publicatiesjpg

Wonen met zorg - Extramurale woonvormen (voorbeeldrapportage)

Door J. Willems, W. Faessen

Download deze publicatie Gepubliceerd op 28 mei 2018

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In voorliggend rapport zijn de verwachte ontwikkelingen op het gebied van wonen met zorg in Kleidum verkend, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De verkenning omvat de periode 2016-2030 en is gebaseerd op het prognosemodel Fortuna 2017. In de opzet is gekozen voor een benadering vanuit gezondheid en mobiliteitsbeperkingen, waaraan feitelijk woongedrag gekoppeld wordt. Via de simulatie van vraag, aanbod en dynamiek op de woningmarkt waarbij kwalitatieve aspecten als eigendomsverhouding en prijsniveau centraal staan, maakt Fortuna een inschatting van de toekomstige behoefte aan geschikte huisvesting voor wonen met zorg.

Sterke toename huishoudens 75+

In Kleidum wonen in 2016 zo’n 22,0 duizend huishoudens. Daarvan is 30 procent 65 jaar of ouder. In 2030 is naar verwachting het aantal huishoudens 22,9 duizend en is het aandeel 65-plushuishoudens toegenomen tot 38 procent. Het aandeel 75-plussers groeit in dezelfde periode van 14,1 naar 20,3 procent. Dit komt neer op een groei met 6,3 procentpunt. Dit is hoger dan de landelijke groei van 5,7 procentpunt.

Sterke toename alleenstaande huishoudens 75+ met zware mobiliteitsbeperkingen

Naar verwachting groeit het totaal aantal huishoudens met mobiliteitsbeperking door de vergrijzing in Kleidum in de periode 2016-2030 met ongeveer 730 huishoudens. In aandelen gaat het dan om een groei van 14,8 procent naar 17,5 procent van alle huishoudens. De toename betreft alle mobiliteitsklassen, maar vooral de categorie zwaar.
Bij huishoudens 75+ heeft ongeveer 17 procent een zware mobiliteitsbeperking, waarbij binnenshuis gebruik wordt gemaakt van een rolstoel of rollator. In aantallen gaat het daarbij om een toename tussen 2016 en 2030 van 530 tot 750, ofwel 220 huishoudens. Deze groep betreft grotendeels (84 procent) alleenstaanden.

Gewenste toename geschikte voorraad met zo’n 620 woningen

De voorraad geschikte woningen zou in Kleidum met zo’n 620 woningen moeten worden uitgebreid. Dit kan niet alleen door nieuwbouw maar ook door woningaanpassingen binnen de bestaande woningvoorraad.
Om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten moet het aantal geclusterde ouderenwoningen tussen 2016 en 2030 in Kleidum met 190 toenemen, terwijl het aantal aangepaste woningen met 250 moet worden uitgebreid. De gewenste toename van geclusterde ouderenwoningen in Kleidum is voor bijna driekwart (72 procent) geconcentreerd binnen het huursegment. De toename van aangepaste ouderenwoningen betreft juist voor een aanzienlijk deel de koopsector en wel met name het goedkopere segment.
Er wordt in de berekeningen overigens rekening mee gehouden dat ook in de toekomst een groot deel van de geschikte voorraad, met name de nultredenwoningen, wordt bewoond door huishoudens zonder mobililteitsbeperkingen.

Sector Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Het totaal aantal cliënten in een intramurale instelling in de geestelijke gezondheidssector op 1 januari 2017 omvat in Kleidum 160 personen. In 2040 is dit aantal gedaald met ongeveer 10 personen.

Meer weten?

Neem contact op met Judith Willems 015-27 99 343