nieuwsjpg

Fortuna 2016 gereed

48

Gepubliceerd op 08 juni 2016

ABF Research heeft zojuist de nieuwe Fortuna prognose 2016 opgeleverd. Begin april is in opdracht van het Ministerie van BZK een voorlopige versie van de Primos en Socrates 2016 prognoses opgeleverd. Die prognoses zijn gebaseerd op de meest recente demografische prognose van het CBS (december 2015). In die prognose wordt uitgegaan van een forse instroom van asielmigranten in 2016 en 2017. Verder is voor de Primos en Socrates prognose gebruik gemaakt van het WoON 2015, dat eveneens in april is gepresenteerd. Aansluitend op die prognoses is nu een voorlopige Fortuna 2016 prognose vastgesteld. Na de zomer zullen de diverse prognoses definitief vastgesteld worden.

Al weer zo’n 10 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw de Fortuna prognose op. Deze Fortuna prognose levert informatie op over zowel de intramurale als de extramurale vraag naar wonen met zorg. Bij de intramurale zorgbehoefte wordt onderscheid gemaakt naar doelgroepen: (GHZ) gehandicaptenzorg, (GGZ) geestelijke gezondheidszorg en (V&V) verpleging en verzorging. Waar het gaat om de extramurale vraag naar wonen met zorg is het model dit jaar vernieuwd. Vandaar dat eind 2015 geen Fortuna prognose is uitgebracht. Met deze voorlopige Fortuna prognose 2016 wordt die leemte opgevuld.

Extramurale vraag naar wonen met zorg

In het verleden heeft ABF Research twee rekenmodellen voor ouderenhuisvesting ontwikkeld: het Fortuna model en het Piramide model. Het Fortuna model bracht de behoefte aan intra- en extramuraal wonen met zorg in beeld. Het Piramide model was meer gericht was op de fysieke kwaliteit van de extramurale woningvoorraad. Beide modellen zijn in elkaar geschoven en tegelijk is de basisopzet aangepast. In het verleden vormden woonwensen de primaire ingang voor deze rekenmodellen. Daarbij liepen meerdere motieven door elkaar: motieven vanuit woonwensen en motieven vanuit mobiliteitsbeperkingen. Bovendien gold bij ouderen, veel meer dan bij andere woonconsumenten, dat het verschil tussen geuite woonwensen en feitelijk gedrag, groot was. Daarom is nu gekozen voor een benadering vanuit gezondheid en mobiliteitsbeperkingen, waaraan het feitelijk woongedrag gekoppeld is. Bovendien is het woongedrag van ouderen in de nieuwe modelopzet gerelateerd aan de ontwikkelingen op de woningmarkt in meer algemene zin. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het Socrates model; waarin bijvoorbeeld een verdere groei van het eigen woningbezit onder ouderen voorzien wordt.

U kunt hier het Fortuna 2016 rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

Lees meer over: Socrates, PrimosFortuna.