nieuwsjpg

Ziekteverzuim bijna 3x hoger in grotere bedrijven

238

Gepubliceerd op 31 januari 2018

Ziekteverzuim is een belangrijke kostenpost voor bedrijven. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat het ziekteverzuim stijgt bij een toenemende bedrijfsomvang. Bij bedrijven met minimaal 100 werknemers is het ziekteverzuim bijna 3x zo hoog als bij bedrijven met maximaal 10 werknemers. Deze gelijktijdige toename van het ziekteverzuim en de bedrijfsomvang is zichtbaar in alle arbeidsmarktsectoren maar treedt sterker op bij nutsbedrijven en in de bouw.

Het ziekteverzuim op de Nederlandse arbeidsmarkt vertoont in de periode 2011-2016 een dalende trend. Het ziekteverzuim voor kleine bedrijven met maximaal 10 werknemers is beduidend kleiner dan het ziekteverzuim voor grote bedrijven met minimaal 100 werknemers.

Onder de kleine bedrijven is het ziekteverzuim relatief hoog in de landbouw, de bouw en de gezondheids- en welzijnszorg. Een relatief laag ziekteverzuimpercentage onder kleine bedrijven treedt op in de sector verhuur en handel van onroerend goed en horeca. Een verzuimpercentage van 1,1 procent in deze sectoren impliceert slechts 1,1 dag uitval door ziekte op 100 werkdagen. Bij een bedrijf van 5 voltijds werknemers betekent dat totaal 1,1 ziektedag voor alle werknemers in de 4 weken.

In alle sectoren is het ziekteverzuim bij de grote bedrijven hoger dan bij de kleine bedrijven. Totaal voor alle sectoren bedraagt dit verschil 3,1 procentpunt. Het verschil in ziekteverzuim is relatief hoog in de sectoren vervoer en opslag, industrie en onderwijs. In deze sectoren ligt het ziekteverzuim bij de grote bedrijven 3,6 tot 4,1 procentpunt hoger. In de sector landbouw is het verschil tussen grote en kleine bedrijven relatief beperkt.

Toelichting
Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk. Voor deze publicatie is specifiek gebruik gemaakt van maatwerktabellen van het CBS op basis van de Kwartaalenquête Ziekteverzuim. Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.

Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.