publicatiesjpg

Inventarisatie Plancapaciteit

Door Kenneth Gopal, Léon Groenemeijer, David Omtzigt en Jaap van Galen

Download deze publicatie Gepubliceerd op 26 april 2018

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Op 19 december 2017 heeft de Tweede Kamer de motie Ronnes/Koerhuis (TK 34775-XVIII-19) aangenomen over de bouwopgave. De motie verzoek de regering de Kamer te informeren over de afspraken met gemeenten en provincies over de harde plancapaciteit voor de komende twee jaar c.q. de middellange en lange termijn. Deze informatie zou vervolgens halfjaarlijks beschikbaar moeten komen om de voortgang van het realiseren van de bouwopgave, zowel kwalitatief als kwantitatief, te kunnen monitoren.

Het ministerie van BZK heeft ABF Research gevraagd om, tegen de achtergrond van deze motie en in het kader van de regioafspraken woningbouw, de plancapaciteit te inventariseren en de te confronteren met de verwachte ontwikkeling van de woningbehoefte.
In deze notitie wordt de geprognosticeerde toename van de woningbehoefte over de periode 2016 tot 2026 geconfronteerd met de geprognosticeerde voorraaduitbreiding (verwachting ABF) en met de uitbreiding die verwacht zou mogen worden op basis van de recent opnieuw geïnventariseerde plancapaciteit. Deze confrontatie vindt op diverse regionale niveaus plaats:

  • Provincies: verantwoordelijk voor het ruimtelijke beleid en vervullen een regiefunctie in het woonbeleid.
  • Woningwetregio’s: in het kader van de Woningwet zijn kernwerkgebieden van corporaties vastgesteld. Elke corporatie heeft één woningwetregio als kernwerkgebied. Daar buiten mag de corporatie geen woningen meer nieuw bouwen of aankopen.
  • Functionele woningmarktgebieden: ABF heeft op basis van feitelijke verhuisstromen tussen gemeenten woningmarktgebieden bepaald. De woningmarktgebieden bestaan uit een aaneengesloten gebied en kennen een minimale omvang van (ongeveer) 100.000 huishoudens.
  • Stedelijke regio’s: in het regeerakkoord is opgenomen dat de minister in gesprek gaat met verschillende regio’s met als doel de bouw aan te jagen. Hiertoe zijn diverse regionale samenwerkingsverbanden benaderd.

De prognosecijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de woningbehoefte en de woningvoorraad zijn afkomstig uit Primos/Socrates 2017 (ABF Research). De cijfers met betrekking tot de plancapaciteit zijn zeer recent opgevraagd bij de provincies. De confrontatie op de verschillende niveaus wordt voorafgegaan door een korte beschouwing over de begrippen woningbehoefte, woningvoorraad en plancapaciteit. Verantwoording van de benodigde bewerkingen op en opmerkingen bij het geleverde cijfermateriaal zijn opgenomen in de bijlage

Meer weten?

Neem contact op met Leon Groenemeijer 015-27 99 340