nieuwsjpg

Plancapaciteit wederom toegenomen, maar woningtekort loopt verder op

48

Gepubliceerd op 16 juni 2020

De netto plancapaciteit voor woningen is wederom toegenomen en wordt momenteel voor de periode tot 2030 op 837 duizend woningen geschat. Ondanks de stijgende woningproductie is het woningtekort verder opgelopen. Voor 2020 wordt het tekort op 331 duizend woningen geraamd, dat is 4,2% van voorraad.

Volgens de Primos Prognose 2020 neemt het aantal huishoudens in de periode tot 2030 met 737 duizend huishoudens toe. De woningproductie daalt echter de komende jaren als gevolg van de stikstof- en PFAS-perikelen. Het woningtekort zal in 2025 oplopen tot 5,1%, 418 duizend woningen. Naar aanleiding van recente veranderingen in het beleid van overheden (rijk, provincies en gemeenten) wordt er na 2025 een sterke verhoging van de woningproductie verwacht en loopt het tekort terug naar 3,7% in 2030.

De tekorten manifesteren zich in alle segmenten van de woningmarkt. Rekening houdend met de gewenste vraag en het optimaliseren van de doorstroming zou de uitbreiding van de voorraad in de komende vijftien jaar voor meer dan twee derde uit koopwoningen dienen te bestaan. Over de hele periode tot 2035 zijn er gemiddeld 49 duizend nieuwbouwkoopwoningen per jaar nodig. Meer dan de helft daarvan zouden goedkope koopwoningen (<€ 255.000) moeten zijn. Omdat de doelgroep nog beperkt toeneemt en het aantal goedkope huurwoningen afneemt als gevolg van sloop, verkoop en liberalisatie is de nieuwbouw van gemiddeld 25 duizend gereguleerde huurwoningen per jaar nodig. Daarnaast is de nieuwbouw van gemiddeld 9 duizend (middel)dure huurwoningen per jaar gewenst.

Als gevolg van de Coronacrisis valt de bevolkingsgroei mogelijk lager uit. Vanwege het bijzonder hoge woningtekort is het echter van belang om de woningbouw niet temperen. Een doorrekening van vier Coronascenario’s laat zien dat uitsluitend in het meest disruptieve scenario tegen 2030 ontspanning op de woningmarkt optreedt bij het ingeschatte bouwtempo.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inventariseert ABF Research halfjaarlijks de plancapaciteit voor woningen zoals die bekend is bij de provincies. Daarnaast zijn in opdracht van het Ministerie de vooruitzichten voor bevolking, huishoudens en de woningmarkt tot 2035 op basis van de recent gereedgekomen Primos Prognose 2020 in beeld gebracht.

Lees meer over Primos

Beide rapporten zijn via onze website te downloaden

Bekijk de publicatie Inventarisatie Plancapaciteit April 2020

Bekijk de publicatie Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt 2020-2035