nieuwsjpg

Socrates 2014 is gereed

48

Gepubliceerd op 09 januari 2015

ABF Research heeft eind 2014 de nieuwe Socrates-prognoses van 2014 opgeleverd.

Al weer meer dan 10 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw een aantal Socrates-prognoses op. Daarbij wordt voortgeborduurd op de eveneens in 2014 herziene Primos prognose. Dit jaar zijn vier scenario’s opgesteld die enerzijds samenhangen met de macro-economische ontwikkeling en anderzijds samenhangen met de mate waarin verhuurders gebruik maken van mogelijkheden om de huren boveninflatoir op te trekken.

De Socrates-prognose levert informatie over de huishoudenontwikkeling, de inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt kwantitatief en kwalitatief en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie "Socrates - Transparantie in cijfers" is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

Prognose bestemd voor een veelheid van partijenNet als de andere modellen van ABF, wordt ook het Socrates model ieder jaar – waar nodig – verbeterd. De afgelopen jaren is het effect van huurverhogingen en huurharmonisatie steeds beter in beeld gebracht. Dit jaar zijn verbeteringen aangebracht in de woningmarkt effecten van demografische veranderingen, het substitutiegedrag bij verhuizing en de ruimtelijke begrenzing op locaties. Verder zijn aanpassingen aangebracht om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de vernieuwde woningvoorraadinformatie van het CBS welke sindskort gebaseerd is op de BAG

Van deze Socrates prognoses wordt gebruik gemaakt door verschillende beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b) beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overhed en een beeld van de verschuivingen in de woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn

Lees meer over: Socrates, Primos.