nieuwspng

Nieuws

2017
 • 19-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Kerncijfers Fortuna-prognose beschikbaar bij KCWZ

  Op de website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is voor de 40 Corop-regio’s een factsheet te vinden met daarin de kerncijfers van de Fortuna-prognose van ABF Research: http://www.kcwz.nl/thema/cijfers-en-trends/regionale-factsheets-wonen-met-zorg. Deze factsheet laat zien welke ontwikkelingen in de periode 2015-2025 verwacht mogen worden op het gebied van extramuraal wonen met zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op (scenario)ontwikkelingen in de demografie, de inkomens en de woningmarkt.

  Toekomst in beeld: woonvraag van senioren
  Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren fors. Tussen 2015 en 2025 komen er per saldo in totaal 600.000 huishoudens bij. Voor een belangrijk deel gaat het om huishoudens ouder dan 75 jaar: 400.000. Circa de helft van deze 400.000 huishoudens zal geconfronteerd worden met mobiliteitsbeperkingen. Tegelijk neemt het eigenwoningbezit onder deze 75-plussers toe van 40 naar 50 procent. Dat betekent dat niet alleen in de huursector maar ook in de koopsector een forse opgave wacht om meer voor ouderen geschikte woningen te realiseren.

  Meer informatie
  De nu beschikbare factsheets bevatten de cijfers voor de 40 Corop-regio’s. Meer gedetailleerde cijfers op gemeentelijk dan wel wijk-/buurtniveau zijn beschikbaar bij ABF Research. Daarvoor kan men contact opnemen met  Judith Willems 015 – 27 99 343 of Wim Faessen 015 – 27 99 317.

  Lees meer over: FORTUNA.

 • 19-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Vastgoed: nachtrust voor beleggers

  Goed nieuws: de AEX-index lijkt stevig boven de 500 punten te staan.
  Nog meer goed nieuws: de woningprijzen trekken serieus aan.

  Als belegger kun je kiezen. Zowel beleggen in aandelen als beleggen in vastgoed lijkt aantrekkelijk. In een tijdsbestek van twintig jaar zijn de AEX-index en de woningprijzen met gemiddeld 4,5% per jaar gestegen, bij 1,8% inflatie. Is dit eindresultaat vergelijkbaar, het verloop van beide indicatoren gedurende die twintig jaar is dat niet. De AEX-index heeft aanzienlijk meer gefluctueerd dan de woningprijzen. Vastgoed in de vorm van woningen leverde beleggers meer nachtrust op dan beleggingen in aandelen.


  Lees meer over: 
  VASTGOEDMONITOR, WONINGMARKTONDERZOEK.

 • 14-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Veiligheidsmonitor geactualiseerd met gegevens 2016

  De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat zich richt op de vraag hoe de inwoners van Nederland de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren. In het onderzoek worden vragen gesteld over hoe veilig ze zich voelen of hoe vaak ze slachtoffer zijn van criminaliteit, over overlast in de buurt of over preventiemaatregelen. Ten slotte wordt de mening gevraagd naar het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks ruim 65.000 enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen om de resultaten op het niveau van politiedistricten en voor grotere gemeenten te kunnen publiceren. Politiekorpsen en gemeenten die verder willen inzoomen kopen extra enquêtes in. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de monitor willen deelnemen. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken levert de VM op eenduidige wijze cijfers over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau.

  Deelnemers krijgen de beschikking over de eigen microdata. Ook worden de uitkomsten in een online databank nader ontsloten. ABF Research heeft met behulp van de Swing software deze databank ingericht. De resultaten kunnen op eenvoudige en snelle manier worden gepresenteerd en binnen enkele stappen in de tijd of regionaal worden vergeleken.

  Voor niet-deelnemers is een versie beschikbaar via www.veiligheidsmonitor.demo.databank.nl. Deze demoversie bevat dezelfde data en functionaliteiten als de originele monitor met dit verschil dat de gegevens beschikbaar zijn vanaf het niveau van de politiedistricten.

  Voorbeeld Factsheet Veiligheid 2016

  Lees meer over: SWING.

 • 14-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Beter zicht op integratie door vernieuwde Buurtmonitor

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integratiebeleid maar moesten het tot voor kort doen met globale cijfers die de lokale situatie onvoldoende in beeld brachten. De vernieuwde Buurtmonitor Integratie biedt oplossing en geeft aan de hand van een aantal kenmerken inzicht in de ontwikkeling van het integratieproces in alle 390 gemeenten en bijna 13 duizend buurten in Nederland.

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ABF Research de Buurtmonitor Integratie ontwikkeld en onlangs vernieuwd. Deze monitor is voor iedereen toegankelijk: www.buurtintegratie.nl

  Inhoudelijk is de Buurtmonitor Integratie vernieuwd door meerjarige gegevens toe te voegen, waardoor een terugblik tot 2009 mogelijk is. Zo kan bekeken worden of de positie van migranten op de onderscheiden aandachtsvelden (demografie, onderwijs, arbeid en inkomen, wonen en woonomgeving, zorg en welzijn en criminaliteit) sinds 2009 veranderd is en bijvoorbeeld is opgeschoven in de richting van die van de autochtone bevolking.

  Daarnaast is de toegankelijkheid van de gegevens in de Buurtmonitor Integratie verbeterd door een dashboard toe te voegen aan de monitor. Hierdoor kan met slechts een paar muisklikken de meest relevante informatie over een thema voor een specifieke gemeente of buurt worden opgeroepen.

  De Buurtmonitor Integratie is een instrument met meerdere lagen geworden: het toont hoe buurten zich tot elkaar verhouden, hoe een buurt zich verhoudt tot het stedelijk gemiddelde en hoe het stedelijke gemiddelde zich tot het landelijke gemiddelde verhoudt.

  Zo laat de monitor bijvoorbeeld zien in welke mate mensen met een Surinaamse achtergrond in de Amsterdamse buurt Paramariboplein inkomsten uit arbeid genieten, hoe dat aandeel zich sinds 2009  heeft ontwikkeld en welke verschillen er zijn met andere buurten in Amsterdam, het gemiddelde voor de gemeente en het landelijke gemiddelde van die groep.

  Omdat migranten ongelijkmatig over Nederland en ook binnen gemeenten zijn verspreid is de beschikbaarheid van deze informatie op buurtniveau essentieel voor het gemeentelijke debat en beleid op integratiegebied. Tevens kan de beschikbaarheid van deze gegevens bijdragen aan een betere inhoud van het debat: alle partijen die op dit terrein actief zijn kunnen immers uitgaan van dezelfde cijfers en terminologie en zo de aandacht richten op het vinden van oplossingen en een betere integratie van migranten in Nederland.  Lees meer over: Swing, Swing-dashboard, de Buurtmonitor Integratie.

 • 06-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Onderzoek naar studentenwoonwensen in volle gang

  Op 13 maart jl. is de vragenlijst "Wonen als Student" live gegaan (www.wonenalsstudent.nl). In deze vragenlijst kunnen de ruim 650.000 studenten aan het hoger onderwijs aangeven hoe hun woonsituatie is en wat hun woonwensen zijn. Ook studenten willen prettig en betaalbaar wonen. Door hun woonwensen goed in beeld te brengen, kunnen studentenhuisvesters woningen bouwen op plekken waar behoefte is en rekening houden met de wensen van studenten.

  Als noviteit worden dit jaar keuzesituaties aan studenten voorgelegd waarbij ze moeten kiezen tussen twee woonruimten. Hierbij moeten ze rekening houden met verschillen in prijs, ligging, oppervlakte en type woonruimte. Op deze manier moet inzichtelijk worden hoe deze kenmerken zich tot elkaar verhouden. Is bijvoorbeeld locatie belangrijker dan oppervlakte? En hoeveel meer is een student bereid te betalen voor een grotere woonruimte?

  Omdat de onderzoekers (ABF Research) en opdrachtgevers (Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zelf niet beschikken over e-mailadressen van studenten is de hulp ingeschakeld van hogescholen en universiteiten. Ruim de helft van de instellingen heeft toegezegd hun studenten de uitnodigingsmail te versturen om deel te nemen aan het onderzoek.

  De huidige respons staat op ruim 31.000 studenten, waarvan er 26.000 op een uitnodigingsmail hebben gereageerd. Om uiteindelijk op het niveau van studentensteden uitspraken te kunnen doen is een hogere respons noodzakelijk. Het streven is om op 1 mei circa 50.000 respondenten te hebben. De spreiding van de respons tot nu toe is te zien in onderstaande figuur.

  Huidige respons vragenlijst 'Wonen als Student'
  Lees meer over: APOLLO, WONEN ALS STUDENT, ENQUETEVIAINTERNET.

 • 04-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Groot- en kleinverdieners ver uit elkaar in de zakelijke dienstverlening

  In 2016 waren er in Nederland 8,94 miljoen banen voor werknemers en zelfstandigen. Gemiddeld in Nederland is het verschil in bruto inkomen tussen de 10% meest verdienende personen en de 10% minst verdienende personen € 85.000. Hierbij is gecorrigeerd voor deeltijdbanen. Het werk werd verricht in 39 sectoren. Het verschil tussen grootverdieners en kleinverdieners, de spread, varieert aanzienlijk tussen de sectoren.

   

  In de arbeidsmarktsectoren binnen het cluster zakelijke dienstverlening loopt de spread op tot meer dan € 150.000 per voltijdbaan. In arbeidsmarktsectoren binnen het cluster overheid, onderwijs en zorg zijn de verschillen per sector lager dan het landelijk gemiddelde. In veel van deze sectoren is de spread minder dan € 50.000.

  De grote spread in de zakelijke dienstverlening komt voornamelijk door de hoge inkomens in de top-10%. In het hoger onderwijs gelden zowel relatief hoge inkomens in de top-10% als in de bottom-10%, waardoor de spread lager is dan het landelijk gemiddelde. De overige sectoren onderwijs en de sectoren zorg kennen een relatief kleine spread vanwege de relatief beperkte inkomens in de top-10%.

   

  In de bovenstaande graphics kunt u voor elke sector de spread, het gemiddelde bruto inkomen in de top-10% en het gemiddelde bruto inkomen in de bottom-10% zichtbaar maken. Het bruto inkomen betreft het geschatte bruto inkomen per voltijdbaan (fte). Dit inkomen kan voor bepaalde groepen negatief zijn omdat ook het inkomen van zelfstandigen wordt meegenomen.

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes).

  Lees meer over: ARBEIDSMARKTMONITOR, CARMEN, HERMES.

 • 28-02
  onderstaand news-item is openbaar

  Verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen bij 55-plus het grootst

  In 2016 bestaat de werkzame beroepsbevolking in Nederland uit 8,42 miljoen personen. Het overheidsbeleid stimuleert de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen, met name in de hogere leeftijdscategorieën. Gemiddeld in Nederland is de netto arbeidsparticipatie van mannen tussen 15 en 34 jaar 74%, van mannen tussen de 35 en 54 jaar 88% en van 55-plus mannen 48%. De netto arbeidsparticipatie van mannen is in alle leeftijdscategorieën hoger dan van vrouwen. Het verschil is het grootst in de leeftijdscategorie 55-74 jaar: in deze leeftijdscategorie is de participatie van mannen 15 procentpunt hoger dan dat van vrouwen.

  • In de categorie 15-34 jarigen is de arbeidsparticipatie onder mannen in de gemeenten Vaals, Baarle-Nassau en Reimerswaal het grootst. Ten minste 83 op de 100 mannen zijn aan het werk. In Groningen, Ten Boer en Tynaarlo geldt dit voor maximaal 65 op de 100 mannen.
  • Wassenaar, Laren en Bloemendaal scoren hoog wat betreft de arbeidsparticipatie van 55-plus mannen: 60 op de 100 zijn aan het werk.
  • De grotere steden Leeuwarden, Eindhoven, Utrecht vallen op wat betreft een relatief lage arbeidsparticipatie van 55-plus mannen: minder dan 43 op de 100 zijn hier aan het werk.
  • In de gemeente Urk is het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen in alle drie de leeftijdscategorieën het grootst. Voor 15-34 jarigen is het verschil 12 procentpunt, voor 35-54 jarigen 31 procentpunt en voor 55-plus 28 procentpunt. De gemeente Reimerswaal valt ook op met relatief grote verschillen in arbeidsparticipatie in de drie leeftijdscategorieën.

  In de bovenstaande graphic kunt u voor elke Nederlandse gemeente de netto arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen zichtbaar maken. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit de niet-institutionele bevolking van 15-74 jaar die voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft (definitie International Labour Organization). De netto arbeidsparticipatie is het aandeel van de niet-institutionele bevolking dat voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft.

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes).

  Lees meer over ARBEIDSMARKTMONITOR, HERMES, CARMEN.

 • 01-02
  onderstaand news-item is openbaar

  Veel jonge vrouwen aan het werk in kleine gemeenten

  In 2016 bestaat de werkzame beroepsbevolking in Nederland uit 8,42 miljoen personen. Het overheidsbeleid stimuleert de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen, met name in de hogere leeftijdscategorieën. Gemiddeld in Nederland is de netto arbeidsparticipatie van vrouwen tussen 15 en 34 jaar 71%, van vrouwen tussen de 35 en 54 jaar 76% en van 55-plus vrouwen 33%. De verschillen tussen gemeenten zijn aanzienlijk.

  • In de gemeenten Rozendaal, Laren en Bloemendaal is de netto arbeidsparticipatie van 55-plus vrouwen het hoogst. Hier zijn meer dan 42 van de 100 55-plus vrouwen aan het werk. Daarentegen zijn in Reimerswaal, Rijssen-Holten en Bunschoten niet meer dan 26 van de 100 55-plus vrouwen aan het werk.
  • In de gemeenten Vaals, Simpelveld en Gulpen-Wittem is de netto arbeidsparticipatie van vrouwen tussen 15 en 34 jaar het hoogst (82% of meer), terwijl in Rozendaal, Leeuwarden en Wageningen, dit percentage relatief laag is (minder dan 64%).
  • In slechts 53 van de 390 gemeenten is de arbeidsparticipatie van 15-34 jarige vrouwen groter dan die van 35-54 jarige vrouwen. Dit zijn met name kleine gemeenten. Bijvoorbeeld in Reimerswaal, Urk en Dantumadeel is de netto arbeidsparticipatie van 15-34 jarige vrouwen ruim 5 procentpunt hoger dan de netto participatie van 35-54 jarige vrouwen.
  • In de categorie grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) kent Delft de hoogste netto arbeidsparticipatie van 55-plus vrouwen (39%) en Eindhoven de laagste (29%).

  In de bovenstaande graphic kunt u voor elke Nederlandse gemeente de netto arbeidsparticipatie van vrouwen zichtbaar maken. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit de niet-institutionele bevolking van 15-74 jaar die voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft (definitie International Labour Organization). De netto arbeidsparticipatie is het aandeel van de niet-institutionele bevolking dat voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes).

  Lees meer over: ARBEIDSMARKTMONITOR, HERMES, CARMEN.

 • 13-01
  onderstaand news-item is openbaar

  Geen verband tussen ABF Research en beboet bedrijf

  Begin deze week verscheen een bericht in de pers dat aan het bedrijf ABF Adviesgroep B.V. (kortweg aangeduid als ABF) en aan de directeur van het bedrijf door AFM een boete is opgelegd vanwege overtreding van het provisieverbod.

  ABF Research benadrukt dat er tussen ABF Adviesgroep B.V. en ABF Research B.V. op geen enkele wijze sprake is van een verband. ABF Research voert geen enkele activiteit uit op het gebied van het verlenen van financiële diensten. ABF Research B.V. valt derhalve niet onder het toezicht van AFM.

  Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met  Jeroen de Kort, 015 - 27 99 300.

 • 02-01
  onderstaand news-item is openbaar

  Berry Blijie: nieuwe directeur ABF Research

  Per 1 januari 2017 treedt Berry Blijie toe tot de directie van ABF. Hij volgt Co Poulus op die dan terugtreedt en per 1 juli 2017 vertrekt bij ABF.

