nieuwsjpg

1,9 miljoen werkzame personen erbij in de zakelijke dienstverlening

238

Gepubliceerd op 28 maart 2018

Door de instroom en uitstroom van werkzame personen verandert de Nederlandse arbeidsmarkt elke dag een klein beetje. De veranderingen worden deels gestuurd door technologische ontwikkelingen. De kleine veranderingen op dagelijkse basis hebben over een periode van 2 eeuwen geleid tot een grote transformatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het aandeel werkzame personen in de primaire sectoren is in deze periode gedaald van 37 procent naar 2 procent, terwijl het aandeel in de dienstensector is gestegen van 21 naar 52 procent. Tegelijkertijd is het aantal werkzame personen op de Nederlandse arbeidsmarkt bijna vertienvoudigd. Binnen de dienstensector is het aantal werkzame personen sinds 1807 met 1,9 miljoen toegenomen.

In 1807 telde de Nederlandse arbeidsmarkt 968.000 (geregistreerde) werkzame personen. Ongeveer 37 procent was werkzaam in primaire sectoren, zoals landbouw, visserij en bosbouw. Industriële bedrijven, ook wel de secundaire sector genoemd, dienstverlenende bedrijven (tertiaire sector) en publieke instanties (kwartair) boden elk werk aan iets meer dan 20 procent van de werkzame personen. Vanaf 1807 zien we het aandeel werkzame personen in de primaire sector afnemen, terwijl de secundaire sector in omvang toeneemt met een naoorlogse piek tot 38 procent in de periode 1950-1960. Daarna neemt de tertiaire sector snel in aandeel toe, evenals overigens de kwartaire sector. In 2016 bedraagt het aandeel werkzame personen in de tertiaire sector 52 procent en het aandeel van de kwartaire sector 31 procent. In 2016 telde de Nederlandse arbeidsmarkt 8,9 miljoen werkzame personen.

Derhalve is er voor de tertiaire en kwartaire sectoren zowel sprake van een grotere koek -- dat wil zeggen een grotere arbeidsmarktomvang -- als van een groter stuk van deze grotere koek. Het effect is zichtbaar in de onderstaande figuur. De werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening is tussen 1807 en 2016 met 1,87 miljoen personen toegenomen. Ook de sectoren Handel en Horeca bieden werk aan 1,74 miljoen extra personen. Een relatief geringe groei in werkgelegenheid in de tertiaire en kwartaire sectoren is gerealiseerd in de financiële dienstverlening (+0,23 miljoen personen) en binnen onderwijs (+0,50 miljoen).

Toelichting
Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van CBS maatwerktabellen, gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking van ABF (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt van ABF (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.