:

  • Nationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Vewin
  • Internationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Stichting EBC Foundation
  • Algemene uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen
  • Financiële uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen
  • Bedrijfsvergelijking baggeren, in opdracht van de Unie van Waterschappen
  • Benchmark regenwateroverlast, in opdracht van Stichting Rioned

  ABF ondersteunt de onderzoeken door middel van benchmarkplatforms (Ballroom), questionnaires, geautomatiseerde datacontroles, dynamische rapportages en online rapportage faciliteiten (Swing). In 2015 zijn vernieuwingen op al deze onderdelen doorgevoerd.

  De resultaten van uitvragen onder waterschappen zijn grotendeels openbaar (waterschapsspiegel en waterschapspiegel belastingen).

  Doordat de meeste onderzoeken inmiddels diverse jaren lopen is er steeds meer sprake van een waardevolle database die ook voor specifiek vervolgonderzoek kan worden gebruikt.

  De onderzoeken passen ABF's ambitie om een leidende rol te spelen in ondersteuning van besluitvorming in de waterketen.

  Lees meer over: Ballroom, Swing.

  Meer lezen
2015
 • Nieuwsbericht 31 december

  Socrates 2015 is gereed

  ABF Research heeft eind 2015 de nieuwe Socrates-prognoses opgeleverd.

  Al weer zo‘n 15 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw Socrates-prognoses op. Daarbij wordt voortgeborduurd op de eveneens jaarlijks bijgestelde Primos prognose. Dit jaar zijn vier scenario’s opgesteld die enerzijds samenhangen met de macro-economische ontwikkeling en anderzijds samenhangen met de mate waarin verhuurders gebruik maken van mogelijkheden om de randvoorwaarden vanuit het Rijksbeleid in te vullen.

  De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie "Socrates - Transparantie in cijfers" is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

  Prognose bestemd voor een veelheid van partijen

  Net als de andere modellen van ABF, wordt ook het Socrates model ieder jaar – waar nodig – verbeterd. De afgelopen jaren is het effect van huurverhogingen en huurharmonisatie steeds beter in beeld gebracht. Dit jaar zijn daaraan de effecten toegevoegd van de nieuwe passendheidsnorm. Verder is dit de eerste Socrates prognose die volledig uitgaat van de vernieuwde woningvoorraadinformatie van het CBS welke gebaseerd is op de BAG.

  Van deze Socrates prognoses wordt gebruik gemaakt door verschillende beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwersinformatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b)beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overheden een beeld van de verschuivingen in de woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn.

  Lees meer over: Socrates, Primos.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 31 december

  Update prognosemodellen

  ABF Research heeft in 2015 wederom haar prognoses geüpdatet. Al meer dan 10 jaar stelt ABF jaarlijks een aantal prognoses op:

  • De Primos prognose beschrijft de te verwachten ontwikkeling van bevolking, huishoudens en kwantitatieve woningbehoefte tot op het niveau van (delen van) gemeenten. De Primos prognose vormt daarmee de onderlegger voor verschillende hier op voortbordurende prognoses.
  • De Socrates prognose geeft inzicht in vraag en aanbod op de woningmarkt en de meer kwalitatieve woningbehoefte, tot op het niveau van (delen van) gemeenten.
  • De Hermes prognose bevat de verwachtingen ten aanzien van in- en uitstroom en de samenstelling naar persoon- en baankenmerken bij verschillende sectoren en bedrijfstakken, tot op regionaal niveau.
  • De Carmen prognose beschrijft de beroepsbevolking naar wel of niet werkzaam en naar leeftijd en geslacht per gemeente.
  • De Apollo prognose schat het aantal studenten naar woonsituatie per studiestad en woonstad op basis van de nationale referentieraming.
  • De Orpheus prognose geeft de te verwachten ontwikkeling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs, per school.

