nieuwsjpg

1 miljoen woningen

48

Gepubliceerd op 17 mei 2018

In vakbladen en krantenartikelen is steeds vaker het aantal van 1 miljoen benodigde woningen te lezen. Daarbij wordt ABF Research vaak als bron genoemd. Wat is de herkomst van dit aantal en gaat het inderdaad om 1 miljoen woningen? En voor welke periode?

ABF Research stelt elk jaar de Primos-prognose op. Daarbij is het vertrekpunt de laatst beschikbare nationale bevolkingsprognose van het CBS. Volgens de Primos-prognose 2017 zullen er tot 2035 ruim 1 miljoen nieuwbouwwoningen in Nederland gebouwd moeten worden om te voldoen aan de woningbehoefte. Hiervan is ongeveer driekwart nodig in het kader van de groei van het aantal huishoudens en het opvangen van het huidig woningtekort. Het overige kwart miljoen is ter vervanging van te slopen woningen.

Het woningtekort wordt op dit moment becijferd op 197 duizend woningen. Een verlaging van dit tekort tot onder de 100 duizend, om tot een gezonde spanning op de woningmarkt te komen, is zeer wenselijk. Tussen 2018 en 2035 groeit de bevolking naar verwachting met 822 duizend personen (+4,8%). Het aantal huishoudens neemt met 650 duizend relatief gezien veel sneller toe (+8,2%). Het aantal te slopen woningen, 250.000 woningen in deze periode, is trendmatig geraamd.

Urgente opgave

Meer dan de helft van de nieuwbouwopgave, 600 duizend woningen, zou vóór 2026 moeten worden gerealiseerd. Versnelling van woningbouwplannen is daarom een urgente opgave. In de tien jaar daarna zijn er nog eens 400 duizend nieuwbouwwoningen nodig.

Prognose wordt omhoog bijgesteld

Inmiddels heeft het CBS de nationale bevolkingsprognose geactualiseerd. Er wordt vanaf 2022 een hogere bevolkingsgroei verwacht. Voor het jaar 2035 is de prognose verhoogd met 143.000 personen. Er wordt momenteel gerekend aan een nieuwe huishoudensprognose. Na de zomer verschijnt de Primos-prognose 2018. De woningbehoeftecijfers zullen op basis van de nieuwe huishoudensprognose omhoog worden bijgesteld.

Mogelijk meer sloop

Daarnaast is er aanleiding om te veronderstellen dat er meer woningen gesloopt en vervangen zullen worden dan nu verondersteld op basis van trends. Gezien de sterke veroudering van grote delen van de woningvoorraad en de steeds hogere eisen die aan de gebouwde omgeving worden gesteld (energietransitie, leefbaarheid) kunnen in de toekomst hogere aantallen te vervangen woningen aan de orde zijn.

Nota bene

Het getal van 1 miljoen maakt duidelijk dat er een forse bouwopgave ligt. Soms worden er echter andere jaartallen genoemd en de indruk gewekt dat het om de uitbreiding van de voorraad gaat. Voor de goede orde wijzen wij er op dat het om 1 miljoen nieuwbouwwoningen gaat in de periode tot 2035 inclusief nieuwbouw ter vervanging van te slopen woningen.

Wilt u meer weten?

Lees meer over Primos 2017 op www.abfresearch.nl/nieuws/rapportage-primos-2017-oplopend-woningtekort.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kenneth Gopal 015 - 27 99 332 of Léon Groenemeijer 015 - 27 99 340.