nieuwsjpg

Rapportage Socrates 2021

48

Gepubliceerd op 21 december 2021

De rekenmodellen Primos en Socrates geven inzicht in de mogelijke ontwikkelingen van de toekomstige woningbehoefte. Met Primos is becijferd dat in de jaren 2021 t/m 2034 in totaal 1,16 miljoen woningen aan de voorraad toegevoegd worden als gevolg van nieuwbouw, transformatie en woningsplitsing. Dit aantal is benodigd om de verwachte huishoudensgroei te accommoderen (76%), om onttrokken woningen te vervangen (15%) en om het nationale woningtekort tot 2% in te lopen (9%).

Van kwantitatieve naar kwalitatieve woningbouwopgave

De vraag welke woningen dit idealiter moeten zijn wordt met Socrates beantwoord op basis van scenario’s. In de scenario’s worden veronderstellingen gemaakt over demografie, inkomens, voorkeuren, woningvoorraad en huurbeleid door verhuurders. Socrates levert een consumentgericht bouwprogramma op, onderscheiden naar eigendom, prijsklasse en woningtype.

Rekening houdend met genoemde factoren luidt de conclusie volgens het Midden-scenario dat circa een derde van de voorraadtoevoegingen een koopwoning tot € 310.000 moet zijn. Een kwart betreft een huurwoning tot de aftoppingsgrens. Eengezins- en meergezinswoningen zouden in gelijke mate moeten worden toegevoegd.

Tussen regio’s bestaan aanzienlijke verschillen. Lees meer hierover in de Socrates 2021-rapportage. Deze kan hier worden gedownload.

Op 1 juli is de Staat van de Woningmarkt verschenen. In dit jaarrapport beschrijft het ministerie van BZK de ontwikkelingen op de woningmarkt. Sinds een aantal jaar maken woningbehoefteramingen gebaseerd op de rekenmodellen Primos en Socrates ook deel uit van de Staat. De verwachtingen tot 2035 gebaseerd op de modeluitkomsten van dit jaar zijn ook na te lezen in het rapport Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt.