nieuwsjpg

Rapportage Primos 2021

48

Gepubliceerd op 19 juli 2021

De rapportage over de Primos-prognose 2021 van ABF Research is beschikbaar. De rapportage bevat een toelichting op de belangrijkste resultaten van Primos 2021 en de totstandkoming daarvan. Er wordt in het rapport ingegaan op landelijke en regionale uitkomsten, de onzekerheden van de prognose en de achtergronden van het model. Ook het actuele woningtekort komt aan bod. Dit is voor 2021 geraamd op 279.000, een daling ten opzichte van vorig jaar toen een tekort van 331.000 is becijferd. In het rapport wordt een verklaring voor dit verschil gegeven.

De belangrijkste resultaten van Primos 2021 zijn voor iedereen beschikbaar via het dashboard https://primos.abfresearch.nl/ of via het portal Datawonen van het ministerie van BZK https://primos.datawonen.nl/jive.

Trendprognose op gemeentelijk niveau

De Primos-prognose raamt bevolking, huishoudens, woningbehoefte en woningvoorraad op (binnen)gemeentelijk niveau. Aan de basis liggen de meest recente nationale CBS-bevolkingsprognose, de plancapaciteit en regionale trends. Primos 2021 volgt de nationale CBS-prognose van december 2020. Hierin is de inschatting van het CBS van de impact van de coronacrisis op demografische ontwikkelingen voor korte en langere termijn meegenomen.

De Primos-prognose voorziet al bijna veertig jaar in de behoefte aan regionaal en lokaal inzicht in demografische ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op de woningmarkt. In al die jaren heeft de Primos-trendraming een bijdrage geleverd aan inzichten, woonvisies, bouwplannen en beleidsvoornemens van overheden en andere partijen. Primos is tevens het ‘moedermodel’ van andere prognosemodellen bij ABF, onder andere voor de woningmarkt, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt.

De Primos 2021-rapportage kan hier worden gedownload.

Lees meer over PrimosPrimos online en andere prognosemodellen van ABF Research.