nieuwsjpg

Instroom en uitstroom mbo-docenten

48

Gepubliceerd op 28 februari 2019

Zicht op de instroom en uitstroom van docenten helpt mbo-instellingen bij hun wervings- en personeelsbeleid. Het is immers belangrijk om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel aan de sector te binden. De Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO (SOM) heeft ABF Research opdracht gegeven tot een onderzoek naar de belangrijkste kenmerken van deze personele ontwikkelingen in het mbo. Het onderzoek wijst uit dat in- en uitstroom van docenten in het mbo divers van karakter is, met een breed scala aan sectoren. Na één jaar werkt een vijfde van de instromers niet meer in het mbo. Na drie jaar is dit opgelopen tot ruim 30 procent. Een belangrijk aandachtspunt is daarom ongewenst personeelsverloop in de beginjaren te beperken. De cao-partijen hebben om die reden in de lopende cao afspraken gemaakt over de begeleiding en inwerktijd van startende mbo-docenten.

Download de rapportage of de samenvatting van de website van SOM.