publicatiesjpg

Rapportage Socrates 2017

Door W. Faessen, K. Gopal, G. van Leeuwen, D. Omtzigt, M. Stuart-Fox

Download deze publicatie Gepubliceerd op 12 maart 2018

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Het Socrates-model van ABF Research is een prognosemodel voor de woningmarkt. Het model simuleert verhuisprocessen, verhuisketens en doorstroming en brengt vraag-aanbodverhoudingen in beeld. Op die manier wordt de dynamiek op de woningmarkt nagebootst. Het model zoekt daarbij naar een vraaggerichte ‘optimale’ invulling van het woningbouwprogramma. Optimaal voor een zo groot mogelijke doorstroming en erop gericht om zoveel mogelijk huishoudens volgens hun woonwensen te laten wonen. Onder deze aanname wordt in dit rapport de ontwikkeling van de woningmarkt geschetst voor de komende jaren, op basis van de laatste versie van het model Socrates 2017.

Omdat toekomstverwachtingen onzeker zijn, zijn de uitkomsten voor drie verschillende macro-economische scenario’s doorgerekend. In alle scenario’s wordt uitgegaan van dezelfde demografische ontwikkeling conform de meest recente landelijke CBS- en regionale Primos-prognose. Voor wat betreft de inkomensontwikkeling wordt tot 2019 uitgegaan van de meest recente CPB-verwachtingen. In de jaren daarna varieert deze jaarlijkse met 0,3% (Laag), 0,7% (Midden) en 1,1% (Hoog). Verder is er aandacht voor de effecten van het woonbeleid. Dit beleid is inmiddels vastgelegd in regelgeving, de nieuwe Woningwet 2015 en het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Maar nog niet zeker is hoe verhuurders om zullen gaan met de geboden ruimte. Daarom wordt gewerkt met gedragsvarianten die gekoppeld zijn aan het economisch scenario. Deze varianten verschillen in maatvoering waar het gaat om huurverhogingen, harmonisatie, inspelen op de passendheidsnorm en liberalisatie van het bezit.

De verwachtingen in cijfers

Enkele hoofdconclusies van het rapport zijn:

  • De krapte op de woningmarkt neemt tot 2021 toe. De groei van de woningvoorraad zal de komende jaren de snelle toename van het aantal huishoudens niet kunnen bijhouden. Daarna zal de markt zich geleidelijk aan ontspannen.
  • Het aantal huishoudens van 65 jaar of ouder groeit tussen 2016 en 2025 sterk, met 511 duizend. Het aantal jonge huishoudens neemt in die periode met slechts 30 duizend toe. Met de bevolking worden ook de huishoudens grijzer.
  • De actuele omvang van de EC-doelgroep wordt geschat op 3,5 miljoen huishoudens. In de scenario’s varieert de ontwikkeling van de EC-doelgroep in de periode tot 2025, van een toename met bijna 100.000 huishoudens in het lage scenario tot een afname van bijna 100.000 huishoudens in het hoge scenario.
  • Binnen de EC-doelgroep bevinden zich circa 2,4 miljoen huishoudens die gerekend worden tot de doelgroep voor de huurtoeslag. De ontwikkeling tot 2025 van deze groep varieert van een toename met bijna 50 duizend in het lage scenario tot een afname van ruim 80 duizend in het hoge scenario.
  • Een belangrijk effect van de vergrijzing is het toenemend eigenwoningbezit onder nieuwe generaties ouderen. Gevolg hiervan is dat een steeds groter deel van de ouderen, ook van ouderen die (straks) tot de EC- of huurtoeslagdoelgroep behoren, beschikt over een vaak grotendeels afbetaalde eigen woning.
  • Momenteel zoeken naar schatting 1,3 miljoen huishoudens een woning. De vraag is gemiddeld genomen voor 55% gericht op de huursector. Groepen huishoudens verschillen hierin onderling sterk: onder starters is de vraag voor 58% gericht op huur, onder doorstromers voor 43%. Vragers van een woning in de huursector richten zich op het segment tot de aftoppingsgrens. Vragers naar koopwoningen overwegen hoofdzakelijk een woning in het middeldure segment (170 tot 300 duizend euro).
  • De woningvoorraad neemt tot 2025 met 521 duizend toe als gevolg van nieuwbouw en sloop. Bij de kwalitatieve invulling van nieuwbouw en sloop wordt getracht de spanning tussen vraag en aanbod zo veel mogelijk weg te nemen. In alle scenario’s neemt de koopvoorraad toe, evenals het geliberaliseerde segment, maar verschilt de mate waarin dit gebeurt. In alle scenario’s neemt de gereguleerde voorraad per saldo af: met 23 duizend in scenario Laag, en met 215 duizend in scenario Hoog.
  • De regionale verschillen op de woningmarkt zijn groot en nemen toe. Waar stedelijke regio’s in de Randstad en in bepaalde andere delen van het land te maken hebben met grote krapte op de woningmarkt zijn er met name aan de randen van Nederland gebieden met een woningmarkt die meer ontspannen is en nog ruimer gaat worden.

Lees voor meer informatie het volledige rapport. In het volledige rapport zijn cijfers voor alle scenario’s opgenomen.

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332