  Berry Blijie is op 1 juni 2006 bij ABF Research in dienst getreden. Daarvoor heeft hij gewerkt bij de TU Delft en het Ruimtelijk Planbureau. In de afgelopen tien jaar heeft Berry zich bewezen met diverse spraakmakende projecten. Zo heeft hij in 2009, 2012 en 2015 de landelijke Kernpublicatie over het Woon Onderzoek Nederland geschreven in opdracht van het Ministerie van BZK. Verder heeft hij in de loop der jaren een zeer groot aantal onderzoeken geleid voor gemeenten, provincies en woningcorporaties. In 2015 heeft hij meegewerkt aan het onderzoek “Passend Wonen” in opdracht van Aedes en de Woonbond. Van meer recente datum is een onderzoek voor Bouwend Nederland naar beter functionerende leennormen, net als zijn bijdrage aan de Aedes Benchmark en de recent beschikbaar gekomen Woonmonitor Betaalbaarheid en Beschikbaarheid in opdracht van VNG, Aedes en Woonbond.

  Met dit brede palet van onderwerpen en opdrachtgevers vormt Berry een waardige opvolger van Co Poulus, die per 1 januari terugtreedt na 19 jaar directeur te zijn geweest. Co Poulus blijft nog 6 maanden binnen ABF actief om lopende zaken af te ronden en kennis over te dragen. Per 1 juli 2017 verlaat hij ABF.

 • 02-01
  onderstaand news-item is openbaar

  De overeenkomst tussen Urk en Groningen

  In 2016 bestaat de werkzame  beroepsbevolking in Nederland uit 8,42 miljoen personen. Deze groep bestaat voor 36% uit 15-34 jarigen en voor 19% uit 55-plussers. De verschillen tussen gemeenten zijn aanzienlijk. Urk en Groningen kennen in hun categorie het hoogste aandeel 15-34-jarigen in de werkzame beroepsbevolking. In Rozendaal, Laren en Bloemendaal is het aandeel 15-34-jarigen het kleinst.

  • In de categorie kleine gemeenten (tussen 5.000 en 25.000 inwoners) valt Urk op met een relatief jonge werkzame beroepsbevolking. In deze gemeente is maar liefst 1 op de 2 werkzame personen tussen 15 en 34 jaar. Tevens is het aandeel 55-plussers in Urk relatief laag: slechts 1 op de 9 werkzame personen is 55+. In slechts enkele gemeenten zijn er relatief meer 55-plussers werkzaam dan 15-34 jarigen. Bijvoorbeeld in de gemeente Laren is 1 op 5 personen in de werkzame beroepsbevolking tussen 15 en 34 jaar en 1 op 3 personen 55-plus.
  • In de categorie middelgrote gemeenten (tussen 25.000 en 100.000 inwoners) onderscheiden Bergen (N.-H.), Wassenaar, Heemstede, AA en Hunze, Lochem, Renkum en Tynaarlo zich met een groter aandeel 55-plussers dan 15-34-jarigen in de werkzame beroepsbevolking. Bij de overige 179 gemeenten in deze categorie is het aandeel 15-34-jarigen juist groter.
  • In de categorie grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) zijn de studentensteden herkenbaar. In Groningen is het aandeel 15-34 jarigen in de werkzame beroepsbevolking 52%. In Utrecht, Delft, Nijmegen, Amsterdam, Leiden, Maastricht, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg en Enschede is dit aandeel tussen 41% en 50%. Van de overige grote gemeenten scoort Leeuwarden het hoogst (40%).
   In geen van de grote gemeenten is het aandeel 55-plussers in de werkzame beroepsbevolking groter van 25%.

  In de onderstaande graphic kunt u voor elke Nederlandse gemeente het aandeel 15-34 jarigen en het aandeel 55-plussers in de werkzame beroepsbevolking zichtbaar maken. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit de niet-institutionele bevolking van 15-74 jaar die voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft (definitie International Labour Organization).

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes).

  Lees meer over: ARBEIDSMARKTMONITOR, HERMES, CARMEN.

2016
 • 01-12
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF Research levert bijdrage aan Validatie Handboek

  Op grond van de nieuwe woningwet dienen Toegelaten Instellingen vanaf de jaarrekening 2016 hun vastgoed te waarderen tegen de marktwaarde. De wijze waarop zij de waarde van het vastgoed vast dienen te stellen is vastgelegd in het ‘Handboek modelmatig waarderen op marktwaarde’. Recent hebben ABF Research, Calcasa en Deloitte Financial Advisory Services in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit Handboek gevalideerd.

  Het doel van deze validatie was om te controleren of de verkregen marktwaarden, door toepassing van het handboek, tot aannemelijke marktwaarden voor alle corporaties in alle provincies en voor alle typen vastgoed leidden. Deze validatie is onder andere uitgevoerd om accountants te ondersteunen bij de beoordeling van de jaarrekening.

  Uit de validatie is naar voren gekomen dat bij 85% van de portefeuilles de waarden conform de basisversie zich op portefeuilleniveau binnen een bandbreedte van 10% bevonden ten opzichte van getaxeerde marktwaarden op portefeuilleniveau. Dit betekent dat voor het grootste deel van de corporatieportefeuilles het gebruik van de basisversie leidt tot een aannemelijke marktwaarde. De portefeuilles die zich niet binnen de bandbreedte van de validatie bevonden bevatten woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenhuisvesting, extramurale zorgwoningen en bijzondere erfpacht. Dit betekent dat voor woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenhuisvesting en extramurale zorgwoningen de basisversie van het handboek voor accountants onvoldoende handvatten biedt om hiervoor een goedkeurende “getrouw-beeld-verklaring” te kunnen afgeven.

  Meer informatie over dit onderzoek en de actualisatie van het Handboek is te vinden op: woningwet2015.


  Download hier het rapport.

 • 30-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Woonvisies op kaart

  Eerder dit jaar heeft ABF Research voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de prestatieafspraken op de kaart gezet.  Deze kaart is nu aangevuld met de woonvisies van gemeenten.

  Medio 2016 is een database via internet ontsloten waarmee bezoekers kunnen nagaan in hoeverre een gemeente prestatieafspraken heeft gemaakt met woningcorporaties die in de gemeente actief zijn. Deze informatie is toegankelijk via de website woningwet2015 of via prestatie.opkaart. Op deze website ziet de bezoeker in één oogopslag via de kaart van Nederland waar afspraken gemaakt zijn. De bijhorende documenten zijn direct te downloaden. Verder kan de bezoeker op iedere prestatieafspraak doorklikken om meer informatie te vinden over de thema’s waarover afspraken gemaakt zijn en de mate waarin die afspraken concreet zijn ingevuld.

  Op eenzelfde manier zijn nu ook de woonvisies van gemeenten ontsloten: woonvisie.opkaart. Ook nu kan de bezoeker in één oogopslag zien waar in Nederland woonvisies zijn geformuleerd en waar niet. En natuurlijk zijn ook deze woonvisies zelf (als document) direct te downloaden.

  De woonvisies van gemeenten zijn technisch gerealiseerd met behulp van de Swing-Locator applicatie van ABF Research.

  Woonvisie op Kaart

  Lees meer over LOCATOR, ONDERZOEK WONINGMARKT.

 • 28-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Fortuna intramuralen prognose: nu ook op wijk en buurt niveau

  Eind oktober heeft ABF Research de nieuwe Fortuna 2016 prognose naar buiten gebracht. Deze Fortuna prognose heeft zowel betrekking op extramuraal wonen met zorg (ouderenhuisvesting) als op de ontwikkeling van het aantal intramuralen. Deze laatste component is nu ook uitgewerkt tot op wijk en buurtniveau.

  In de Primos prognose wordt al sinds jaar en dag het aantal personen dat institutioneel woont geprognosticeerd op basis van CBS gegevens uit de Basis Registratie Personen (voorheen GBA). Daarnaast registreert het CAK op basis van eigen bijdragen het aantal cliënten dat intramuraal zorg ontvangt. De meeste van deze cliënten wonen ook op dat adres. Maar dat is niet altijd het geval. Door aanvullende gegevens in de CAK data is het nu mogelijk een koppeling te maken tussen de cliënt- en persoonsgegevens.

  Met het vernieuwde Fortuna model wordt – uitgaande van de Primos prognose – het aantal intramurale cliënten voorspeld.  Deze voorspelling is er naar leeftijd en geslacht, maar ook naar sector (V&V, GHZ en GGZ) en naar zorgzwaartepakket (ZZP). Tot goed een maand terug was die prognose alleen op gemeenteniveau beschikbaar. De afgelopen weken is deze prognose verder uitgewerkt naar wijk en buurtniveau.

  U kunt hier het Fortuna-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over Fortuna, Socrates, PrimosRekenmodellen.

 • 28-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Het Primosmodel: interactief op internet

  ABF Research stelt ieder jaar opnieuw de Primosprognose op. Daarmee wordt tot op gemeente-,  wijk- en buurtniveau het aantal inwoners en het aantal huishoudens voorspeld. Het rekenmodel dat achter de Primosprognose zit is ook beschikbaar in een interactieve vorm, waarbij de gebruiker zelf aan de knoppen kan draaien. Veel provincies en gemeenten maken reeds gebruik van Primos Interactief. Door het rekenmodel nu ook via internet te ontsluiten, kunnen nog meer organisaties nog gemakkelijker van dit model gebruik maken voor het opstellen van eigen lokale prognoses.

  Door het Primos model nu ook via internet te ontsluiten, verwacht ABF Research nog meer gemeenten te kunnen bedienen met beleidsvragen over de bevolkings- en huishoudenontwikkeling. Hoewel bouwprogramma’s zo zorgvuldig mogelijk worden vastgesteld in de jaarlijkse trendprognose die ABF Research opstelt rijzen hierover regelmatig vragen bij gemeenten. Daarnaast worden vragen gesteld over beleidsuitgangspunten, zoals het (gewenste) migratiesaldo. Beide soorten van reacties kunnen nu eenvoudig beantwoord worden.

  Gemeenten die twijfels hebben over het bouwprogramma kunnen eenvoudig een ander bouwprogramma doorrekenen en op basis van een dergelijke variant het gesprek aangaan met de provincie of corporaties. En gemeenten die uit wensen te gaan van een beleidsuitgangspunt als migratiesaldo nul, kunnen nu ook zelf nagaan tot wat voor uitkomsten dat leidt.

  Kosten

  De kosten zijn afhankelijk van de het aantal gebieden en de periode waarvoor u waarvoor u toegang wenst. Vanaf 2.400 euro heeft u een jaar lang toegang tot de volledige Primos-prognose en kunt u onbeperkt eigen scenario’s doorrekenen. Voor een concrete prijsopgave kunt u contact opnemen met de Primos Servicedesk 

   

  Lees meer over PrimosSocrates, Rekenmodellen.

 • 02-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2016

  Op 31 oktober 2016 is de nieuwe Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2016 gepubliceerd. GDI is de organisatie die hier achter zit. ABF Research heeft in opdracht van GDI de website gemaakt en grote delen van de data verzameld en bewerkt. De data is opgenomen in een Swing-versie, Swing-dashboard en werkbladen. Op www.gdindex.nl is het resultaat te vinden. Gemeenten die een rapport willen over de duurzaamheid in hun gemeente kunnen deze gratis aanvragen via de website.

  ABF Research heeft met GDI een innige samenwerking opgebouwd afgelopen jaar en zal hier ook komende jaren een prominente rol in gaan vervullen. 

  gdi

  Lees meer over Swing, Swing-dashboard.

 • 01-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Persbericht - Staat van de Woningmarkt 2016

  Gisteren heeft minister Blok de Staat van de Woningmarkt 2016 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Met de Staat rapporteert de minister jaarlijks over de actuele ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Dit is naar aanleiding van de tijdelijke commissie Huizenprijzen, die de aanloop naar de woningmarktcrisis onderzocht. De Staat gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot economie en demografie, investeringen in de woningvoorraad en ontwikkelingen op zowel de koop- als de huurmarkt. Anders dan in de voorgaande edities is in De Staat 2016 ook aandacht besteed aan woningbehoefteprognoses. Deze zijn opgesteld door ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Woningbehoefteprognoses op basis van Primos en SocratesAl meer dan 30 jaar stelt ABF Research ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en inzicht in de kwantitatieve woningbehoefte voor de korte en lange termijn. Met Socrates worden de ontwikkelingen op de woningmarkt gesimuleerd op basis van verschillende scenario’s. De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt, en de mate waarin zich kwalitatieve spanningen voordoen op de woningmarkt. Naast de afzonderlijke rapportages met betrekking tot Primos en Socrates heeft ABF ook een samenvattend rapport geschreven: ‘Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt’. Dit rapport wordt als bijlage bij de Staat van de Woningmarkt 2016 aangeboden.

  U kunt hier de Staat van de Woningmarkt downloaden, evenals het rapport Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt.

  Lees meer over PrimosSocrates, Fortuna, Rekenmodellen

 • 31-10
  onderstaand news-item is openbaar

  Primos 2016

  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en 11 provincies heeft ABF Research de definitieve Primos-prognose 2016 opgeleverd. Eerder is in april 2016 een voorlopige versie opgeleverd. De Primos-prognose 2016 geeft een lokale vertaling aan de nationale CBS prognose van december 2015. In deze prognose wordt uitgegaan van bijna 70.000 en ruim 60.000 asielmigranten in 2016 respectievelijk 2017. Verder is voor Primos 2016 met betrekking tot de woonvoorkeuren ook gebruik gemaakt van het WoON 2015.

  Primos: prognose voor de woningmarktAl meer dan 30 jaar stelt ABF Research ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking en huishoudens worden onderscheiden naar kenmerken als leeftijd, etniciteit, soort huishouden en positie daarbinnen en inkomen. Woningen worden onderscheiden naar type (eengezins/meergezins) en eigendomssituatie (huur/koop). Met de Primos-prognose wordt de kwantitatieve krapte op de (lokale) woningmarkt in beeld gebracht. Meer informatie over de werking van het model is terug te lezen in het boekje ‘Primos, Transparantie in cijfers’.

  Primos: ook voor andere vraagstukkenDe afgelopen decennia zijn de uitkomsten van de Primos-prognose ook meer en meer toegepast voor scholenplanning, arbeidsmarktvraagstukken, gezondheidszorg, infrastructuurplanning, etc. De uitwerking van de prognose tot op regionaal, gemeentelijk alsmede postcode- en wijk/buurt-niveau is daarbij van groot belang.

  U kunt hier het Primos-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over Primos, Socrates, Fortuna, Rekenmodellen

 • 31-10
  onderstaand news-item is openbaar

  Socrates 2016

  ABF Research heeft zojuist de definitieve versie van de Socrates 2016 prognoses opgeleverd. Deze versie is gemaakt op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder andere ten behoeve van de Staat van de Woningmarkt die onlangs aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. Eerder is in april 2016 een voorlopige versie opgeleverd ten behoeve van de Staat van de Volkshuisvesting. Deze Socrates-prognose borduurt voort op de eveneens definitief vastgestelde Primos-prognose 2016. Beide prognoses zijn gebaseerd op de nationale CBS prognose van december 2015. In die prognose wordt uitgegaan van een forse instroom van asielmigranten in 2016 en 2017. Verder wordt voor de inschatting van de woonvoorkeuren gebruik gemaakt van het WoON 2015.

  Socrates: de woningmarkt kwalitatiefAl weer zo‘n 15 jaar stelt ABF ieder jaar Socrates-prognoses op. Net als in de prognoses van de laatste jaren, zijn ook nu meerdere scenario’s opgesteld die enerzijds samenhangen met de macro-economische ontwikkeling en anderzijds samenhangen met de mate waarin verhuurders gebruik maken van mogelijkheden om de randvoorwaarden vanuit het Rijksbeleid in te vullen.

  De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie ‘Socrates - Transparantie in cijfers’ is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

  Prognose bestemd voor een veelheid van partijenEen veelheid van organisaties maakt gebruik van de Socrates-prognoses: beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b) beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overheden een beeld van de verschuivingen in de kwalitatieve woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn.