  Prognoses bestemd voor een veelheid van partijen

  Alle modellen worden ieder jaar – waar nodig – verbeterd. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe systematiek voor prognoses omtrent wonen met zorg, tot op het niveau van (delen van) gemeenten. Enkele jaren terug is hiervoor het Fortuna model ontwikkeld. Dat model wordt op dit moment herzien.

  Van deze prognoses wordt gebruik gemaakt door gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, koepelorganisaties, waterschappen, provincies, rijksoverheid, bouwers, beleggers en tal van adviesbureaus.

  Lees meer over: Socrates, Primos, Hermes, Apollo, Orpheus, Fortuna.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 18 december

  CBS-prognose: kwart miljoen immigranten in 2016

  In 2016 zal de Nederlandse bevolking naar verwachting met ruim 110 duizend inwoners toenemen. De groei komt vooral door migratie. Er worden volgend jaar 240 duizend immigranten verwacht. Ook de komende jaren zal de immigratie hoog blijven. De bevolking zal in de periode 2015-2020 met bijna 440 duizend toenemen. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van CBS, die op vandaag verschenen is.
  Ter vergelijking: in de vorige nationale prognose raamde het CBS voor dezelfde periode een bevolkingstoename van 350 duizend, ofwel 90 duizend lager. Vooral de buitenlande migratie is in de nieuwe prognose aanzienlijk omhoog bijgesteld (+ 135 duizend). Daartegenover daalt de natuurlijke aanwas (- 45 duizend).

  70 duizend asielmigranten verwacht in 2016In 2016 zullen er naar verwachting 240 duizend immigranten in de Nederlandse bevolking bij komen. Iets minder dan een derde daarvan (70 duizend) is asielmigrant. Een deel van hen is nu al in ons land, een deel zal volgend jaar komen als asielzoeker of nareizend familielid van een asielmigrant. Omdat onzeker is hoeveel asielzoekers in 2016 naar Nederland komen, is de prognose van de bevolkingsgroei voor de komende jaren onzekerder dan gewoonlijk. Na 2017 wordt een daling van de migratie verwacht, en vanaf 2020 gaat de prognose uit van 185 duizend immigranten per jaar.

  Ruim 110 duizend inwoners erbij in 2016 en blijvende bevolkingsgroeiIn 2016 zal de bevolkingsgroei voor het eerst sinds begin deze eeuw weer boven de honderdduizend uitkomen, en naar schatting 113 duizend zijn. Migratie is sinds 2015 belangrijker voor de bevolkingsgroei dan natuurlijke aanwas, en dat zal de komende drie jaren zo blijven, verwacht CBS. In de eerste helft van 2016 zal de Nederlandse bevolking de grens van 17 miljoen inwoners passeren. Daarna stijgt het inwonertal volgens de nieuwe prognose verder door tot 18 miljoen rond 2035. Daarna zal de bevolking in een trager tempo toenemen, omdat het aantal sterfgevallen sterk oploopt door de vergrijzing.

  Nationale prognose als input voor de Primos-prognoseJaarlijks vormt de meest recente nationale prognose van het CBS het uitgangspunt voor de Primos-prognose. De Primos-prognose levert op lokaal niveau informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking en huishoudens worden onderscheiden naar relevante ingangen als leeftijd, etniciteit, soort huishouden en positie daarbinnen en inkomen. Woningen worden onderscheiden naar type (eengezins/meergezins) en eigendomssituatie (huur/koop).

  De recente bijstelling van de nationale prognose zal gevolgen hebben voor de nog uit te komen Primos-prognose 2016, die in het tweede helft van volgend jaar zal verschijnen. Zoals eerder gemeld verwacht het CBS in haar nieuwste prognose een grotere toename van de bevolking voor de periode 2015-2020 dan vorig jaar. Gekeken vanaf de nationale prognose uit 2007 is de raming van de bevolkingsgroei bijna verdrievoudigd. Daarnaast valt ook op dat het buitenlandse migratiesaldo een steeds grotere factor van belang in de bevolkingstoename is geworden.

