nieuwsjpg

Nieuw onderzoek naar de energiezuinigheid van woningen en huishoudens

48

Gepubliceerd op 20 september 2019

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de energetische kwaliteit van woningen alsmede het energieverbruik van huishoudens en hun (bereidheid tot) investeringen in energiebesparende maatregelen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de nieuwe Energiemodule van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2018.

Onder personen die hadden deelgenomen aan het WoON 2018 is een aanvullende steekproef getrokken van ongeveer 4.500 respondenten. Gecertificeerde inspecteurs hebben bij deze personen thuis diverse kenmerken van de woning opgemeten, waaronder de isolatie van vloer, dak en gevel. Daarnaast is onder de respondenten een enquête afgenomen met vragen over hun gedrag rondom energieverbruik en -besparing, ventilatie en investeringen in energiebesparende maatregelen. In de publicatie met de titel ‘Energie besparen in de woningvoorraad: inzichten uit de Energiemodule WoON 2018’ heeft ABF Research de belangrijkste uitkomsten uit dit onderzoek samengevat.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat het energieverbruik – en dan met name het gasverbruik – van huishoudens fors is afgenomen in de afgelopen decennia. Voor een belangrijk deel valt dit toe te schrijven aan een verbeterde energiezuinigheid van de woningen, het gevolg van de goede energetische kwaliteit van nieuwbouwwoningen maar ook van energiebesparende maatregelen in oudere woningen. Bij deze laatste investeringen wordt het vaakst gekozen voor een nieuwe cv-ketel of combiketel. In de afgelopen 5 jaar heeft bijna 1 op de 3 eigenaren-bewoners in een nieuwe cv-ketel of combiketel geïnvesteerd.

In de loop der jaren is de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad sterk toegenomen, zowel in de koopsector als de huursector. Ondanks dat is er ook nog altijd ruimte voor verbetering, met name in de particuliere huursector. Ondanks het feit bijvoorbeeld dat meer dan 9 op de 10 woningen dubbelglas hebben is dit vaak nog ‘gewoon’ dubbelglas. Positief is dat ongeveer 4 op de 10 woningeigenaren aangeven de komende 2 jaar (verder) te willen investeren in de energiezuinigheid van hun woning. Hierbij worden zonnepanelen het meest genoemd als investering maar ook in (betere) isolatie is nog altijd interesse. We mogen derhalve verwachten dat de energiezuinigheid van de Nederlandse woningvoorraad de komende jaren verder zal verbeteren en dat daarmee het energieverbruik verder zal dalen.

Het volledige rapport is hier te downloaden.