  U kunt hier het Socrates-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over Socrates, PrimosFortuna, Rekenmodellen 

 • 31-10
  onderstaand news-item is openbaar

  Fortuna 2016

  ABF Research heeft zojuist de nieuwe Fortuna-prognose 2016 definitief opgeleverd. Begin juni is een voorlopige versie naar buiten gebracht. Na oplevering van de definitieve versie van de Primos en Socrates 2016 prognoses, is nu ook de definitieve versie van de Fortuna-prognose beschikbaar. Alle prognoses zijn gebaseerd op de nationale CBS prognose van december 2015. In die prognose wordt uitgegaan van een forse instroom van asielmigranten in 2016 en 2017. Verder is gebruik gemaakt van het WoON 2015.

  Fortuna: wonen met zorg – intra- en extramuraalAl weer zo’n 10 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw de Fortuna-prognose op. Deze Fortuna-prognose levert informatie op over zowel de intramurale als de extramurale vraag naar wonen met zorg. Bij de intramurale zorgbehoefte wordt onderscheid gemaakt naar doelgroepen: (GHZ) gehandicaptenzorg, (GGZ) geestelijke gezondheidszorg en (V&V) verpleging en verzorging. Waar het gaat om de extramurale vraag naar wonen met zorg, levert het Fortuna-model vooral informatie op omtrent huisvesting van ouderen met mobiliteitsbeperkingen (V&V).

  Extramurale vraag naar wonen met zorgIn het verleden heeft ABF Research twee rekenmodellen voor ouderenhuisvesting ontwikkeld: het Fortuna-model en het Piramide-model. Het Fortuna-model bracht de behoefte aan intra- en extramuraal wonen met zorg in beeld. Het Piramide-model was meer gericht op de fysieke kwaliteit van de extramurale woningvoorraad. Beide modellen zijn in elkaar geschoven en tegelijk is de basisopzet aangepast. In het verleden vormden woonwensen de primaire ingang voor deze rekenmodellen. Om meerdere redenen is nu gekozen voor een benadering vanuit gezondheid en mobiliteitsbeperkingen, ingebed binnen het totaalbeeld van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het Socrates-model. Hierin is bijvoorbeeld een verdere groei van het eigen woningbezit onder ouderen voorzien wordt.

  U kunt hier het Fortuna-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over Fortuna, Socrates, PrimosRekenmodellen 

 • 21-10
  onderstaand news-item is openbaar

  Persbericht - Bedrijfsvergelijking zuiveren 2015 afgerond

  De Unie van Waterschappen heeft met de bedrijfsvergelijkingen een instrument dat een bijdrage levert aan transparantie, verantwoording en verbetering van de bedrijfsvoering van de waterschappen. ABF Research mag sinds 2011 in opdracht van de Unie van Waterschappen diverse bedrijfsvergelijkingen ondersteunen. De bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 2015 (BVZ 2015) is nu afgerond. Het onderzoek geeft aan dat de zuiveringsprestaties van de waterschappen stabiel goed zijn, terwijl de kosten dalen en het zuiveringsbeheer steeds duurzamer wordt.

  De resultaten van de BVZ2015 en eerdere bedrijfsvergelijkingen zijn publiek beschikbaar. In het BVZ dashboard worden alle BVZ-kernindicatoren voor een waterschap getoond. Voorafgaand aan het eerste gebruik dient een registratieprocedure te worden doorlopen.

  ABF heeft het hele gehele traject van data-uitvraag, datacontrole en datapresentatie mogen begeleiden. ABF maakt hiervoor gebruik van bestaande producten, zoals Ballroom (benchmarkplatform), Swing (software voor presentatie van statistieken) en Swing-dashboard. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

  Lees meer over:

  BVZ appstore 2

 • 19-10
  onderstaand news-item is openbaar

  Waarstaatjegemeente passeert 1 miljoen bezoeken

  Waarstaatjegemeente.nl doorbreekt grens van 1 miljoen bezochte pagina’s en Lokale Monitor Wonen trekt 30.000 bezoekers op één dag.

  De lancering van de Lokale Monitor Wonen heeft op de eerste dag geleid tot een grote toestroom van bezoekers op Waarstaatjegemeente.nl. Mede door de aandacht die deze unieke kennisbank heeft gekregen in de landelijke en regionale pers, wisten 30.000 bezoekers de website te vinden. De Lokale Monitor Wonen is een initiatief van Aedes vereniging van woningcorporaties, de Nederlandse Woonbond, G4, G32 en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ontwikkeld door ABF Research in opdracht van KING.

  De toevoeging van het nieuwe kennisveld Wonen trok vooral nieuwe bezoekers: negen op de tien bezoekers was hiervoor nog niet eerder op Waarstaatjegemeente.nl (WSJG) geweest. Uit verzamelde feedback blijken de nieuwe gebruikers diverse achtergronden te hebben: beleidsmakers van overheden en corporatiemedewerkers, maar ook burgers, makelaars en nieuwsmakers wisten de website te vinden.

  In totaal zijn sinds gisteren in 2016 (tot nu toe) meer dan 1 miljoen webpagina’s aangeklikt op WSJG. Over 2015 was dit aantal 420.000.

  De toepassing Waarstaatjegemeente.nl is gerealiseerd met behulp van de Swing-applicatie en het Swing dashboard van ABF.

  Lees meer over Lokale Monitor WonenWoningmarktonderzoekSwing, Dashboardpublicatie De Volkskrant.

 • 17-10
  onderstaand news-item is openbaar

  Lokale Monitor Wonen gelanceerd

  Maandag 17 oktober 2016 is de Lokale Monitor Wonen gelanceerd. Dit instrument voorziet gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties van essentiële informatie over de (lokale) woningmarkt. Zowel de inhoud van de monitor als de presentatiesoftware zijn afkomstig van ABF Research.

  De Lokale Monitor Wonen geeft gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties een gelijke kennisbasis bij het maken van prestatieafspraken. De informatie is een bewerking van registratiegegevens afkomstig van de Belastingdienst, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en gemeenten (Basisregistratie Adressen en Gebouwen en Basisregistratie Personen). Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens van miljoenen Nederlandse personen, huishoudens en de woningen. ABF heeft deze informatie gestructureerd, gekoppeld en diverse bewerkingen op uitgevoerd om te komen tot aansprekende indicatoren voor de woningmarkt.

  Het resultaat is een instrument van hoog niveau, qua inhoud en presentatiemogelijkheden. De uitkomsten hebben betrekking op de woningvoorraad, de woonsituatie van huishoudens en de betaalbaarheid en beschikbaarheid van (sociale) huisvesting. De Monitor stelt gebruikers in staat om tot op wijkniveau cijfers te presenteren. Hiermee is het een instrument dat uniek in de wereld genoemd kan worden en nieuwe deuren opent voor lokaal woningmarktonderzoek.

  In het eerste publicatiejaar zijn alleen voor huurwoningen van corporaties de woonlasten en afgeleide indicatoren beschikbaar. De komende jaren wordt de Monitor uitgebreid met gegevens over particuliere huurwoningen en koopwoningen.

  Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van KING en gefinancierd door de volgende partijen: Aedes vereniging van woningcorporaties, de Nederlandse Woonbond, G4, G32 en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

  Lees meer over Woningmarktonderzoek, Swing, Dashboard, publicatie De Volkskrant.

  wsjg voorbeeld

 • 06-10
  onderstaand news-item is openbaar

  Persbericht - Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016

  De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016 is het vijfde rapport in een reeks die sinds 2012 jaarlijks verschijnt. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. De monitor gaat over studenten en hun huisvesting. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor de betaalbaarheid, woonwensen en de internationale studenten.

  Enkele highlights:

  • Groei studentenpopulatie bij universiteiten terwijl hbo gelijk blijft
  • Groei wordt in stand gehouden door de toename van internationale studenten
  • Eerstejaarsstudenten bacheloropleidingen blijven thuis wonen
  • Studenten met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond wonen vaker thuis
  • Prijs per vierkante meter veel hoger bij particuliere en informele verhuur dan bij corporaties
  • Hoge studieschulden als gevolg van het studievoorschot
  • Meer zelfstandige woonruimten gewenst in plaats van kamers met gedeelde voorzieningen

  Download hier het rapport.

 • 12-09
  onderstaand news-item is openbaar

  Persbericht - Prognoses 2016

  De komende weken brengt ABF Research de nieuwe 2016 prognoses naar buiten. Al vele jaren stelt ABF jaarlijks prognoses op voor verschillende thema’s en beleidsvelden. Deze prognoses worden door een veelheid van organisaties geraadpleegd en vormen in vooruitdenkend Nederland dan ook een de facto standaard.

  Start: Primos 2016

  Gestart zal worden met de Primos-prognose 2016, die aangeeft hoe het aantal inwoners en het aantal huishoudens zich de komende jaren ontwikkelt. Primos 2016 sluit aan op de meeste recente nationale prognose van het CBS, waarin tot 2021 uitgegaan is van een sterke toename van de Nederlandse bevolking als gevolg van asielmigratie. De prognose is tot op (binnen) gemeentelijk schaalniveau beschikbaar tot 2050. Meer dan 200 organisaties maken jaarlijks gebruik van deze prognose voor bijvoorbeeld scholenplanning, arbeidsmarktvraagstukken, gezondheidszorg, en infrastructuurplanning.

  Voor de woningmarkt: Socrates, Apollo en Fortuna

  Direct daarna komt de Socrates-prognose 2016 naar buiten, die inzicht biedt in vraag- en aanbodontwikkelingen op de woningmarkt. Deze prognose geeft houvast aan organisaties die actief zijn op de woningmarkt zoals bouwers, beleggers, gemeenten en woningcorporaties. Aanvullend daarop komt ook de nieuwe Apollo 2016 prognose naar buiten die specifiek ingaat op studentenhuisvesting. Het jaarlijkse Kences-congres over studentenhuisvesting vindt plaats op 6 oktober 2016 te Utrecht. En ook de Fortuna 2016 prognose volgt snel. Fortuna geeft inzicht in vraag en aanbod waar het gaat om wonen met zorg, zowel extra- als intramuraal. Belangrijk om hierbij te melden is dat Fortuna is herzien. Centraal in de nieuwe opzet staat een benadering vanuit gezondheid en tegelijk ook mobiliteitsbeperkingen.

  Voor onderwijs en arbeidsmarkt: Orpheus, Carmen en Hermes

  Op iets langere termijn wordt ook de Orpheus leerlingenprognose naar buiten gebracht. En ook de Carmen en Hermes prognoses voor de arbeidsmarkt komen nog dit kalenderjaar beschikbaar. Deze laatste prognoses zijn vooral bedoeld voor bedrijven, brancheorganisaties en instellingen die zich toeleggen op regionale en sectorspecifieke arbeidsmarktanalyses.

  De komende weken worden cijfers en rapporten via de website beschikbaar gesteld.

  Lees meer over Primos, SocratesFortuna, Apollo, Carmen, Hermes

 • 12-07
  onderstaand news-item is openbaar

  Persbericht - Gemeente en marktpartijen slaan handen ineen voor nieuw informatie dashboard Symfonie

  Maandag 4 juli 2016 hebben de gemeente Waddinxveen, Hot ITem, Vicrea en ABF Research officieel de start voor een ontwikkeling van een informatiedashboard afgetrapt. Met dit dashboard krijgt iedereen binnen de gemeente toegang tot strategische, tactische en operationele kritische prestatie indicatoren. Hiermee speelt de gemeente in op de trend dat verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie komen te liggen. De gedachte is dat iedereen zich dankzij cijfers en visualisatie bewust is van de eigen bijdrage en het effect op de (beleids)doelen.

  Volledige controle met gepersonaliseerd dashboardDe nieuwe samenwerking leidt tot een leveranciersonafhankelijke oplossing genaamd Symfonie. Het dashboard werkt zoals waarstaatjegemeente.nl en is gepersonaliseerd, zodat iedereen enkel relevante en geautoriseerde informatie ziet. De eerste indicatoren zijn gericht op dienstverlening, bedrijfsvoering en het sociaal domein. De gemeente krijgt echter volledige controle over de data en indicatoren en kan de indeling en de inhoud van het dashboard eenvoudig zelf aanpassen voor nieuwe analyses en het snel beantwoorden van ad hoc vragen.

  Samenwerking vanuit meerwaarde In deze samenwerking doen de drie partijen waar ze goed in zijn. Vicrea zorgt voor het snel ontsluiten van interne bronnen, Hot ITem zorgt voor de juiste selectie en structuur van deze data en helpt bij het definiëren van de juiste KPI’s en ABF combineert deze met externe open data in een overzichtelijk dashboard.

  Snelle implementatie bij andere gemeenten door standaardisatie De gemeente heeft deze samenwerking tussen de drie partijen geïnitieerd en helpt op basis van deze eerste implementatie Symfonie verder te verfijnen en het KPI framework te standaardiseren. Hierdoor ontstaat een totaaloplossing die voor iedere gemeente geschikt en snel te implementeren is. Gemeenten met een deeloplossing van één van de samenwerkende partijen kunnen deze snel en duurzaam uitbreiden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  ABF ResearchDe heer J. Hooft van Huijsduijnen
  06 -  24 68 08 59
  Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342

  Gemeente WaddinxveenDe heer R. Keizer
  +14 0182
  r.keizer@waddinxveen.nl

  Over VicreaVicrea is gespecialiseerd in slimme data-integratie oplossingen, Geografische Informatie Systemen en SmartCity toepassingen. Wij transformeren data naar waardevolle informatie. Daarmee kunnen organisaties effectiever en efficiënter functioneren. 
  www.vicrea.nl

  Over Hot ITem Hot ITem is een projectorganisatie met 160 ICT- en bedrijfskundige professionals, opgericht in 1998. Alles wat wij doen heeft tot doel om de performance van mensen, afdelingen en organisaties onderscheidend te verbeteren. Dit doen wij samen met onze klanten, op basis van kwalitatief goede data en inzicht in de cruciale zaken. 
  www.hotitem.nl

  Over ABF Research ABF Research ondersteunt besluitvorming van publieke en private klanten met informatie, onderzoek en advies op het gebied van de maatschappelijke thema's Demografie & Wonen, Ruimte & Economie en Zorg & Voorzieningen. 
  www.abfresearch.nl

 • 24-06
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF arbeidsmarktrapportage

  Nederlandse arbeidsmarktstructuur naar sector en regio

  Het totale arbeidsvolume in Nederland bedraagt in 2015 6,5 miljoen full time equivalents. Dit arbeidsvolume komt overeen met 8,6 miljoen banen die worden vervuld door 7,6 miljoen werknemers en 1 miljoen zelfstandigen. Op basis van microbestanden van Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ABF een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd over omvang en samenstelling van de werkende beroepsbevolking naar sector en regio. De omvang en samenstelling zijn verbijzonderd naar 13 sectoren en 35 arbeidsmarktregio’s. De statistieken over de samenstelling maken verdelingen naar kenmerken als geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, deeltijdpercentage, arbeidsrelatie en mobiliteit inzichtelijk.

  Enkele resultaten naar sector en regio:

  • De gemiddelde leeftijd van de werkende beroepsbevolking in Nederland is 41,9 jaar. De gemiddelde leeftijd is het hoogst in de sectoren overheid (45,2 jaar) en landbouw (44,7 jaar). Horeca (35,7 jaar) en de Uitzendbranche (34,7 jaar) kennen kent de laagste gemiddelde leeftijd.
  • De hoogste gemiddelde inkomens worden genoten binnen de sectoren Informatie & Communicatie en Zakelijke dienstverlening.
  • Het aandeel zelfstandigen is binnen landbouw het hoogst, meer dan 50%.
  • Het arbeidsvolume in Nederland is tussen 2012 en 2015 met 2,6% afgenomen. In de Horeca is het arbeidsvolume het meest toegenomen (+2,3%). De grootste daling is opgetreden binnen de Bouw (-15%).
  • Binnen de regio’s Groot Amsterdam en Food Valley is het aandeel werkzame personen jonger dan 35 jaar het grootst (35%). Noord-Limburg, Zuid-Limburg en Zeeland kennen het hoogste aandeel banen dat wordt vervuld door 55+-ers (21%).