  CBS

  Lees meer over: Primos-rapport, Primos, prognoses, CBS.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 09 december

  Primos-rapport 2015 gereed

  In oktober is de Primos-prognose gereed gekomen. Sinds kort is de bijbehorende rapportage via de website van ABF Research te downloaden. Hierin wordt in vogelvlucht de werking van het model beschreven evenals de belangrijkste uitkomsten – zowel nationaal als regionaal.

  De nieuwe Primos-prognose 2015 laat in vergelijking met de Primos-prognose 2013 tussen 2014 en 2025 een grotere uitbreiding van de woningvoorraad (+116 duizend) zien, en tevens een grotere toename van de woningbehoefte (+85 duizend). Ondanks het grotere bouwprogramma neemt dus ook de woningbehoefte in de nieuwe Primos-prognose toe. Dit impliceert dat de spanning op de woningmarkt verder op kan gaan lopen, indien het bouwprogramma niet verder omhoog zou gaan.

  Klik hier om de publicatie aan te vragen.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 07 december

  Orpheus leerlingenprognose

  Al meer dan 30 jaar stelt ABF Research de Primos bevolkingsprognose op. Aansluitend op deze Primos prognose maakt ABF meerdere afgeleide prognoses waaronder de Orpheus leerlingenprognose voor het basisonderwijs.

  Primos prognose als startpunt

  De Primos prognose is niet alleen een de facto standaard in Nederland voor regionale en lokale prognoses. Het is ook de enige prognose die jaarlijks geüpdatet, herzien en waar nodig verbeterd wordt. Bovendien is het de enige landelijk consistente prognose die uitgewerkt is tot op het schaalniveau van wijken en buurten. Dit laatste is met name voor de scholenplanning in het basisonderwijs van groot belang. Want het aantal 4-12 jarigen dat in een wijk woont, is immers bepalend voor het aantal leerlingen op een bepaalde school.

  De komende jaren neemt het aantal 4-12 jarigen af. Dit komt doordat het aantal geboorten in het begin van de 21e eeuw terugviel van 200.000 in 2003 naar 180.000 in 2007. In 2014 werden zelfs maar 175.000 kinderen geboren. Daardoor neemt het aantal 4-12 jarigen de komende jaren af. Tot 2020 gaat het om een afname met circa 5%. Het basisonderwijs staat daarmee voor een krimp opgave die van school tot school en van gemeente tot gemeente verschilt.

  Voedingsgebieden van scholen

  Naast de Primos prognose is informatie over de voedingsgebieden van scholen essentieel. Op basis van publiek beschikbare DUO gegevens kan voor iedere school in Nederland nagegaan worden hoeveel leerlingen vanuit een bepaald postcodegebied naar de desbetreffende school gaan. Op basis van de aanname dat de voedingsgebieden ongeveer blijven zoals ze nu zijn, is de nieuwe Orpheus prognose opgesteld. Deze prognose is voor alle scholen in Nederland op afroep beschikbaar.

  Heeft u vragen over Primos of Orpheus, neem dan contact op met Maarten Vijncke via de Primos Servicedesk 015 27 99 388.

  Lees meer over: Primos, Orpheus, Carmen, Fortuna.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 13 november

  ABF Research maakt Sociale Kaart

  Sociale kaart: www.zorgindebuurt.infoABF Research heeft afgelopen maanden een nieuwe versie van Swing Locator gemaakt. Voor Progez en Caransscoop is hiermee de website www.zorgindebuurt.info gemaakt.

  Vanuit diverse disciplines in de eerstelijnszorg werd in de afgelopen jaren aan Progez en Caransscoop de vraag gesteld om een sociale kaart van en voor de eerstelijnszorgaanbieders in te richten en te beheren. Progez en Caransscoop hebben ABF de opdracht gegeven om deze website te ontwikkelen.  Op 3 november is www.zorgindebuurt.info live gegaan. De voornaamste doelgroep voor zorgindebuurt.info zijn de professionals in de eerstelijnszorg en welzijn, als hulpmiddel bij doorverwijzing.

