nieuwsjpg

Primos-prognose 2020: demografische prognoses op lokaal niveau

48

Gepubliceerd op 01 juli 2020

De nieuwste Primos-prognose van ABF Research, Primos 2020, is beschikbaar. De Primos-prognose brengt op basis van demografische trends en woningbouwplannen de meest waarschijnlijke ontwikkeling van bevolking, huishoudens en woningvoorraad tot 2050 in beeld. Primos 2020 is per direct ook beschikbaar voor gebruik in lokale studies, met de mogelijkheid scenario’s met eigen veronderstellingen door te (laten) rekenen.

Sterke bevolkings- en huishoudensgroei

Volgens Primos 2020 zal de bevolking conform de nationale CBS-prognose in de periode tot 2035 met 1,4 miljoen inwoners (8%) toenemen tot bijna 18,8 miljoen. De toename van het aantal huishoudens in deze periode wordt door Primos op 924 duizend (12%) geraamd. In 2050 telt Nederland 19,3 miljoen inwoners en 9,2 miljoen huishoudens. De groei bestaat vooral uit alleenstaanden; eerst nog in alle leeftijdsklassen maar op termijn voornamelijk uit oudere alleenstaanden.

Woningtekort: op recordhoogte en stijgend op korte termijn

Het woningtekort is de afgelopen jaren sterk gestegen en wordt in 2020 op 331 duizend woningen geraamd. Dat is 4,2% ten opzichte van de huidige woningvoorraad. Vanwege de gevolgen van de stikstof- en PFAS-perikelen wordt de komende jaren een daling in de woningproductie voorzien. In combinatie met een hoge bevolkingsgroei wordt een stijging van het woningtekort verwacht tot 5,1% in 2025 (419 duizend woningen). In de jaren daarna zal het woningtekort afnemen, omdat de woningbouwproductie aantrekt.

Dashboard

Via het nieuwe dashboard https://primos.abfresearch.nl/ kan iedereen de belangrijkste uitkomsten van de prognose tot op gemeentelijk niveau inzien en kennis nemen van de verwachte regionale verschillen in de ontwikkeling van Nederland. Hiermee wordt snel en eenvoudig inzicht gegeven over de verwachte ontwikkeling van een gemeente of regio en hoe deze zich verhoudt tot bijvoorbeeld de nationale ontwikkeling. Het aanklikken van een tegel leidt tot een menu met meer informatie, beschikbaar in de vorm van aantallen, percentages, figuren en kaarten.

Meer gedetailleerde informatie die niet via het dashboard wordt verstrekt kan tot op het niveau van wijken en buurten bij ABF Research worden besteld.

Primos 2020 en COVID-19

Primos 2020 is grotendeels tot stand gekomen voordat de coronacrisis zijn intrede deed. Omdat eerst nog nader onderzoek is vereist over de gevolgen van COVID-19 op de bevolkingsontwikkeling op langere termijn, heeft ABF ervoor gekozen Primos 2020 niet meer aan te passen en zoals gebruikelijk aan te sluiten bij de meest recente nationale bevolkingsprognose van het CBS, van eind 2019.

Momenteel bezint ABF zich op veronderstellingen over de invloed van COVID-19 op relevante factoren (sterfte, buitenlandse migratie, relatievorming en geboorte). Het beoogde resultaat zijn alternatieve toekomstbeelden voor de nationale prognose. Mogelijk worden deze later nog regionaal uitgewerkt.

Lees meer over Primos, Primos online en andere prognosemodellen van ABF Research.