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Hermes of in het volledige rapport.

  ABF arbeidsmarktrapportage

 • 08-06
  onderstaand news-item is openbaar

  Fortuna 2016 gereed

  ABF Research heeft zojuist de nieuwe Fortuna prognose 2016 opgeleverd. Begin april is in opdracht van het Ministerie van BZK een voorlopige versie van de Primos en Socrates 2016 prognoses opgeleverd. Die prognoses zijn gebaseerd op de meest recente demografische prognose van het CBS (december 2015). In die prognose wordt uitgegaan van een forse instroom van asielmigranten in 2016 en 2017. Verder is voor de Primos en Socrates prognose gebruik gemaakt van het WoON 2015, dat eveneens in april is gepresenteerd. Aansluitend op die prognoses is nu een voorlopige Fortuna 2016 prognose vastgesteld. Na de zomer zullen de diverse prognoses definitief vastgesteld worden.

  Al weer zo’n 10 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw de Fortuna prognose op. Deze Fortuna prognose levert informatie op over zowel de intramurale als de extramurale vraag naar wonen met zorg. Bij de intramurale zorgbehoefte wordt onderscheid gemaakt naar doelgroepen: (GHZ) gehandicaptenzorg, (GGZ) geestelijke gezondheidszorg en (V&V) verpleging en verzorging. Waar het gaat om de extramurale vraag naar wonen met zorg is het model dit jaar vernieuwd. Vandaar dat eind 2015 geen Fortuna prognose is uitgebracht. Met deze voorlopige Fortuna prognose 2016 wordt die leemte opgevuld.

  Extramurale vraag naar wonen met zorg

  In het verleden heeft ABF Research twee rekenmodellen voor ouderenhuisvesting ontwikkeld: het Fortuna model en het Piramide model. Het Fortuna model bracht de behoefte aan intra- en extramuraal wonen met zorg in beeld. Het Piramide model was meer gericht was op de fysieke kwaliteit van de extramurale woningvoorraad. Beide modellen zijn in elkaar geschoven en tegelijk is de basisopzet aangepast. In het verleden vormden woonwensen de primaire ingang voor deze rekenmodellen. Daarbij liepen meerdere motieven door elkaar: motieven vanuit woonwensen en motieven vanuit mobiliteitsbeperkingen. Bovendien gold bij ouderen, veel meer dan bij andere woonconsumenten, dat het verschil tussen geuite woonwensen en feitelijk gedrag, groot was. Daarom is nu gekozen voor een benadering vanuit gezondheid en mobiliteitsbeperkingen, waaraan het feitelijk woongedrag gekoppeld is. Bovendien is het woongedrag van ouderen in de nieuwe modelopzet gerelateerd aan de ontwikkelingen op de woningmarkt in meer algemene zin. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het Socrates model; waarin bijvoorbeeld een verdere groei van het eigen woningbezit onder ouderen voorzien wordt.

  U kunt hier het Fortuna 2016 rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over Socrates, PrimosFortuna.

 • 06-06
  onderstaand news-item is openbaar

  Dashboard Financieel Toezicht opgeleverd

  De Provincie Gelderland maakt gebruik van de software applicaties Swing en Ballroom om financiële gegevens van de Gelderse gemeenten online beschikbaar te stellen.

  De website Financieel Toezicht Gemeenten is recent vernieuwd en sinds 1 juni uitgebreid met een dashboard. Met de uitbreiding wil de provincie financiële cijfers nog eenvoudiger en sneller bereikbaar maken voor een breed publiek.

  Met 2-3 muisklikken worden cijfers van een Gelderse gemeente direct in grafieken gepresenteerd. Uiteraard blijft het mogelijk om zelf tabellen en grafieken samen te stellen in de databank

  ftgelderland

  Lees meer over: Ballroom, Dashboard en Swing.

 • 31-05
 • 31-05
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF op Trefdag Informatie Vlaanderen

  Op 9 juni 2016 vindt in het Gentse ICC de Trefdag Informatie Vlaanderen plaats. Bezoekers van de Trefdag komen alles te weten over e-government, nieuwe innovatieve diensten en geografische onderwerpen. Door een uitgebreid aanbod aan infosessies en een grote beursvloer is de Trefdag het ideale moment om kennis te maken met al wat nieuw is in de geo- en informatiewereld. 

  ABF Research zal op de beursvloer (stand nr. 44) aanwezig. Bezoekers kunnen op de stand kennis maken met de softwaretool Swing Dashboard. De tool maakt het mogelijk om cijfers op een laagdrempelige manier via dashboards beschikbaar te maken voor eindgebruikers.

  Lees meer over Dasboard.

 • 17-05
  onderstaand news-item is openbaar

  Monitor gemeentelijke watertaken gestart

  Driejaarlijks voert Stichting Rioned in samenwerking met VNG een vergelijkend onderzoek uit onder alle Nederlandse gemeenten in hun rol als rioleerbeheerder: de monitor gemeentelijke watertaken. De monitor is ontstaan vanuit de leerbehoefte van gemeenten. Gemeenten vergelijken hun stelselkenmerken, organisatie en financiën om zich te verbeteren. Tegelijkertijd verantwoordt de sector zich met de benchmark naar de regering, het parlement en naar de samenleving.

  In 2013 is geconcludeerd dat gemeenten met hun bedrijfsmatige aanpak de kosten in de hand houden en werken samen aan verbetering van de kwaliteit en kennis. Uitdaging voor de toekomst is het vinden van draagvlak voor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing om het systeem op peil te houden. In het koepelrapport ‘Riolering in beeld 2013’ wordt uitgebreider op de resultaten ingegaan.

  Op 14 maart is de benchmarking rioleringszorg 2016 van start gegaan. Gemeenten hebben tot 22 april de tijd om via de centrale portal (benchmarkrioleringszorg) hun online vragenlijst in te vullen.

  ABF mag vanaf 2010 de benchmark rioleringszorg ondersteunen. De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het ondersteunen van gemeenten bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan gemeenten en de sector. De gemeenten ontvingen elk een factsheet die specifiek is toegesneden op de eigen organisatie. Daarnaast werden regiorapportages geproduceerd en ondersteunend materiaal voor het koepelrapport.

  ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten zoalsQuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

  Lees meer over Ballroom, Swing, Riolering in beeld.

  rioned2

 • 17-05
  onderstaand news-item is openbaar

  Bedrijfsvergelijking baggeren afgesloten

  De Unie van Waterschappen ziet bedrijfsvergelijkingen als een instrument dat een bijdrage kan leveren aan transparantie, verantwoording en verbetering van de bedrijfsvoering. Door middel van bedrijfsvergelijkingen spiegelen waterschappen hun beleidseffecten, prestaties, kosten en tarieven en geven zij belangstellenden inzicht in deze aspecten. De Unie van Waterschappen maakt in overleg met de waterschappen een deel van de resultaten openbaar via waterschapsspiegel.

  De waterschappen beheren ruim 225.000 kilometer aan sloten, kanalen en beken. De waterschappen voorkomen dat deze watergangen dichtslibben door elk jaar te baggeren. Om te kunnen bepalen hoe ieder waterschap dit doet, heeft de Unie van Waterschappen de prestaties van 22 waterschappen op het gebied van baggeren met elkaar vergeleken. Met het openbaar stellen van de resultaten van de bedrijfsvergelijking baggeren is dit onderdeel nu afgesloten. Via de openbare toepassing kunnen bezoekers KPI’s raadplegen over de baggercyclus, kosten, afzet van baggeren, schadevergoedingen, klachten en contractvormen.

  ABF mag sinds 2011 in opdracht van de Unie van Waterschappen diverse bedrijfsvergelijkingen ondersteunen. De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het ondersteunen van waterschappen bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan waterschappen, Unie van Waterschappen en de samenleving. ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten QuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

  Lees meer over Ballroom, Swing, Waterschapsspiegel, Prestatievergelijking

 • 03-05
  onderstaand news-item is openbaar

  CitaVista – het informatiesysteem voor lokale en regionale analyses met het WoON 2015

  Op 7 april j.l. is het Woon Onderzoek Nederland 2015 (WoON 2015) beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het WoON biedt inzicht in ontwikkelingen in de voorraad, woonsituatie en –woonbeleving van huishoudens en de verhuisbewegingen en verhuisplannen.

  Een aantal provincies, gemeenten, regio’s en woningcorporaties hebben zelfstandig of in een samenwerkingsverband meegedaan met WoON 2015. Hiervoor is de steekproef lokaal vergroot zodat de betreffende provincies, gemeenten, regio's en woningcorporaties voor hun eigen gebied woningmarktanalyses kunnen doen met WoON. In totaal hebben circa 100 partijen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

  Om het gebruik van het WoON te vergroten heeft ABF in opdracht van het Ministerie van BZK CitaVista ontwikkeld. CitaVista is een informatiesysteem waarmee op eenvoudige en overzichtelijke wijze resultaten uit het Woononderzoek Nederland (WoON) kunnen worden geselecteerd en gepresenteerd.

  Niet ingelogde gebruikers hebben toegang tot de onderzoeksresultaten voor heel Nederland. Ingelogde gebruikers kunnen daarnaast de uitkomsten voor een kleiner gebied opvragen en deze vergelijken met het landelijke beeld – woononderzoek.

  CitaVista is gebaseerd op de Swing applicatie van ABF Research.

  Lees meer over Swing, CitaVista.

 • 03-05
  onderstaand news-item is openbaar

  Nieuwe Veiligheidsmonitor beschikbaar

  De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht  besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks 65.000 enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen. Politiekorpsen en gemeenten die verder willen inzoomen kunnen zich aansluiten bij de VM (deelnemers). Deelnemers aan de VM kopen enquêtes in, bovenop de enquêtes die vanuit het landelijke deel voor hun eigen gebied beschikbaar zijn. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de VM willen deelnemen (jaarlijks, één keer in de twee jaar of anders). 

  Waarneming en verwerking van de data vinden plaats volgens één gestandaardiseerde methode. Deelnemers krijgen de beschikking over de eigen microdata. Ook krijgen zij toegang tot een online database waarmee de eigen gegevens nader kunnen worden geanalyseerd. Met deze database kunnen de resultaten ook vergeleken worden met die van andere deelnemers en over de tijd vergeleken worden. ABF heeft met behulp van de Swing software deze online databank ingericht. 

  Voor niet deelnemers is een demoversie beschikbaar via veiligheidsmonitor.

  Deze demoversie bevat dezelfde data en functionaliteiten als de originele versie met dit verschil dat de gegevens slechts beschikbaar zijn vanaf het niveau van de districten.

  Lees meer over Swing.

 • 08-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Persbericht - WoON 2015 beschikbaar

  Op 7 april j.l. is het Woon Onderzoek Nederland 2015 (WoON 2015) beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit omvangrijke, driejaarlijkse onderzoek is een belangrijke graadmeter voor de Nederlandse Woningmarkt. Het WoON biedt inzicht in ontwikkelingen in de voorraad, woonsituatie en – beleving van huishoudens en de verhuisbewegingen en –plannen.

  Na 2009 en 2012 mocht ABF Research ook dit jaar weer de kernpublicatie schrijven in opdracht van het ministerie van BZK. Dit rapport is op het WoON Congres 2015 van 7 april aan minister Blok aangeboden. ABF Research is als geen ander bekend met het WoON en in staat de uitkomsten voor regionale partijen als gemeenten en corporaties in beeld te brengen.

  Het nieuwe WoON is ook gebruikt voor de update van de ABF prognosemodellen Primos en Socrates. Samen met de verwerking van de laatste demografische trends (waaronder de recente vluchtelingenstromen) en het geldende woonbeleid (zoals toewijzingsregels sociale huur, nieuw WWS, passendheidstoets), geven de prognoses een actueel beeld van de uitdagingen waarvoor de Nederlandse Woningmarkt de komende jaren staat.

  Meer weten? Informeer over de mogelijkheden voor een woningmarktonderzoek voor uw regio bij Berry Blijie 015 27 99 331 of Wim Faessen 015 27 99 317.

   

 • 07-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Tussenrapportage Socrates 2016

  ABF Research heeft zojuist een voorlopige versie van de Socrates 2016 prognoses opgeleverd. Deze voorlopige versie is gemaakt op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; onder andere ten behoeve van de Staat van de Volkshuisvesting. In deze voorlopige versie wordt rekening gehouden met de instroom van asielmigranten zoals waarneembaar vanaf medio 2015. Bovendien zijn de modelparameters nu gebaseerd op het nieuwe WoON2015 dat begin april door BZK naar buiten is gebracht.

  Deze Socrates prognose borduurt voort op de eveneens bijgestelde voorlopige Primos 2016 prognose. Ook deze prognose heeft dus de status van voorlopig. Zowel de Primos als de Socrates prognoses zullen na de zomer definitief vastgesteld worden wanneer een aantal nu nog ontbrekende gegevens beschikbaar is.

  Al weer zo‘n 15 jaar stelt ABF ieder jaar Socrates-prognoses op.Net als in de prognoses van de laatste jaren, zijn ook nu vier scenario’s opgesteld die enerzijds samenhangen met de macro-economische ontwikkeling en anderzijds samenhangen met de mate waarin verhuurders gebruik maken van mogelijkheden om de randvoorwaarden vanuit het Rijksbeleid in te vullen.

  De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie "Socrates - Transparantie in cijfers" is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

  Prognose bestemd voor een veelheid van partijen

  Van deze Socrates prognoses wordt gebruik gemaakt door een veelheid van organisaties: beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b) beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overheden een beeld van de verschuivingen in de woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn.

  Download hier het rapport.

  Lees meer over Socrates, Primos

 • 07-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Persbericht - Voorlopige uitkomsten Primos 2016

  In opdracht van het Ministerie van BZK en 11 provincies heeft ABF Research een voorlopige versie van Primos 2016 opgeleverd. Primos 2016 is gebaseerd op de meest recente prognose van het CBS (december 2015) rondom de landelijke bevolkings- en huishoudensontwikkeling. In deze prognose wordt uitgegaan van bijna 70.000 en ruim 60.000 asielmigranten in 2016 respectievelijk 2017. Verder is voor Primos 2016 ook gebruik gemaakt van het WoON 2015, dat onlangs is gepresenteerd. Na de zomer zal Primos 2016 definitief vastgesteld worden wanneer een aantal nu nog ontbrekende gegevens beschikbaar is.

  Al meer dan 30 jaar stelt ABF Research ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking en huishoudens worden onderscheiden naar relevante ingangen als leeftijd, etniciteit, soort huishouden en positie daarbinnen en inkomen. Woningen worden onderscheiden naar type (eengezins/meergezins) en eigendomssituatie (huur/koop). Meer informatie over de (globale) werking van het model is terug te lezen in het boekje "Primos, Transparantie in cijfers".

  De afgelopen decennia zijn de uitkomsten van de Primos-prognose ook meer en meer toegepast voor scholenplanning, arbeidsmarktvraagstukken en gezondheidszorg. De uitwerking van de prognose tot op regionaal, gemeentelijk alsmede postcode- en wijk/buurt-niveau is daarbij van belang.

  Download hier het rapport.

  Lees meer over Primos, Socrates, Rekenmodellen

 • 06-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Bedrijfsvergelijkingen waterschappen 2016 gestart

  De Unie van Waterschappen ziet bedrijfsvergelijkingen als een instrument dat een bijdrage kan leveren aan transparantie, verantwoording en verbetering van de bedrijfsvoering. Door middel van bedrijfsvergelijkingen spiegelen waterschappen hun beleidseffecten, prestaties, kosten en tarieven en geven zij belangstellenden inzicht in deze aspecten. De Unie van Waterschappen maakt in overleg met de waterschappen een deel van de resultaten openbaar via waterschapsspiegel.

