nieuwsjpg

Vooruitzichten: 849 duizend huishoudens en 990 duizend woningen erbij in de komende veertien jaar

48

Gepubliceerd op 06 juli 2021

Op basis van recente ontwikkelingen, de nieuwe Primos-prognose 2021 en de Socrates-woningmarktverkenningen 2021 zijn voor het Ministerie van BZK in het rapport Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt de te verwachten demografische ontwikkelingen in de periode tot 2035 in beeld gebracht en scenario’s voor de woningmarkt opgesteld.

De coronacrisis zorgt voor enige verlichting van de druk op de woningmarkt. Het woningtekort is gedaald tot 279.000 woningen in 2021. In reactie op de coronacrisis en de verminderde bevolkingsgroei heeft het CBS de nationale bevolkingsprognose voor de jaren tot en met 2035 verlaagd. De Primos-prognose voorziet op basis van de nieuwe nationale CBS-prognose een toename van het aantal huishoudens in de periode tot 2035 met 849 duizend. Gemiddeld neemt het aantal huishoudens met 10,5% toe, er worden echter forse regionale verschillen verwacht.

In totaal worden er naar verwachting in de periode 2021 t/m 2034 circa 1,16 miljoen woningen aan de voorraad toegevoegd (nieuwbouw, transformatie en woningsplitsing) en 168 duizend woningen aan de voorraad onttrokken (sloop, bestemmingswijziging en samenvoeging). Per saldo neemt de voorraad met bijna 990 duizend woningen toe, een uitbreiding met 12,4%. Ongeveer driekwart van de woningbouwopgave betreft het accommoderen van de verwachte toename van het aantal huishoudens (groei woningbehoefte). Ongeveer 9% betreft het inlopen van het woningtekort naar 2% en nog eens 15% is nodig om onttrokken woningen te vervangen. Op de korte termijn wordt vanwege de stikstofproblematiek een beperkte toename van het woningtekort verwacht. Na een piek op 3,9% daalt het tekort volgens de prognose naar 2,0% in 2035.

Met behulp van het Socrates-model is een simulatie uitgevoerd van de gewenste ontwikkeling naar prijssegment in de periode tot 2035. De vraag richt zich vooral op goedkope koopwoningen met een prijs tot de NHG-grens van € 310.000 (prijspeil 2020). Het optimale nieuwbouwprogramma bestaat in het Socrates Middenscenario uit gemiddeld 28 duizend goedkope koopwoningen per jaar. Daarnaast zijn er jaarlijks 15 duizend middeldure koopwoningen gewenst (tot € 480.000) en 9 duizend dure koopwoningen (> € 480.000). Het nieuwbouwprogramma bestaat voor 63% uit koopwoningen (jaarlijks 52 duizend) en 37% huurwoningen (jaarlijks 31 duizend). Gemiddeld is per jaar de bouw gewenst van 23.700 gereguleerde huurwoningen, 5.400 middenhuurwoningen en 1.900 dure huurwoningen.

Van de bestaande woningvoorraad is 64% een eengezinswoning en 36% een meergezinswoning. De bouwopgave tot 2035 bestaat volgens het Socrates Middenscenario echter uit 51% eengezinswoningen en 49% meergezinswoningen.