publicatiesjpg

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2015

Door René van Hulle

Download deze publicatie Gepubliceerd op 06 oktober 2015

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In opdracht van Kences, samenwerkingsverband van twaalf studentenhuisvesters, en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research de nieuwe landelijke monitor studentenhuisvesting opgeleverd. De monitor geeft per studentstad inzicht in de (verwachte) ontwikkeling van het aantal studenten en hun huisvestingsbehoefte. Voor deze prognoses is een rekenmodel ontwikkeld waarmee de landelijke Referentieraming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verdeeld wordt over 37 studentensteden. Bovendien wordt gebruik gemaakt van lokaal uitgezette enquêtes welke een beeld geven van de kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoefte van studenten.

Stijging aantal thuiswonende studenten Het aantal studenten blijft de komende acht jaar nog groeien, maar minder hard dan eerder werd ingeschat. Tot en met collegejaar ‘22-‘23 is nog een groei van vijf procent (32.000 studenten) voorzien. Vanaf collegejaar ’23-’24 wordt voor het gehele hoger onderwijs, als gevolg van demografische ontwikkelingen, een daling van het aantal Nederlandse studenten verwacht, tot op het niveau van dit moment. Daar komt nog bij dat studenten als gevolg van het studievoorschot, mogelijk langer thuis blijven wonen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de vraag naar studentenhuisvesting niet meegroeit met het aantal studenten als geheel of zelfs afneemt. Het lijkt er dan ook op dat de taak van huisvesters om het tekort aan studentenwoonruimten te voorkomen minder groot wordt. Daartegenover staat echter nog wel de uitdaging om de studentenwoningvoorraad beter te laten aansluiten op de woonwensen.

Stijgende woonlasten Gecorrigeerd voor inflatie zijn de gemiddelde woonlasten sinds het collegejaar ’12-’13 met zeven procent gestegen. Een uitwonende student betaalt gemiddeld 470 euro aan woonlasten per maand (inclusief bijkomende lasten en zonder aftrek huurtoeslag). Deze lasten zijn het afgelopen jaar sterker gestegen dan het gemiddelde studenteninkomen, waardoor nu 55 procent (t.o.v. 52 procent in ’12-’13) van het inkomen wordt besteed aan wonen.

Mogelijk extra effect studievoorschot Het aandeel thuiswonende studenten is de afgelopen acht jaar gegroeid van 42 naar 44 procent. Op basis van het trendscenario zal het aantal uitwonende studenten de komende acht jaar nog toenemen met 22.000 studenten. In de monitor is daarnaast ook een Studievoorschotscenario opgenomen, waarbij verondersteld wordt dat studenten langer thuis blijven wonen. Dat zou kunnen leiden tot een afname van het aantal uitwonende studenten met 13.000 studenten in de komende acht jaar. Per studiestad zijn er echter behoorlijke verschillen.

Internationale studenten: meer zicht op de exchange student In de monitor studentenhuisvesting 2015 zijn de studiepuntmobiele (ook wel exchange) studenten eruit gelicht, omdat dit een groep betreft waar nog weinig over bekend is. Het gaat hierbij jaarlijks om circa 25.000 studenten die een verkorte opleiding of programma volgen, van wie ruim de helft afkomstig is uit Europa. De komende jaren wordt een groei verwacht van het aantal studiepuntmobiele studenten als gevolg van de inspanningen van de onderwijsinstellingen. Dat heeft gevolgen voor de bouwopgave. Daarnaast wijken de woonwensen van deze studenten af van hun huidige woonsituatie; ze wensen meer zelfstandigheid en een grotere kameroppervlakte.

Lees meer over Apollo.

Meer weten?

Neem contact op met René van Hulle 015-27 99 323