  ABF mag sinds 2011 in opdracht van de Unie van Waterschappen diverse bedrijfsvergelijkingen ondersteunen. In maart zijn de algemene bedrijfsvergelijking en de meer gespecialiseerde bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer van start gegaan. Waterschappen kunnen in de online vragenlijsten hun gegevens invullen.

  De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het ondersteunen van waterschappen bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan waterschappen, Unie van Waterschappen en de samenleving. ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten QuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

  Lees meer over Ballroom, Swing, Waterschapspiegel, Prestatievergelijking/ Benchmarking.

 • 30-03
  onderstaand news-item is openbaar

  Nationale drinkwaterbenchmark gestart

  Op dinsdag 1 maart is de nationale drinkwaterbenchmark van start gegaan met het openstellen van de online vragenlijst voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Met deze vragenlijst worden de gegevens verzameld ten behoeve van de verplichte benchmark 2015. Daarnaast worden gegevens uitgevraagd ten behoeve van de drinkwaterstatistieken en gegevens ten behoeve van de interne benchmark 2015.

  ABF mag vanaf eind 2014 de nationale drinkwaterbenchmark ondersteunen. De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het inrichten van het benchmarkplatform, het ondersteunen van drinkwaterbedrijven bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan drinkwaterbedrijven en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). De drinkwaterbedrijven ontvang ieder 3 rapporten die specifiek zijn toegesneden op de eigen organisatie.

  ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten QuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

  Lees meer over Ballroom, Swing, Presentatievergelijking/ Benchmarking.

  vewin

 • 18-03
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF Research breidt uit

  ABF Research is de afgelopen jaren telkens gegroeid. De combinatie van inhoudelijke kennis over leven, wonen en werken met specialisatie in statistiek, kwantitatief onderzoek en software-ontwikkeling is voor steeds meer klanten van toegevoegde waarde.

  Ook recent zijn weer nieuwe medewerkers aangenomen bij statistiek en onderzoek. De fusie met ABF Software heeft er bovendien voor gezorgd dat ABF zich ook op dit gebied heeft versterkt. ABF telt inmiddels meer dan 50 medewerkers.

  Recent deed zich de mogelijkheid voor een extra ruimte naast het ABF pand te huren. Daar heeft de directie ja tegen gezegd. Begin mei moet de verbouwing klaar zijn. Deze extra ruimte biedt uitstekende mogelijkheden voor toekomstige groei en voor verdere integratie van de activiteiten op het gebied van software, statistiek en onderzoek.

  De uitbreiding van de werkruimte en het aantal medewerkers past in ABF's strategie om jaarlijks gecontroleerd te groeien door trendsettend te zijn in statistiek, onderzoek en software op het gebied van leven, wonen en werken.

  ABF-verbouwing-2016

 • 14-03
  onderstaand news-item is openbaar

  Onderzoek Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van start!

  WonenAlsStudent

  Voor studenten, studentenhuisvesters, rijksoverheid, gemeenten, onderwijsinstellingen en marktpartijen is goede en heldere marktinformatie onontbeerlijk. Studenten willen prettig, betaalbaar en veilig wonen. Studentenhuisvesters willen studentenwoningen bouwen op plekken waar behoefte is aan meer studentenhuisvesting de komende 5 à 10 jaar. Gemeenten en onderwijsinstellingen verlangen dat alle kamerzoekende studenten een goede en betaalbare kamer kunnen vinden. Tenslotte wensen marktpartijen te weten waar zij kunnen bouwen, ontwikkelen, beleggen of investeren in studentenhuisvesting de komende jaren.

  Voor het vijfde jaar op rij worden studenten uitgenodigd de vragenlijst over hun woonwensen in te vullen op WonenAlsStudent. Tot 1 mei kunnen studenten aangeven hoe zij nu wonen en hoe zij zouden willen wonen. Door de invoering van het Studievoorschot is het onderzoek naar studentenhuisvesting extra interessant. Verschuiven de woonwensen en blijven bijvoorbeeld meer studenten bij de ouders wonen?

  Doordat bijna alle onderwijsinstellingen de enquête verspreiden onder de studenten geeft het onderzoek een representatief beeld. De antwoorden van de studenten worden gebruikt in landelijke en lokale rapporten over studentenhuisvesting. Deze rapporten worden aangevuld met prognoses per stad over het aantal studenten en of zij het ouderlijk huis verlaten. Begin oktober worden de resultaten van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016 gepresenteerd.

  Voor vragen over de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting kunt u contact opnemen met René van Hulle 015 27 99 323 of Maarten Vijncke 015 27 99 335.

  Meer weten over Landelijke monitor studentenhuisvesting 2015 of Apollo.

 • 08-03
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF zet prestatieafspraken op kaart

  ABF Research heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties op kaart gezet. Deze informatie is toegankelijk via de website woningwet2015.

  Op deze website ziet de bezoeker in een oogopslag via de kaart van Nederland waar afspraken gemaakt zijn. Deze toepassing is gemaakt met behulp van het product Swing Locator van ABF. Op deze kaart zijn de prestatieafspraken weergegeven zoals die bestaan tussen één gemeente en de in die gemeente werkzame corporatie(s). Ook regionale prestatieafspraken zijn op deze manier weergegeven. Hierbij is een grens aangehouden: indien een corporatie minder dan 100 woongelegenheden in een gemeente bezit, is die corporatie daar niet vermeld. Op deze manier zijn circa 1000 combinaties van gemeente en daar werkzame corporaties zichtbaar.

  Het blijkt dat in bijna 600 van deze 1000 combinaties van gemeenten en corporaties er afspraken gemaakt zijn. In 400 gevallen dus niet. Maar daarbij gaat het vooral om situaties waarbij een corporatie relatief weinig woningen in bezit heeft. Met de wel gemaakte prestatieafspraken wordt namelijk ruim 85% van het corporatiebezit afgedekt. Overigens gelden deze cijfers voor de afspraken zoals die in 2014 geïnventariseerd zijn. Binnenkort zullen de afspraken uit 2015 toegevoegd worden aan het systeem.

  De bezoeker van de website kan op iedere prestatieafspraak doorklikken en vindt dan meer informatie over de thema’s waarover afspraken gemaakt zijn, de mate waarin die afspraken concreet ingevuld zijn en tenslotte het onderliggende document (dat soms enkele pagina’s bevat, maar soms ook heel veel pagina’s).

  PrestatieAfspraken

  Meer weten over Locator, Swing.

 • 04-03
  onderstaand news-item is openbaar

  GEZOCHT: Werkstudenten voor uitvoeringsteam benchmark rioleringszorg

  Werk mee aan een gezichtsbepalend project van eind maart tot eind juni 2016. Goede verdienste. Delft, binnenstad.

  In de periode eind maart - eind juni 2016 doet ABF Research (abfresearch) in opdracht van Stichting RIONED (www.riool.net) de dataverzameling en –controle van een grootschalig driejaarlijks onderzoek onder alle gemeenten naar de wijze van rioleringszorg.

  Wat vragen wij?

  • Beschikbaar in de periode eind maart – eind juni voor ten minste 2 dagen per week
  • Communicatief vaardig
  • Nauwgezet kunnen werken
  • Basiskennis van Microsoft Excel
  • Teamspeler

  Wat bieden wij?

  • Werkervaring bij een professioneel, kwantitatief onderzoeksbureau dat met een aantal producten de standaard heeft gezet
  • Goede verdiensten op uurbasis (€ 10 à € 12 bruto per uur)
  • Goede begeleiding
  • Inspirerende werkomgeving in monumentaal pand in binnenstad van Delft, 10 minuten lopen van Delft centraal station

  Nadere informatie en aanmelden

  Stuur jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief uiterlijk maandag 21 maart 2016 aan ABF Research, tav Louise Portier: Louise Portier 015 27 99300. Voor verdere informatie over de positie kan je contact opnemen met Jeroen de Kort van ABF Research, Jeroen de Kort 015 27 99 341.

  Lees meer over: Werken bij ABF

 • 10-02
  onderstaand news-item is openbaar

  De woningbeleggersmarkt 2016

  ABF Research heeft recent – op basis van de Socrates 2015 prognoses – een onderzoek afgerond naar de woningbeleggersmarkt 2016. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Capital Value.

  Belangrijke conclusie van dit rapport is dat ondanks de grote vraag, de voorraad huurwoningen zonder verdere maatregelen niet toeneemt. Er wordt dus nog steeds onvoldoende bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten. Daarnaast worden er als gevolg van uitponden door corporaties en beleggers en door sloop nog steeds teveel woningen onttrokken aan de huurmarkt. Ondanks een stijging van de bouwproductie en een record aan beschikbaar kapitaal lukt het niet om de achterstanden zoals ontstaan in de crisis, in te lopen.

  Download het rapport hier.

  Van de Socrates prognoses wordt gebruik gemaakt door verschillende beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b)beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overheden een beeld van de verschuivingen in de woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn.

  Lees meer over Socrates, Primos.

 • 11-01
  onderstaand news-item is openbaar

  Prognosetool personeelsontwikkeling

  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mag ABF reeds enkele jaren prognoses opstellen voor de te verwachten personeelsontwikkeling. De dataset voor de prognosetool is afkomstig van de personeelsadministratie van de Rijksoverheid. Het Hermes arbeidsmarktprognosemodel van ABF vormt de basis voor de toekomstige personeelsontwikkeling. Resultaten worden in drie scenario's gepresenteerd. Met behulp van de Swing toepassing van ABF worden de statistieken en prognoses voor het ministerie ontsloten. Het ministerie kan zelf nieuwe scenario's maken en laten doorrekenen.

  Lees meer over Hermes, Swing.

 • 11-01
  onderstaand news-item is openbaar

  Benchmarking watersector

  In 2015 heeft ABF Research wederom diverse benchmarkonderzoeken in de watersector mogen ondersteunen. Door middel van de onderzoeken wordt transparantie in de watersector vergroot. De organisaties in de sector gebruiken dit om te leren, te verbeteren en verantwoording af te leggen. De benchmarkonderzoeken in 2015 betroffen:

  • Nationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Vewin
  • Internationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Stichting EBC Foundation
  • Algemene uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen
  • Financiële uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen
  • Bedrijfsvergelijking baggeren, in opdracht van de Unie van Waterschappen
  • Benchmark regenwateroverlast, in opdracht van Stichting Rioned

  ABF ondersteunt de onderzoeken door middel van benchmarkplatforms (Ballroom), questionnaires, geautomatiseerde datacontroles, dynamische rapportages en online rapportage faciliteiten (Swing). In 2015 zijn vernieuwingen op al deze onderdelen doorgevoerd.

  De resultaten van uitvragen onder waterschappen zijn grotendeels openbaar (waterschapsspiegel en waterschapspiegel belastingen).

  Doordat de meeste onderzoeken inmiddels diverse jaren lopen is er steeds meer sprake van een waardevolle database die ook voor specifiek vervolgonderzoek kan worden gebruikt.

  De onderzoeken passen ABF's ambitie om een leidende rol te spelen in ondersteuning van besluitvorming in de waterketen.

  Lees meer over Ballroom, Swing.

2015
 • 31-12
  onderstaand news-item is openbaar

  Socrates 2015 is gereed

  ABF Research heeft eind 2015 de nieuwe Socrates-prognoses opgeleverd.

  Al weer zo‘n 15 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw Socrates-prognoses op. Daarbij wordt voortgeborduurd op de eveneens jaarlijks bijgestelde Primos prognose. Dit jaar zijn vier scenario’s opgesteld die enerzijds samenhangen met de macro-economische ontwikkeling en anderzijds samenhangen met de mate waarin verhuurders gebruik maken van mogelijkheden om de randvoorwaarden vanuit het Rijksbeleid in te vullen.

  De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie "Socrates - Transparantie in cijfers" is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

  Prognose bestemd voor een veelheid van partijen

  Net als de andere modellen van ABF, wordt ook het Socrates model ieder jaar – waar nodig – verbeterd. De afgelopen jaren is het effect van huurverhogingen en huurharmonisatie steeds beter in beeld gebracht. Dit jaar zijn daaraan de effecten toegevoegd van de nieuwe passendheidsnorm. Verder is dit de eerste Socrates prognose die volledig uitgaat van de vernieuwde woningvoorraadinformatie van het CBS welke gebaseerd is op de BAG.

  Van deze Socrates prognoses wordt gebruik gemaakt door verschillende beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwersinformatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b)beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overheden een beeld van de verschuivingen in de woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn.

  Lees meer over Socrates, Primos.

 • 31-12
  onderstaand news-item is openbaar

  Update prognosemodellen

  ABF Research heeft in 2015 wederom haar prognoses geüpdatet. Al meer dan 10 jaar stelt ABF jaarlijks een aantal prognoses op:

  • De Primos prognose beschrijft de te verwachten ontwikkeling van bevolking, huishoudens en kwantitatieve woningbehoefte tot op het niveau van (delen van) gemeenten. De Primos prognose vormt daarmee de onderlegger voor verschillende hier op voortbordurende prognoses.
  • De Socrates prognose geeft inzicht in vraag en aanbod op de woningmarkt en de meer kwalitatieve woningbehoefte, tot op het niveau van (delen van) gemeenten.
  • De Hermes prognose bevat de verwachtingen ten aanzien van in- en uitstroom en de samenstelling naar persoon- en baankenmerken bij verschillende sectoren en bedrijfstakken, tot op regionaal niveau.
  • De Carmen prognose beschrijft de beroepsbevolking naar wel of niet werkzaam en naar leeftijd en geslacht per gemeente.
  • De Apollo prognose schat het aantal studenten naar woonsituatie per studiestad en woonstad op basis van de nationale referentieraming.
  • De Orpheus prognose geeft de te verwachten ontwikkeling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs, per school.

  Prognoses bestemd voor een veelheid van partijen

  Alle modellen worden ieder jaar – waar nodig – verbeterd. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe systematiek voor prognoses omtrent wonen met zorg, tot op het niveau van (delen van) gemeenten. Enkele jaren terug is hiervoor het Fortuna model ontwikkeld. Dat model wordt op dit moment herzien.

  Van deze prognoses wordt gebruik gemaakt door gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, koepelorganisaties, waterschappen, provincies, rijksoverheid, bouwers, beleggers en tal van adviesbureaus.

  Lees meer over Socrates, Primos, Hermes, Apollo, Orpheus, Fortuna.

 • 18-12
  onderstaand news-item is openbaar

  CBS-prognose: kwart miljoen immigranten in 2016

  In 2016 zal de Nederlandse bevolking naar verwachting met ruim 110 duizend inwoners toenemen. De groei komt vooral door migratie. Er worden volgend jaar 240 duizend immigranten verwacht. Ook de komende jaren zal de immigratie hoog blijven. De bevolking zal in de periode 2015-2020 met bijna 440 duizend toenemen. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van CBS, die op vandaag verschenen is.
  Ter vergelijking: in de vorige nationale prognose raamde het CBS voor dezelfde periode een bevolkingstoename van 350 duizend, ofwel 90 duizend lager. Vooral de buitenlande migratie is in de nieuwe prognose aanzienlijk omhoog bijgesteld (+ 135 duizend). Daartegenover daalt de natuurlijke aanwas (- 45 duizend).

  70 duizend asielmigranten verwacht in 2016In 2016 zullen er naar verwachting 240 duizend immigranten in de Nederlandse bevolking bij komen. Iets minder dan een derde daarvan (70 duizend) is asielmigrant. Een deel van hen is nu al in ons land, een deel zal volgend jaar komen als asielzoeker of nareizend familielid van een asielmigrant. Omdat onzeker is hoeveel asielzoekers in 2016 naar Nederland komen, is de prognose van de bevolkingsgroei voor de komende jaren onzekerder dan gewoonlijk. Na 2017 wordt een daling van de migratie verwacht, en vanaf 2020 gaat de prognose uit van 185 duizend immigranten per jaar.

