publicatiesjpg

Wonen met zorg - Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna

Door J. Willems, W. Faessen

Download deze publicatie Gepubliceerd op 28 mei 2018

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

De vergrijzing van Nederland heeft tot gevolg dat de behoefte aan vormen van wonen met zorg sterk toeneemt. Het gaat daarbij om een breed palet, uiteenlopend van zware zorg met verblijf in een instelling tot en met het faciliteren van het zelfstandig wonen van mensen met een lichte zorgvraag. Door te verwachten ontwikkelingen van wonen met zorg op gemeentelijk en op wijk- of kernenniveau te kwantificeren en te kwalificeren, biedt ABF cijfermatige inzichten aan op basis waarvan gemeenten, corporaties en zorginstellingen beleid op het vlak van maatschappelijke ondersteuning, voorraadbeheer en zorgvastgoed kunnen bepalen.

Nationale uitkomsten

In de publicatie Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna leest u meer over deze prognose en de ontwikkelingen rondom wonen met zorg op nationaal niveau.

Bijna 100.000 intramurale plaatsen extra nodig

Enkele hoofduitkomsten van dit rapport voor de intramurale woonvormen tot 2040 zijn:

  • Momenteel zijn er in Nederland 1,3 miljoen 75-plussers; in 2040 is dat aantal verdubbeld tot 2,6 miljoen.
  • Onder invloed van deze sterke vergrijzing zal ook het aantal intramuraal verblijvende cliënten in Nederland in die periode met 96.000 personen flink toenemen. Deze toename betreft vrijwel uitsluitend de V&V-sector, met een groei van 73%. De omvang van de GHZ blijft de komende jaren per saldo redelijk stabiel en het aantal personen in de GGZ via de Wlz gaat naar verwachting slechts licht stijgen.
  • De groei van het aantal ouderen dat intramuraal verblijft en zorg ontvangt blijft enigszins achter bij de groei van het aantal 75-plussers. Dit is te verklaren door het feit dat ouderen steeds langer thuis (willen en/of moeten) blijven wonen.

Ruim 300.000 geschikte woningen extra nodig

Enkele hoofduitkomsten van het rapport voor de extramurale woonvormen tot 2030 zijn:

  • Door de vergrijzing en de trend van het langer thuis wonen neemt op de reguliere woningmarkt het aantal huishoudens met een mobiliteitsbeperking toe met ongeveer 270 duizend. Naar verhouding betreft dit vooral huishoudens met een zware mobiliteitsbeperking.
  • Onder huishoudens 75+ heeft ongeveer 1 op de 6 een zware mobiliteitsbeperking. In genoemde periode neemt hun aantal toe van 152 duizend tot 230 duizend. Deze groep betreft voor 70% alleenstaanden; zij zijn meer kwetsbaar dan mobiliteitsbeperkten met een partner die eventueel mantelzorg kan bieden.
  • Het is wenselijk dat er de komende jaren zo’n 300.000 geschikte woningen voor ouderen en mobiliteitsbeperkte huishoudens bij komen. De totale opgave van 300 duizend geschikte woningen bestaat uit 150 duizend nultredenwoningen, 84 duizend aangepaste- en 68 duizend geclusterde ouderenwoningen.
  • De gewenste toename van geclusterde ouderenwoningen in Nederland is voor driekwart geconcentreerd binnen het huursegment.
  • De toename van aangepaste ouderenwoningen betreft juist voor een aanzienlijk deel de koopsector in zowel het duurdere als goedkopere segment. Voor een groot deel zijn daarmee de woningbezitters zelf verantwoordelijk voor de opgave.

Lokale doorrekening

De Fortuna-gegevens zijn beschikbaar tot op wijk- en buurtniveau. Hiervan zijn verschillende voorbeeldrapportages voor een fictieve gemeente beschikbaar. Deze geven inzicht in de lokale uitwerking van de (huisvestings)opgave op het gebied van ouderen-, gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg, zowel binnen als buiten de muren van een zorginstelling.

Meer weten?

Neem contact op met Judith Willems 015-27 99 343