nieuwsjpg

ABF arbeidsmarktanalyse: arbeidsmarktstructuur naar sector en regio

48

Gepubliceerd op 04 november 2014

Het totale arbeidsvolume in Nederland bedraagt in 2013 6,8 miljoen full time equivalents. Dit arbeidsvolume wordt ingevuld door 7,6 miljoen werknemers en ongeveer 1 miljoen zelfstandigen. Op basis van microbestanden van Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ABF een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd over omvang en samenstelling van de werkende beroepsbevolking naar sector en regio. De omvang en samenstelling zijn verbijzonderd naar 13 sectoren en 35 arbeidsmarktregio’s. De statistieken over de samenstelling maken verdelingen naar kenmerken als geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, deeltijdpercentage, arbeidsrelatie en mobiliteit inzichtelijk.

Enkele resultaten naar sector en regio:

  • De gemiddelde leeftijd is het hoogst in de sectoren landbouw (46,3 jaar) en overheid (44,5 jaar). Horeca (36,4 jaar) kent de laagste gemiddelde leeftijd. De hoogste gemiddelde inkomens worden genoten binnen de sectoren Informatie & Communicatie en Zakelijke dienstverlening. Het aandeel zelfstandigen is binnen landbouw het hoogst, meer dan 50%.
  • Het arbeidsvolume in Nederland is tussen 2008 en 2013 licht gegroeid (+1%). In de sector zorg is het arbeidsvolume het meest toegenomen (+13%). De grootste daling is opgetreden binnen de sectoren landbouw en industrie (-6%).
  • Binnen de regio’s Groot Amsterdam en Food Valley is het aandeel werkzame personen jonger dan 35 jaar het grootst (34%). Noord-Limburg, Zuid-Limburg en Zeeland kennen het hoogste aandeel banen dat wordt vervuld door 55+-ers (21%).
  • In Groot-Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek en Midden-Utrecht waren de gemiddelde inkomens het hoogst. In de regio’s Midden Utrecht en Groot-Amsterdam (+6%) heeft tevens de sterkste stijging van arbeidsvolume plaatsgevonden.

Lees meer over: arbeidsmarktmonitor, Carmen of in het volledige rapport.

gemiddelde netto inkomen per fte, gewogen naar banen, per sector, 2013 (CBS)

arbeidsmarkt