  Ruim 110 duizend inwoners erbij in 2016 en blijvende bevolkingsgroeiIn 2016 zal de bevolkingsgroei voor het eerst sinds begin deze eeuw weer boven de honderdduizend uitkomen, en naar schatting 113 duizend zijn. Migratie is sinds 2015 belangrijker voor de bevolkingsgroei dan natuurlijke aanwas, en dat zal de komende drie jaren zo blijven, verwacht CBS. In de eerste helft van 2016 zal de Nederlandse bevolking de grens van 17 miljoen inwoners passeren. Daarna stijgt het inwonertal volgens de nieuwe prognose verder door tot 18 miljoen rond 2035. Daarna zal de bevolking in een trager tempo toenemen, omdat het aantal sterfgevallen sterk oploopt door de vergrijzing.

  Nationale prognose als input voor de Primos-prognoseJaarlijks vormt de meest recente nationale prognose van het CBS het uitgangspunt voor de Primos-prognose. De Primos-prognose levert op lokaal niveau informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking en huishoudens worden onderscheiden naar relevante ingangen als leeftijd, etniciteit, soort huishouden en positie daarbinnen en inkomen. Woningen worden onderscheiden naar type (eengezins/meergezins) en eigendomssituatie (huur/koop).

  De recente bijstelling van de nationale prognose zal gevolgen hebben voor de nog uit te komen Primos-prognose 2016, die in het tweede helft van volgend jaar zal verschijnen. Zoals eerder gemeld verwacht het CBS in haar nieuwste prognose een grotere toename van de bevolking voor de periode 2015-2020 dan vorig jaar. Gekeken vanaf de nationale prognose uit 2007 is de raming van de bevolkingsgroei bijna verdrievoudigd. Daarnaast valt ook op dat het buitenlandse migratiesaldo een steeds grotere factor van belang in de bevolkingstoename is geworden.

  CBS

  Lees meer over: Primos-rapport, Primos, prognoses, CBS

 • 09-12
  onderstaand news-item is openbaar

  Primos-rapport 2015 gereed

  In oktober is de Primos-prognose gereed gekomen. Sinds kort is de bijbehorende rapportage via de website van ABF Research te downloaden. Hierin wordt in vogelvlucht de werking van het model beschreven evenals de belangrijkste uitkomsten – zowel nationaal als regionaal.

  De nieuwe Primos-prognose 2015 laat in vergelijking met de Primos-prognose 2013 tussen 2014 en 2025 een grotere uitbreiding van de woningvoorraad (+116 duizend) zien, en tevens een grotere toename van de woningbehoefte (+85 duizend). Ondanks het grotere bouwprogramma neemt dus ook de woningbehoefte in de nieuwe Primos-prognose toe. Dit impliceert dat de spanning op de woningmarkt verder op kan gaan lopen, indien het bouwprogramma niet verder omhoog zou gaan.

  Klik hier om de publicatie aan te vragen.

 • 07-12
  onderstaand news-item is openbaar

  Orpheus leerlingenprognose

  Al meer dan 30 jaar stelt ABF Research de Primos bevolkingsprognose op. Aansluitend op deze Primos prognose maakt ABF meerdere afgeleide prognoses waaronder de Orpheus leerlingenprognose voor het basisonderwijs.

  Primos prognose als startpunt

  De Primos prognose is niet alleen een de facto standaard in Nederland voor regionale en lokale prognoses. Het is ook de enige prognose die jaarlijks geüpdatet, herzien en waar nodig verbeterd wordt. Bovendien is het de enige landelijk consistente prognose die uitgewerkt is tot op het schaalniveau van wijken en buurten. Dit laatste is met name voor de scholenplanning in het basisonderwijs van groot belang. Want het aantal 4-12 jarigen dat in een wijk woont, is immers bepalend voor het aantal leerlingen op een bepaalde school.

  De komende jaren neemt het aantal 4-12 jarigen af. Dit komt doordat het aantal geboorten in het begin van de 21e eeuw terugviel van 200.000 in 2003 naar 180.000 in 2007. In 2014 werden zelfs maar 175.000 kinderen geboren. Daardoor neemt het aantal 4-12 jarigen de komende jaren af. Tot 2020 gaat het om een afname met circa 5%. Het basisonderwijs staat daarmee voor een krimp opgave die van school tot school en van gemeente tot gemeente verschilt.

  Voedingsgebieden van scholen

  Naast de Primos prognose is informatie over de voedingsgebieden van scholen essentieel. Op basis van publiek beschikbare DUO gegevens kan voor iedere school in Nederland nagegaan worden hoeveel leerlingen vanuit een bepaald postcodegebied naar de desbetreffende school gaan. Op basis van de aanname dat de voedingsgebieden ongeveer blijven zoals ze nu zijn, is de nieuwe Orpheus prognose opgesteld. Deze prognose is voor alle scholen in Nederland op afroep beschikbaar.

  Heeft u vragen over Primos of Orpheus, neem dan contact op met Maarten Vijncke via de Primos Servicedesk 015 27 99 388.

  Lees meer over: Primos, Orpheus, Carmen, Fortuna.

 • 13-11
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF Research maakt Sociale Kaart

  Sociale kaart: www.zorgindebuurt.infoABF Research heeft afgelopen maanden een nieuwe versie van Swing Locator gemaakt. Voor Progez en Caransscoop is hiermee de website www.zorgindebuurt.info gemaakt.

  Vanuit diverse disciplines in de eerstelijnszorg werd in de afgelopen jaren aan Progez en Caransscoop de vraag gesteld om een sociale kaart van en voor de eerstelijnszorgaanbieders in te richten en te beheren. Progez en Caransscoop hebben ABF de opdracht gegeven om deze website te ontwikkelen.  Op 3 november is www.zorgindebuurt.info live gegaan. De voornaamste doelgroep voor zorgindebuurt.info zijn de professionals in de eerstelijnszorg en welzijn, als hulpmiddel bij doorverwijzing.

  Swing Locator als basisDe basis voor deze website is Swing Locator. Swing Locator bestond al, maar is geheel vernieuwd. Met name de presentatie mogelijkheden, zoals het weergeven van de adressen in kaart, lijst of galerij. Daarnaast zijn ook de sorteer en filtermogelijkheden uitgebreid. Swing Locator werkt heel snel, ook bij grote bestanden. Voor www.zorgindebuurt.info is een koppeling gemaakt met een adressenbestand dat door een andere organisatie wordt beheerd. Elke nacht worden de gegevens geautomatiseerd geactualiseerd.

  Swing Locator ook voor niet-adressenbestandenSwing Locator is voor alle type adressenbestanden te gebruiken. Swing koppelt op basis van het adres hier zelf een xy-coördinaat aan voor presentatie op de kaart. Zijn adressen niet beschikbaar maar wel een bestand met bijvoorbeeld projecten of producten, dan kunnen deze ook met Swing Locator worden weergegeven in de lijst- en galerijfunctie.

  Meer weten over Locator

 • 06-10
  onderstaand news-item is openbaar

  Persbericht - Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2015

  In opdracht van Kences, samenwerkingsverband van twaalf studentenhuisvesters, en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research de nieuwe landelijke monitor studentenhuisvesting opgeleverd. De monitor geeft per studentstad inzicht in de (verwachte) ontwikkeling van het aantal studenten en hun huisvestingsbehoefte. Voor deze prognoses is een rekenmodel ontwikkeld waarmee de landelijke Referentieraming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verdeeld wordt over 37 studentensteden. Bovendien wordt gebruik gemaakt van lokaal uitgezette enquêtes welke een beeld geven van de kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoefte van studenten.

  Stijging aantal thuiswonende studentenHet aantal studenten blijft de komende acht jaar nog groeien, maar minder hard dan eerder werd ingeschat. Tot en met collegejaar ‘22-‘23 is nog een groei van vijf procent (32.000 studenten) voorzien. Vanaf collegejaar ’23-’24 wordt voor het gehele hoger onderwijs, als gevolg van demografische ontwikkelingen, een daling van het aantal Nederlandse studenten verwacht, tot op het niveau van dit moment. Daar komt nog bij dat studenten als gevolg van het studievoorschot, mogelijk langer thuis blijven wonen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de vraag naar studentenhuisvesting niet meegroeit met het aantal studenten als geheel of zelfs afneemt. Het lijkt er dan ook op dat de taak van huisvesters om het tekort aan studentenwoonruimten te voorkomen minder groot wordt. Daartegenover staat echter nog wel de uitdaging om de studentenwoningvoorraad beter te laten aansluiten op de woonwensen.

  Stijgende woonlastenGecorrigeerd voor inflatie zijn de gemiddelde woonlasten sinds het collegejaar ’12-’13 met zeven procent gestegen. Een uitwonende student betaalt gemiddeld 470 euro aan woonlasten per maand (inclusief bijkomende lasten en zonder aftrek huurtoeslag). Deze lasten zijn het afgelopen jaar sterker gestegen dan het gemiddelde studenteninkomen, waardoor nu 55 procent (t.o.v. 52 procent in ’12-’13) van het inkomen wordt besteed aan wonen.

  Mogelijk extra effect studievoorschotHet aandeel thuiswonende studenten is de afgelopen acht jaar gegroeid van 42 naar 44 procent. Op basis van het trendscenario zal het aantal uitwonende studenten de komende acht jaar nog toenemen met 22.000 studenten. In de monitor is daarnaast ook een Studievoorschotscenario opgenomen, waarbij verondersteld wordt dat studenten langer thuis blijven wonen. Dat zou kunnen leiden tot een afname van het aantal uitwonende studenten met 13.000 studenten in de komende acht jaar. Per studiestad zijn er echter behoorlijke verschillen.

  Internationale studenten: meer zicht op de exchange studentIn de monitor studentenhuisvesting 2015 zijn de studiepuntmobiele (ook wel exchange) studenten eruit gelicht, omdat dit een groep betreft waar nog weinig over bekend is. Het gaat hierbij jaarlijks om circa 25.000 studenten die een verkorte opleiding of programma volgen, van wie ruim de helft afkomstig is uit Europa. De komende jaren wordt een groei verwacht van het aantal studiepuntmobiele studenten als gevolg van de inspanningen van de onderwijsinstellingen. Dat heeft gevolgen voor de bouwopgave. Daarnaast wijken de woonwensen van deze studenten af van hun huidige woonsituatie; ze wensen meer zelfstandigheid en een grotere kameroppervlakte.

  Lees meer over Apollo.
  Download de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2015.

 • 16-09
  onderstaand news-item is openbaar

  Primos 2015 definitief gereed

  Meer huishoudens

  De Primos 2015 prognose is eind september definitief vastgesteld door ABF. Een van de belangrijkste uitkomsten van deze nieuwe prognose is dat het aantal huishoudens tussen 2015 en 2020 sneller groeit dan voorzien was bij de vorige prognose: het verschil bedraagt circa 50.000 huishoudens. In deze nieuwe prognose is o.a. rekening gehouden met meer buitenlandse migranten. Maar met de stromen asielzoekers die op dit moment op Europa afkomen, is in deze prognose (natuurlijk) nog geen rekening gehouden. Dit betekent dat de bouwopgave voor de jaren aanzienlijk hoger ligt dan waar tot nu toe vanuit gegaan werd. De productie zal omhoog moeten naar 80 tot 90.000 woningen op jaarbasis.

  Ruim 30 jaar hét prognosemodel voor bevolkings- en huishoudensontwikkelingAl meer dan 30 jaar stelt ABF Research in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies jaarlijks de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het toekomstige aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. Primos is van oorsprong ontwikkeld om de veranderingen op de woningmarkt te duiden. De afgelopen decennia is Primos ook steeds vaker toegepast op beleidsterreinen als (gezondheids)zorg, arbeidsmarkt en onderwijs.

  Permanente modelverbeteringDe naam van het model is al die jaren ongewijzigd gebleven, maar het model zelf en de onderliggende rekenprocedures en data zijn wel steeds veranderd, verbeterd en uitgebreid. Ten opzichte van de vorige prognose uit 2014 is in Primos een aantal aanpassingen aangebracht. De belangrijkste zijn:

  • Koppeling met de nationale prognose van het CBS. In Primos 2015 is de CBS Bevolkingsprognose van eind 2014 verwerkt. Ten opzichte van de voorgaande editie heeft het CBS haar nationale prognose op de korte termijn tot 2020 aanzienlijk omhoog bijgesteld. Onder meer als gevolg van een hogere veronderstelde asiel- en arbeidsimmigratie ligt het migratiesaldo in de eerste jaren bijna 20 duizend hoger.
  • Verbeterde aansluiting op de BAG. Vanaf 2012 stelt het CBS de woningvoorraad vast op basis van de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overgang naar de BAG heeft als gevolg dat het aantal woningen met 121 duizend is ‘toegenomen’. De modellering rondom de overgang naar de BAG is binnen Primos verder aangescherpt. 
  • Aanpassing institutionele bevolking. Vanaf 2014 heeft het CBS de waarneming van institutionele huishoudens volledig op een nieuwe methode gebaseerd. Personen die verblijven in een asielzoekerscentrum worden nu tot de institutionele bevolking gerekend. Tussen 2013 en 2014 is dan ook sprake van een trendbreuk: de institutionele bevolking in 2014 is met 35 duizend (16%) ‘toegenomen’ ten opzichte van het jaar daarvoor. In Primos 2015 wordt voor het eerst rekening gehouden met deze wijziging.
  • Actualisatie woningbouwplannen. Alle provincies zijn in het voorjaar van 2015 verzocht de laatste inventarisatie van de gemeentelijke bouwplannen aan te leveren. Deze plannen zijn verwerkt in een database (en indien nodig gecorrigeerd) om tot een plausibel nationaal en regionaal bouwprogramma te komen. Dit bouwprogramma dient als invoer voor Primos 2015.
  • Koppeling met de nationale prognose van het CBS. In Primos 2015 is de CBS Bevolkingsprognose van eind 2014 verwerkt. Ten opzichte van de voorgaande editie heeft het CBS haar nationale prognose op de korte termijn tot 2020 aanzienlijk omhoog bijgesteld. Onder meer als gevolg van een hogere veronderstelde asiel- en arbeidsimmigratie ligt het migratiesaldo in de eerste jaren bijna 20 duizend hoger.
  • Verbeterde aansluiting op de BAG.Vanaf 2012 stelt het CBS de woningvoorraad vast op basis van de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overgang naar de BAG heeft als gevolg dat het aantal woningen met 121 duizend is ‘toegenomen’. De modellering rondom de overgang naar de BAG is binnen Primos verder aangescherpt.
  • Aanpassing institutionele bevolking. Vanaf 2014 heeft het CBS de waarneming van institutionele huishoudens volledig op een nieuwe methode gebaseerd. Personen die verblijven in een asielzoekerscentrum worden nu tot de institutionele bevolking gerekend. Tussen 2013 en 2014 is dan ook sprake van een trendbreuk: de institutionele bevolking in 2014 is met 35 duizend (16%) ‘toegenomen’ ten opzichte van het jaar daarvoor. In Primos 2015 wordt voor het eerst rekening gehouden met deze wijziging.
  • Actualisatie woningbouwplannen. Alle provincies zijn in het voorjaar van 2015 verzocht de laatste inventarisatie van de gemeentelijke bouwplannen aan te leveren. Deze plannen zijn verwerkt in een database (en indien nodig gecorrigeerd) om tot een plausibel nationaal en regionaal bouwprogramma te komen. Dit bouwprogramma dient als invoer voor Primos 2015.

  Klik hier om een bestelling te plaatsen.

  Lees meer over: Primos, de nationale CBS-prognose, overgang naar de BAG, aanpassing huishoudensstatistiek.

 • 04-08
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF behaalt ISO 27001 certificaat

  Recent heeft ABF Research het ISO certificaat 27001 behaald. Dit certificaat staat garant voor een doordacht informatie beveiligingssysteem. Dit derde certificaat sluit aan op het in 2010 behaalde ISO 9001 certificaat, dat garant staat voor een kwaliteitsmanagement systeem in brede zin. Ook sluit het aan op het tweede ISO 20252 certificaat dat in 2012 behaald is en dat gericht is op onderzoek en dataverwerking. Met dit derde 27001 certificaat biedt ABF zijn klanten nog meer waarborgen voor kwaliteit, professionaliteit en veiligheid bij onderzoek, statistiek en software.

