nieuwsjpg

Update Syswov

48

Gepubliceerd op 29 mei 2018

Syswov, het Systeem Woningvoorraad dat ABF Research voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderhoudt, is geactualiseerd. De woningdata zijn uitgebreid met de stand per 1-1-2017 en de mutaties over 2016. Net als in de afgelopen jaren is de nieuwbouw van koopwoningen nationaal gezien verder toegenomen, terwijl die van corporatiewoningen juist is afgenomen. Ook de nieuwbouw van particuliere huurwoningen zit sinds een paar jaar in de lift. Zie onderstaande figuur. Deze ontwikkeling geldt in grote lijnen voor alle vier delen van ons land, maar is in absolute aantallen het sterkst in het westen.

Syswov is, net als cijfers over de woningvoorraad die door het CBS worden gepubliceerd, sinds 2012 primair gebaseerd op de BAG. Syswov onderscheidt zich van de CBS-cijfers echter in een aantal opzichten. Zo zijn standen en mutaties naar méér dimensies (gecombineerd) beschikbaar, en wordt het eigendom van woningen dat onbekend is, bijgeschat. Verder worden woningen waarvan het aannemelijk is dat het om vakantieverblijven gaat (en die dus geen deel zouden mogen uitmaken van de woningvoorraad), uit standen en mutaties verwijderd. Hierdoor vallen de Syswov-cijfers iets lager uit dan die van het CBS. Tot slot zijn Syswov-data tot op postcodeniveau (pc4) beschikbaar.

Het CBS, dat de basis van de eigendomsvariabele binnen Syswov levert, werkt momenteel aan een verfijning van de afleiding van eigendom. Begin 2019 wordt daarom nog een verdere aanscherping van de nu beschikbare cijfers verwacht.

Een beperkte set van gegevens uit Syswov is online beschikbaar.

Lees meer over Woningmarktonderzoek.