  Swing Locator als basisDe basis voor deze website is Swing Locator. Swing Locator bestond al, maar is geheel vernieuwd. Met name de presentatie mogelijkheden, zoals het weergeven van de adressen in kaart, lijst of galerij. Daarnaast zijn ook de sorteer en filtermogelijkheden uitgebreid. Swing Locator werkt heel snel, ook bij grote bestanden. Voor www.zorgindebuurt.info is een koppeling gemaakt met een adressenbestand dat door een andere organisatie wordt beheerd. Elke nacht worden de gegevens geautomatiseerd geactualiseerd.

  Swing Locator ook voor niet-adressenbestandenSwing Locator is voor alle type adressenbestanden te gebruiken. Swing koppelt op basis van het adres hier zelf een xy-coördinaat aan voor presentatie op de kaart. Zijn adressen niet beschikbaar maar wel een bestand met bijvoorbeeld projecten of producten, dan kunnen deze ook met Swing Locator worden weergegeven in de lijst- en galerijfunctie.

  Lees meer over: Locator.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 06 oktober

  Persbericht - Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2015

  In opdracht van Kences, samenwerkingsverband van twaalf studentenhuisvesters, en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research de nieuwe landelijke monitor studentenhuisvesting opgeleverd. De monitor geeft per studentstad inzicht in de (verwachte) ontwikkeling van het aantal studenten en hun huisvestingsbehoefte. Voor deze prognoses is een rekenmodel ontwikkeld waarmee de landelijke Referentieraming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verdeeld wordt over 37 studentensteden. Bovendien wordt gebruik gemaakt van lokaal uitgezette enquêtes welke een beeld geven van de kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoefte van studenten.

  Stijging aantal thuiswonende studentenHet aantal studenten blijft de komende acht jaar nog groeien, maar minder hard dan eerder werd ingeschat. Tot en met collegejaar ‘22-‘23 is nog een groei van vijf procent (32.000 studenten) voorzien. Vanaf collegejaar ’23-’24 wordt voor het gehele hoger onderwijs, als gevolg van demografische ontwikkelingen, een daling van het aantal Nederlandse studenten verwacht, tot op het niveau van dit moment. Daar komt nog bij dat studenten als gevolg van het studievoorschot, mogelijk langer thuis blijven wonen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de vraag naar studentenhuisvesting niet meegroeit met het aantal studenten als geheel of zelfs afneemt. Het lijkt er dan ook op dat de taak van huisvesters om het tekort aan studentenwoonruimten te voorkomen minder groot wordt. Daartegenover staat echter nog wel de uitdaging om de studentenwoningvoorraad beter te laten aansluiten op de woonwensen.

  Stijgende woonlastenGecorrigeerd voor inflatie zijn de gemiddelde woonlasten sinds het collegejaar ’12-’13 met zeven procent gestegen. Een uitwonende student betaalt gemiddeld 470 euro aan woonlasten per maand (inclusief bijkomende lasten en zonder aftrek huurtoeslag). Deze lasten zijn het afgelopen jaar sterker gestegen dan het gemiddelde studenteninkomen, waardoor nu 55 procent (t.o.v. 52 procent in ’12-’13) van het inkomen wordt besteed aan wonen.

  Mogelijk extra effect studievoorschotHet aandeel thuiswonende studenten is de afgelopen acht jaar gegroeid van 42 naar 44 procent. Op basis van het trendscenario zal het aantal uitwonende studenten de komende acht jaar nog toenemen met 22.000 studenten. In de monitor is daarnaast ook een Studievoorschotscenario opgenomen, waarbij verondersteld wordt dat studenten langer thuis blijven wonen. Dat zou kunnen leiden tot een afname van het aantal uitwonende studenten met 13.000 studenten in de komende acht jaar. Per studiestad zijn er echter behoorlijke verschillen.

  Internationale studenten: meer zicht op de exchange studentIn de monitor studentenhuisves