  Aan het behalen van dit certificaat is een intensief proces vooraf gegaan dat bijna een jaar geduurd heeft. Concrete voorbeelden van maatregelen die getroffen en/of aangescherpt zijn:

  • Privacy gevoelige gegevens worden opgeslagen in “containers” met sterke wachtwoorden en zijn alleen voor projectmedewerkers toegankelijk.
  • Gegevens van en voor klanten worden verstuurd via een beveiligde upload / download manager.
  • Harde schijven zijn ge-encrypt zodat gegevens ook bij diefstal van hardware niet op straat komen te liggen.
  • De servers waarop websites van klanten draaien zijn ondergebracht bij ABF en op een colocatie. Deze systemen zijn gemirrord zodat ze elkaars taak kunnen overnemen.
  • De ruimte waarin de servers opgeslagen zijn, zijn voorzien van toegangsbeveiliging, klimaat controle en systemen voor het opvangen van stroomuitval.

  Meer nog dan bij de andere ISO certificaten is betrokkenheid en professionaliteit van het personeel noodzakelijk voor ISO 27001. Daarvoor is draagvlak gevonden onder alle medewerkers. Kernbegrippen hierbij zijn openheid, transparantie, klantgericht werken en samenwerking. Kortom: gegevens van en voor klanten zijn bij ABF in goede handen.

 • 29-07
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF levert Syswov 2015 op

  In opdracht van BZK heeft ABF het Systeem Woningvoorraad (Syswov) geactualiseerd met de stand per 1-1-2014 en de mutaties over 2013. Net als bij het vorig jaar opgeleverde Syswov 2014 hebben de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) gefungeerd als uitgangspunt. Cijfers zijn beschikbaar tot op pc4-niveau en naar de woningkenmerken één-/meergezins, oppervlakte-, bouwjaarklasse en eigendom. De eerste drie variabelen zijn afgeleid vanuit de BAG, de vierde variabele (eigendom) is toegevoegd op basis van maatwerk van het CBS.

  Nieuw in Syswov 2015 is dat de eigendomscategorie "eigendom onbekend" is verdwenen. Ook nieuw in Syswov 2015 is dat er correcties zijn toegepast op de woningvoorraad van eerdere jaren (en mutaties) indien een verblijfsobject niet langer meer als reguliere woning maar als vakantiewoning geregistreerd staat. Hierdoor ontstaat met terugwerkende kracht een realistischer schatting van de woningvoorraad in met name toeristische gebieden.

 • 23-07
  onderstaand news-item is openbaar

  Vacature onderzoeker

  In verband met groei van werkzaamheden is ABF Research op zoek naar een (ervaren) onderzoeker en adviseur woningmarkt. De functie omvat analyse en rapportage over vraagstukken op het terrein van de woningmarkt.

  Het advies is gestoeld op cijfermatige onderbouwing en biedt de opdrachtgever concrete handvatten voor het uitzetten van een beleidsplan of strategie.

  Daarnaast is er veel ruimte om mee te denken over het doorontwikkelen van de woningmarktexpertise en producten van ABF.

  Heb je interesse in deze functie en vind je het leuk om onderdeel uit te maken van ABF Research, een particulier, kwantitatief onderzoeksbureau gevestigd in Delft? Lees dan meer over de vacature.

 • 03-06
  onderstaand news-item is openbaar

  Regionale effecten passendheidstoets

  ABF Research heeft in opdracht van DG Wonen en Bouwen onderzoek gedaan naar de regionale effecten van meer passend toewijzen op vraag en aanbod van huurwoningen en op de financiële positie van corporaties. Daarbij is gebruik gemaakt van het WoON2012 en de meest recente Corporatiegegevens (DVi).

  Op grond van de onlangs aangenomen herziene Woningwet moeten vanaf 2016 woningcorporaties aan tenminste 95% van de huishoudens die in aanmerking komen voor een huurtoeslag woningen verhuren met een huurprijs tot aan de aftoppingsgrens. Op dit moment wordt deze norm niet gehaald.

  In de twee jaar tijd voor het WoON2012 zijn 234.000 corporatiehuurwoningen onder de aftoppingsgrens verhuurd terwijl er 213.000 huishoudens met recht op huurtoeslag gehuisvest zijn. Daarmee had in principe een 100% passendheid gerealiseerd kunnen worden, maar in de praktijk is 72% bereikt. Meer recente cijfers op basis van de BBSH jaarverslagen laten zien dat de corporaties de afgelopen jaren steeds minder passend toewijzen en duidelijk achterblijven bij de nieuwe norm. Dat komt mede doordat er steeds minder woningen onder de aftoppingsgrens beschikbaar komen. Hierdoor kan op dit moment, ook bij optimale toewijzing, niet aan de nieuwe passendheidstoets voldaan worden.

  Daarvoor is een omvangrijker aanbod van woningen onder de aftoppingsgrens nodig. Nagegaan is wat het kost om alle vrijkomende woningen in huurprijs te maximeren op de aftoppingsgrens zodat wel voldaan kan worden aan de passendheidsnorm. In dat geval zou het verlies aan huurinkomsten na twee jaar (2016-2017) ruim 100 miljoen bedragen. Per regio verschilt het beeld op deze korte termijn beperkt; in de meeste regio’s gaat het in 2017 om een derving van de huurinkomsten met minder dan 1%. Dit is overigens een royale inschatting van de huurderving, omdat een dergelijke matiging van de huur alleen aan de orde hoeft te zijn bij de doelgroep voor de huurtoeslag.

  Het geheel overziend lijkt de maatvoering van de passendheidstoets (95%) ambitieus in vergelijking met de toewijzing door corporaties op dit moment (circa 70%).

  Het rapport kan Hier besteld worden. 

 • 26-05
  onderstaand news-item is openbaar

  Nieuwe Swing module: Swing Dashboard!

  Deze maand is de nieuwe Swing module ‘Swing Dashboard’ beschikbaar gekomen. Hiermee kunnen Swing-klanten de belangrijkste indicatoren uit hun Swing-versie via een dashboard openstellen voor hun gebruikers. Zie waarstaatjegemeente voor een voorbeeld.

  Swing Dashboard is in nauwe samenwerking met VNG/KING gemaakt. Het basisidee is afkomstig van KING en samen met ABF is dit verder uitgewerkt tot de versie 1.0 die er nu ligt. Iedere Swing klant kan een licentie nemen op Swing Dashboard en zelf zijn dashboards samenstellen. De klant, c.q. dashboard-beheerder selecteert een aantal thema’s uit Swing. Uit de onderwerpen die in een thema aanwezig zijn, kiest de dashboard-beheerder de indicatoren die hij in het dashboard wil opnemen. Vervolgens koppelt hij aan elke indicator een type tegel (met een staaf, een wijzer, tekst en keuze uit aantal breedtes en hoogtes) en achtergrondkleur. Met ‘drag and drop’ kunnen tegels verplaatst worden. Ook kunnen tegels worden gemaakt die niet aan indicatoren zijn gekoppeld maar waar bijvoorbeeld een rapport of website achter hangt. Er is erg veel mogelijk. Ook in het type tegels. Voor meer info klik hier

 • 26-05
  onderstaand news-item is openbaar

  Vernieuwde website waarstaatjegemeente

  Op 12 mei heeft VNG/KING haar vernieuwde website waarstaatjegemeente gelanceerd. Deze website is gemaakt met Swing Ballroom en de nieuwe module Swing Dashboard. Met deze site beoogt KING op zeer laagdrempelige manier de belangrijkste kerncijfers van 15 thema’s inzichtelijk te maken voor gemeenten en referentiegebieden. Gemeenten kunnen hun cijfers eenvoudig vergelijken met andere gemeenten en gebieden.

  In nauwe samenwerking tussen VNG/KING en ABF Research is een nieuwe Swing module ontwikkeld (Swing Dashboard). Het basisidee is afkomstig van KING en samen met ABF is dit verder uitgewerkt tot de versie 1.0 die er nu ligt.  Hiermee kunnen dashboards gemaakt worden van de belangrijkste kerncijfers van uiteenlopende thema’s. ABF heeft de software geleverd en KING heeft zelf de dashboards gemaakt. De thema’s en kerncijfers zijn gekoppeld aan Swing en daarom ook in de Swing database van KING terug te vinden. 

 • 21-04
  onderstaand news-item is openbaar

  Buurtmonitor Integratie gelanceerd

  Op het terrein van integratie wordt het beleid in toenemende mate lokaal gevormd. Lokale kennis over de positie van migranten is dan onmisbaar. Om in deze behoefte te voorzien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door ABF Research de Buurtmonitor Integratie laten ontwikkelen.Met de Buurtmonitor Integratie is een landelijk dekkend beeld online beschikbaar over de sociaaleconomische integratie van migranten tot op buurtniveau. De monitor bevat informatie over demografie, onderwijs, arbeid & inkomen, wonen & woonomgeving, zorg & welzijn en criminaliteit voor autochtoon, niet-westers en westers, waarbij de categorieën niet-westers en westers verder zijn op te splitsen. Dit maakt de Buurtmonitor Integratie een uniek instrument. Medewerkers van ministeries, gemeenten en maatschappelijke hulpverleners hebben alle gegevens in één monitor vrij beschikbaar.

  De Buurtmonitor Integratie is gebaseerd op registergegevens die bij het CBS beschikbaar zijn, verrijkt met herkomstgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA). In verband met privacyrichtlijnen worden uitsluitend geanonimiseerde waarden getoond die op tenminste 10 personen zijn gebaseerd.

  De Buurtmonitor Integratie is beschikbaar via buurtintegratie. De Buurtmonitor Integratie is gerealiseerd met behulp van de Swing toepassing van ABF.

  Lees meer over Swing.

 • 18-03
  onderstaand news-item is openbaar

  Effecten van beleid van verhuurders onderzocht

  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research een rapport opgesteld over de effecten die uitgaan van de wijze waarop verhuurders invulling geven aan het woonbeleid zoals vastgelegd door de Rijksoverheid. Dit in combinatie met onzekerheden rondom maatschappelijke, demografische en economische ontwikkelingen. Bij deze effectanalyse wordt ingegaan op de vraag hoe de huurontwikkeling uitpakt voor de huurders in relatie tot hun inkomen, wat de huurontwikkeling betekent voor het huurtoeslagbudget van de Rijksoverheid, wat dit betekent voor de financiële positie van de woningcorporaties. 

  Op basis van een Trend-scenario (voor demografische en economische ontwikkelingen) en rekening houdend met de invulling van het huurbeleid door verhuurders, wordt eerst geconcludeerd dat nieuwbouw, sloop en verkoop van huurwoningen elkaar vrijwel in evenwicht houden zodat de huursector de komende jaren in omvang vrijwel gelijk blijft. Verder laat het rapport voor de periode 2012-2017 zien dat

  • de huur met gemiddeld circa 5% per jaar stijgt;
   Globaal is deze 5% huurstijging opgebouwd uit 2% inflatie, 1,6% jaarlijkse huurverhoging, 0,6% huurharmonisatie en 0,8% door aankoop, verkoop, nieuwbouw en sloop van huurwoningen.
  • gegeven de beperkte inkomensgroei, de gemiddelde netto huurquote oploopt van 22,6% in 2012 tot circa 26,5% in 2017
  • het huurtoeslagbudget jaarlijks met circa 5% toeneemt,
  • de solvabiliteit van de corporaties in 2017 rond de 30% zal bedragen (bij een eigen vermogen van circa 50 Miljard)

  Effecten van beleid van verhuurders en externe factoren.

  In dit rapport is verder het effect verkend van extra woningbouw, extra woningverkopen en kostenbesparing door corporaties. Ook is verkend wat het effect is van meer / minder economische groei en een lagere rentestand. De belangrijkste conclusies uit die verkenning zijn:

  • Een onzekere maar op dit moment gunstige factor betreft de rente. Als die structureel 1% lager zou liggen, ligt het vermogen van de corporaties in 2025 33 miljard hoger.
  • Als de corporaties minder onrendabel zouden investeren, door de aanvangshuur niet op 4,5% maar 5,5% van de investering te bepalen, ligt het corporatievermogen in 2025 20 miljard hoger.
  • 1% extra kostenbesparing gedurende vijf jaar, zou een volgende mogelijkheid zijn die 10 miljard extra corporatievermogen in 2025 kan opleveren.
  • Zolang de praktijk zo is dat er aanzienlijk onrendabel geïnvesteerd wordt in de nieuwbouw, kost het bouwen van 1000 extra huurwoningen per jaar de corporaties in 2025 bijna 400 miljoen vermogen.
  • Tegelijk kan door deze extra 1000 huurwoningen op jaarbasis, het huurtoeslagbudget in 2025 met 7 miljoen euro omhoog gaan.
  • Een kleinere bouwinspanning of verkoop van huurwoningen kan een zelfde bedrag besparen.

  Het rapport kan hier besteld worden.

 • 18-03
  onderstaand news-item is openbaar

  Dreigend woningtekort in Noord-Holland

  Onder de titel “Dreigend woningtekort in Noord-Holland” werd op 12 maart 2015 een conferentie gehouden met vertegenwoordigers van publieke en private organisaties. Tijdens de conferentie presenteerde Berry Blijie, senior onderzoeker en partner bij ABF Research, een overzicht van woningmarktontwikkelingen in Amsterdam, Noord-Holland en omliggende gemeenten. Andere sprekers op de conferentie waren Taco van Hoek (EIB) en Nico Rietdijk (NVB). Gedeputeerde Tjeerd Talsma reageerde op het al dan niet dreigende woningtekort in de provincie.

  Lees meer over De conferentie, Primos, Socrates, Demografie, Wonen.

 • 06-02
  onderstaand news-item is openbaar

  Swing-app voor de gemeente Rotterdam

  Voor de gemeente Rotterdam heeft ABF Research een “native app” gebouwd, waarmee rapporten op buurt-, wijk- en gemeenteniveau worden gegenereerd en getoond. Ook andere informatie van de onderzoeksafdeling van Rotterdam kan via deze app worden bekeken. Het gaat dan over andere documenten, nieuwsberichten, twitterberichten en links naar relevante website zoals wijkprofielen en de Swing-versie van Rotterdam. De app is te vinden in de AppStore (iPads) en Playstore (Android-tablets) onder Rotterdam Onderzoek.

  De Swing-beheerder van de gemeente Rotterdam kan alle rubrieken zelf actualiseren via het gebruikersplatform Ballroom. Ballroom is een content management system (cms) dat door ABF is ontwikkeld en waarmee een naadloze koppeling met Swing en de Swing-App kan worden gemaakt. Op rotterdamincijfers is het resultaat te vinden. De rubrieken Nieuws, Publicaties, Twitter, Links en de rapporten op deze site zijn ook te vinden op de Swing-App. Voor meer informatie over  Ballroom en de Swing App kunt u contact opnemen met Michel Zuierveld (Michel Zuierveld 015 27 99 366) of de onderstaande links volgen.

  Lees meer over Ballroom, Swing.

 • 23-01
  onderstaand news-item is openbaar

  Arbeidsmarktinformatie horeca & catering

  In opdracht van sociale partners in de bedrijfstak heeft ABF Research de arbeidsmarktanalyse horeca & catering opgesteld. In de rapportage wordt aan de hand van statistische informatie en arbeidsmarktprognoses een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de bedrijfstak in macro-economisch perspectief. Tevens zijn de rapportage en de onderliggende cijfers online beschikbaar (arbeidsmarkthoreca). Voor dit digitale platform wordt gebruik gemaakt van de Swing applicatie van ABF.

