publicatiesjpg

Wonen met zorg - Intramurale woonvormen (voorbeeldrapportage)

Door J. Willems, W. Faessen

Download deze publicatie Gepubliceerd op 28 mei 2018

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

In voorliggend rapport zijn de verwachte ontwikkelingen op het gebied van wonen met zorg voor de intramurale woonvormen in de sectoren Verpleging en Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) geschetst. Het betreft hierbij uitsluitend personen met een indicatie voor verblijf op basis van een zorgzwaartepakket en gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)1. De verkenning omvat de periode 2017-2040 en is gebaseerd op het prognosemodel Fortuna. De uitkomsten zijn gebaseerd op zowel beleidseffecten (extramuralisering in alle drie de sectoren) als demografische effecten (vergrijzing). Beleidseffecten werken vooral op korte termijn door, demografische effecten zijn ook op langere termijn van invloed.

Bevolking

In 2017 wonen in Kleidum 84.700 personen. Dit inwonertal loopt naar 2040 toe op tot 87.100. Dit is een toename met 2.400 personen, ofwel een groei met 2,8 procent. Het aantal 75-plussers neemt in diezelfde periode toe met 6.550 personen, zijnde een stijging met 87 procent.
Daarmee neemt ook het aantal intramuraal verblijvende cliënten in Kleidum toe tussen 2017 en 2040; met 530 personen, hetgeen een stijging van zo’n 32 procent betekent. Dat de groei van het aantal cliënten dat intramuraal zorg ontvangt achterblijft bij de groei van het aantal 75-plussers is te verklaren door het feit dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.

Sector Verpleging en Verzorging (V&V)

Het totale aantal intramuraal verblijvende cliënten in de V&V is gelijk aan de optelsom beschut, beschermd en overig intramuraal en wordt in 2017 voor de gemeente Kleidum ingeschat op 770 personen. Het aantal cliënten beschermd wonen was in 2017 circa 500 personen en zal in 2040 naar verwachting zijn gestegen naar 970 personen. Het aantal cliënten intramuraal overig betrof ongeveer 40 en zal in 2040 naar verwachting zijn toegenomen tot 70 personen. Het aantal cliënten beschut wonen tot slot was in 2017 circa 220 en zal naar verwachting in 2040 zo’n 310 personen tellen. Het totaal aantal cliënten intramurale verblijfszorg V&V komt daarmee in 2040 op 1.350 personen.

Sector Gehandicaptenzorg (GHZ)

Het totaal aantal cliënten in een intramurale instelling in de gehandicaptensector op 1 januari 2017 omvat in Kleidum 690 personen. Hiervan zijn 670 personen verstandelijk gehandicapt (97 procent) en 20 personen lichamelijk gehandicapt (3 procent).

Sector Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Het totaal aantal cliënten in een intramurale instelling in de geestelijke gezondheidssector op 1 januari 2017 omvat in Kleidum 160 personen. In 2040 is dit aantal gedaald met ongeveer 10 personen.

Meer weten?

Neem contact op met Judith Willems 015-27 99 343