nieuwsjpg

Nieuw: prognose Beschermd Wonen GGZ

49

Gepubliceerd op 09 oktober 2017

Door de hervorming van de langdurige zorg en verdere transitie naar de Wmo is het Beschermd Wonen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) sterk in beweging geraakt.

Enerzijds is er extra vraag naar deze woonvorm door bezuinigingen op het aantal bedden in de curatieve GGZ. Anderzijds is de visie op de invulling van deze woonvorm, mede onder invloed van de Commissie Dannenberg, aan het veranderen en wordt gekeken of de cliënten op een andere wijze gehuisvest kunnen worden. Grote RIBW’s (Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen) maken daarbij in toenemende mate plaats voor kleinschalige huisvesting: beschut of zelfstandig wonen in de wijk met flexibel inzetbare zorg en ondersteuning.

ABF Research heeft het Fortuna-model wonen met zorg uitgebreid met een prognose van vraag en aanbod van dit Beschermd Wonen.

Momenteel telt Nederland ongeveer 36 duizend GGZ-cliënten, waarvan ruim 20 duizend personen in Beschermd Wonen. Op basis van een trendmatige voortzetting van de demografische groei wordt verwacht dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van Beschermd Wonen over 10 jaar nauwelijks zal zijn veranderd. Wanneer de uitgangspunten van de Commissie Dannenberg worden doorgerekend is het aantal cliënten Beschermd Wonen in 2025 landelijk gedaald van 20 naar 7 duizend personen. De flinke uitstroom van 13 duizend personen uit Beschermd Wonen betekent, inclusief extra opgave door ambulantisering, dat dan in 2025 landelijk ongeveer 7 duizend extra plaatsen beschut wonen noodzakelijk zijn en het aantal cliënten dat thuis woont met ambulante begeleiding is opgelopen met bijna 9 duizend personen.

Een goede inschatting van de huidige en toekomstige omvang en wenselijke huisvestingssituatie van deze zorggroep op lokaal niveau is essentieel om middelen en zorg voor deze groep goed af te stemmen. Aan de hand van een aantal scenario’s schetst ABF een bandbreedte van de verwachte ontwikkelingen voor uw gemeente en Wmo-regio.

De voorbeeldanalyse voor een fictieve Wmo-regio is te downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Willems 015 - 27 99 343 of Wim Faessen 015 - 27 99 317.

Lees meer over: Zorg, Fortuna 
of download de publicatie Beschermd Wonen voorbeeldrapportage.