  Als eerste komen enkele kengetallen van de bedrijfstak aan bod, deels in vergelijking met andere sectoren:

  • De gemiddelde leeftijd van werknemers in bedrijfstak bedraagt 31,1 jaar; 45% van de banen wordt ingevuld door werknemers met een opleiding mbo niveau 1 of lager en eveneens 45% door werknemers met een opleiding op mbo niveau 2 tot 4 of vergelijkbaar;
  • Het aandeel zelfstandigen neemt toe: van 12 werknemersbanen op 1 zelfstandige-baan in 2007 naar 8 op 1 in 2012;
  • De refentiesectoren handel, zorg en de gehele Nederlands arbeidsmarkt hebben een duidelijk ander profiel: gemiddelde leeftijd rond de 40 jaar, 30% hoog opgeleide werknemers (zorg en totale arbeidsmarkt) en 40% tot 50% hoger inkomen per fte.

  Daarna wordt ingegaan op de verwachte arbeidsmarktontwikkeling, op basis van het Hermes-arbeidsmarktmodel van ABF:

  • Ten opzichte van andere segmenten van de Nederlandse arbeidsmarkt is de ontwikkeling in de omvang van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak met -0,3% voor de periode 2013-2015 en +0,3% tussen 2013 en 2020 niet ongunstig. De Nederlandse arbeidsmarkt laat naar verwachting tussen 2013 en 2020 een daling zien van 0,5-1,0%. Binnen de zorgsector zijn er branches waarin de werkgelegenheid hard onderuit gaat. In deze branches zijn dalingen van meer dan 10% aan de orde. De non-food detailhandel kent branches met een soortgelijke ontwikkeling;
  • Binnen de bedrijfstak is de verwachte ontwikkeling van partycatering, hotels en fastservice relatief gunstig;
  • De bescheiden groei binnen de bedrijfstak tot 2020 manifesteert zich met name in Flevoland en rond de 4 grote steden. Arbeidsmarktkrimp in Zeeland, Friesland, Drenthe en Limburg (afname van 2% tot 3% tot 2020) gaat gepaard met krimp van de beroepsbevolking in deze gebieden, ook in de leeftijdscategorieën die van belang zijn voor de bedrijfstak. Deze combinatie levert een licht oplopende arbeidsmarktspanning op in Zuid-Limburg, maar nergens treedt naar verwachting een tekort aan arbeidsaanbod op.
  • De benodigde arbeidsmarktinstroom in de categorie 15 tot 24 jaar neemt de komende jaren met ongeveer 1% af vanwege de krimpende arbeidsmarkt, om daarna weer toe te nemen.

  Lees meer over Hermes, Swing

  Arbeidsmarktinformatie horeca & catering

 • 12-01
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF Rapportage over prestatieafspraken naar Kamer

  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research een rapport opgesteld over de zogenaamde prestatieafspraken die woningcorporaties maken met gemeenten. Het rapport beschrijft hoe deze afspraken geïnventariseerd zijn, geanalyseerd zijn en wat de resultaten zijn.

  Belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Door een zeer intensieve zoektocht zijn nu, meer dan voorheen, de prestatieafspraken opgespoord en systematisch beschreven.
  • De verzamelde afspraken hebben betrekking op 85% van het corporatiebezit.
  • Grote gemeenten maken vaker prestatieafspraken dan kleine gemeenten. De G4 scoort 100%. Gemeenten boven 100.000 inwoners 87% en van de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners heeft slechts 57% een geldige prestatieafspraak.
  • Bij corporaties is er een zelfde beeld. Corporaties met meer dan 25.000 woningen scoren 100%. Van de corporaties met minder dan 5000 woningen heeft slechts 60% een geldige overeenkomst.
  • Er zijn zeven hoofdthema’s geformuleerd. Al deze relatief abstract geformuleerde thema’s komen aan bod in vrijwel alle onderzochte prestatieafspraken. Maar de verdere uitwerking en benoeming van meer specifieke punten verschilt. De meest besproken top-drie is: (1) Woningverbetering (2) Nieuwbouw en (3) Leefbaarheid
  • In de overeenkomsten overheersen fraai benoemde intenties. Bij vrijwel ieder beleidsthema zijn opmerkingen gemaakt die het karakter hebben van een intentie. Maar de mate waarin hierover vervolgens concrete prestatieafspraken gemaakt worden, is zeer beperkt.

  Lees meer in het volledige rapport.

  Bent u geïnteresseerd in ontwikkelingen van de sociale huursector voor uw werkgebied of gemeente, neem dan contact op met Léon Groenemeijer 015 27 99 340 of Co Poulus 015 27 99 348.

 • 12-01
  onderstaand news-item is openbaar

  Release Swing 5

  De afgelopen jaren heeft ABF Research hard gewerkt aan een nieuwe Swing-versie: Swing 5.0. In de tweede week van januari 2015 is de eerste officiële release van Swing 5, versie 5.0.0.

  Deze internetversie van Swing is van scratch af aan opgebouwd met de nieuwste softwaretechnieken. Bijna alle functies in Swing 4.x (Swing QuickStep) zijn ingebouwd in Swing 5. De nog ontbrekende functies worden in de komende tijd ingebouwd. Op demo5 kunt u in elk geval altijd de nieuwste versie bekijken.

  Ook het beheer van de Swing-versie kan vanaf Swing 5 online gedaan worden met Swing Studio. Dit is een internetversie van de beheerdersmodule die door ABF wordt gehost. Hierdoor wordt altijd met de meest recente software gewerkt. Swing Studio is te benaderen vanaf iedere pc en kan door meerdere beheerders gebruikt worden.

  Lees meer over Swing.

 • 09-01
  onderstaand news-item is openbaar

  Socrates 2014 is gereed

  ABF Research heeft eind 2014 de nieuwe Socrates-prognoses van 2014 opgeleverd.

  Al weer meer dan 10 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw een aantal Socrates-prognoses op. Daarbij wordt voortgeborduurd op de eveneens in 2014 herziene Primos prognose. Dit jaar zijn vier scenario’s opgesteld die enerzijds samenhangen met de macro-economische ontwikkeling en anderzijds samenhangen met de mate waarin verhuurders gebruik maken van mogelijkheden om de huren boveninflatoir op te trekken.

  De Socrates-prognose levert informatie over de huishoudenontwikkeling, de inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt kwantitatief en kwalitatief en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie "Socrates - Transparantie in cijfers" is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

  Prognose bestemd voor een veelheid van partijenNet als de andere modellen van ABF, wordt ook het Socrates model ieder jaar – waar nodig – verbeterd. De afgelopen jaren is het effect van huurverhogingen en huurharmonisatie steeds beter in beeld gebracht. Dit jaar zijn verbeteringen aangebracht in de woningmarkt effecten van demografische veranderingen, het substitutiegedrag bij verhuizing en de ruimtelijke begrenzing op locaties. Verder zijn aanpassingen aangebracht om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de vernieuwde woningvoorraadinformatie van het CBS welke sindskort gebaseerd is op de BAG

  Van deze Socrates prognoses wordt gebruik gemaakt door verschillende beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b) beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overhed en een beeld van de verschuivingen in de woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn

  Lees meer over Socrates, Primos.

2014
 • 19-12
  onderstaand news-item is openbaar

  Aedes-CiP rapportages

  Aedes publiceert vanaf 2014 de Aedes-CiP. Voorheen werd de Corporatie in Perspectief (CiP) uitgegeven door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).  Deze digitale rapportage is door ABF Research ontwikkeld met behulp van het pakket Swing en is opgenomen in de beveiligde CBC benchmarktool voor corporaties.

  De CiP rapportages zelf zijn beschikbaar via de Aedes website: aedes

  Meer informatie over SWING.

   

 • 19-12
  onderstaand news-item is openbaar

  Waterschapsspiegel 2014 openbaar

  Aan de hand van de publicatie Waterschapsspiegel leggen waterschappen elke 2 jaar verantwoording af over hun werkzaamheden en prestatieverbetering. Aan Waterschapsspiegel ligt een gestructureerde uitvraag onder alle waterschappen ten grondslag. Met ingang van 2014 hebben de Unie van Waterschappen en de waterschappen gekozen voor een andere manier van publicatie. Nog altijd verschijnt Waterschapsspiegel in gedrukte vorm, maar nieuw dit jaar is dat de resultaten tevens via een website openbaar worden gemaakt. Via de website zijn ook de ruwe databestanden op te vragen waarmee verder onderzoek kan worden uitgevoerd.

  Volgens de publicatie Waterschapsspiegel 2014 laten de waterschappen over de hele linie een verdere verbetering ten opzichte van 2011. Voor de belangrijke thema bescherming tegen water, voldoende water, zuiver afvalwater, duurzaamheid en dienstverlening zijn gekwantificeerde doelen bepaald voor de komende jaren.

  Sinds 2011 mag ABF Research de Unie van Waterschappen ondersteunen bij Waterschapsspiegel. De ondersteuning door ABF bestaat uit het faciliteren van de gestructureerde uitvraag, datacontrole en ontsluiting van resultaten. Hiervoor wordt de Swing applicatie van ABF gebruikt.

  Meer informatie over Waterschapspiegel, Swing.

 • 20-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Orpheus leerlingenprognose 2014

  Al meer dan 30 jaar stelt ABF Research de Primos bevolkingsprognose op.  Aansluitend op deze Primos prognose heeft ABF nu het Orpheus model ontwikkeld voor leerlingprognoses in het basisonderwijs.

  Primos prognose als startpunt

  De Primos prognose is destijds met name ontwikkeld voor de woningmarkt. De afgelopen decennia zijn meer specifieke prognosemodellen ontwikkeld voor de zorg, de arbeidsmarkt en het Hoger Onderwijs. Met de introductie van het Orpheus model is er nu een rekenmodel dat de pluspunten van het Primos model omzet in een betrouwbare prognose voor het basisonderwijs.

  De Primos prognose is niet alleen een de facto standaard in Nederland voor regionale en lokale prognoses. Het is ook de enige prognose die jaarlijks geupdate, herzien en waar nodig verbeterd wordt. Bovendien is het de enige landelijk consistente prognose die uitgewerkt is tot op het schaalniveau van wijken en buurten. Dit laatste is met name voor de scholenplanning in het basisonderwijs van groot belang. Want het aantal 4-12 jarigen dat in een wijk woont, is immers bepalend voor het aantal leerlingen op een bepaalde school.

  In het verleden miste ABF nog de informatie om deze prognose te kunnen vertalen naar een leerlingen prognose per school, omdat er geen gegevens beschikbaar waren over het voedingsgebied van alle 8.000 basisscholen die Nederland telt. Met het recent beschikbaar komen van deze (DUO) informatie, heeft ABF besloten het Orpheus model te ontwikkelen.

  Aantal 4-12 jarigen neemt af

  De komende jaren neemt het aantal 4-12 jarigen af. Dit komt doordat het aantal geboorten in het begin van de 21e eeuw terugviel van 200.000 in 2003 naar 180.000 in 2007 (en recent zelfs naar goed 170.000 in 2013). Daardoor daalt het aantal kinderen in de basisschool leeftijd. Het basisonderwijs staat daarmee voor een krimp opgave die van school tot school en van gemeente tot gemeente verschilt.

  De Orpheus prognose is voor scholen in Nederland op afroep beschikbaar.

  Heeft u vragen over Primos of Orpheus, neem dan contact op met Maarten Vijncke 015 27 99 335 via de Primos Servicedesk 015 27 99 388.

  Lees meer over: PrimosOrpheusCarmenFortuna.

 • 18-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Primos 2014 is gereed

  ABF Research heeft recent de nieuwe Primos-prognose van 2014 opgeleverd. Deze is afgelopen jaar opgesteld in opdracht van negen provincies.

  Al meer dan 30 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de daarbij behorende woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking, huishoudens en woningen worden onderscheiden naar relevante kenmerken als leeftijd, etniciteit, soort huishouden, huishoudinkomen en soort woning. In de publicatie "Primos - Transparantie in cijfers" is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

  Prognose voor de woningmarkt en vele andere toepassingenHet model is van oorsprong ontwikkeld om de ontwikkelingen op de woningmarkt te duiden. Om het jaar is het Ministerie van Binnenlandse Zaken medeopdrachtgever. De naam van het model is al die jaren ongewijzigd gebleven, maar het model zelf en de onderliggende rekenprocedures en data zijn wel steeds veranderd, verbeterd en uitgebreid. Een van de aanpassingen in Primos 2014 betreft de ‘aanpassing’ van de woningvoorraad die met het gebruik van de BAG gepaard gaat. In de BAG wordt een andere woningdefinitie gehanteerd dan tot nog toe het geval is geweest.

  De afgelopen decennia zijn de uitkomsten ook meer en meer toegepast voor scholenplanning, arbeidsmarktvraagstukken en wonen met zorg. Voor deze terreinen heeft ABF aparte modellen ontwikkeld, die afgeleid zijn uit Primos.

  De Primos-prognose geeft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen aan. Op basis van de huidige inzichten worden bestaande trends doorgetrokken. Primos is daarmee een trendraming. Verder geldt de nationale prognose van het CBS van eind 2013 als uitgangspunt. De Primos-prognose werkt deze nationale prognose uit tot op regionaal, gemeentelijk alsmede postcode- en wijk/buurt-niveau. Voor maar liefst 4.000 postcodegebieden en 12.000 buurten (CBS-indeling) is nu een consistente prognose beschikbaar.

 • 11-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Regioportretten voor FCB Dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken

  FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling van het werk in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. In deze branches zijn in 2013 164.500 werknemers actief. Het aantal werkenden verschilt sterk per branche en per regio.

  Samen met FCB heeft ABF Research gewerkt aan regioportretten voor de genoemde branches. Regioportretten zijn interactieve kaarten waarmee kernindicatoren voor de arbeidsmarkt per branche en per regio worden ontsloten. De regionale cijfers worden afgezet tegen landelijke gemiddelden. Voor de branche kinderopvang zijn tevens kernindicatoren per gemeente beschikbaar die worden vergeleken met het regio gemiddelde.

  FCB

  Lees meer over Regioportretten Welzijn, Regioportretten Jeugdzorg, Regioportretten Kinderopvang.

 • 04-11
  onderstaand news-item is openbaar

  ABF arbeidsmarktanalyse: arbeidsmarktstructuur naar sector en regio

  Het totale arbeidsvolume in Nederland bedraagt in 2013 6,8 miljoen full time equivalents. Dit arbeidsvolume wordt ingevuld door 7,6 miljoen werknemers en ongeveer 1 miljoen zelfstandigen. Op basis van microbestanden van Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ABF een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd over omvang en samenstelling van de werkende beroepsbevolking naar sector en regio. De omvang en samenstelling zijn verbijzonderd naar 13 sectoren en 35 arbeidsmarktregio’s. De statistieken over de samenstelling maken verdelingen naar kenmerken als geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, deeltijdpercentage, arbeidsrelatie en mobiliteit inzichtelijk.

  Enkele resultaten naar sector en regio:

  • De gemiddelde leeftijd is het hoogst in de sectoren landbouw (46,3 jaar) en overheid (44,5 jaar). Horeca (36,4 jaar) kent de laagste gemiddelde leeftijd. De hoogste gemiddelde inkomens worden genoten binnen de sectoren Informatie & Communicatie en Zakelijke dienstverlening. Het aandeel zelfstandigen is binnen landbouw het hoogst, meer dan 50%.
  • Het arbeidsvolume in Nederland is tussen 2008 en 2013 licht gegroeid (+1%). In de sector zorg is het arbeidsvolume het meest toegenomen (+13%). De grootste daling is opgetreden binnen de sectoren landbouw en industrie (-6%).
  • Binnen de regio’s Groot Amsterdam en Food Valley is het aandeel werkzame personen jonger dan 35 jaar het grootst (34%). Noord-Limburg, Zuid-Limburg en Zeeland kennen het hoogste aandeel banen dat wordt vervuld door 55+-ers (21%).
  • In Groot-Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek en Midden-Utrecht waren de gemiddelde inkomens het hoogst. In de regio’s Midden Utrecht en Groot-Amsterdam (+6%) heeft tevens de sterkste stijging van arbeidsvolume plaatsgevonden.

  Lees meer over arbeidsmarktmonitor, Carmen of in het volledige rapport.

  gemiddelde netto inkomen per fte, gewogen naar banen, per sector, 2013 (CBS)

  arbeidsmarkt