nieuwsjpg

Regionale effecten passendheidstoets

48

Gepubliceerd op 03 juni 2015

ABF Research heeft in opdracht van DG Wonen en Bouwen onderzoek gedaan naar de regionale effecten van meer passend toewijzen op vraag en aanbod van huurwoningen en op de financiële positie van corporaties. Daarbij is gebruik gemaakt van het WoON2012 en de meest recente Corporatiegegevens (DVi).

Op grond van de onlangs aangenomen herziene Woningwet moeten vanaf 2016 woningcorporaties aan tenminste 95% van de huishoudens die in aanmerking komen voor een huurtoeslag woningen verhuren met een huurprijs tot aan de aftoppingsgrens. Op dit moment wordt deze norm niet gehaald.

In de twee jaar tijd voor het WoON2012 zijn 234.000 corporatiehuurwoningen onder de aftoppingsgrens verhuurd terwijl er 213.000 huishoudens met recht op huurtoeslag gehuisvest zijn. Daarmee had in principe een 100% passendheid gerealiseerd kunnen worden, maar in de praktijk is 72% bereikt. Meer recente cijfers op basis van de BBSH jaarverslagen laten zien dat de corporaties de afgelopen jaren steeds minder passend toewijzen en duidelijk achterblijven bij de nieuwe norm. Dat komt mede doordat er steeds minder woningen onder de aftoppingsgrens beschikbaar komen. Hierdoor kan op dit moment, ook bij optimale toewijzing, niet aan de nieuwe passendheidstoets voldaan worden.

Daarvoor is een omvangrijker aanbod van woningen onder de aftoppingsgrens nodig. Nagegaan is wat het kost om alle vrijkomende woningen in huurprijs te maximeren op de aftoppingsgrens zodat wel voldaan kan worden aan de passendheidsnorm. In dat geval zou het verlies aan huurinkomsten na twee jaar (2016-2017) ruim 100 miljoen bedragen. Per regio verschilt het beeld op deze korte termijn beperkt; in de meeste regio’s gaat het in 2017 om een derving van de huurinkomsten met minder dan 1%. Dit is overigens een royale inschatting van de huurderving, omdat een dergelijke matiging van de huur alleen aan de orde hoeft te zijn bij de doelgroep voor de huurtoeslag.

Het geheel overziend lijkt de maatvoering van de passendheidstoets (95%) ambitieus in vergelijking met de toewijzing door corporaties op dit moment (circa 70%).

Het rapport kan Hier besteld worden.