publicatiesjpg

Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties

Door Ruud Steijvers, Wim Faessen, Berry Blijie

Download deze publicatie Gepubliceerd op 09 februari 2018

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In deze tijd van toenemende vraag naar sociale huurwoningen, discussies over de investeringsruimte van corporaties en ambities en doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid en duurzaamheid, is het van belang om de volkshuisvestelijke voornemens van corporaties nauwlettend te volgen en te communiceren.
Aedes, vereniging voor woningcorporaties Nederland, heeft vanuit haar rol van belangenbehartiger en spreekbuis van de sociale huursector ABF Research verzocht een nieuwe rapportage op te stellen over de volkshuisvestelijke prestaties en voornemens van corporaties. In vroeger jaren zijn vergelijkbare rapportages opgesteld in opdracht van het ministerie van BZK en door het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

Vrijwel alle informatie opgenomen in dit rapport is afkomstig uit de prospectieve informatie (dPi), die corporaties jaarlijks beschikbaar stellen aan het samenwerkingsverband CorpoData. De nadruk ligt op de prognoses uit de meest recente dPi die de corporaties voor 15 december 2016 hebben aangeleverd. De gegevens van de eerste vijf prognosejaren (2017 – 2021) zijn in perspectief geplaatst door deze af te zetten tegen de eerdere dPi-prognoses van eind 2014 en eind 2015.

De meest recente prognoses laten zien dat de corporatiesector voornemens is om extra inspanningen te leveren om bij te dragen aan de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de voorraad, en aan de leerbaarheid. De extra bijdrage aan de beschikbaarheid uit zich in het voornemen om het totale corporatiebezit te laten toenemen, terwijl voorgaande dPi jaargangen nog een afname van de totale voorraad werd voorzien. Corporaties zijn voornemens om meer nieuwbouwwoningen te bouwen en de focus komt meer te liggen op het realiseren van huurwoongelegenheden ten behoeve van de het huurprijssegment onder de aftoppingsgrens (€ 628,76, prijspeil 2016). Verder zijn corporaties van plan om de huurprijzen minder hard te laten stijgen dan eerder was voorgenomen. Hiermee draagt de sector bij aan de betaalbaarheid van de woongelegenheden. Met de voorgenomen extra investeringen in woningverbeteringen en energiebesparende maatregelen vindt een versnelling plaats in de verduurzaming van de voorraad. Ten slotte levert de sector met de toegenomen investeringen in leefbaarheid een extra bijdrage aan leefbare wijken.

In het voorjaar van 2017, een half jaar na de uitvraag van de meest recente dPi, heeft Aedes de Woonagenda gepubliceerd. In de Woonagenda zijn de ambities van de bij Aedes aangesloten woningcorporaties voor de periode 2017 – 2021 uiteengezet. Er worden vier thema’s onderscheiden binnen de Woonagenda: duurzaam wonen, betaalbaar wonen, voldoende woningen en maatwerk-wonen. De in deze publicatie opgenomen ambities op de verschillende thema’s kunnen (verder) aangescherpt zijn na het opstellen van de Woonagenda. Dit zal in de volgende dPi uitvraag (eind 2017 afgenomen) mogelijk tot uiting komen.

Meer weten?

Neem contact op met Berry Blijie 015-27 99 331