nieuwsjpg

ABF Research levert bijdrage aan Validatie Handboek

48

Gepubliceerd op 01 december 2016

Op grond van de nieuwe woningwet dienen Toegelaten Instellingen vanaf de jaarrekening 2016 hun vastgoed te waarderen tegen de marktwaarde. De wijze waarop zij de waarde van het vastgoed vast dienen te stellen is vastgelegd in het ‘Handboek modelmatig waarderen op marktwaarde’. Recent hebben ABF Research, Calcasa en Deloitte Financial Advisory Services in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit Handboek gevalideerd.

Het doel van deze validatie was om te controleren of de verkregen marktwaarden, door toepassing van het handboek, tot aannemelijke marktwaarden voor alle corporaties in alle provincies en voor alle typen vastgoed leidden. Deze validatie is onder andere uitgevoerd om accountants te ondersteunen bij de beoordeling van de jaarrekening.

Uit de validatie is naar voren gekomen dat bij 85% van de portefeuilles de waarden conform de basisversie zich op portefeuilleniveau binnen een bandbreedte van 10% bevonden ten opzichte van getaxeerde marktwaarden op portefeuilleniveau. Dit betekent dat voor het grootste deel van de corporatieportefeuilles het gebruik van de basisversie leidt tot een aannemelijke marktwaarde. De portefeuilles die zich niet binnen de bandbreedte van de validatie bevonden bevatten woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenhuisvesting, extramurale zorgwoningen en bijzondere erfpacht. Dit betekent dat voor woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenhuisvesting en extramurale zorgwoningen de basisversie van het handboek voor accountants onvoldoende handvatten biedt om hiervoor een goedkeurende “getrouw-beeld-verklaring” te kunnen afgeven.

Meer informatie over dit onderzoek en de actualisatie van het Handboek is te vinden op: woningwet2015.


Download hier het rapport.