nieuwsjpg

Inventarisatie Plancapaciteit Mei 2019

48

Gepubliceerd op 28 mei 2019

De plancapaciteit voor woningen is duidelijk gestegen sinds de laatste inventarisatie in het najaar van 2018. Volgens de in dit rapport beschreven inventarisatie bedraagt de netto plancapaciteit voor de periode 2019 tot 2030 796 duizend woningen; hiermee wordt ruimschoots voorzien in de verwachte toename van de woningbehoefte met 585 duizend woningen. Daarnaast dient echter het woningtekort dat wordt geraamd op 294 duizend woningen in 2019 ingelopen te worden. Van de 796 duizend woningen in de planinventarisaties is ten minste 41% (326 duizend woningen) opgenomen in een zogeheten ‘hard’ plan.

Volgens de Primos Prognose 2019 is in de periode tot 2030 een uitbreiding van de woningvoorraad met zo’n 700 duizend woningen te verwachten. Gemiddeld bedraagt de verwachte uitbreiding van de woningvoorraad daarmee 63,5 duizend woningen per jaar.

De geïnventariseerde plancapaciteit laat zien dat deze productieaantallen mogelijk zijn. In alle functionele woningmarktgebieden zijn er meer plannen in voorbereiding dan er woningen nodig zijn als gevolg van de verwachte huishoudensgroei. Dat betekent dat bij tijdige verwezenlijking van de plannen het woningtekort in alle regio’s zal verminderen. De voorbereiding en realisatie van woningbouwprojecten is echter nogal eens aan vertraging onderhevig. Ook het aantal woningen in een plan wil wel eens afnemen tijdens het voorbereidingsproces. Een zekere overmaat aan plannen is daarom wenselijk. In een aantal woningmarktgebieden is de verhouding tussen de geïnventariseerde plancapaciteit en de toename van de behoefte maar nauwelijks boven de 100%. Met name in de woningmarktgebieden Nijmegen, Breda, Tilburg, Oss is het aantal plannen beperkt.

In de stedelijke regio’s waarmee de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Woondeals sluit varieert de verhouding tussen geïnventariseerde plancapaciteit en verwachte toename van de behoefte in de periode tot 2030 tussen 120% (gemeente Groningen) en 144% in de regio Den Haag. De stedelijke regio’s kennen een hoog woningtekort. Overmaat aan plannen ten opzichte van de toename van de behoefte is daarom noodzakelijk. In deze regio’s zal naar verwachting ook na 2029 sprake zijn van voortgaande huishoudensgroei. Extra plannen of versnelling van plannen voor de langere termijn blijft in deze regio’s blijvend van belang.

Meer weten

Neem contact op met Léon Groenemeijer

Lees meer over Primos en woningmarktonderzoek