nieuwsjpg

Effecten van beleid van verhuurders onderzocht

48

Gepubliceerd op 18 maart 2015

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research een rapport opgesteld over de effecten die uitgaan van de wijze waarop verhuurders invulling geven aan het woonbeleid zoals vastgelegd door de Rijksoverheid. Dit in combinatie met onzekerheden rondom maatschappelijke, demografische en economische ontwikkelingen. Bij deze effectanalyse wordt ingegaan op de vraag hoe de huurontwikkeling uitpakt voor de huurders in relatie tot hun inkomen, wat de huurontwikkeling betekent voor het huurtoeslagbudget van de Rijksoverheid, wat dit betekent voor de financiële positie van de woningcorporaties. 

Op basis van een Trend-scenario (voor demografische en economische ontwikkelingen) en rekening houdend met de invulling van het huurbeleid door verhuurders, wordt eerst geconcludeerd dat nieuwbouw, sloop en verkoop van huurwoningen elkaar vrijwel in evenwicht houden zodat de huursector de komende jaren in omvang vrijwel gelijk blijft. Verder laat het rapport voor de periode 2012-2017 zien dat

 • de huur met gemiddeld circa 5% per jaar stijgt;
  Globaal is deze 5% huurstijging opgebouwd uit 2% inflatie, 1,6% jaarlijkse huurverhoging, 0,6% huurharmonisatie en 0,8% door aankoop, verkoop, nieuwbouw en sloop van huurwoningen.
 • gegeven de beperkte inkomensgroei, de gemiddelde netto huurquote oploopt van 22,6% in 2012 tot circa 26,5% in 2017
 • het huurtoeslagbudget jaarlijks met circa 5% toeneemt,
 • de solvabiliteit van de corporaties in 2017 rond de 30% zal bedragen (bij een eigen vermogen van circa 50 Miljard)

Effecten van beleid van verhuurders en externe factoren.

In dit rapport is verder het effect verkend van extra woningbouw, extra woningverkopen en kostenbesparing door corporaties. Ook is verkend wat het effect is van meer / minder economische groei en een lagere rentestand. De belangrijkste conclusies uit die verkenning zijn:

 • Een onzekere maar op dit moment gunstige factor betreft de rente. Als die structureel 1% lager zou liggen, ligt het vermogen van de corporaties in 2025 33 miljard hoger.
 • Als de corporaties minder onrendabel zouden investeren, door de aanvangshuur niet op 4,5% maar 5,5% van de investering te bepalen, ligt het corporatievermogen in 2025 20 miljard hoger.
 • 1% extra kostenbesparing gedurende vijf jaar, zou een volgende mogelijkheid zijn die 10 miljard extra corporatievermogen in 2025 kan opleveren.
 • Zolang de praktijk zo is dat er aanzienlijk onrendabel geïnvesteerd wordt in de nieuwbouw, kost het bouwen van 1000 extra huurwoningen per jaar de corporaties in 2025 bijna 400 miljoen vermogen.
 • Tegelijk kan door deze extra 1000 huurwoningen op jaarbasis, het huurtoeslagbudget in 2025 met 7 miljoen euro omhoog gaan.
 • Een kleinere bouwinspanning of verkoop van huurwoningen kan een zelfde bedrag besparen.

Het rapport kan hier besteld worden.