wonenjpg

Verrijking corporatiebezit met huishoudenskenmerken

Achtergrond

Met de gegevens die een woningcorporatie op dit moment in huis heeft, kan geen inschatting gemaakt worden van de woonlasten in verhouding tot het inkomen. Corporaties beschikken namelijk niet over de inkomensgegevens van hun huurders. Ook de in 2013 door de Belastingdienst aangeleverde informatie voldoet niet op dit punt, omdat het slechts een globale indicatie geeft van het inkomen. Met het oog op de aangekondigde invoering van de huursombenadering, wordt informatie over huurders voor corporaties nog belangrijker. Immers, de huursombenadering geeft corporaties meer vrijheden om hun huurbeleid in te richten. Om daarbij rekening te houden met de gevolgen voor betaalbaarheid van bepaalde huurdersgroepen is een goed onderbouwd beeld van de bewoners (inkomens, leeftijd en samenstelling) van grote meerwaarde. 

Aanpak

ABF Research heeft een rekensystematiek ontwikkeld die het mogelijk maakt om op een verantwoorde wijze de inkomens van huurders te schatten. De gegevensbestanden die iedere corporatie in huis heeft van haar eigen bezit vormen het startpunt van onze aanpak. Vanuit een veelheid van gegevens (gemeentelijke GBA-data, in combinatie met Regionale Inkomens van CBS en de informatie uit het WoonOnderzoek Nederland) kan voor een corporatie een goede schatting gemaakt worden van het profiel van haar bewoners. Het resultaat is een met huishoudenkenmerken verrijkt woningbestand, waarop een corporatie tal van analyses uit kan voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Analyses met gemiddelden en verdelingen van het inkomen en de huurquote
  • Inzicht in de samenstelling van het bewonersbestand
  • Effectberekeningen van scenario’s voor huurverhogingen

Afhankelijk van de opbouw van het bezit is het met het verrijkte bestand mogelijk om tot op buurt- of complexniveau betrouwbare uitspraken te doen.

Voor wie?

Managers strategisch voorraadbeheer en beslissers huurbeleid van woningcorporaties.