nieuwsjpg

Voldoende plancapaciteit voor woningen tot 2030

48

Gepubliceerd op 08 juni 2021

In opdracht van het Ministerie van BZK inventariseert ABF Research halfjaarlijks de plancapaciteit voor woningen en vergelijkt deze met de bouwopgave zoals die blijkt uit de meest recente Primos-prognose. In het rapport Inventarisatie Plancapaciteit mei 2021 worden de nieuwe plancapaciteitscijfers vergeleken met de recent gereedgekomen Primos-prognose 2021. De geïnventariseerde plancapaciteit is met naar schatting 140.000 woningen beduidend toegenomen ten opzichte van de vorige meting. Een deel van deze toename is administratief, de plannen waren er al maar zijn nu pas in de provinciale inventarisaties opgenomen. In totaal bedraagt de netto plancapaciteit nu 961.300 woningen te realiseren in de periode 2021 t/m 2029. Rekening houdend met de noodzaak om vanwege vertraging en planuitval 130% plancapaciteit te hebben ten opzichte van de bouwopgave, is er momenteel voldoende plancapaciteit voorhanden om de verwachte huishoudensgroei te accommoderen alsmede het woningtekort significant te verminderen.

Aantal harde plannen per jaar neemt toe

Voor de periode 2021 t/m 2024 zijn er 257.000 woningen in harde plannen. Dat zijn er gemiddeld 64.300 per jaar. Dit aantal is hoger dan in de vorige meting (58.000 per jaar in de periode 2020 t/m 2024). Ook voor de periode 2025 t/m 2029 is er een toename van het aantal harde plannen te noteren, van gemiddeld 13.000 per jaar naar 15.600 per jaar.

Woningtekort afgenomen, woningproductie op relatief hoog niveau

Als gevolg van de Coronacrisis is de bevolkingsgroei van Nederland in 2020 bijna gehalveerd. Naast een hogere sterfte, is het buitenlands migratiesaldo lager dan voorzien. De verminderde groei zorgt voor enige verlichting op de woningmarkt. Het woningtekort dat in 2020 op 331.000 (4,2% van de voorraad) werd geraamd, is in de nieuwe raming gedaald naar 279.400 (3,5% van de voorraad) in 2021. De vermindering van het tekort hangt ook samen met de hoge woningproductie. In 2020 werd de woningvoorraad uitgebreid met 74.600 woningen. Ook in de eerste drie maanden van 2021 zijn er met 21.400 veel woningen aan de voorraad toegevoegd. Als gevolg van de stikstofcrisis zijn er in 2019 minder bouwvergunningen verleend. Verwacht wordt dat de productie in de komende maanden geleidelijk op een lager niveau komt te liggen.

Woningtekort piekt in verwachtingen een jaar eerder en op een lager niveau

Voor de komende jaren wordt een beperkt lagere huishoudensgroei verwacht dan eerder geraamd. De verwachtingen met betrekking tot de woningproductie zijn andersom omhoog bijgesteld. Dat betekent dat het tekort naar verwachting minder sterk oploopt dan in de Primos-prognose van vorig jaar werd voorzien. Toen was de prognose dat het woningtekort in 2025 zou pieken op 418.900, 5,1% van de woningvoorraad. In de Primos-prognose 2021 wordt voorzien dat het tekort piekt in 2024 op 316.700 woningen (3,9%).