nieuwsjpg

ABF Research levert sociaaleconomische gegevens voor het Provinciaal Verkeersmodel Utrecht

49

Gepubliceerd op 06 juni 2018

De provincie Utrecht laat een innovatief verkeersmodel bouwen om zich voor te bereiden op de toekomst op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Het model wordt gebouwd door Sweco en 4Cast. Er wordt gebruikt gemaakt van de Visum software van PTV Group. De sociaaleconomische invoer voor het model wordt door ABF Research verzorgd op basis van dataverzameling en ramingen.

Op allerlei gebiedsniveaus worden verkeersmodellen ingezet om de effecten van de te verwachten bevolkingsgroei en/of nieuwe infrastructuur in te schatten. ABF Research levert sinds 2008 sociaaleconomische gegevens (SEGs) die als invoer voor de verkeersmodellen van Rijkswaterstaat, NRM en LMS, gebruikt worden. In toenemende mate bedient ABF ook regionale overheden in deze markt. Het gaat daarbij om sociaaleconomische gegevens voor het meest actueel beschikbare jaar, het zogeheten basisjaar, alsmede ramingen van deze gegevens voor de toekomstjaren. ABF, specialist in dataverzameling en prognosemodellen, is hiervoor bij uitstek geëquipeerd. Recent zijn SEGs voor het verkeersmodel van de Metropoolregio Amsterdam (VENOM) opgeleverd en ABF gaat nu voor het Provinciaal Verkeersmodel Utrecht aan de slag.

Verkeersmodellen worden gekalibreerd op basis van drie typen data. Als eerste zijn dat gegevens over de infrastructurele netwerken. Het tweede type data zijn verkeerstellingen. Het derde type data zijn sociaaleconomische gegevens. Het gaat dan over de bevolking naar leeftijd en geslacht, het aantal banen naar sectoren, de (werkende) beroepsbevolking, het aantal studenten, leerlingenplaatsen, autobezit, en parkeertarieven. Op basis van scenario’s met betrekking tot de sociaaleconomische ontwikkelingen, en/of nieuwe infrastructuur berekent een verkeersmodel toekomstige verkeersstromen en mogelijke capaciteitsproblemen.

De Provincie Utrecht heeft onder andere vanwege de innovatieve tour-based modellering gekozen voor de combinatie Sweco, 4cast, PTV en ABF Research. Klassieke verkeersmodellen brengen alleen losse verkeerverplaatsingen in kaart, zonder dat de relaties tussen verkeersstromen duidelijk worden. Bij de tour-based benadering bestaat een reis (of tour) uit een keten van verplaatsingen die thuis begint en daar uiteindelijk ook weer eindigt. Belangrijk uitgangspunt bij een tour-benadering is het vaststellen van een hoofdmotief, bijvoorbeeld werk, en een hoofdvervoerwijze. Een nevenbestemming zoals een winkelcentrum om boodschappen te doen onderweg van werk naar huis wordt daaraan gekoppeld. Zo wordt een duidelijke relatie gelegd tussen de vervoerwijze en tijdstipkeuze van een heen- en terugverplaatsing en wordt de werkelijkheid veel beter benaderd. De spreiding en relevante kenmerken van inwoners, arbeidsplaatsen, leerlingenplaatsen en parkeertarieven in heden en in toekomstjaren worden verzameld en geraamd door ABF Research.

Door de multimodale toedeling van het model kunnen fiets, lopen, auto en openbaar vervoer door elkaar worden gebruikt voor verplaatsingen. Het model zorgt daardoor voor een betere benadering van het gebruik van parkeergarages en P&R-terreinen en het gebruik van lopen en fiets als voor- en natransport voor het openbaar vervoer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leon.Groenemeijer@abf.nl of via 015 - 27 99 340.