nieuwsjpg

Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna 2020

48

Gepubliceerd op 19 februari 2021

Fortuna 2020 beschikbaar

Met het prognosemodel Fortuna brengt ABF Research de huidige situatie en toekomstige vraag naar wonen met zorg in kaart. Het rapport Verkenning wonen met zorg 2020-2040 laat goed zien welke gevolgen de vergrijzing heeft voor de vraag naar voor ouderen geschikte woningen en de vraag naar intramurale zorg, en welke informatie daarover bij ABF beschikbaar is. Het rapport is ingestoken op nationaal niveau maar de meeste informatie is beschikbaar tot op buurtniveau en kan dus op lokaal niveau worden ingezet, bijvoorbeeld bij prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. Op de website van ABF is ook een gemeentelijke voorbeeldrapportage te vinden.

115 duizend geclusterde ouderenwoningen tot 2040 extra gevraagd door huishoudens 65+

Om vraag en aanbod voor wonen met zorg onder huishoudens 65+ op de gewone woningmarkt beter op elkaar te laten aansluiten moet het aantal geclusterde ouderenwoningen tussen 2020 en 2040 in Nederland met 115 duizend toenemen, terwijl het aantal aangepaste woningen met 94 duizend moet worden uitgebreid. Daarnaast zouden nog zo’n 268 duizend nultredenwoningen voor huishoudens 65+ moeten worden toegevoegd. Voor een belangrijk deel is deze vraag naar geschikte ouderenhuisvesting het gevolg van de verwachte toename van het aantal huishoudens met mobiliteitsbeperkingen.  De vraag naar geclusterde woningen is vooral op de (sociale) huursector gericht, terwijl de vraag naar aangepaste woningen zich met name in de koopsector manifesteert.

Vergrijzing hoofdoorzaak van stijging vraag naar intramurale dementiezorg

De vergrijzing is ook de belangrijkste oorzaak van de vraag naar intramurale Wlz-zorg in de sector Verpleging en Verzorging. In 2020 zijn er in Nederland in deze sector 130 duizend cliënten maar in 2040 is die vraag naar intramurale plaatsen 95 duizend hoger, een toename met 70 procent. Voor bijna twee derde gaat het dan om zorgzwaartepakket 5 ofwel dementiezorg. De vraag naar intramurale plaatsen in de Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg verandert aanzienlijk minder sterk tussen 2020 en 2040.

In het rapport is verder ook aandacht voor de verwachte ontwikkelingen rondom het leveren van intramurale zorg aan huis in de vorm van het Volledig Pakket Thuis. Hiermee kan de vraag naar intramurale capaciteit worden verlicht. Tot slot worden ook de ontwikkelingen rondom Beschermd wonen GGZ belicht. Dit is van belang omdat voor meer zelfstandige woonvoorzieningen voor GGZ-cliënten vaak een beroep wordt gedaan op de sociale huursector.

Fortuna en Monitor Ouderenhuisvesting

In januari 2021 heeft ABF op verzoek van het Ministerie van BZK de Monitor Ouderenhuisvesting beschikbaar gesteld (zie ook 55plus.cijfersoverwonen.nl). De cijfers uit de Monitor verschillen van de (extramurale) uitkomsten in Fortuna, ook al gaan ze beide over hetzelfde onderwerp en dezelfde demografische ontwikkelingen. Oorzaken van deze verschillen zijn het gebruik van deels andere bronnen, van andere definities en van andere methodieken in beide onderzoeken. Daarbij ligt de focus van de Monitor op de huidige woonsituatie van ouderenhuishoudens, terwijl in Fortuna Extramuraal nadrukkelijk ook de opgave op het vlak van de geschikte voorraad in beeld wordt gebracht.

Meer weten?

Neem contact op met: Judith Willems 015 27 99 343 of Wim Faessen 015 27 99 317