publicatiesjpg

Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna 2019

Door Judith Willems, Wim Faessen

Download deze publicatie Gepubliceerd op 20 februari 2020

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Tot 2040 bijna 400 duizend voor ouderen geschikte woningen extra nodig

Om vraag en aanbod voor wonen met zorg tot 2040 beter op elkaar te laten aansluiten moet het aantal voor ouderen geschikte woningen met bijna 400 duizend toenemen, waaronder 82 duizend geclusterde ouderenwoningen, 87 duizend aangepaste woningen en 225 duizend nultredenwoningen. Deze grote vraag wordt veroorzaakt door de sterke vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen in Nederland, met daarbij ook een grote toename van het aantal huishoudens met mobiliteitsbeperkingen.

De gewenste toename van geclusterde ouderenwoningen is op nationaal niveau geconcentreerd binnen de sociale huursector, terwijl de behoefte aan aangepaste ouderenwoningen bijna uitsluitend de koopsector betreft. Lokaal kan dit beeld echter sterk verschikken. Deze cijfers zijn afkomstig van de prognose Fortuna 2019 van ABF Research, waarvan opzet en resultaten besproken worden in de nu beschikbare landelijke rapportage “Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna 2019”.

Minstens 71 duizend extra intramurale plaatsen beschermd wonen nodig in sector Verpleging & Verzorging

De vergrijzing heeft ook gevolgen voor de vraag naar intramurale zorg. Met de toename van het aantal ouderen zal ook het aantal ouderen stijgen dat niet meer zelfstandig kan wonen. In 2040 wordt het totaal aantal cliënten intramurale verblijfszorg V&V geschat op 215 duizend personen, een stijging van 86 duizend personen. De totale opgave ligt daarmee in 2040 67 procent hoger dan de huidige capaciteit. In verband met ontwikkelingen in de sector V&V, waarbij intramurale zorgdiensten in toenemende mate in de vorm van een Volledig of Modulair Pakket Thuis bij ouderen thuis wordt aangeboden, hoeft het aantal plaatsen beschermd wonen niet met 86 duizend te worden uitgebreid maar is een uitbreiding met minimaal 71 duizend wel gewenst.

Fortuna-model

Het Fortuna-model van ABF voorziet in prognoses op het vlak van wonen en zorg. Met de prognose wordt het huidige aanbod en de toekomstige vraag naar wonen en zorg in beeld gebracht, zowel extramuraal (langer zelfstandig thuis wonen) als intramuraal (voor de sectoren Verpleging & Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke gezondheidszorg). Deze prognoses zijn beschikbaar tot op buurtniveau, zodat de informatie kan worden verstrekt op het niveau van gemeenten, wijken of kernen. Daarnaast zijn, op gemeentelijk niveau, prognoses beschikbaar voor Beschermd wonen GGZ en het Volledig Pakket Thuis. Via de lokale rapportages op basis van Fortuna 2019 wordt snel en uitgebreid tegemoetgekomen aan de oproep die de Taskforce Wonen & Zorg aan gemeenten, corporaties en zorgaanbieders heeft gedaan om de vraag naar combinaties van wonen en zorg op lokaal niveau in kaart te brengen. Een korte en snelle toelichting op Fortuna Extramuraal is te verkrijgen via de factsheet.

Meer weten?

Neem contact op met Judith Willems 015-27 99 343